„Csakhogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek” /Szent Pál apostol levele Filippibe 1:27/

A Wesselényi-kastély kertje – Szilágy vármegye, Zsibó

Magyar Testvéreim!

Nagyboldogasszony ünnepe augusztus 15. Ezen a napon távozott az Örökkévalóságba Boldogságos Szűz Mária, és néhány órával később emelte az üdvözültek sorába Szent Fia, a Mi Urunk Jézus Krisztus.
Ezen a napon, vagyis 1038. augusztus 15. napján távozott az Örökkévalóságba a magyarok első királya Szent István, és halála előtt néhány órával ajánlotta országát Boldogságos Szűz Mária oltalmába.
Szűz Mária a hívő ember prototipusa, az eszményi hívő, aki csendes kísérőként van jelen az egyház életében.
A SZENTHÁROMSÁG EGYETLEN IGENE A FÖLDÖN, AZ ATYA AKARATÁBÓL AZ Ő SZENT ANGYALA HÍVJA EL ÉS FOGADJA KEGYELEMBE, A SZENTLÉLEK FOG REÁ SZÁLLNI, HOGY A SZÜLETENDŐ SZENT MEGVÁLTSA A VILÁGOT BŰNEIBŐL!
Mária volt a legközelebb Jézushoz, hiszen hordozta szíve alatt, és hordozta szívében élete végéig. Vele élt, másrészt hitében maradéktalanul meg tudta azt valósítani.
Mária életét teljesen kitölti Isten kegyelme, ott nem marad hely emberi rossznak, kicsinyességnek, irigységnek.
Mária kezdettől fogva kíséri és imádkozza az egyház imáját.
Magyarország legnagyobb Székesegyházait a mennybe felvitt Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték egykoron.

Hallgassuk meg a hitvallást! Mária égi anyánk

Augusztus 20. Nemzeti Ünnepünk. Isten iránti hálaadással tekintsük meg az erről szóló kisfilmet!

Jézus szíve legtisztább szív, kegyelem oltára – Hallgassuk meg a dicsőítő éneket Szent Urunk szívéről!

A Biblia az élet minden területével foglalkozik, így az ember és az állam kapcsolatával is. Az Ószövetségi korban meghatározó szerepe volt Egyiptomban Józsefnek és Mózesnek, Izraelben Dávidnak és Salamonnak, Babiloniában és Perzsiában pedig Dániel prófétának.
Az Újszövetségi Szentírás nem különbözik ebben. Szent Pál apostol felhívja a Filippiben élő keresztyének figyelmét, hogy aktívan vegyenek részt a közéletben, de mindezt úgy tegyék, hogy a felmerülő kérdéseket a Biblia tükrében vizsgálják meg, és a Krisztushoz méltó hozzá állással viselkedjenek.

4 746 550 ember tekintette meg eddig e videot, mi hisszük, hogy ennyien hiszik is, hogy NAGY-MAGYARORSZÁG nem csak volt, de lesz is, bármi áron!!!
Kárpátia: Egy az Isten, egy a Nemzet – Tekintsük meg e szép műgonddal készült alkotást!

„Minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség”
(Szent István király)

Az uralkodó tisztában volt vele, hogy Attila Fejedelem és az Árpád Fejedelem közötti korban élő eleinek mi mindent köszönhet. Árpád-házi származása már eleve feltételezte a keresztyénséget, melynek jelvényei ott voltak a szimbólumokban, másrészt a tiszta, feltétel nélküli szeretet vallása öröklődött nemzedékről-nemzedékre.
Utolsó fejedelem is volt, ezért kicsit mindig igaztalan és történelmietlen annak sulykolása, hogy Szent Istvánnal jött fel a nap, és a „pogány magyarok” általa váltak keresztyénné. Mintha előtte 600 évig nem történt volna semmi. Géza fejedelem és Sarolt fejedelemasszony voltak szülei a 969-ben született és 985-989 között megkeresztelt Vajknak.
Az, hogy a bajor herceg leányát Gizellát kellett elvennie feleségül, e mögött már súlyos politikai számítások húzódtak meg, hiszen dinasztikus házasságról beszélhetünk.
A törzsek szövetségéből alakult fejedelemségeket egységes keresztyén állammá szervezte át. Amire viszont korábban nem volt példa: kíméletlenül leszámolt családi, politikai ellenfeleivel, a történetírás szerint több tízezer magyar embert végeztetett ki, többek között Szent László későbbi király nagyapját is. Szent László keresztyéni nagyságát mutatja viszont, hogy megbocsájtott neki, sőt indítványozta szentté avatását Istvánnak!
Az ezeréves magyar Törvénytár az általa alkotott törvényekkel kezdődik. Az államszervezet kiépítésével párhuzamosan megszervezte a magyar keresztyén egyházat, ezért ő és utódai viselhették az apostoli király címet, egyedül a világon.
Legalább egy érsekséget, hat püspökséget és három bencés monostort alapított, így a magyar egyház a Szent Római Birodalomtól függetlenül működhetett.
Mindkét fiát túlélte. 1038. augusztus 15. napján halt meg. Székesfehérváron temették el az általa építtetett Bazilikában, melynek védőszentje Szűz Mária

Államalapító királyunk Szent István napja Augusztus 20. Demjén-Varga-Charlie: Ki szívét osztja szét – Hallgassuk meg az ikonikus művet!

Mit mond tehát a Biblia az Államról és annak vezetőiről?
1. Közbiztonság fenntartása (l. Timotheus 2:1-4)
2. Fegyveres rendfenntartás (Róma 13:3-4)
3. Gazdálkodás biztosítása (Példabeszédek 14:23, II. Timotheus 2:6
4. Igazságszolgáltatás (Jeremiás 21:12, Mikeás 3:1-4, I. Péter 2:13-14)
5. Normaalkotás (Dániel 7: 24-25, Apostolok Cselekedetei 5:28-29)

„Csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár odamegyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy Lélekben, egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért, és hogy semmiképpen meg nem rémültök az ellenfelektől. Ez nekik a kárhozat, nektek pedig az üdvösség előjele lesz: mégpedig az Istentől. Mert nektek nemcsak az adatott meg a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte, és hogy ugyanabban a küzdelemben álljatok, amelyet tőlem láttatok, és amelyet most rólam hallotok.”
(Szent Pál apostol levele Filippibe 1:27-30)

Az üldözés ítélet az üldözőre, és kegyelmi idő az üldözöttre. Lehet-e annál nagyobb kegyelem, hogy ne csak higgyünk Jézus Krisztusban, hanem szenvedjünk is érte?
Ezzel lesznek a részestársai az apostolnak mindazok, akik ugyanabban a hitben és szenvedésben, egyszóval mártíromságban, amit maga Pál élt át közöttük a gyülekezet első megszervezésénél.
Ne feledjük, hogy ezt az a Pál apostol mondja, aki vértanúként halt meg, és aki után mártírok végtelen sora következett az Egyház 2000 éves történelmében!

Juhász Gyula: Testamentum – Hallgassuk meg a szívbéli verset Mensáros László színművész zseniális előadásában!

Isten áldja és óvja hazánkat!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2019. augusztus 17.

A képek forrásai:

Vélemény, hozzászólás?