„János vízzel keresztelt, ti pedig nem sok idő múlva Szentlélekkel kereszteltettek meg” (Apostolok Cselekedetei 1:5)

La Ferruccia – Santi Filippo Templom főoltára 1426
(Valamennyi szent mártír)
(Mária, mint a vértanúk királynője)

Magyar Testvéreim!

Szent Lukács evangélista a maga történészi, orvosi, mélylélektani tudásával egyedülálló módon írja le Szent Evangéliuma folytatásában életeket és világokat formáló igei valóságát, – az Apostolok Cselekedeti művének 28 fejezetében.
A cselekvő hős továbbra is a Megfeszített, Feltámadott, Mennybe ment Krisztus.
A történet folytatódik, azoknak a tanítványoknak az életében, akiket kiválasztott és apostollá tett Jézus.
Nekik adott az Úr Lélek által új parancsolatokat. Az Apostolok Cselekedete beszél tovább az Úrról és az Ő eszközeiről:

Az Apostolokról, a Szentlélekről, Máriáról, a Pünkösdről, az Egyházról, a Világáról, császárokról, gyógyulásokról, tengerekről és szigetekről, Kis-Ázsiáról és Európáról, Jeruzsálemről és Rómáról.

Reményik Sándor: Csendes csodák

‡ 1532. augusztus 5. napjának reggelén az Alpok lábainál a szépséges Kőszeg ódon falai között a horvát Jurisics Miklós a Szentlelket kérve segítségül élete legmélyebb imáját kezdte mondani.
Tudta, hogy I. Szulejmán 120 ezres serege az ő 700 főre becsült vitézeit hamuként fogja a szélbe fújni már az ostrom kezdetén.
90% paraszt-fiatal kezében kasza-kapa volt csak eddigi rövid életében, a 10% katona-fiatal magába mélyedve elavult mordályait tisztogatta a rozsdától.
Ekkor még nem tudhatta, hogy imájának olyan ereje lesz, hogy: HUNYADI JÁNOS DICSŐSÉGES NÁNDORFEHÉRVÁRI GYŐZELME UTÁN AZ Ő DICSŐSÉGÉRE IS FOGNAK HARANGOZNI MINDENNAP. NEM DÉLBEN, MERT AZ MÁR FOGLALT VOLT EKKOR, NEM A VILÁG ÖSSZES TEMPLOMÁBAN, „CSAK” KŐSZEGEN, DE SZÉP EMLÉKRE KONDUL A HARANG 11 ÓRAKOR IS.

„Én e gyönge várost védeni merészeltem a hatalmas ellenség ellen.
Nem mintha azt megtartani remélném, de hogy az ellenséget egy ideig feltartóztatva, időt nyerjenek a keresztény fejedelmek seregeik összegyűjtésére, saját életem kockáztatásával.”

1532 augusztus 29. napjának reggelén a még életben lévő 200 hűséges magyar vitéze előtt prófétai szózatot szólt a hős Jurisics kapitány.
„Látjátok a rommá lőtt vár füstölgő romjait, vérünkkel időt nyertünk, és így Bécs életet nyert.”
V. Károly német-római császár és I. Ferdinánd osztrák főherceg hatalmas összeget kapott a Fugger Bankháztól, melyből egy 130.000 fős sereget állítottak ki német, osztrák, olasz, spanyol, szlovén, cseh, morva, magyar katonákból Szulejmánt várva Bécs alatt.
Szulejmán követén keresztül megüzente a várvédőknek: annyit kér, hogy láthassa lófarkas zászlóit lobogni a bástyák maradványain, majd visszavonul a Balkán felé.
Jurisics beleegyezett a szokatlan kérésbe.
Betartotta szavát mindkét fél: ekkor éppen 11 óra volt!

Jurisics vár, Kőszeg

A két Habsburg testvér előtt ott volt a történelmi pillanat, hogy Konstantinápolyig hajtsák vissza egyesített seregükkel a törököt, de nem tették!
Megelégedtek a magyarok véráldozatával!

Ima a Hazáért – népének

‡ Az első könyvet arról írtam, Teofilusom, amit Jézus tett és tanított kezdettól egészen addig a napig, amelyen felvítetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott.
Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor negyven napon át megjelent előttük, és beszélt Isten Országa dolgairól.
(Apostolok Cselekedetei 1:1-3)

Amikor együtt volt velük, kijelentette nekik: „Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sok idő múlva Szentlélekkel kereszteltettek meg.”

Kárpátia zenekar : Ha kell

‡ A négy Evangélium által felölelt időszakban a Szentlélek munkája Jézus Krisztus személye körül összpontosult.
✽ Az Isten-Ember Szentlélektől született (Lk. 1:35)
✽ A Szentlélek által részesült keresztségben (Jn.1:32-33)
✽ Vezettetett a Szentlélek által (Lk. 4:1)
✽ Felkenetett a Szentlélek által (Lk. 4:18, Ap. Csel. 10:38)
✽ Felhatalmazást kapott a Szentlélek által (Mt. 12:27-28)
✽ A Szentlélek által engesztelő áldozatként áldozta fel önmagát (Zsid. 9:14)
✽ A Szentlélek által támadott fel (Róma: 8:11)
✽ A Szentlélek által parancsolatokat adott (Ap. Csel. 1:2)
✽ Szentnek nevezik majd, az Isten Fiának (Lk. 1:35)
Mert az Istennek semmi sem lehetetlen (Lk. 1:37)

Gerzsenyi Sándor: Péter

Mint a szikla, áll keményen,
Nagyot ígér vad hevében,
Kardot villant vas kezében…
Könny ég tagadó szemében.

Ilyenek vagyunk: Péterek;
állunk, de döntnek kételyek,
vágunk, ígérünk szépeket
és – tagadunk, ha kérdenek.

Rebbenünk, ha kakas szólal,
mit se törődünk a jóval
nem sózunk a többi sóval.
hősök vagyunk, de csak szóval.

Legyünk hát végre sziklavár,
Akire nem hiába vár
A Mester vérző arca már!
Arassunk! – Érik a határ.

‡ Nehéz időkben szomjúhozta népünk az Igét,annak Házát és Hírdetőjét.
Tudták,hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.

Látták lelki szemeikkel Pál apostolt Athénban, amikor beszélni kezd az Aeropágoszon az ismeretlen Istenről.
Látták lelki szemeikkel Assisi Szent Ferencet, amikor imádkozik a világért
Látták lelki szemeikkel Luther Mártont, amikor Igét hirdet Árpád-házi Szent Erzsébet sírja fölött épült Székesegyházban Marburgban
Látták lelki szemeikkel Pápa városának lakói, hogy majd egyszer papjuk lesz Kanizsai Pálfi János

Ezt a meghívó levelet írták neki: Pápa, 1612. május. 16.

„Mindnyájunk akaratjából, mind urunk ö Nagyságának, mind a vitézlő rendnek, és az egész városnak akaratjából keresünk valahol egy jámbor, bölcs, tudós, lelki tanítót, ki ennek a gyülekezetnek regálására elegendő lenne. Minekokáért hallván kegyelmed bölcs hírét, nevét, és sokan meg is próbáltuk: végezénk magunkban, hogy kegyelmedet közinkbe hozzuk. Azértha kegyelmed nem utálja a mi szegény gyülekezetünket, ennyi sok szomjuhozó lélekhez, kik az Istennek Igéjét igen szomjuhozzák, kérjk kegyelmedet mint becsületes urunkat, hogy ez mi levelünket látván, jöjjön közinkbe és legeltessen a kegyelmedre bízatott Istennek drágalátos igéjével minket”

Kormorán zenekar: Isten ujja megérintett

„Felségednek most adom át a legnagyobb ajándékot, az Evangélium könyvét”
(Canterbury érseke mondotta III. Károly királynak)

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Ferenc pápa: Krisztus a jövőnk, ö irányítja a történelmet
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Egyetlen cél, a gép felé halad az ember – ennek veszélyére hívta fel a figyelmet a szentatya Budapesten
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

„Isten, áldd meg a magyart!”, – mondta Ferenc pápa magyarul a szentmisén a budapesti Kossuth-téren
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Új református templom alapkövét tették le Hadadon
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Tíz ingatlana is van Erdélyben és Máramaros megyében a frissen
megkoronázott III. Károly brit uralkodónak
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen – Józsa,2023.május 13.

A képek forrásai:
romkat.ro
montazsmagazin.hu
csodalatosmagyarorszag.hu
origo.hu
baptist.hu
femina.hu
baon.hu
kronikaonline.ro
publicdomainpictures.net