„Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre” /Szent Lukács evangéliuma 4:13/

Magyar Testvéreim!

Albrecht Dürer a német reneszánsz legnagyobb festője, a középkori Nürnberg zsenije mikor olvasta a Szentírás egy-egy igéjét, képekben jelentek meg előtte a történések. Az első három evangélium jól ismert története Jézus megkísértése. Szent Urunk elkövetkező pályája az evangélium, maga Isten kegyelmének szolgálata, Isten Országának megjelenítése.
A Lélek indítására a pusztában tartózkodott 40 napot böjtölve és imádkozva, miközben kísértette az ördög. Dürer ezt így jeleníti meg, amikor egy híres metszetének ezt a címet adja:
„A lovag, a halál és az ördög.” Ezen a képen minden ott van, ami csak megkísérthet. Félelem, holt lelkek, kishitűség, kastély, kincs, élet, hitves, gyermek.
A Diabolos, aki csábít és megejt a vádló Isten ítélőszéke előtt. Kezdettől fogva a hazugság atyja, az Istennel szemben álló erők fejedelme. s úr lett a mulandó világon.
Alapvonása az Isten elleni gyűlölet, az ebből fakadó rosszakarat és a rendkívüli intelligencia. Az ember és a világ tökéletes ismerete, annak minden gyöngéje elleni azonnali támadás. Istentől elfordult Mammon-imádó korunk csodálatos szép mezőt kínál neki bőséges zsákmánnyal. Sorra szédülnek be áldozatai hálójába, hogy majd a börtönben, végül a kárhozatban döbbenjenek reá, hogy „jaj Istenem, mit tettem?”

A költő-vátesz Ady zseniális versében fogalmazza meg a látomás valóságát: Rózsaliget a Pusztán. Hallgassuk meg Bálint György kertészmérnök úr előadásában a művet!

Mózes 40 napig böjtölt a hegyen, míg elvehette a Törvényt, Illés próféta 40 napig böjtölt a Hóreb hegyén nehéz küldetésében.

Krisztus Urunk istenségét háromszor kérdőjelezi meg: „Ha Isten Fia vagy!” – miközben tudja, hogy Ő a Messiás. E ha szócska próbálja aláásni messiási küldetését.
Kísérti e világ bájával, kínálva csalárd hitványságokat, egyik énekünk soraival szólva.

1. „Változtasd a követ kenyérré”, – élj magadnak, használd ki, hogy végtelenek és korlátlanok a lehetőségeid, csinálj pénzt mindebből és mindenből, – csábítja a Sátán!

2. „Vesd le magad a templom tornyáról”, – vedd át a kezdeményezést, állj élére a vallásodnak, függetlenítsd magad Istentől, hiszen angyalok vigyáznak reád, – téveszti a Sátán!

3. „Megmutatta neki egy szempillantásban a földkerekség minden országát, neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez”, – a harmadik kísértés a legteljesebb, leggyökeresebb, legarcátlanabb. Dosztojevszkij Karamazov testvéreiben a főinkvizitor ezt az álláspontot képviseli.
Jézus a Gonosz mindhárom támadását Igével veri vissza, és e roppant igepárbajban tökéletes hűségét fejezi ki az Atya iránt.

Egy keresztyén embernek minden fontos cselekedetét az Ige mérlegére kell tennie. Attól keresztyén, vagy keresztyén-demokrata adott esetben, ha a krisztusi elveket és normákat az evangélium, és a hitvallások szellemében betölti.
Ezen a ponton súlyos erkölcsi kérdéseket vet fel a 171 esztendeje kirobbant forradalom és szabadságharc. Az 1849. augusztus 13. világosi fegyverletétel után levéltári forrásokból bizonyított, hogy augusztus 20 -án I. Ferenc József osztrák császár és a Minisztertanács Bécsben elrendelte a katonai és polgári személyeken a megtorlást.
Julius Jacob von Haynau osztrák fővezér mindenben szabad kezet kapott, csak a kivégzéseket követően kellett jelentenie a kivégzett személyekről.
A véreskezű bresciai hiénát 1850. július 8-án nyugdíjba küldték, a sok száz magyar és lengyel hazafi kivégzéséért, sok ezer jó magyar bebörtönzéséért és jószágvesztéséért hatalmas összegű fizetséget kapott, és Magyarországon birtokot vásárolt belőle!
A Habsburg minden fontos cselekedete sátáni volt a Kiegyezés után is. A Szent Korona soha nem kerülhetett volna a fejére, és a magyarok nem feledték galád tettét.
Az külön fejezet lenne, hogy a csodálatosnak mondott dualizmus 50 évében a zsidó nagytőke teljesen felszámolta a manufaktúrákat, a gazdaság 90% került a kezükbe 1918-ra.

Tekintsük meg a két magyargyűlölő osztrák fotóját, hogy soha ne feledjük az aradi golgota áldozatainak krisztusi példáját!

A magyar nép megvetése kíséri e pribékek éltét-holtát, kiknek szembe kell nézni Isten ítéletével, és bónuszként nyakukba kapnak egy Petőfi Sándort is!

Petőfi Sándor: Magyar vagyok. Hallgassuk meg a művet Latinovits Zoltán színművész előadásában!

I. Ferenc József és Jacob Haynau szerette a dicsőséget, a kenyeret, a hatalmat, az országot, a Sátánt, a másét. Rendelkezett életek és sorsok fölött, fő és jószágvesztésre ítélve sok száz kiváló magyar embert. Isten ellen lázadtak, ezért az ördögöt szolgálták. Nemzetünk legjobbjai és családjaik mérhetetlen szenvedést hordoztak életük végéig.

Emlékezzünk meg kegyelettel két kiváló hazafi bátor helytállásáról, kik legyenek a ma ifjúságának is fényló példái, túl egy utcaneven vagy iskola névtábláján.

1. Vasvári Pál Bűdszentmihály (Tiszavasvári) legnagyobb fia 23 évesen alussza örök álmát Körösfő templomának vigyázó szeretete előtt a Vigyázó hegyén, hol elesett a labanc elleni küzdelemben.
Honvéd vezérőrnagy, politikus, forradalmár, író, történész, filozófus, pedagógus, a márciusi ifjak egyik vezére, Rákóczi fejedelem jó kuruc vitéze!

Tekintsük meg áldott fotóját!

2. Szacsvay Imre az Országgyűlés jegyzője volt 1849. január 13. napjától Debrecenben. Döntő szerepe volt a Függetlenségi Nyilatkozat szövegezésében, aláírásában, majd a Nagytemplomban is ő olvasta fel április 14. napján. Áldott székely életét perbe fogta a vádló Habsburg, és 1849. október 24. napján Pesten felakasztották 30 évesen Perényi Zsigmond a Felsőház elnökével, és Csernus Menyhért pénzügyminisztériumi tanácsossal együtt.
„Nem bűn, ha valaki szereti népét, és hazájáért munkál” – ezek voltak búcsú sorai családjának.
Debrecen főterén a Kossuth szobor talapzatán láthatjuk nemes vonásait, valamint Nagyváradon a Körös parton. „Egy tollvonás volt a bűne”, – ez a felírat olvasható Váradon a szobor talapzatán!

Tekintsük meg áldott fotóját!

Nincs vége kálváriás utunknak, hiszen éppen 100 éve annak, hogy a „Tanácsköztársaságnak hazudott dicső 133 nap” dicsőséges nemzetünk elleni legaljasabb hadjárat volt.
1918. október 31. merénylet áldozata lett gróf Tisza István miniszterelnök. Ezt követő hónapokban az első háborúban egy millió áldozatot adó szerencsétlen nemzetünk Nemeskürty tanár úr szerint is a megsemmisülés szélére sodródott. A cionista-kommunista csőcselék által szervezett puccs káoszba taszította az országot, miközben a területéhes szerb-cseh-román csapatok beözönlöttek, és gyakorlatilag felosztották az országot egymás között.
1919. március 21. után a győztes antant nagyhatalmak nem tárgyaltak a patkányfelkelőkkel, előkészítették a Trianon-diktátumot, melyet már „csak” alá kellett írni.

Elvégeztetett!!!

Tekintsük meg a belső ellenség tablóját, olvassuk el a neveket!

Tekintsük meg a győztes antant hatalom négy képviselőjének fotóját!
Balról jobra: David Lloyd George brit, Vittorio Emanuele Orlando olasz, Georges Clemenceau francia miniszterelnök és Thomas Woodrow Wilson amerikai elnök

Valaki egyszer azt mondta, hogy úgy büntetné e nemzetvesztő senkiket, hogy a cellában olvasniuk kellene a Bibliát, irodalmunk minden kincsét, majd vizsgázni belőle.
Akár meg is térhetne, vagy magyarrá nemesülne némelyikük. Azt már én tettem hozzá, hogy a Kárpátia zenekar minden dalát is kötelező megtanulni, kottából olvasni, és énekelni!

Hallgassuk meg a zenekar e nagyszerű művét: Ha Kell!

Aki látni akarja a világ minden szenvedését, nézzen Jézusra, benne találja meg azt, hiszen Ő azt magára vette. Ő látja a szenvedőket, hallja a sírók zokogását, a kifosztottak jajszavát. Rajta ejtett sebet Ferenc József és Jacob Haynau. Trianon-átka Lelkében sír tovább, harangjai szívébe kondulnak bele. Látja népünk szimbólumainak tiltását, sóhajok reménytelenségét, elnyomottak kirekesztését.
Jézus elindul felénk, hogy velünk legyen és segítsen. A mi bűnünk és restségünk, ha hallgatunk és nem segítünk.

„AMIKOR AZ ÖRDÖG ELVÉGZETT MINDEN KÍSÉRTÉST, ELTÁVOZOTT TŐLE EGY IDŐRE.”

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2019. március 23.

A képek forrása:
hu.wikipedia.org
origo.hu

Vélemény, hozzászólás?