„Megteltek mind Szentlélekkel” (Apostolok Cselekedeti 2:4)

Nagyságos Rákóczi Fejedelem születési helye, Borsi várkastély, Felvidék
Felújíttatta Magyarország Kormánya 2021-ben, 8 millió euró költségen

Magyar Testvéreim!

Ahogy engedett a tél hidege, első dolga volt felmászni a torony poros lépcsőin a legmagasabb szintig, ahonnan páratlan szép kilátás nyílt a környező tájra.
Delejes tekintete nyugat felé fordult az anyaország felé, mely édes szeretetével mosolygott. 5 km. mindössze a határ, a szabadság, az igazság, a jövő, a boldogság. A folyó Tisza közepe a természetes határ Trianon-átkos keze óta, de tudta, hogy az ukrán határőrök azonnal tüzet nyitnak, mielőtt még a folyó közepéig elérne, pedig jó úszó volt.
A jogszabály szerint a folyó közepéig ősi ukrán az a föld, szent és sérthetetlen. Azon túl már a magyar világ hívogat.
Tudta azt is, hogy Csengersimánál a román határőrök a Szamosba lövik bele ugyanez elv alapján a szabad világba menekülő magyar fiatalokat.
Ebben a pillanatban megkondultak a harangok túlfelől, hangjuk komoly méltósággal és mégis lágy szépséggel hirdették, hogy rövidesen kezdődik az Istentisztelet.
Áradó csendülésüknek nem szabott határt a Tisza. Habjai fölött üzenték a fiúnak, tarts ki! Eljön a szabadulás ideje.
De hiába, elementáris erővel tört ki belőle a zokogás. Nyomorult életének mind a 17 éve a poros ablakpárkányra roskadt.
Eddig mindenki belerúgott, mindenkinek útjában volt, Beregszásznak csak a neve szép, de a világ csúnya és ostoba, gonosz és lelketlen.
Már hozta is a szél Trianon gyászos napján a folyó túlpartján lévő templomból a hívek buzgóságát:

Jövel Szentlélek Úr Isten,
Töltsd bé szíveinket épen,
Mennyei szent ajándékkal
Szívbéli szent buzgósággal”

Reményik Sándor: Valaki értem imádkozott

Ekkor jutott eszébe az ismerős dallamot felismerve, hogy Pünkösd szent vasárnapja van.
Az ének és a verőfény felszárította könnyeit, és már nem bánta annyira, hogy nem öt kilométerrel odébb született meg 17 éve.

Role zenekar – Nem vagyunk árvák 2011

‡ Együtt voltak a tanítványok Jeruzsálemben Boldogságos Szűz Máriával, mikor csoda által érkezett el hozzájuk a Szentlélek, rendkívüli módon.
Éppen úgy, ahogy rendkívül módon az idők kezdetén általa minden lett, ami létre jött. Benne élet volt és az élet volt az emberek világossága.
Éppen úgy, ahogy rendkívül módon az idők teljességében Boldogságos Szűz Márián keresztül küldte el Isten a világ megváltására.
Éppen úgy, ahogy rendkívül módon az idők végezetére nézve elküldte az Atya és Fiú a Lelket, hogy megértsünk mindent és közelebb kerüljünk hozzájuk.

Vásárosnamény: Árpád-házi Szent István király szobra
Szeged: Fogadalmi templom – épült 1914–1930 között
Szeged: Árpád-házi IV. Béla király lovasszobra, mint második honalapító

‡ Hogyan fogadta Pünkösd népe a kettős lángnyelvek formájában kitöltetett Szentlelket?
Megértették egymást, meg akarták érteni egymást.
Pedig ha végigolvassuk az Apostolok Cselekedeti könyv második fejezetét akkor egészen lenyűgöző az a csoda, harmónia és szeretet, mellyel értette ki-ki a maga anyanyelvén Isten fenséges és nagyságos dolgait. Az akkori lakott föld teljes népessége, mintegy 15 nemzet képviselve volt. Három kontinens, sok ország, tizenvalahány nyelv és kultúra, eltérő bőrszínek és szokások keveréke kavargott Jeruzsálem utcáin.

József Attila: Naphimnusz – Török Tünde színművész mennyei fényben ragyogtatja fel számunkra a zseni örökkévaló tehetségét!

‡ Pünkösd népének, vagyis a megszületett anyaszentegyház első gyülekezetének is meg kellett harcolnia a maga harcát, futását el kellett végeznie és végül a hitet meg kellett tartania.
Gondoljunk bele, nekik akkor még nem volt Bibliájuk. A kevés kiváltságosoknak persze volt: Az Ószövetség, esetleg annak görög fordítása a LXX, vagy a Vulgata, a latin szöveg.
Először álmélkodtak, csodálkoztak. Volt aki hitében itt meg is rekedt, míg mások ebből tovább lépve teljességet nyertek.
Másodszor olvassuk, hogy sokan zavarban valának. „Mi akar ez lenni?” – kérdezték egymástól.
Harmadszor olvassuk, hogy némelyek csúfolódtak. Nem szép dolog ez felnőttektől, de mindig voltak ilyen szinten élő emberek.

Csákány Marianna: Az Úr csodásan működik – Isten őrizzen szép kárpátaljai leány, egy csoda vagy!

‡ Az Istentől kiválasztott ítéleteken át megtisztított kisebbség: Isten gondviselésének szeme fénye.
Üldözött kisebbségi állapotban, hatalmas és gazdag ellenségek szorongató gyűrűjében egyedül kiált a zsoltáríró az Istenhez:

Tarts meg engemet, mint szemed fényét, szárnyaid árnyékába rejts el engemet”
(Zsoltárok könyve 17:8)

Isten biztatása így szól a prófétán keresztül az ellenség által kifosztott néphez:

Aki titeket bánt, az Ő szeme fényét bántja”
(Zakariás próféta 2:8)

Ilyen isteni ígéret birtokában a kisebbségnek szó szerint úgy kell vigyáznia magára, mint nem is a saját, hanem mint Isten szeme világára.
Ez döntő életparancsot jelent számára a legkínosabb fogság állapotában is: Isten szerint a kisebbség nem kevesedhet, csak sokasodhat.

E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én meggyőztem a világot”
(Jn.16:33)

Tanítványa pedig megvallja:

„Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk”
(I. Jn. 5:4)

Sík Sándor: Ne félj – Arad, Minorita templom 2019. október 6. Dicsőség az Aradi 13 Szent Mártírnak

VIGYÁZZ REÁNK, ÉDESANYÁNK – Dicsőség Jézus Krisztusnak mindörökké! Isten áldja hívő magyar népünk!

Ó SZENTSÉGES, Ó KEGYELMES – Gyulafehérvár, hitünk és történelmünk egyik bölcsője                        

‡ A húsvétot követő hetedik vasárnap az a bizonyos ötvenedik nap, amit a görög Biblia pentekoszténak nevez.
Árad a Lélek az Ószövetségben, amit ruachnak neveznek
Árad a Lélek az Újszövetségben, amit pneumanak neveznek
Árad a Lélek a világban, hiszen a Szentlélek korszakában élünk, Aki hitünk és káténk szerint együtt imádandó az Atyával és a Fiúval

‡ Egyedülálló a világon, hogy a Szentlélekről településeket nevezzenek el, szívünk ezt is megoldotta

Kézdiszentlélek
Székelyszentlélek
Csíkszentlélek
Bükkszentlélek
Pilisszentlélek
Szentlélekfalva

Aki a Szentlelket hordozza, annak csodálatos változás megy végbe életében.
Péter apostol pünkösdi prédikációja jó lenne, ha ma is felvételi tananyag lenne az ifjú jelöltek számára.
Exegézis, homiletika, retorika, lelkigondozás, egyházépítés ez a javából.
Munkánk gyümölcseként Isten épít,megértés születik.
Amit a bűn szétzilált, Isten fel akarja építeni, és ebben a csodálatos történetben benne van az isteni egyensúly.

A Székely Gyors Gyimesbükkre érkezik – Isten hozta a magyarokat! Hazajöttünk!

Az Ószövetség korában a pünkösd hálaadó-arató és hetek ünnepe volt.
Az Újszövetség korában a pünkösd zárja a húsvéti ünnepkört,
A húsvéttal kezdődő üdvtörténeti eseményeket a Lélekküldés teljesíti ki.

E Turul – madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Testvérekként fogadták a Csíksomlyóba tartó zarándokokat a kolozsvári magyarok
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható)

Nem tűrik az idegen jelképeket” a románok az úzvölgyi katonatemetőben
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható)

Károly herceg Zalánpatakon
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható)

Várhegyen hallgat a történelem
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható)

Erdélyi csapatépítés: Csíkban kezdte az olimpiai ciklust a női vizilabda – válogatott
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható)

Kárpát Hazánk Magyarország – Mátészalka
(A képre kattintva, nagyobb méretben tekinthető meg…)

Történelmünk talán legfájóbb pontja: százkét éve írták alá a trianoni békediktátumot
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható)

Áldott pünkösdi ünnepeket kívánunk Szerkesztőségünk nevében Kedves Testvéreinknek!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2022. június 4.

A képek forrásai:
cultura.hu
szirom.hu
kronikaonline.ro
szekelyhon.ro
3szek.ro
haon.hu
ma7.sk

Vélemény, hozzászólás?