„Mert a tévelygő lelkűek megismerik az értelmet, és akik zúgolódnak, tanulságot tanulnak” (Ézsaiás próféta könyve 29:24)

Magyar Testvéreim!

Amit elmulasztottunk megtenni a maga idejében, az rendszerint jóvátehetetlen adósságunk is marad.
A romok alól kimászva visszük tovább sebeinket.
Felelősségünk a teremtett világ szépségéért, épségéért, békességéért soha nem volt ilyen fontos mint korunkban.
Ebben az esztendőben is már augusztus hónapra elhasználtuk, elfogyasztottuk a teljes 12 hónapra kiszabott penzumot, egyszerűbben fogalmazva egyre gyorsuló ütemben éljük fel a jövőt.
Hogy megértsék, – írta egy természettudós professzor Nyíregyházán: „A természetnek részei és nem urai, kihasználói, leigázói kell legyünk.
Ha ezt nem értjük meg, nagyon közel kerülhetünk ahhoz az állapothoz, amit Madách Imre Az ember tragédiája című művében meg is fogalmazott 1860-ban”

Madách Imre: Az ember tragédiája (részlet)

Madách Imre

„Midőn az ember földén megjelent,
Jó béruházott éléskamra volt az:
Csak a kezét kellett kinyújtani,
Hogy készen szedje mindazt, ami kell.
Költött tehát meggondolatlanul
Mint a sajtféreg, s édes mámorában
Ráért regényes hipotézisekben
Keresni ingert és költészetet.
De már nékünk, a legvégső falatnál,
Fukarkodnunk kell, általlátva rég,
Hogy elfogy a sajt, és éhen veszünk.”

Sinka István: Sóhajtások a porbasújtottaknak (1950)

Mezőink, boglyáink
elégtek a vészben,
s házunknak fedele
játék csak a szélben.

Görbe hátunk kínja,
vállunknak ereje;
rájuk nehezedik
sarcolóink keze.

Sohase lesznek ők
fiai a napnak,
kis kutyák csak, akik
csontokért ugatnak.

S mi, a nap fiai
lenn, a sárban élünk,
s negyvenfokos lázzal
életről beszélünk.

Lelkünk szép pusztája,
jaj, idegen gyarmat;
s megöli bimbóit
a fekete harmat.

S ahányszor felnyitjuk
könyörgésre szánkat,
megkötözik szegény
estéli imánkat.

Mécs László – Misztrál zenekar: A királyfi három bánata

Aranyszájú Szent János

‡ Aranyszájú Szent János prédikátor, theologus, egyházatya, egyháztanító konstantinápolyi patriarcha mondotta kora ifjúságához 398-404 között:

„Legyetek mindig bölcs kimondói az igazságnak”, – szólt a keleti katholikus egyházak és az ortodox kereszténység három szent főpapja közül harmadikként Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely mellett!

Majd oly mély és hitvalló imát mondott, ami megállná helyét bármelyik iskola évnyitó ünnepségén ma is:

„Ó Jézus, Te mindenkinek egyforma nagylelkűséggel felajánlod szavadat és tanításodat.
Ahogy a magvető nem tesz különbséget a földre vonatkozóan, hanem egyszerűen mindenütt vet,
éppúgy Te is egyformán intézed tanításod gazdaghoz és szegényhez, a bölcshöz és a tudatlanhoz,
a buzgóhoz, a lustához, a bátorhoz és a gonoszhoz.
Megkülönböztetés nélkül beszélsz mindenkihez.
Add, Uram, hogy tanításodat figyelemmel hallgassam és állandóan eszemben tartsam,
s erővel és bátran megvalósítsam. Ámen.”

A világ 10 legjobb egyeteme
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Arany János: A vigasztaló – Isten mindenkit másféleképpen vigasztal meg. Sokakat a művészeten keresztül.

Mi a tűzhely rideg háznak,
Mi a fészek kis madárnak,
Mi a harmat szomju gyepre,
Mi a balzsam égő sebre;
Mi a lámpa sötét éjben,
Mi az árnyék forró délben,…
S mire nincs szó, nincsen képzet:
Az vagy nekem, oh költészet!

Ha az élet útja zordon,
Fáradalmit fájva hordom,
Képemen kel búbarázda,
Főmön a tél zúzmaráza:
Néhol egy-egy kis virág nyit,
Az is enyhit egy parányit:
A virágban téged lellek,
Öröme a kietlennek!

Ha szivemet társi szomja
Emberekhez vonva-vonja,
De majd, mint beteg az ágyba,
Visszavágyik a magányba:
Te adsz neki puha párnát,
Te virrasztod éji álmát,
S álmaiban a valóság
Tövisei – gyenge rózsák.

Jókedvem te fűszerezed,
Bánatomat elleplezed,
Káröröm hogy meg ne lássa,
Mint vérzik a seb nyilása;
Te játszol szivárvány-színben
Sűrü harmatkönnyeimben,
S a panasz, midőn bevallom,
Nemesebb lesz, ha kidallom.

Verseimben van-e érdem:
Sohse’ bánom, sose kérdem;
Házi mécsem szelíd fénye
Nem hajósok létreménye,
Nem a tenger lámpatornya,
Mely felé küzd száz vitorla,
Mely sugárát hintse távol…
Elég, ha nekem világol.

A magyarok tudása – Magyar népdalok
(Az oldal a képre kattintva, új lapfülön érhető el!)

‡ A Szentírás a hívő életet egy folyamatosan fejlődő, ismeretben gyarapodó, és az ezáltal bekövetkező életváltozást hozó folyamatként ismerteti.
A próféta szavaival: „Mert a tévelygő lelkűek megismerik az értelmet, és akik zúgolódnak, tanulságot tanulnak.” (Ézsaiás 29:24)
Pál apostol ifjú tanítványát is a megtanult dolgokban való megmaradásra biztatja:
„Te pedig maradj meg azokban, amiket tanultál, és amikről meggyőződtél, tudva, kiktől tanultad.” (II. Timotheus 3:14)
A mennyei Atya minden gyermekét folyamatos fejlődésre, tanulásra hívja.
Hitre jutásunk pillanatától ugyanis újszülött csecsemőként kezdjük Ővele élt új életünket.
A tanuláshoz alázat szükséges.
Annak meglátása, megértése, elfogadása és kifejezése, hogy van még sok minden, amiben fejlődnöm kell.
A tanulás szükségszerű velejárója a tisztelet megadása.
Akik viszont tudnak tisztelni, – és tisztelnek másokat, – azok életében sokkal édesebb gyümölcsök teremnek.
Isten a forrás, ő tanít – embereken keresztül is.
Az evangéliumi kereszténység állásfoglalása az, hogy a Teremtő minden ismeret forrása, ugyanakkor ismeretszerzésünk végső tárgya is.
Őt szeretnénk megismerni, és mindazt, ami Ő alkotott, elhelyezett ebben a világban, és amit jelenkorunkban cselekszik és a jövőben tenni fog.
A Kijelentésben információ van.
Az információ átvehető, megérthető, megismerhető.

ISTEN ISMERETÉNEK ÉPPEN EZÉRT NAGYON FONTOS MOZZANATA ÉS FOLYAMATA A MEGISMERÉS, A TANULÁS

Wass Albert – László Andrea: Nagyapám tanítása

Vangelis – Alpha /1976/

‡ Mátyás király lován ülve gyönyörködött Kolozsvár magyar ifjúságában, Bethlen Gábor Nagyenyeden gyújtott mécsesénél világolt ifjúságunk lelkébe, Wesselényi Miklós
Zilah főterén kérdezte Ady szobrától, hogy miért nem írt még 500 verset az 1000 mellé?, Kossuth Lajos hallgatva Debrecenben a Nagytemplom harangját, újra kezébe vette a Függetlenségi Nyilatkozatot, Csokonai Vitéz Mihály Keszthelyen megismételte Festetics grófnak a Helikon kertjében: „Több van itt mint gróf: … költő”

A HÉT KÖNYÖRGÉSBEN A SZENTLÉLEK HÉT AJÁNDÉKA ÁRADJON HITRE, GONDOLATRA, CSELEKVÉSRE
BETŰK HÍVNAK ÚTRA KELNI, A VILÁGOT MEGISMERNI

„Vos estis sal terrae, vox estis mundi” – „Ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága”
(Szt. Máté 5:13-14)

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Szlovákiai Magyar Iskolák XXIII. Országos Tanévnyitó Ünnepsége – Szádalmás 2023 – Barangolás a múltban
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Emléktáblát avattak Szatmáron a Püspöki Palotában Petőfi és Szendrey Júlia házasságkötése tiszteletére
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Megnyitotta kapuit az Angyalkert
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Hálát adott,ünnepelt a magyardellői közösség
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Antall Horthyról
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Herkulesfürdői Versay – egy szállodai portás miatt pusztul a híres fürdőváros
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2023. szeptember 16.

A képek forrásai:
mire.hu
hu.wikipedia.org
emf-kryon.blogspot.com
eduline.hu
omkat.ro
kronikaonline.ro
romkat.ro
szekelyhon.ro
444.hu
erdelyinaplo.ro
publicdomainpictures.net