„Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt” (Ézsaiás próféta 40:5)

MIchelangelo Bounorrati: Teremtés
(1509-1510 között készült)
Sixtus-kápolna mennyezete, Vatikán
Feszty Masa: Töviskoronás Krisztus-király 1949
(Feszty Árpád és Jókai Róza leánya Feszty Mária festőművész)

Magyar Testvéreim!

Szent időben, szent helyeken, szent alkalmakon várjuk a legszebb ünnepet, Krisztus Urunknak áldott születését, melyet csak Isten zsámolyánál tudunk megélni.

„A szabad tűzhelyen, a betlehemi majorban, hajladozik a tűz aranylángja. Csordapásztorok melengenek a tűznél, melynek a fénye átvilágít az időn, és emlékezni serkent engemet is.
Az áradó örömben úgy ringott a völgyben a falu, mint a békesség tava. S a tóban egybegyűlt a tizenkét zsenge pásztor, mint tizenkét aranyhal.
Elindultunk kövér örömmel, s miközben úsztunk a patyolat estében, felzengett szívünkben az ének.
Szállott az ének, és zengedezve hirdette, hogy a betlehemi hírmadár a mi falunkba is hullatott egy tollut.
Kicsi nép ismeretlen falujába, s öröm nyugodott azon, ami hullt, és piros megemlékezés a szegények felől.
A falu is megbolydult egészen, mert a reménység öröme szállotta meg az embereket, s kisöpörte szívükből az esztendő gondjait.
Csak éneket termett a száj, vagy jó szót”

(Tamási Áron: Karácsonyi pásztorocskák – Farkaslaka, Hargita megye)

Zámbó Jimmy: Szent karácsony éjjel – Nagyon mélyről jött és királyként távozott király-mennybe

Túrmezei Erzsébet: Jön a Megváltó

Jön a Megváltó,
meleggel, fénnyel
tölti be házunk!
Csak jól vigyázzunk,
hogy észrevétlen
el ne haladjon,
s itt ne maradjunk
mi a sötétben!

Szép karácsonyfa
nem elég nékem.
Nem elég semmi.
Jön a Megváltó:
Őt magát vágyom
szívembe venni.
Olyan lesz akkor,
mintha minden nap
karácsony lenne!

Puha jászolként
vár a szívem rád:
Végy, Uram Jézus
lakozást benne!

‡ Lehetne így is élni? Ahogyan a nagy székely íróóriás, a legendás góbé, a népét olthatatlanul szerető irodalmi tekintély valamennyi művében megimádkozta?
Sok jóakaratú ember szeretne így élni, és valamiért mégsem sikerül.
Mondják, hogy az egyszerű emberek, népek jól megvannak egymás mellett.
De a politika,az önzés, az irigység végül össze ugrassza a világ részeit.

EGY RETTENETES TÖRVÉNY HAJT BENNÜNKET: A BŰN EREJE!
EZ DIKTÁLJA: KÖLCSÖNKENYÉR VISSZAJÁR!

Dr. Maticsák Sándor, a Debreceni Egyetem nyelvész professzora mondta el rádiós interjúban:

„Amerikát három hullámban hódították meg előbb angol telepesek a 13 keleti államot, majd a franciák a középső és nyugati államokat, délről pedig benyomultak a spanyol hódítók. Az angolok leszámoltak a franciákkal, majd spanyolokkal, végül 1776. július 4. napján fogadta el a Második Kontinentális Kongresszus a 13 amerikai gyarmat Függetlenségi Nyilatkozatát, melyben azok kinyilvánították önállóságukat a Brit Birodalommal szemben.
A Thomas Jefferson által szerkesztett dokumentum radikális szakítást hozott III. György brit király (1760-1820) és újvilági alattvalói között, és jelezte egy új állam, az Amerikai Egyesült Államok születését.
Britek, franciák, spanyolok egymást gyűlölték, de egy valamiben egyetértettek: Az őslakos indián törzseket, nyelveket, kultúrákat ki kell irtani.
Teljesen kiszorították őket nyugatra, rezervátumba kényszerítették nyomorult életüket, mely évszázadokon keresztül maga volt a szabadság szimbóluma.
Ma is az 50 amerikai állam fele, városok százai, folyók, tavak, öblök, hegyek őrzik az egykori indián nyelvekből átvett neveket.”

Egykori gyarmatok és függő területek listája
(A lista megtekinthető a képre kattintva, a Wikipédia oldalán!)

Kovács Kati – Vangelis 1492

‡ Az Ősbűn régen történt, de megtörtént!
Áldott emlékű Ft. Dr. Karasszon Dezső ószövetséges professzorunk mondotta: „Az ember semmit nem változott. Még mindig neander-völgyi, lesújt a testvére fejére a bunkósbottal.”
A technológia természetesen finomult, de a szív indulata ugyanaz.
A Katolikus Lexikon szerint az ősbűn fogalma az, hogy az első ember bűnével visszautasította a kegyelmi rendet, amit Isten felkínált neki és utódainak.
Luther és Kálvin tanításában az áteredő bűn az emberi természet megromlását jelenti.
Benne van a szabadság és az Isten iránti bizalom elvesztése.
A megigazulás abban áll, hogy Isten a hívő embernek nem számítja be a bűnt Krisztus érdeméért.

‡ Az Ősevangélium a Szentháromság Isten válasza!
Isten már a történelem kezdetén elhatározta: a bűnre válaszul elküldi Jézust, az Asszony utódját, hogy lerontsa az ördög munkáját.
Ha valaki ezt az elgondolást valaki elfogadja, akkor az egész Ószövetséget olvasva felfedezhet egy hatalmas, apró mozaikokból kibontakozó történetet, melyet a kereszténységben üdvtörténetnek neveznek.
Az Ősevangélium ennek a lenyűgöző Megváltás-gondolatnak protoevangéliuma.

Gyimesbükk – Szállást keres a Szent Család

Szabó T. Anna: Angyalok

Puha ködbe
burkolózva
mint a téli
csillagok

néznek –
titkon sejted őket –
gyermekarcú
angyalok.

Érthetetlen,
hallhatatlan,
csöndbe mártott
dallamok –

fellegekből
leskelődő
láthatatlan
angyalok.

‡ „Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt.
Az Úr maga mondja ezt.”

(Ézsaiás próféta 40: 5)

„Én, az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet.
Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket”

(Ézsaiás 42:6)

„Mert meglátták szemeim üdvösségedet”
(Szt. Lukács ev. 2:30)

„Amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára”
(Szt. Lukács ev. 2:31)

Szarka Tamás: Mézet ont az ég

Ady Endre – Kállai Ferenc: A Sion-hegy alatt

‡ Messziről jöttem, onnan, ahol a legtávolabbi magyar él.
Régen elindultam, mióta a magyar gazdát tisztel és vezért követ.
Közben egyre nőtt a terhem, mert milliók és milliók ajándékát hozom.
Mégsem fáradtam el, csak személytelenné váltam, elkiátott üzenetté, én vagyok a megszólaló Magyarország.
Ajándékom csekélynek látszik: egy kalász, egy cserág, és egy szál gyöngyvirág, de bennük él egy nemzetnek a lelke.
Ódon várak, gótikus falak, barokk oltárok maradtak el mögöttem.
De e kősziklát hozom a nemzet karácsonyfája alá, Jézus lábnyomát őrzi.
Mellette találtam egy másik követ, azt is hozom, ez a szöveg van reá vésve:
„E kő őrizze emlékét a hunok nagy királyának, kinek neve: Attila.
Ura volt ő minden földnek, a Jeges-tengertől a Fekete tengerig, a Rajna folyótól a Keleti-Kárpátokig”

Enyedi Ágnes tanítványai – Adventi, karácsonyi énekek

Ft. prof. Dr. Hegedűs Lóránt püspökúr: Boldog mondások

E Turul – madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Legyünk Jézus igazi munkatársai
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

„Földhözragadt” román ünnep Csíkszeredában
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

A szigeti végvárban
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Lónyay Menyhért, a pótolhatatlan aprómunkás
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Advent a zabolai Mikes-birtokon
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Szólni, akiért senki más
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2022. december 10.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
docplayer.hu
romkat.ro
evangelikus.hu
szekelyhon.ro
3szek.ro
magyarnemzet.hu
kronikaonline.ro
reformatus.hu
publicdomainpictures.net