„Megteltek mind Szentlélekkel” /Apostolok Cselekedetei 2:4/

Római katholikus székesegyház Szatmárnémeti

Magyar Testvéreim!

A Pünkösd történetében benne van a Szentlélek minden ajándéka.
A teremtett világ szép rendezettsége. A próféták bátor kiállása az Ige hirdetésére. A zsoltáros vigasztaló imádsága. Szent Urunk fogantatása. Az evangéliumok örömhírének áradása. A tanítványok hűséges szolgálata. Az apostolok rendíthetetlen missziója. A Szentlélek korszakának üdvtörténeti távlata.
A Pünkösd folyamatos lelki-szellemi jelenségének a teljes világot kell érintenie, nem egyházi privilégium. Létkérdés a világ számára: a Szentlélek, vagy csupán az emberi hatalom vezetését választja?
Egészen más, ha a szeretet, a tiszta lét, a világosság, a józanság Lelke, Isten gondviselése vezeti a világot, mintha az emberi romlott lét, a bűn, önzés, káosz, a becsvágy, a hatalom akarása. Mert ahol Isten Lelke megnyilatkozik és kibontakozik, ahol Ő hat, ott szabadság van és új élet kezdődik.
A világon ebben is egyedülálló és példa nélküli, hogy Székelyföldön három települést és több templomot ajánlottak az ősök a Szentlélek oltalmába, Csonka-honban szintén hármat:
Kézdiszentlélek
Székelyszentlélek
Csíkszentlélek
Bükkszentlélek
Pilisszentlélek
Szentlélekfalva

Jöjj Szentlélek gyere szállj le rám, reményt hozó fénysugár – Erdélyország – Csíksomlyó
Hallgassuk meg bizonyságtételt!

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.”
(Apostolok Cselekedetei)

Krisztus Urunk által megígért Szentlelket nevezi az Irás Pártfogónak, Vigasztalónak, Szószólónak, Bölcs Tanácsosnak, Erős Istennek. Áldozócsütörtök napján hosszan nézték az apostolok és Boldogságos Szűz Mária az eget, míg Szent Urunkat el nem takarta egy fényes felhő szemeik elől. Majd az eljövendő tíz napban imádságos szívvel várták a Lélek eljövetelét, gyakran kémlelve az eget.
Tette ezt egy szabolcsi jó magyar fiú is éppen 40 esztendeje, tisztelegve Gyulaháza Általános Iskolája, és Kisvárda Bessenyei Gimnáziuma előtt, mely elindította a világűr és világhír felé. Sokadszor nyert bizonyságot, hogy a tudás és szorgalom Isten Lelke segítségével csodákra képes.
Farkas Bertalan űrhajós az eget kémlelte, és bízott benne, hogy „csak” 8 napig lesz otthona, megy a Szentlélek elé Isten közelségébe, hogy úgy lássa és láttassa munkatársával a világegyetem beszélhetetlen szépségét és mélységét, mint amely csak a kiválasztottaknak adatott meg.

Farkas Bertalan az egyetlen magyar űrhajós

Hallgassuk meg az Omega zenekar Sze-Vosztok dalát, és tekintsük meg Farkas Bertalan űrhajós, űrkutató, vadászpilóta fotóját nagy tisztelettel!

Babits Mihály: Himnusz a Szentlélekhez – Olvassuk el e hitvalló művet!

Jőjj Szentlélek-isten, jőjj
s áraszd ki a mennyekből
fényességed sugarát!
Jőjj, ki árvák atyja vagy,
jőjj, ki szívek lángja vagy,
ajándékos jóbarát!

Jőjj áldott vigasztalás,
drága vendég, lelkitárs,
legédesebb enyhülés:
fáradságra nyugalom,
hőség ellen oltalom,
zokogásban könnyülés!

Jőjj és töltsd be híveid
legtitkosabb szíveit,
boldogító égi tűz!
Semmi, semmi nélküled
az emberben nem lehet,
semmi tiszta, semmi szűz.

Mosd, amit a szenny belep,
öntözd, ami eleped,
seb fájását csillapítsd;
ami dermedt, élesztgesd,
ami fagyos, melengesd,
ami hibás, igazítsd!

Benned minden bizalom!
Osszad, osszad pazaron
hét szent ajándékodat:
adj érdemre jobbulást,
üdvösséges kimulást;
s örök vigasságot adj!

A Húsvétot követő hetedik vasárnap, az ötvenedik nap az beszélhetetlen csoda, melyet nevez a Biblia pentekoszténak, hol árad a ruach vagy pneuma, pünkösdi énekünk áldott bizonyságtétele szerint:

„Te szentségnek új világa,
Igédnek vezérlj útjára,
Taníts téged megismernünk,
Istent atyánknak neveznünk.
Őrizz hamis tudománytól,
Hogy mi ne tanuljunk mástól,
Hogy ne légyen több más senki,
Hanem Krisztus, kiben kell bízni.”

(370. Dícséret 2. v.)

A Szentlélek kitöltetése az a döntő esemény, mely az Újszövetséget realizálja, mintegy életbe lépteti. Keresztelő Szent Jánosnak a bűnbánat és az ígéret vízkeresztsége adatott meg Isten Országa küszöbén. A Szentlélek tűzkeresztségével az újjászületés (Jn. 3:5) és a beteljesedés lesz osztályrészük, s ezzel megvalósul az Ótestamentum jóslata az Újtestamentumról (Jeremiás 31:31-34). Ez az Atya ígérete, amit a Fiú valósít meg.

Aki a Szentlelket hordozza, annak csodálatos változás megy végbe életében. Az apostolok bátor hitvallók lettek. Akkor már nem védekezni és elbújni akartak, hanem győzedelmesen vinni Isten ajándékát az egész világnak. Kimentek az apostolok és elkezdtek prédikálni Jézus Krisztusról.
Szent Péter apostol pünkösdi beszéde jó lenne ha ma is tananyag lenne az ifjú theologus-hallgatók számára. Exegézis, homiletika, retorika, egyházépítés az a javából.
Ekkor történt ott a nagy csoda, 15 nemzetség volt együtt, és mindegyiknek megváltozott valami módon a hallóképessége, mert a Péter apostol prédikációját mind a 15 féle náció megértette.
Valami ellenkező történt itt, mint ami megesett Bábel tornyánál. A Bábel tornyánál Isten ellen akartak építeni, s összezavarodott a nyelvük.
Mert az mindig úgy van, hogy ha Isten ellen építünk, összezavarodik a nyelvünk, és ha Isten nélkül járunk, nem értjük meg egymást, ha egy nyelvet beszélünk, akkor sem.
DE ITT MOST MÁS TÖRTÉNT: ISTEN ÉPÍTETT !!!

Tekintsük meg a kisfilmet, hogy az emberi gonoszság által szétszakított nemzetrészeket a szeretet és összetartozás ereje hogyan képes eggyé varázsolni, hiszen mindig is egy volt, és az is marad!
64 év után Székely Gyors – az első megérkezése.
Székely Gyors Gyimesbükkre érkezik

Amit a bűn szétzilált, Isten fel akarja építeni, és ebben a csodálatos történetben benne van egy isteni egyensúly. Mindegyik a maga nyelvén értette Péter apostolt a 15 nyelvű sokaság közül. Nem vette el Isten a nyelvüket, hanem megajándékozta mind a 15 féle nyelvet annak az egy prédikációnak a megértésével.
Ebben benne van Isten akarata a nemzetekre nézve is. Isten azt akarja, hogy minden nemzet a maga nyelvén hallja az Ő Igéjét. Ezért fordította le Károli Gáspár 1590-ben a teljes Bibliát magyar nyelvre, vagy Luther Márton német nyelvre, Wicliff János pedig angol nyelvre.
Hogy úgy éljünk együtt a többi nemzettel gyűlölködés nélkül, hogy minden nép a maga nyelvén hallgathassa Istent. – Nehéz kereszt a nagyhatalmak által szétdarabolt magyarság élete az utódállamok gyűlöletétől fűtve. Kisebbségi létében a jogfosztottság keserű kenyerét enni, méregpoharát kiinni nem kis feladvány.
A rabló Szlovákia, Ukrajna, Románia hallani sem akar még autonómiáról sem. Mivel latorállam mind a három, rossz a lelkiismerete. Sokunk véleménye egyezik meg az E. F. zenekar céljaival.
Esküszünk – Hallgassuk meg a dalt!

Ha a pünkösd ünnepére az Ótestamentumtól az Újtestamentumon át napjainkig egyetlen jelképet keresnénk, az a szivárvány lehetne. Az ötvenes szám a szentírási jubileumi év ünneplése, Az Ószövetség hálaadó arató és hetek ünnepe volt. Az Újszövetségben a pünkösd zárja a húsvéti ünnepkört: a húsvéttal kezdődő üdvtörténeti eseményeket a Lélekküldés teljesíti ki. Theologiai értelemben a Szentlélek kiáradásával, a megváltás kegyelmeinek szétosztásával érik be Krisztus Urunk nagypénteki és húsvéti műve.
A pirosnak is nevezett pünkösdöt magyar népünk tovább színezte néphagyományaival,történelmi eseményekhez kötött szokásaival,egyházi és világi énekeinek mérhetetlen kincseivel.

Boldogasszony Anyánk:  Hallgassuk meg a régi magyar himnuszt

Ez az Isteni szeretetnek a nagy egyensúlya. Nem vesz el semmit, hanem mindenkit megajándékoz az Ő Igéjével, úgy, hogy mindenki értse. Az összegyűlt emberek azt kérdezték, hogy „mi akar ez lenni?” – És ez egy nagyon fontos kérdés volt. Nem értették, mert még kívül voltak a Szentlélek hatósugarán, csak látták a csodálatos jelenséget.
Sokszor kérdezte a világ az Anyaszentegyháztól, hogy mi akar ez lenni? Országok születnek, fejlődnek, majd eltűnnek. Ideológiák születnek majd pusztulnak átokverte szenvedések tengere után. Van egy kis sziget, ahol egy akarattal, egy szívvel imádkoznak és szeretik egymást az emberek. Nincs hadseregük, fegyverük. Semmijük sincs, csak Istenük a mennyben.
„Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül”

„Mária hozzád száll imánk” – egyetlen igen a földön!!! – Hallgassuk meg a hitvalló dicséretet.

Áldott pünkösdi ünnepet kívánunk Családom, Szerkesztő Úr és a magam nevében Kedves Testvéreinknek!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2020. május 30.

A képek forrásai:
mariaradio.ro
hu.wikipedia.org

Vélemény, hozzászólás?