Napi ige és dicséret (2020. május 30.)

27 Amikor Jézus továbbment onnan, követte őt két vak, akik ezt kiáltozták: Könyörülj rajtunk, Dávid Fia! 28 Amikor bement a házba, odamentek hozzá a vakok; Jézus pedig megkérdezte tőlük: Hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni? Ezt felelték: Igen, Uram! 29 Ekkor megérintette a szemüket, és ezt mondta: Legyen a ti hitetek szerint! 30 Erre megnyílt a szemük. Jézus pedig megparancsolta nekik: Vigyázzatok, senki meg ne tudja! 31 De azok kimenve onnan, elterjesztették hírét az egész vidéken. 32 Alighogy ezek elmentek, íme, odavittek hozzá egy megszállott némát. 33 Miután kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma, a sokaság pedig elcsodálkozott, és ezt mondta: Sohasem láttak még ilyet Izráelben! 34 A farizeusok viszont ezt mondták: Az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket. 35 Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. 36 Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elveszettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. 37 Ekkor így szólt tanítványaihoz: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: 38 kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.

Continue Reading →

„Megteltek mind Szentlélekkel” /Apostolok Cselekedetei 2:4/

A Pünkösd történetében benne van a Szentlélek minden ajándéka.
A teremtett világ szép rendezettsége. A próféták bátor kiállása az Ige hirdetésére. A zsoltáros vigasztaló imádsága. Szent Urunk fogantatása. Az evangéliumok örömhírének áradása. A tanítványok hűséges szolgálata. Az apostolok rendíthetetlen missziója. A Szentlélek korszakának üdvtörténeti távlata.
A Pünkösd folyamatos lelki-szellemi jelenségének a teljes világot kell érintenie, nem egyházi privilégium. Létkérdés a világ számára: a Szentlélek, vagy csupán az emberi hatalom vezetését választja?
Egészen más, ha a szeretet, a tiszta lét, a világosság, a józanság Lelke, Isten gondviselése vezeti a világot, mintha az emberi romlott lét, a bűn, önzés, káosz, a becsvágy, a hatalom akarása. Mert ahol Isten Lelke megnyilatkozik és kibontakozik, ahol Ő hat, ott szabadság van és új élet kezdődik.

Continue Reading →

Ó, vidd csak szépen a sálat is!

Nem szeretném ismételni a világ már számtalanszor elmondott problémáit!

A világ erkölcstelen, az ember gyarló. A modern kori hedonizmus, a liberális életstílus, a világ pusztulásához vezet.
Mindaz, amit teszünk kénköves esőként hullik ránk, és végül megsemmisít, elpusztít mindent, mint a két bibliai várost. Szodomát és Gomorát.

Köszönhetjük magunknak!

Continue Reading →

„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek” /Apostolok Cselekedetei 1:8/

Levegő! Ez a láthatatlan csomagolás amelyben élünk és mozgunk, ez az anyagtalan szubsztancia úgy vesz körül, mintha nem is a valóság lenne, időnként simogatja arcunkat melegével, majd hirtelen vad tájfunként óceán vizét korbácsolja, hol játékszerként hánykolódnak a soktonnás hajók.
Az Ószövetség, valamint az ókor világának népei tudták, hogy létezik egy erő, mely a Teremtés hajnalától kozmikus rendezettségben árad, és rendezetté formál minden szerves és szervetlen, élő és élettelen anyagot.
Mózes a nagy próféta így tanítja: „Megformálta az Úr Isten az embert a föld porából”

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2020. május 22.)

5 Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik báránybőrbe bújva jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. 16 Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? 17 Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. 18 Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. 19 Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, és tűzre vetik. 20 Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. 21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. 22 Sokan mondják majd nekem azon a napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? 23 És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!

Continue Reading →