„Én pedig nagyon szívesen hozok áldozatot, és magamat is feláldozom a ti lelketekért” /Szent Pál apostol II. Korinthusi levele 12:13/

Szinyei-Merse Pál: Anya és gyermekei

Magyar Testvéreim!

Olvasom, hogy a világ legnagyobb filozófusa a görög Platon volt, a második pedig a német I. Kant. Magam Arisztotelész Etikáját teszem a harmadik helyre, Seneca Erkölcsi Leveleit a negyedik helyre, Szókratészt pedig az ötödik helyre.
I. Kant írja: „Két dolog van, ami az emberi kedélyt mindig új és mindig fokozódó csodálattal és áhítattal tölti el: A csillagos ég felettem és az erkölcsi törvény bennem.”
Emlékeim szerint erről a magasztos Igéről soha nem hallottam igehirdetést, pedig nagyszerű textus lehetne pl. Lelkészbeiktatásra, esküvőre, sorkatonai szolgálatra.
Áldozatot hozni valakiért? valakikért? ügyért? eszméért? lelkekért? Lehet ma már ez avítt? régimódi? divatjamúlt? gyávaság? haszontalanság?
Pedig mennyien hoznak ma is áldozatot másokért! Hogy gyógyult legyen, hogy műveltebb legyen, hogy hite legyen, hogy kenyere legyen, hogy hajléka legyen, hogy jövője legyen, hogy békessége legyen, hogy komfortérzete legyen, hogy biztonsága legyen, hogy hazája legyen.

Ez a beszéd hódolat és imádat. Isten, a világmindenség és az ember léte a legfelségesebb istentisztelet. Az ég vezérszólam, a csillagok a kar, a Nap a reszponzórium,
tere a mindenség, tartalma az örökkévalóság.
A világmindenség: költemény és óda
A világmindenség: zenemű és szimfónia
A világmindenség: kultusz és prédikáció
A világmindenség: Ige és sákramentum
A világmindenség: zálog és pecsét

És ebben mi is benne vagyunk és benne lehetünk. A Teremtő Isten és önmagunk ismerete a legnagyobb kiváltság, a legnagyobb ajándék, tanítja Kálvin János egyházatya.

Pál apostol egy fenséges himnusszal köszön be Korinthusba második levele kezdetén. Hálaadással imádkozik vigasztalásért a „könnyek levelében”.
Most pedig elérkeztünk e nagyszerű mű olvasásának a végére, ahol búcsúzik az apostol. Örömről, rendről, intésről, egyetértésről, békességről álmodik jövőjüket illetően e hetegorén közösségben, mely nagy világkereskedelmi utak metszéspontjában sok kísértésnek volt mindig kitéve.

„Nem kis büszkeséggel jelentem ki, hogy nem sok nemzetnek van annyi oltárra emelt szentje, mint éppen a mi nemzetünknek. Miért fontosak ők nekem?
Azért, mert eszményi életvitelükkel, az isteni és emberi erények példás gyakorlásával fényesen bebizonyították, hogy az evangéliumban meghirdetett jézusi szeretetparancsnak
a hiteles megélése minden körülmények között, a gyűlölködő világban is lehetséges.
Íróasztalomon előttem van a karján kis Jézust tartó Szent József szobrának kicsinyített mása, aminek az a konkrét üzenete számomra, hogy Jézust kell élő evangéliumként szívemben hordoznom, és tovább is adnom másoknak. Szóval kellenek ők, a tündöklő példaképek. Csak az a lelkiismeretet vizsgáztató nagy kérdés, hogy: mi követjük-e őket, mert igenis, követhetőek. Ha földi zarándoklásunkat az általuk megjárt és kicövekelt úton járjuk, akkor a megdicsőült mennyei haza felé haladva nem csak nyomukban vagyunk, de reményünk szerint haza is érkezünk, hiszen példájuk nyomán életünknek biztos célt és értelmet adtunk.”

(Bodó Márta – Farkaslaka)

E nemes bevezető gondolatok jegyében olvassuk el nagy tisztelettel az alábbi írásokat és nézzük meg a kis videókat az előttünk és velünk élő hithőseinkről, akiknek élete önként hozott áldozat lelkeinkért.

– Szent László király Erdély védőszentje

(A képre kattintva az oldalon a kötet megrendelhető)

– Gondolatok a magyar szentekről

(A képre kattintva elolvashatják az írást!)

– 90 éve született prof. Dr. Ft. Hegedüs Lóránt püspök úr

(A képre kattintva olvashatják az írást)

– Krisztus Amazóniában – egy ma élő magyar szent – Finta Lajos plébános

– A perui misszionárius – egy ma élő magyar szent – Finta Lajos plébános

– Erdély Széchenyijére emlékeztek Kolozsváron – felavatták gróf hídvégi Mikó Imre síremlékét

Sík Sándor: Szent István himnusz

István király ünnepének
Örvendezzünk keresztények.
Isten adta e napot,
Fel a szívvel magyarok:

Szent királyunk, árva néped
Hódolattal jő elébed.
Légy velünk, légy velünk!
Országodról el ne vedd
A te áldott jobb kezed.

Országunknak építője,
Ronthatatlan Szegletkőre
Építetted e hazát.
Krisztus küldte koronád.

Szent királyunk, megfogadjuk:
Örökséged el nem hagyjuk.
Esküszünk, esküszünk:
Mindörökké az vezet:
Halhatatlan Jobb kezed.

Dicsőséges koronádat
Máriának felajánltad.
Ő vigyáz azóta ránk,
Nagyasszonyunk, Szűzanyánk.

Szent királyunk, esdve kérünk,
Kérd a mennyben most is értünk
Máriát, Máriát.
Útja vesztett népedet
Vigye hozzá szent kezed.

Erényeid fénye – lángja
Szétragyogott hét országra.
A te áldott nyomodon
Szentek földje lett e hon.

Szent királyunk felsír hozzád
Tépett szívű Magyarország:
Légy velünk, légy velünk,
Régi, – jámbor népedet
Támassza fel szent kezed.
Kérjük édes Istenünket,
Kinek súlyos karja büntet,
Ám ha hozzád fordulunk,
Újra védő jó urunk:

Szent királyunk érdeméért,
Rajtunk tartott szent kezéért
Megbocsát, megbocsát
S minden régi jót megáld:
Szentistváni szép hazát.

„Mert ha meg is feszíttetett erőtlenségből, él az Isten hatalmából, és ha mi erőtlenek is vagyunk benne, élni fogunk vele együtt az Isten hatalmából közöttetek.”
(II. Kor. 13:4)

E két videó az evilág istenéről szóló „Krónikás ének”, mely legyőzetett és levettetik. A napi 1 USD‑ből tengődő és az 500 billió USD birtokló között éppen annyi a különbség,
mint Krisztus és az antikrisztus között.

Tekintsük meg a két filmet!

Juhász Gyula: Consolatio – Olvassuk el a szomorú költő lelkének hitvallását!

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.

Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,
Derűs szelíden és örök fehéren.

Szemünkben tükrözik tekintetük még
S a boldog órák drága, tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt
És élnek ők tovább, szűz gondolatként.

Vivaldi – Négy évszak – Ősz – Hallgassuk meg a zeneszerző Istent-dicsőítő muzsikáját!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2020. november 14.

A képek forrásai:
keparuhaz.hu
romkat.ro
parokia.hu
kronikaonline.ro
hu.wikipedia.org

1 thought on “„Én pedig nagyon szívesen hozok áldozatot, és magamat is feláldozom a ti lelketekért” /Szent Pál apostol II. Korinthusi levele 12:13/”

Vélemény, hozzászólás?