„Meg van írva: hogy nemcsak kenyérrel él az ember” /Szent Lukács ev. 4:3/

Gyulafehérvár Érseki Székesegyház
Exc. Ft. Kovács Gergely püspök beiktatása

Magyar Testvéreim!

Micsoda pálya az, mellyen a legkevesebb rózsa terem és a legtöbb tövis?

Micsoda pálya az, amellyen legerősebb a munka, leggyöngébb a jutalom?

Micsoda pálya az, mellynek követői legszegényebbek, s mégis legboldogabbak?

Micsoda pálya az, melly legközelebb visz az égi boldogsághoz s legtávolabb a földi örömektől?

Jókai Mór: Egy ilyen pályát meghaladt férfi történetét fogom én tinektek elmondani – A rézpataki lelkész (Vasárnapi Újság 1856. october 5-én – 40. szám)

„Ime az én Szeretett Fiam, benne gyönyörködöm. Őt hallgassátok!” Jézus Szentlélekkel telve eljött a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. Ekkor az ördög így szólt hozzá: »Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré.«

A Diabolos eredetileg a vádló, Isten ítélőszéke előtt, állandó isteni tanácsában vádolta Izraelt. Azaz Isten szigorú igazságát kívánta érvényesíteni, hogy megakadályozza a kegyelmet. Itt is azért olyan szorgalmas, mert Jézus egész elkövetkező pályája az Evangélium, Isten kegyelmének a szolgálata.
A Sátánnak ez az alapfunkciója kiszélesedett, hogy nemcsak vádol, hanem csábít és megejt. Ő a hazugság Atyja, az Istennel szemben álló erők fejedelme, aki az ember bűne révén már fogságba ejtette az embert, s úr lett e mulandó világon. Alapvonása az Isten elleni gyűlölet, az ebből fakadó rosszakarat, és a rendkívüli intelligencia.
A kísértés éppen messiási mivoltában, örökösi minőségében támadja Jézust. A keresztelésnél a Mi Urunk ezt a mennyei szózatot hallotta a Szent Atyától:
„Ime az én Szeretett Fiam, benne gyönyörködöm. Őt hallgassátok!” – A Gonosz kísértés így kezdődik: ei hüios ei tou Theou – „Ha Isten Fia vagy”

Ady Endre: Rózsaliget a Pusztán – Hallgassuk meg a művet Bálint György agrármérnök előadásában!

„Ime az én Szeretett Fiam, benne gyönyörködöm. Őt hallgassátok!”
Ft. Dr. Hegedüs Lóránt püspök úr e helyen irodalomtudós minőségében az alábbi magyarázatot adja e gigászi Ady-vershez:
„A Puszta a tövissel, csalánnal szikkel teljes élet szimbóluma.
Az életpusztán találkozik Ady a Sátánnal és éli át annak kísértését, s az el nem utasítás után: az ezzel járó életformát.
A költemény négy mozzanatos életábrázolása szerint itt látjuk:

  1. A kísértő Sátánt
  2. Az ördögi csalást
  3. Az emberi illúziót
  4. A megvesztegethetetlen valóságot

„A keresztyén rózsán jár, ha szívében kereszt áll”
(Luther Márton)

Hamvazószerdával megkezdődik a Húsvét Adventje, a Szent 40 nap, az elkülönített idő. A nagyböjt kezdőnapja ez.
1091 óta pápai enciklika szerint máig élő gyakorlat a katholikus egyházban, hogy a barka hamujával keresztet rajzol a pap a hívek homlokára, emlékezve:
„Ember, emlékezz reá, hogy porból vagy, és porrá leszel”. A hamuval hintés ősi jelképe a bűnbánatnak.
Jézus halála és feltámadása nem egy múltbeli történés: a Szentlélek erejében a húsvéti esemény mindig aktuális, és lehetővé teszi, hogy Krisztus testét szemléljük mely maga az Egyház, és meglássuk a sok szenvedő embert.
Fel kell tennünk a kérdést:

  1. Ki és mi a fontos az életünkben?
  2. Mire van igazán szükségünk?
  3. Bocsánatot tudok e kérni és adni az embereknek?

Semmit nem változott a Gonosz kísértő és a gyarló emberi természet. Vádol, csábít és megejt. Mennyien szédülnek be a könnyű zsákmány nagy ígéretének hálójába?

Szeretnéd a könnyen szerzett kenyeret?, könnyen és gyorsan szeretnél meggazdagodni lehetőleg munka nélkül?, magadat szeretnéd mindenki elé és Isten helyére állítani?

Szeretnéd a földkerekség minden országát?, szeretnéd a hatalmat?, szeretnéd a dicsőséget?

Szeretnéd magad toronyból megmutatni?, szeretnéd hogy népmesei hős legyél?, szeretnéd hogy emberek és angyalok tenyerükön hordozzanak?

Lehet-e Krisztust megkísérteni? Tette fel a kérdést az Egyház. Az ördög még nála is bepróbálkozott, hogy eltérítse az Isten-szerinti keresztúttól. A roppant igepárbajban Mi Urunk háromszor veri vissza támadását, és jól mutatja az ördög arcátlan és szívós támadást, hogy csak egy időre távozik Jézus környezetéből. Mennyivel inkább próbálkozik az embernél, hol „hatalmas sikereket ér el”.

Korunk sok-sok égi jele figyelmezteti az Istent-embert nem ismerő, és mindenen, mindenkin átgázoló Mammon-imádó világot, hogy életével és üdvösségével játszik.
Gondolta e valaki éppen két hónapja, ez esztendő kezdetén, mikor boldog új esztendőt kívántunk egymásnak, hogy február 28. napján a gazdag Egyesült Királyság második városában kifosztott üzletek lesznek?
Tekintsük meg Manchester egyik nagy üzletét, melyről Réka leányom küldte a fotót!

A nagyböjt bűnbánatra, megtérésre, újjászületésre hív. A költővel szólva elveszünk egy szálig, ha nem tudunk, vagy nem akarunk megváltozni és megtérni Istenhez.
Egy komoly járvány, vagy migrációs hullám minden gőgös álmot romokba dönthet akár hónapok alatt. Szeretetlenségünk és közönyünk nem fog segíteni a túlélés technikáján.
Ledőlt romoknak átkozott porán kesereghetünk mint egykor Róma. Sokan vannak a csuhások között, akik megmaradtak az Isten-szerinti úton. Izrael megölte prófétáit, de attól az még betelt.
Mózes, Illés, Jézus, Keresztelő Szent János, Jókai Rézpataki boldog papja, és sokan mások ott voltak és vannak a pusztában. Van aki önként, másokat kikergettek oda pusztulni.

Sík Sándor: Isten lánca – Olvassuk el a piarista paptanár zseniális hitvallását.

Nem, nem engedlek, fogom a kezed:
Az Isten lánca vagyok én neked.

Kötlek, magadhoz, élő kötelekkel,
Komoly, virrasztó, nehéz szeretettel.

A ködlő múltat, akarom, feledd,
S állj meg hajnalló mélyeid felett.

És nézz magadba boldog félelemmel:
Isten szemével és az én szememmel.

És tépd el mind a félig-fátylakat.
Akarom: láss és megszeresd magad.

Hogy lásd magad: ifjúnak és igaznak,
Erősségnek és mosolygó vigasznak.

Lásd, hogy világol a boldog titok:
A zengő porta, mit Isten nyitott.

Akarom: keljen új életre benned
Alvó dala az építő igennek.

És mosolyogd rám, édes jó barát,
Az erős Isten élő mosolyát.

„Volt egy Jézus, ki Krisztus volt, és lehetett, mert szerette az embereket” Alázat, szerénység, szentség szükségeltetik, melyre vár a világ.

Minden kérdés lelki kérdés. Az Isten-kérdés szempontjai, annak radikalizálása és konkretizálása nemzetünk megmaradásának alfája és ómegája.
Ebbe a lelki kontextusba illik az a felhívás, testvéri aggódás, mellyel Nagy Sándor debreceni Testvérünk fordul hozzánk az Igei útravaló hazafiaknak több ezres olvasótáborához, hogy írjuk alá a Székely Nemzeti Tanács által elindított petíciót, sorsközösséget vállalva és segítve a Trianon tragédiája által elszakított véreinken!

Tekintsük meg a levelet és a csatolmányokat!

Kedves Barátaim!

A Nemzeti Régiók Egyenlőségéért önkéntes elkötelezettjeként tisztelettel kérem, hogy hangya szorgalommal gyűjtsétek az aláírásokat!

Alig több mint két hónapunk van hátra.

Online támogathatja I D E kattintva a petíciót!

Dícséretek-Bűnbánati énekek 226. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom – Hallgassuk meg a bűnbánati dicséretet Béres Ferenc énekművész előadásában!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2020. február 29.

A képek forrásai:

Vélemény, hozzászólás?