„Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt” / Szent János apostol evangéliuma 20:8/

Munkácsy Mihály: Golgota (1884)

Magyar Testvéreim!

Egy nagy igehirdető egyszer azt mondta, hogy gyakoroljuk az egyedüllétet, már csak azért is, hogy ránk ne törjön a magányosság.
Szent Urunk mindenkinél magányosabb volt, mikor elérkezett áldott életének kereszten és sírban végződő megváltói nagyhete.
Virágvasárnap a százezres zarándoksereg tömege ünnepelte a Jeruzsálembe szamárháton bevonuló Krisztus Királyt. Nem az öröm, hanem a fájdalom, pusztulás és az eljövendő szétszórattatás tragédiáját siratta el.

Nagycsütörtök este az Utolsó Vacsorán hat-hat tanítvány jobbján és balján vajon a megértés milyen mélységéig jutottak el? – mikor Jézus arról kezd beszélni – hogy e kenyér az ő megtöretett teste, a pohár bor az ő kiontatott vére a bűnök bocsánatára. Ő maga az Isten Báránya, Aki magára veszi a világ bűneit.
A szabadulás tétje már nem Egyiptom, és a szolgaság háza, hanem a kárhozat vagy az üdvösség léte. Olyan mélyre hajol, melyre még egy rabszolga sem volt kötelezhető: megmossa tanítványai lábát.
Leonardo da Vinci Utolsó Vacsora című világhírű alkotása zseniálisan ábrázolja a magányos Jézus halálra készülő lelkiállapotát.
Dsida Jenő az Erdélyi Helikon lánglelkű hitvalló költője Nagycsütörtök című versében így látja Megváltóját:

„Körülnéztem: szerettem volna néhány
szót váltani jó, meghitt emberekkel,
de nyirkos éj volt és hideg sötét volt,
Péter aludt, János aludt, Jakab
aludt, Máté aludt, és mind aludtak…
Kövér csöppek indultak homlokomról
s végigcsurogtak arcomon”

(részlet)

Az Olajfák hegyén Nagypéntekre virradóra a Gecsemáné kertben kérte az Úr, hogy virrasszanak és imádkozzanak vele, erősítsék végső küzdelmére készülve, és senki nem volt mellette.
Ómagyar Mária-siralom – A Fájdalmas Szűzanya imáját elmondja Györgyi Anna színművésznő. Hallgassuk meg!

A 30 ezüstöt érő árulás fájdalma, és a háromszori tagadás gyötrelme után némán áll vádlói előtt Szent Urunk Nagypéntek reggelén.
A rokoni kapcsolatban álló Annás és Kajafás főpapok mint a Nagytanács vezetői rögtön halált kértek Jézusra. „Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért”
Poncius Pilátus a császár barátja, a mindenható Római Birodalom Palesztinába akkreditált helytartójaként hallgatja ki Jézust:
„Mit tettél?” – Jézus erre így felelt: „Az én országom nem e világból való: ha ebből a világból volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való.”
Pilátus ezt mondta neki: „Akkor mégis király vagy te?” – Jézus így válaszolt: „Te mondod,hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra.” Pilátus így szólt hozzá: „Mi az igazság?”

A keresztfához megyek – Hallgassuk meg az igazság eme bizonyságtételét a szeretetről a kereszten!

Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz Pilátus és így szólt hozzájuk: „Én nem találok benne semmiféle bűnt. Szokás nálatok, hogy valakit kívánságotok szerint szabadon bocsássak a húsvét ünnepén: akarjátok-e hát, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát?” – Ekkor újra kiáltozni kezdtek: „Ne ezt, hanem Barabást!
Ez a Barabás pedig rabló volt.

Jézus világ megváltója – Hallgassuk meg az igazság eme bizonyságtételét a szeretetről a kereszten!

Szilárd Leó
Teller Ede
Wigner Jenő
Neumann János
Kösztler Artúr
Friedmann Endre
Kertész Andor
Korda Sándor
Kertész Mihály

E kilenc magyar származású világhírű géniuszban mi volt a közös? Szellemi nagyságuk senki emberfiához nem mérhető a földön, és nem csak azért, mert „megcsinálták a XX. századot, és megalapozták a XXI. századot”, hanem azért, mert mindannyiuk legnagyobb közös irodalmi példaképe volt Madách Imre : Ember tragédiája c. műve.
Röviden: „Megmentjük az emberiséget. Jézus megváltotta, mi megmentjük! Hitvallásukat kevés szabadidejükben Arany János és Ady Endre költészete tette teljessé!!!

Johann Sebastian Bach: Adagio – Hallgassuk meg a világ egyik legnagyobb zeneszerzőjének művét, miközben készülünk a Máté és János passió meghallgatására!

Napfogyatkozás volt a Nagypéntek annak a négy férfinak, akik köntösére sorsot vetetettek, hogy az olcsó cécóból hasznot húzhassanak. Ma is vannak ilyenek, kik szent halálából, nevéből és feltámadásából hasznot húznak.
Volt másik négy férfi is, akik Jézus tépett köntösét összevarrták, és átadták az utókor kezébe. Ez a négy férfi a négy evangélista volt. Jézus ruhája az evangélium.
Kétezer év óta ezzel takarózik minden árva lélek, minden beteg és haldokló lélek.
A kereszt alatt ott volt a bűn, a vád, a kárhoztatás. De a kereszt alatt ott volt Szent János apostol is, Édesanyja is, és Isten is.

Ady Endre – Laczkó Vass Róbert: Volt egy Jézus – Hallgassuk meg a költőkirály húsvéti kátéját!

Jézus legnagyobb nagypénteki ajándéka a húsvét. Szétosztotta végleg egész életét, szétszórta ebbe az ecetes romlott emberi világba, hogy legyen megváltás, új életnek lehetősége. Semmi sem maradt neki, csak a poklokra való alászállás érettünk.
Víz és vér – ez volt ajándéka. Víz a homlokunkra a szent keresztség által, bor az úrvacsora poharában, mint a vér szimbóluma.

Szent János apostol lelke húsvét reggelén olyan volt, mint egy sima tó, amely a felkelő nap minden dicsőségét tükrözi. LÁTOTT, ÉS HITT. Ő volt az egyetlen, aki végig kitartott a Megváltó mellett a tizenkettőből. Látta az Úr egész életművét onnantól, hogy elszólította a halászhálóktól, hallgatta életadó igéit, hogy majd egy jobb kor hajnalán Evangéliumával, Három Levelével és a Mennyei Jelenések Könyvével meggazdagítsa az Újszövetséget, megáldja az Anyaszentegyházat, megszentelje az Üdvözülőket.
De boldog, aki nem lát, és mégis hisz.

Juhász Gyula: Húsvétra – Olvassuk el nagy költőnk szép versét a természet szimfóniája homlokán!

Krisztus feltámadt!

Áldott ünnepet kívánok Testvéreimnek Családom és Szerkesztő Úr nevében abban a bizonyosságban, hogy lesz még szebb és örömtelibb húsvétunk!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2020. április 11.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
tudasbazis.hu

Vélemény, hozzászólás?