„Megállapodtak egymással, hogy elmennek hozzá, és részvéttel vigasztalják őt” /Jób könyve 2:11/

A nagyváradiak egy Szent László-szoborért imádkoznak

Magyar Testvéreim!

A hit az élet lelke. Minél közelebb vagyok Istenhez, annál több bennem a hit és az élet, az éltető Lélek.
Az Atyának kegyelme, Krisztus Urunknak áldó szeretete a Szent Lélek munkájának teljességében lesz egészen nyilvánvaló. A teremtés, megváltás, megszentelődés eme szent hármas oltárán a Szentháromság dogmája és mégis életet, életigazságot és életszentséget ábrázol ki.
A Szentlélek ott ragyog a teremtett Mindenség fölött, és feladja a nagy kérdést a 18 éves Bolyai Jánosnak, a valaha élt legnagyobb lángésznek, hogy a párhuzamosak találkoznak-e a végtelenben? De hol végződik a végtelen? Akkor pedig már véges.
„Add fel, – írta édesapja Bolyai Farkas. Eddig senkinek nem sikerült”
A Szentlélek ott ragyog egyetlen „Igenként” és Igeként Boldogságos Szűz Mária hó-tiszta életében, aki az Újszövetségben először találkozik vele.
„Íme az Úr szolgáló leánya. Legyen nekem a te beszéded (igéd) szerint”
A Szentlélek ott ragyog az első Pünkösd hajnalán Jeruzsálemben, hol az apostolok, Boldogasszony Anyánk, Istenfélő kegyesek, és a lakott Föld akkori teljes kultúrájának mind a 15 nemzetsége képviseltette magát. A tűz, a szél megáldotta a csodát, mindenki édes anyanyelvén hallgatta Isten nagyságos dolgait.
Szép harmóniába rendeződött a bábeli káosz, és a nagyravágyás után az emberi természet a teremtett világban megtalálta helyét, legalább egy kis időre.

Áldás: Szeressétek egymást – Régi Magyar Áldás – Hallgassuk meg prof. Dr. Papp Lajos Széchenyi-díjas szívsebész professzor úr szolgálatával a megtalált földi paradicsom mennyei lenyomatát!

A Pünkösd tovább viszi Isten szeretetművét, Jézus megváltói áldozatát, az első gyülekezetek és diakónusok munkája a misszió nyomán kezd fejlődni és erősödni.
Ó, Szent István dicsértessél kezdetű középkori eredetű csángó népdal őrzi a kezdetek és elindulás tisztaságának fenséges báját, drága kincsét.
Pusztina – Római katholikus templom: Ó, Szent István, dicsértessél – Hallgassuk meg az archaikus népi ének eme gyöngyszemét!

Az ember bűne miatt kezdettől jelen van világunkban a nyomorúság, betegség, csalódás, reménytelenség, halál. Madách: Ember tragédiájának című műve a világirodalomban egyedül álló módon, és messze Goethe Faustja fölött adja meg a választ az okokra. Miért nem lesz öngyilkos Ádám, mikor látja a végzetet és az emberiség vesztét?
Évával mondatja ki a szerző: „Ó Ádám, anyának érzem magam”! – Mondhatjuk, a kocka el van vetve.
Ezékiel próféta 14:14-ben az Ószövetség három legnagyobb szentjének Noét, Dánielt és Jóbot tartja. Életüket látva és ismerve, teljesen igaza volt Ezékielnek.
Életük olyan mélységű szenvedéssel teli próbák sorozatát produkálta, mely a görög drámairodalom számára is szállíthatta bőséggel az ötletet.
A Pártfogó, Szószóló, Vigasztaló Szentlélek ugyanaz volt sorsuk mélységes emberi drámáiban, mint akár Mózes, Illés,vagy Péter apostol életében.
A legnagyobb szenvedők egyike Jób, akit a Sátán kóborlásai során megtalál, és bevádolja Isten előtt: „Felele pedig az Úrnak a Sátán, és monda: Avagy ok nélkül féli-e Jób Istent?
Isten válasza: „Észrevetted-é az én szolgámat Jóbot? Bizony nincs a földön olyan, mint ő, feddhetetlen, igaz, istenfélő, bűngyűlölő. Még erősen áll az ő fedhetetlenségében, noha ellene ingereltél, hogy ok nélkül rontsam meg őt”

A Sátán két ponton kérdőjelezi meg Jób kegyességét:

  1. Önzetlen-e Jóbnak az Isten-szeretete, vagy csak érdekből teszi, mert gazdag, és jól megy sora?
  2. El tudja-e fogadni Jób az igaznak a bűnösökkel szemben jogtalannak tűnő, ártatlannak látszó szenvedését?

A könyvben felszínesen úgy tűnhet, mintha Isten és a Sátán szeszélyeinek játékszere lenne Jób. Ft. Dr. Hegedüs Lóránt püspök úr adja meg számunkra a legteljesebb választ:
„De ha szellemileg a mélyére hatolunk ennek a jelenetnek, akkor látjuk, hogy bibliásan, – korszakosan, Ószövetségből az Újszövetségbe átívelve – újszövetségi alapról az egyháztörténeten át hangját mindig hallatva, az örökkévalóságig mindig Igét hirdetve, – csak az tudja a hitet hitelesen képviselni, aki megjárta a lélek hosszát, aki megjárta a pokoli szenvedéseknek kútját, aki teljesen értelmetlen kínokon keresztül is kitusakodta magának a mindenható Isten szeretetét”

„Nem siratja senki őt, nem könnyeznek sírja előtt”
Lord: Vándor – Hallgassuk meg a dalt!

A családját, egészségét, vagyonát elvesztő Jóbhoz elindul három barát, hogy „részvéttel vigasztalják őt”. Mi is indultunk már el beteghez, gyászolóhoz, aztán mellette megállva éreztük gyengeségünk és por-sorsunk halandóságát a mulandóságban.
„Amint azonban messziről megpillantották, alig ismertek rá. Hangosan sírni kezdtek, megszaggatták köntösüket, és port szórtak a fejükre. És mellette ültek a földön hét nap és hét éjjel, de egyik sem szólt hozzá egy szót sem, mert látták, hogy milyen nagy a fájdalma”

Reményik Sándor: Valaki értem imádkozott – Hallgassuk meg az erdélyi költő-vátesz jóbi mélységű művét Tunyogi Péter színművész előadásában!

Honnan is származik ez a ma már sajnos legtöbbször üresen hangzó szó? Abból, hogy RÉSZT-VESZEK a bánatodból, leülök melléd, mint Jób barátai. Hallgatok, de veled vagyok. A Szentlélek szól közben, Aki Pártfogó, Szószóló, és Vigasztaló.
Odaül mellénk egy igaz Barát, aki betegséget enyhít, kenyeret tör, halat készít, imádkozik, lábat mos. Értünk él, és értünk hal.

József Attila: Naphimnusz – Olvassuk el e zseniális verset, aranyozza be a meghidegült szeretetet!

A Napsugár nem kérdezi,
Hogy mennyit ér a fénye
A Napsugár nem kérdezi,
Hogy mit kap majd cserébe
A Napsugár nem mérlegel,
Csak tündökölve árad.
Simogat és átölel,
de nem kér érte árat.

Szeress úgy mint a Nap, feltétel nélkül
Úgy, mint a Nap, ami szívedből épül.
Úgy mint a nap, fényből születve
Úgy, mint a Nap, áldást teremtve.

Minden ember fénysugár,
a mindenségnek része
Azt hiszi, hogy porszem,
pedig a mindennek egésze.
Minden ember fénysugár,
egy a végtelennel.
Minden ember fénysugár,
de ebben hinni nem mer.

Szeress úgy mint a Nap, feltétel nélkül
Úgy, mint a Nap, ami szívedből épül.
Úgy mint a nap, fényből születve
Úgy, mint a Nap, áldást teremtve.
Szeress áldást teremtve!”

Egyszer egy ókori bölcs elindult Athénban fényes nappal egy égő lámpással a kezében, és világított minden utcán. Bolondnak gondolták, és gúnyolva kérdezték, mint egykor Noét, Dánielt és Jóbot, hogy miért teszi? Válasz: „Egy becsületes embert keresek” – Bibliásan szólva: „Talál-e majd hitet az Úr, ha visszajön a Földre?”

Magyarok csillagdala: Énekel Felbert Gabriella opera énekesnő – Hallgassuk meg a művet áhítattal!

Kedves Olvasóinktól heti szinten kapunk egy-két sorban visszajelzést, mely mindig a köszönet hangja, melyet örömmel nyugtázunk. Arra kötelez bennünket, hogy munkánk színvonala és minősége egyre jobb legyen, szárnyaljuk túl az előző heti dolgozatot is. Tanítson, építsen, gyönyörködtessen.
E héten egy terjedelmesebb tartalmú levelet kaptunk, melyről azt gondoltuk, Olvasói Levél műfajban közöljük Kedves Olvasóinknak.
Írója egy általam mélyen tisztelt igaz magyar ember, aki egész Életművével, Családjával, Nemzete iránti olthatatlan szeretetével olyan példa számomra, számunkra, akit legjobb lelkiismeretemmel tudom mindenkor középpontba állítani. Segít ahol tud, megoldást keres a legnehezebb élethelyzetekre is. Szava igen, az igen, a nem pedig, nem.
Tudom, sokan vannak még ilyen magunkfajták a hazában, és félő, hogy egyre kevesebben maradunk. Vigyázzunk reájuk, szeressük őket, tiszteljük, amíg van kit, mert az idők gonoszak.
Olvassuk el az Olvasói Levelet!

“Nagytiszteletű Mohácsi László lelkipásztor testvérem!

Minden héten azonos időpontban rákattintok az interneten keresztül egy írásra. Már hatodik esztendeje. Egy idő után – nem vettem észre, csak keresek valamit és eleinte nem tudtam rájönni, hogy mit. Az írás az, ami nem csak bibliai, vagy más vallási tudományt hordoz, hanem egyetemleges, mindent átfogó és kristálytiszta. Nem kell várni a lábjegyzetet hozzá. (Óhatatlanul József Attila sorai csengenek fülembe. ,,Én egész népemet fogom nem középiskolás fokon tanítani…)”. Magamfajta egyszerű igazszó hívő kommentár nélkül érti és kezdi újra értelmezni múltat, jelent, jövőt. Azt is, amit gyermekként kellett volna megérteni és azt is, amit aggastyánként illik megérteni. Ha valaki ezt nem érti az önkéntes belső rabszolga. Rá kell jönnöm, hogy sokat hiányozhattam az általános, majd a középiskolai történelem és magyar órákról. Vagy ott voltam, csak lemaradtam valamiről egész nemzedékemmel együtt? Hálával és köszönettel tartozom neked László. Nyomdászként azt gondolom tékozlás lenne elmulasztani a valós történelmi tényekkel átitatott igei dolgozataid könyv formában való megjelenését. Ennek érdekében a virtuális szószék mellett segíthetne egy netpersely, hogy a könyv elkészülhessen. Munkád folytatásához nagy kitartást, egészséget és legalább olyan támogatást kívánok amilyen támaszt te nyújtasz az igaz Magyar nemzetnek határon belül és azon túl. Köszönet az igei dolgozatokért.”

Makó Ferenc (Debrecen)
nyomdász

Mohácsi László tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2019. június 15.

A képek forrásai:
magyarhirlap.hu
megoldaskapu.hu

Vélemény, hozzászólás?