„Pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségé légy a föld végső határáig” /Apostolok Cselekedetei 13:47/

Valakit egyszer megkérdeztek, hogy ha megidéznék a régi korok legnagyobb gondolkodóit, kikkel szeretne egy társaságban lenni?Válasz: „Jézust csak nézném, Pál apostolt csak hallgatnám, Ady Endrét pedig csak kérdezném”
Atyánkfia hallgathatta volna Szent Pál apostol szárnyaló zsenijét a pizidai Antiókhia zsinagógájában, hiszen több szombaton át tartott mindeneket átfogó theologiai alapvetése.
Így olvassuk: „A következő szombaton azután majdnem az egész város összegyűlt, hogy hallgassa az Isten igéjét. Amikor meglátták a zsidók a sokaságot, elteltek irigységgel, és káromolva ellene mondtak Pál beszédének.

Continue Reading →

„Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten” /Apostolok Cselekedetei 10: 34/

Mennyire más az Isten útja mint a mi utunk, és mennyire más az Isten gondolata, mint a mi gondolatunk.
Sokszor tapasztaljuk meg életünk folyamán, hogy a kegyesnek és szentnek gondolt helyről elutasítás és rosszindulat árad felénk, a világinak és profánnak gondolt helyről pedig megértés és jóakarat lesz osztályrészünk.
„Élt Caesareában egy Kornéliusz nevű férfi, az itáliai csapat századosa. Egész háza népével együtt kegyes és Istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez.”

Continue Reading →

„Csakhogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek” /Szent Pál apostol levele Filippibe 1:27/

Nagyboldogasszony ünnepe augusztus 15. Ezen a napon távozott az Örökkévalóságba Boldogságos Szűz Mária, és néhány órával később emelte az üdvözültek sorába Szent Fia, a Mi Urunk Jézus Krisztus.
Ezen a napon, vagyis 1038. augusztus 15. napján távozott az Örökkévalóságba a magyarok első királya Szent István, és halála előtt néhány órával ajánlotta országát Boldogságos Szűz Mária oltalmába.
Szűz Mária a hívő ember prototipusa, az eszményi hívő, aki csendes kísérőként van jelen az egyház életében.
A SZENTHÁROMSÁG EGYETLEN IGENE A FÖLDÖN, AZ ATYA AKARATÁBÓL AZ Ő SZENT ANGYALA HÍVJA EL ÉS FOGADJA KEGYELEMBE, A SZENTLÉLEK FOG REÁ SZÁLLNI, HOGY A SZÜLETENDŐ SZENT MEGVÁLTSA A VILÁGOT BŰNEIBŐL!

Continue Reading →

„A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt” /Szent Lukács evangéliuma 6: 43/

Egy misszionáriusnak azt mondotta egy indiai még a brit gyarmati időkben: „A könyvei jobbak, mint az élete, ezért a könyveinek sem hiszünk”
Sokan népi bölcsességnek gondolják, és nem is érzik át, hogy milyen súlyú ige üzenetét hordozzák: „Amilyen a fa, olyan a gyümölcse”.
A kép a Szentírásban megszokott. Keresztelő Szent János ugyanezt a képet használta, Pál apostol ezt kiegészíti a beoltás jelentésével.
A KERESZTYÉN TANÍTÁST PECSÉTELI A KERESZTYÉN ÉLET!

Continue Reading →

„Így halt meg Saul a hűtlensége miatt, mert hűtlen lett az Úrhoz, és nem fogadta meg az Úr szavát” /Krónikák I. könyve 10:13/

Fájdalmas emlékezésre indít bennünket a szép gyümölcstermő augusztus hava esztendőről-esztendőre.
Augusztus 29. napján fejeztette le Keresztelő Szent Jánost Heródes király.

1526. augusztus 29. napján esett el Királyi Magyarország Mohácsnál a török ellen vívott küzdelemben.

1541. augusztus 29. napján esett el Buda a török ellen vívott küzdelemben.

1944. augusztus 1. napján kedden délután tartott a csúcsforgalom a németek és szovjetek által öt éve megszállt Lengyelország fővárosában. Varsó lakossága hazafele igyekezett a munkából. A földalatti Honi Hadsereg (AK) pontosan e miatt időzítette erre az időre a felkelés kirobbantását.

Continue Reading →