Köszöntjük olvasóinkat!

Már több mint öt éve működik Mohácsi László tiszteletes úr Igei útravaló hazafiaknak című rendhagyó igehirdetése.

Bizony, hiányt pótló írások születtek ezalatt a hosszú idő alatt. Laci bácsi megmutatta, hogyan és miről kellene szólnia a templomokban a vasárnapi istentiszteletnek, misének.

Magam csodálom kitartását, hitét abban amit csinál. Áldozatos munkájával minden hétvégén megajándékozza a tisztelt olvasókat egy-egy igei gondolattal, útravalóval.

Continue Reading →

„De amikor eljön az Emberfia, vajon talál e hitet a földön?” /Szent Lukács evangéliuma 18:8/

Feljegyezte a krónika, mert őrizte az emlékezet, hogy a legsötétebb cionista-kommunista időszakban 1948–1956 között több világhírű magyar sportkiválóságnak gyűlt meg a baja az ördögi hatalommal, és annak képviselőivel.
Valójában az a régi bibliai történet elevenedett meg újra Magyarországon, ahol az alábbi isteni kijelentést olvassuk Jézus szavaival:
„Volt egy városban egy bíró, aki az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle:
SZOLGÁLTASS NEKEM IGAZSÁGOT ELLENFELEIMMEL SZEMBEN.

Continue Reading →

„Pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségé légy a föld végső határáig” /Apostolok Cselekedetei 13:47/

Valakit egyszer megkérdeztek, hogy ha megidéznék a régi korok legnagyobb gondolkodóit, kikkel szeretne egy társaságban lenni?Válasz: „Jézust csak nézném, Pál apostolt csak hallgatnám, Ady Endrét pedig csak kérdezném”
Atyánkfia hallgathatta volna Szent Pál apostol szárnyaló zsenijét a pizidai Antiókhia zsinagógájában, hiszen több szombaton át tartott mindeneket átfogó theologiai alapvetése.
Így olvassuk: „A következő szombaton azután majdnem az egész város összegyűlt, hogy hallgassa az Isten igéjét. Amikor meglátták a zsidók a sokaságot, elteltek irigységgel, és káromolva ellene mondtak Pál beszédének.

Continue Reading →

„Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten” /Apostolok Cselekedetei 10: 34/

Mennyire más az Isten útja mint a mi utunk, és mennyire más az Isten gondolata, mint a mi gondolatunk.
Sokszor tapasztaljuk meg életünk folyamán, hogy a kegyesnek és szentnek gondolt helyről elutasítás és rosszindulat árad felénk, a világinak és profánnak gondolt helyről pedig megértés és jóakarat lesz osztályrészünk.
„Élt Caesareában egy Kornéliusz nevű férfi, az itáliai csapat századosa. Egész háza népével együtt kegyes és Istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez.”

Continue Reading →

„Csakhogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek” /Szent Pál apostol levele Filippibe 1:27/

Nagyboldogasszony ünnepe augusztus 15. Ezen a napon távozott az Örökkévalóságba Boldogságos Szűz Mária, és néhány órával később emelte az üdvözültek sorába Szent Fia, a Mi Urunk Jézus Krisztus.
Ezen a napon, vagyis 1038. augusztus 15. napján távozott az Örökkévalóságba a magyarok első királya Szent István, és halála előtt néhány órával ajánlotta országát Boldogságos Szűz Mária oltalmába.
Szűz Mária a hívő ember prototipusa, az eszményi hívő, aki csendes kísérőként van jelen az egyház életében.
A SZENTHÁROMSÁG EGYETLEN IGENE A FÖLDÖN, AZ ATYA AKARATÁBÓL AZ Ő SZENT ANGYALA HÍVJA EL ÉS FOGADJA KEGYELEMBE, A SZENTLÉLEK FOG REÁ SZÁLLNI, HOGY A SZÜLETENDŐ SZENT MEGVÁLTSA A VILÁGOT BŰNEIBŐL!

Continue Reading →