„Jézus is azonnal megérezte magán, hogy erő áradt ki belőle” (Szent Márk ev. 5:30)

A székely származású festőzseni jómódú szüleit kifosztotta és bebörtönözte a román kommunizmus Csíkszeredában, majd később átdobták őket a határon, hogy ismerjék meg a népboldogító világ magyar változatát is.
Szász Béla híres orvos akkor azt mondta fiának: „Bandikám, semmink nem maradt, mindenünk odaveszett Erdélyben, nem operálhatok, hiszen a nép ellensége vagyok.
Téged is börtön fenyeget itt, irigyek a tehetségedre, a proletár pedig gonosz és gyűlöletében csak ölni tud. Ahogy tudsz, menekülj nyugatra.”

Continue Reading →

Napi ige (2021. július 28.)

A mennyei egyház
Elmúlt az ég és a föld, megszűntek a birodalmak, mindenféle csoportosulás, egy, az embereket összetartó erő van az új teremtésben, Isten anyaszentegyháza. Erről kap János csudálatos látomást.
Ismerős számára, amit lát. A mennyei Jeruzsálem kapuin és fundamentumain Izráel tizenkét törzsének és a Bárány apostolainak neveit olvashatja. Nem új dolog lesz a mennyei egyház, hanem mennyei folytatása mindannak, amit Isten az Ó- és Újszövetség választott népében alkotott. Benne lesznek mindazok az értékek, amikkel Isten már a földi életben meggazdagította népét.
Új dolog számára, hogy a várost kőfallal körülvéve látja. Hiszen a földön Izráel és az egyház teljesen elmosódó határokkal illeszkedett bele a világba, csak Isten láthatta, hogy ki tartozik Hozzá. Az üdvösség városa határozott, megmérhető vonallal veszi körül Isten népét, nem lesznek titkos, vagy látszólagos hívek. Ezzel jár az a tiszta, ragyogó világosság, ami a városban ragyog. Nem homályosítják, gyalázzák többé Isten népét lappangó, de minduntalan lelepleződő hitetlenségek, bűnök.

Continue Reading →

„Íme az én anyám és az én testvéreim” (Szent Márk ev. 3:34)

A hit legmagasabb fokán a próféták állnak. A prófétai bölcsesség a szent szövegek beható ismeretén alapszik. tartalmazza a szó szerinti értelmezés, logikai összefüggések, példázatok megértésének, és a misztikus tartalom fölfogásának képességét is.
A szellemi tisztánlátás és a hit tisztaságának olyan magas szintje ez,hogy a kinyilatkoztatás által kapott szöveghez hűen kell ragaszkodnia, ellenében nem szólhat és nem cselekedhet.

Continue Reading →

„Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön” (Szent Márk ev. 2:10)

Velünk született vágyunk valami maradandót alkotni egyénileg és közösségileg egyaránt. Az Örökkévaló Isten felé tartó ember bár ebben a világban él, nem ebből a világból való. (Jn. 17:16)
A kartauzi rend jelmondatában olvashatjuk: Stat crux dum volvitur orbis – Bár a világ forog, a kereszt áll.
1890-1925 között három építész-zseni egy pesti tervező irodában hatalmas ívű fehér kartonok fölött olyan épületeket álmodott hitéből, tanulmányaiból, hagyományaiból, mely a Magyar Királyságot az egyetemes kultúra legfénylőbb nemzetei sorába emelte.

Continue Reading →

„Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által” (Apostolok Cselekedetei 19: 11)

Magyarországi Forradalom emlékére tartott istentiszteletet.
„Bár sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad” – címmel.
Szerette a magyarokat, a szabadság népének tartotta. Dr. Fekete Károly Esperes Úr mondotta egykor: „Szeressétek Lüthit, olvassátok, nagyon jó”, – megtartottam tanácsát, ma már nem hallom senkitől a kommentárjait idézni!
Napi Igénk volt az általam felvett textus, melyről ezt írta a tudós lelkipásztor:
„Mintha egy ütközetet vívnának előttünk, győzelmes áttörés történik, egy erődítmény roskad össze, s méghozzá milyen erődítmény.”

Continue Reading →