„Az elment, lefejezte Jánost a börtönben, elhozta a fejét egy tálon, és átadta a leánynak” (Szent Márk evangéliuma 6:28)

Szent Péter-Pál erőd látképe
Szent Péter-Pál erőd – Szentpétervár látképe

Magyar Testvéreim!

Prófétasors! Illés is megfedte Áhábot és Jezabelt gonoszságuk miatt, s emiatt Jezabel királyné halálra kereste. Öt nem érte el a megbántott gonoszság keze, de elérte Keresztelő Szent Jánost, a második Illést.
Heródes Antipas királynak minden kellett, még Fülöp nevű testvérének felesége is, valamint azoknak leánya, Salomé. Szétrobbantva házasságukat magához veszi sógornőjét és annak leányát. A zsidó családjog szerint ez vérfertőzésnek minősül, másrészt az általános erkölcsi szokások szerint is szörnyű bűn. Ezt olvassa fejükre az Ószövetség utolsó lánglelkű, igaz és szent prófétája Keresztelő Szent János! Márk evangélista elbeszélése műalkotás szempontjából is páratlan, drámai, színes, lélektani szempontból megokolt, élő.
„Eljött azonban az alkalmas nap, amikor Heródes lakomát adott születésnapján főembereinek, vezéreinek és Galilea előkelőinek. Ekkor magának Heródiásnak a leánya (Salome)
ment be táncolni. Megtetszett Heródesnek és a vendégeknek. A király ezt mondta a leánynak: „Kérj tőlem, amit akarsz, és megadom neked.” – A leány kiment, és megkérdezte anyjától: „Mit kérjek?” – Az pedig ezt válaszolta: „Keresztelő János fejét.” A király erre nagyon szomorú lett, mert esküje és a vendégek miatt nem akarta őt elutasítani.
Mégis azonnal elküldte a hóhért, és megparancsolta, hogy hozza el a János fejét. Az elment, lefejezte Jánost a börtönben, elhozta a fejét egy tálon, és átadta a leánynak. a leány pedig odaadta anyjának. Amikor ezt meghallották a tanítványai, eljöttek, elvitték a holttestet, és sírboltba helyezték” /Szent Márk 6:21-28/

E bibliai történet számtalan műalkotás témája lett az európai képzőművészetben.
Leonardo, Tiziano és Klimt festményei, Flaubert és Wilde irodalmi alkotásai, Massanet és R. Strauss operája máig lázban tartja a műértő közönséget.
Heródes mámoros lakomája, Heródiás elfojtott gyűlölete, a szép zsidó hercegnő hastánca, a próféta szent vére, gyolcsba tekert holtteste messze-messze mutat.
AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGOT ÍVELI ÁT, – hiszen megviszik a hírt KRISZTUS URUNKNAK!

Szent Márk evangélista, aki arra hívatott, hogy elsőként írjon görög és latin nyelven EVANGÉLIUMOT, népeket térítsen Jézushoz, egyházat alapítson. Szent Péter és Szent Pál munkatársa, majd Péter apostol beszédeinek tolmácsa, Kr. u. 50-60 között feljegyezte prédikációit és ennek alapján írta meg evangéliumát.
A kereszténység egyiptomi elterjedése nevéhez fűződik. Az egyiptomi kopt ortodox egyház megalapítója, melynek Alexandriában ő volt az első püspöke.
12 évet tevékenykedett Egyiptomban, és az volt a célja, hogy a pogányokat keresztyén hitre térítse. – Elfogták, kötélen vonszolták Alexandria szikláin, vére vörösre festette azokat.
Máglyán akarták elégetni, hatalmas vihar tört ki és szent vérét a földbe mosta az eső.
Mártíromsága magvetés lett, akár Keresztelő Jánosé, akár István diakónusé, akár Jézusé. 815 óta Velencében nyugszik a Szent Márk Székesegyházban.

Hallgassuk meg a Shabab El Anka Rewis egyiptomi kopt egyházi kórus szolgálatát!

A lelkekbe ültetett szeretet, a szívek táblájára írott evangélium, a földbe mosott vér máig termi gyümölcsét. Az égő csipkebokor helyén, a Sinai-félsziget déli részén Mózes és Márk emlékére felépítik a SZENT KATALIN-KOLOSTORT a VI. században. A kolostor könyvtára soha nem zárta be kapuit, gyűjteménye második legnagyobb a világon.
Csak a Vatikáni Apostoli Könyvtár előzi meg. Páratlan, beszélhetetlen és leírhatatlan az a kincs, melyet a papiruszok, kódexek, pergamenek őriznek. Biblia fordítások, Hippokratész receptjei, 6000 kézirat minden bölcsessége görög, etióp, kopt, szír, arab nyelveken. Egyetlen magyarként KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR valamennyit tudta olvasni, hiszen 17 keleti nyelvet beszélt!

SZENT KATALIN-KOLOSTOR Nézzük meg a Világörökség eme csodáját!

Szent Katalin-kolostor

Történt, hogy arra vetődött a lipcsei Egyetem professzora 1844-ben, és a 430 papiruszlapból álló kódexből 43 fóliát kölcsön kért, – Constantin von Tischendorf kutatás és megőrzés céljából elvitte Ágost Frigyes szász királynak. 1862-ben megjelentette a kódex teljes szövegét CODEX SINAITICUS címmel.
Ezt követően került e példátlan műkincs Szenpétervárra a cári család tulajdonába. A Romanov család naponkénti imádsága a CODEX SINAITICUS körül zajlott egészen 1918. július 16. napjáig!!

Ekkor azonban valami sötét tragédia zuhant a családra, mint a magyarságra Pozsonynál 907. július 4-7 között. A két sorstragédiában az a közös: DECRETUM: UGROS ELIMINANDOS ESSE. Elrendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak! – amiről Bogár László professzor ezt írja: „Az igazság alappillérei aláhullani látszanak a káoszba, az elkufárosodott Nyugat szép szavak tömegével kitapétázta falainkat. Szembekerültünk a Nyugattal, azzal a nem létező világerővel, amely a Nyugatot mozgatja a pozsonyi csata óta”

Ady Endre látnoki drámaisággal öntötte versbe élet-halál határán már önkívületbe esve vízióját: Krónikás-ének 1918-ból. Hallgassuk meg a verset!

A 40 sorból, 5 jaj-ból, és 4 ölnek szót hordozó jeremiási, elembertelenedett, állattól mélyebbre süllyedt rémség lett a valóság 1918-ban, éppen 100 esztendeje. A háború megölte az emberekben az embert.

Nézzük meg a képen a cári családot, a legendás Romanov dinasztiát. Jekatyerinburgban 1918. július. 16-ról 17-re virradva Lenin parancsára a bolsevik terror-horda, köztük a „magyar” Nagy Imre, a cárt és feleségét, valamint a kisfiút, a négy szolgát, – köztük orvosukat, – agyonlőtték közvetlen közelről, a négy csodás leányt szuronnyal szurkálták halálra a lenin-fiúk!!


A Romanov család

Olvassuk nevüket:

II. Miklós
Alexandra Fjodorovna
Olga 22
Tatyjana 20
Maria 18
Anasztazia 16
Alekszej carevics 14

A Szovjetunió születésének eme hajnalán mikor megtalálták a holttesteket leírhatatlan hatása alá kerültek még a pribékek is. Teherautón kivitték az erdőbe, savval leöntötték, elégették, majd elföldelték. A levéltári adatok alapján 7 „magyar” is részt vett a vérengzésben, mély megvetéssel és szégyennel vessünk egy pillantást a listára.

Horvát Lajos
Fischer Anzelm
Edelstein Izidor
Fekete Emil
Nagy Imre
Grinfeld Viktor
Verhas András

A cári család tagjait 1991-ben találták meg és DNS mintákkal azonosították a csontokat. 1998. július 17-én helyezték őket örök nyugalomra a szentpétervári Péter és Pál Székesegyházban. 2000-ben az Orosz Ortodox Egyház szentté avatta őket. A repülőtértől a Székesegyházig vezető úton milliók rótták le kegyeletüket az utolsó orosz cár és családja emléke előtt, élén Putyin elnökkel.

A CODEX SINAITICUS 1933-ban bolsevik tolvajlással a British Múzeumba került, sokak szerint a puritán Sztálin kapta meg érte a 100000 angol fontot…!!

Krónikás énekünk zenébe öntve szólaljon meg a Kárpátia zenekar nagyszerű alkotásában: Szibéria felé. Hallgassuk meg a dalt!

Gondolnánk, száz év eltelt és nagykorúvá vált az emberiség, 2018-ban az Egyesült Európában tejjel-mézzel írják a sorsunkat.
Idézem Kulcsár-Terza József RMDSZ képviselőt:

1. Terrorizmus vádjával elítélnek és bebörtönöznek két magyar embert
2. A román bíróság elutasítja a római katolikus egyház keresetét a gyulafehérvári Batthyáneum könyvtár visszaszolgáltatása ügyében
3. A Maros megyei Tanács elnökére 42 ezer lej (600000 Ft) pénzbírságot rónak ki a román hatóságok székely zászló használata miatt
4. Körösfő melletti Béresi-tavon egy fenyőkoszorú Vasvári Pál emlékére szennyezi a környezetet. (Sok száz műanyag palack nem)

Bukovinai székely népdalok, katonadalok. Hallgassuk meg népünk szép énekét!

Prófétasors! Magyar sors!

Mohácsi László tiszteletes úr
Mohácsi László
tiszteletes úr
Debrecen-Józsa, 2018. július 14.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
oroszhirek.hu