„Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret” /Szent Pál apostol II. Korinthusi levele 9:10/

Magyar Testvéreim!

Szent Pál apostol vezetésével összeül az apostoli Konvent, reá néznek a korabeli Európa térképére, és döntést hoznak, melyek azok a legelesettebb, legrászorulóbb, legnyomorultabb közösségek, egyének, akiknek javára gyűjtést kell szervezni.
A munka szervezésére és irányítására a hűséges Tituszt bízzák meg, akinek tiszta szíve, tiszta keze és tiszta élete megkérdőjelezhetetlen volt mindenki számára.
Akkor ott 2000 esztendeje a jeruzsálemi szentek voltak a leginkább reá szorulva az adományokra, a legbőkezűbb pedig Macedonia közössége volt. Dicséri őket az apostol, hogy erejükön felül adakoztak. Ami még dicséretesebb: nemcsak anyagi áldozattal támogatták a gyűjtést, hanem személyes munkavállalással és odaadó részvéttel.
ELŐSZÖR MAGUKAT ADTÁK, AZUTÁN JAVAIKAT – Benne a keresztyénség egységét látta kifejezve az apostol!

Különösen tiszteletre méltó az egész gyűjtésről vallott felfogásuk. amikor sok könyörgéssel kértek minket, „hogy a szentek iránt való szolgálat jótéteményébe és közösségébe fogadtassanak be.”
Tehát adakozás kiváltság, az van megjutalmazva, akinek szabad adakoznia.
Lengyelországból érkezve a Máramarosi Havasokban a Fagyalos hegységben a Tisza-forrásánál imádkozott 1703 április havában „legjobb magyarjaival” a hűséges ruszinokkal ÁLDOTT RÁKÓCZI FEJEDELEM. Tiszteletük jeléül térdepelve hallgatták, mikor Bercsényi gróf kibontotta a zászlót, és Esze Tamás kuruc brigadéros gyűjtést hirdetett Hegyalja éhező magyarjainak.
„Éhen halunk Fejedelem, a Habsburg mindent visz” – jutott el a drámai hír a fürkészek által. Az ÁLDOTT FEJEDELEM csak ennyit mondott: „INDULUNK”
A forrás fölött a Turul a mennyei forrásra tekintett, és áldást kért a kis sereg emberfeletti próbatételei elviseléséhez.

1849. október 6. napját követően gróf. Batthyány Lajos mártír miniszterelnök özvegye gróf. Zichy Antónia és Damjanich János mártír tábornok özvegye Csernovics Emilia mint a Nemzet Özvegyei hatvan éven(!) keresztül gondozták-segítették a mártírok özvegyeit, árváit szerte az országban.
Magyar Gazda-asszonyok Egyesülete néven pénzt gyűjtöttek, árvaházakat hoztak létre, gondozták a jeltelen sírokat. – Nagylelkűségük meghatotta az ördög Habsburg Ferenc József feleségét is, amikor tudomást szerzett a hős magyar szent asszonyok lelki nagyságáról. Erzsébet királyné titokban felkereste őket, adományt vitt Arad áldozatai családjainak, de nem fogadták sem személyét, sem az adományt! „Egy Habsburgtól soha semmit nem fogadunk el, még ha bajor, akkor sem”.
„Szívünk hófehér és ruhánk fekete marad mindörökre”, – üzente a két özvegy, akikhez majd élet‑példával csatlakozik Arany János és Liszt Ferenc, Munkácsy Mihály, Jókai Mór, Madách Imre is.

1956. október 23. napja messziről érkezett és messze indult. Lelkünkbe ezredévek hozták, még a rímek ősi hajnalán. Aztán leült mellénk, és itt maradt asztalunknál, oltárainknál.

Otthonra lelt a 25 évet élt Brenner János zalai plébános mártírsorsában!

Otthonra lelt a 33 évet élt Brusznyai Árpád veszprémi tanár mártírsorsában!

Otthonra lelt a 36 évet élt Romzsa Tódor munkácsi g. Kath. Püspök mártírsorsában!

Dr. Földváryné Kiss Réka, Nemzeti Emlékezet Bizottság elnöke: Vérbírák és vérügyészek – Olvassuk el a tudós történész kutatásai eredményét a gonosztevőkről!

Az írást a képre kattintva olvashatják!

Reményik Sándor: Az orvos (Hungarian) – Olvassuk el a hitvalló verset az Áldott Orvosról!

Egy képet láttam drága, öreg úrnak
S nagy orvosnak a szobája falán:
“Jézus, az Orvos.”
Ül az ágyszélén szelíd-komolyan.
Az ágyban fekszik egy beteg leány.
Csak ül és fogja a leány kezét
És néz rá hosszasan,
Tekintetében gyógyító erő,
Áldás és béke van.

A nagy orvos, a drága öreg úr
Azóta elpihent.
De emlékéből, mint a fali képből
Sugárzik az erő
S leszáll a szívemre a csend.

Ő ama názáreti örök Orvos
Hű követője volt.
A beteg fölé szívével hajolt.
Nem mondotta sokat:
Uram, Uram.
De: “Aki cselekszi az én igémet” –
Az velem van.

És én most minden igaz orvos arcán,
Ki szeretettel fogja meg kezem,
Az ő arcát s az örök Orvos arcát
Felismerem.

1934 október 13

József Attila – Latinovits Zoltán: Reménytelenül, Nagyon fáj – Hallgassuk meg a költőkirály versét a színészkirály előadásában!

„Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza reátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetek legyen minden jó cselekedetre. Amint meg van írva: Bőkezűen osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké”

Tisztelet a hősöknek és mártíroknak – Olvassuk el a nemes gondolatokat Nyíregyháza mártírjairól!

Az írást a képre kattintva olvashatják!

„Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét.”
„Így mindenben meggazdagodtok a teljes tiszta szívűségre, amely hálaadást szül az Isten iránt általunk”
(II. Korinthus 9:10-11)

Ítéletlenül – Tekintsük meg a filmet az ártatlan áldozatok kálvária-járásáról!

Az adakozást Pál apostol Isten adakozó természetével hozza összefüggésbe. Miután Isten a legnagyobb adakozó, magában az adakozásban isteni öröm rejlik.
S mivel Isten adja azt, amiből adakozni lehet, valójában azt adjuk tovább, azt adjuk vissza Istennek, amit Ő ad.
Az adakozás lelki haszna kettős: hálát ébreszt az adakozóban, hogy Isten után lehet és szabad adakoznia, és hálát ébreszt azokban, akik javára történik az adakozás, mert Isten szeretetének és gondviselésének bizonysága.
AZ ADAKOZÁS HATHATÓS MISSZIÓI BESZÉD!

Zorán: Kell ott fenn egy ország! – Hallgassuk meg a dalt!

„Jónak lenni jó” – Hirdeti minden esztendő Adventjén a Közmédia. Szép és nemes törekvés, mely által sok nehéz sorban élő családon tud segíteni az igei bizonyságtételből fakadó gyümölcstermő hitre utalás.
A jézusi özvegyasszony két fillére válik valósággá napjainkban is. Mindig elhangzik és már közönyösen hallgatjuk, hogy a gazdagok nem adakoznak, hiszen megkötözöttségük miatt a Mammon gyáva rabjai.
Bizonyosan tudjuk, hogy Református Egyház kék vödör csomagjai meg fognak telni lélekkel és finomságokkal sokak örömére.

Isten kegyelméből az utolsó még szabad órában útjára tudtuk indítani a terepjárót Szilágylelébe a józsai jószívű adakozók adományaival, melynek szétosztása folyamatban is van a héten! Isten áldása legyen Igénk tanítása szerint azokon akik adtak, és azokon akik kaptak!

Kormorán: Harangok dala – Hallgassuk meg a dalt Keresztes Ildikó és Deák Bill Gyula közreműködésével!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2020. november 7.

A képek forrásai:
magyarkurir.hu
hu.wikiepedia.org
origo.hu
szon.hu

Vélemény, hozzászólás?