„Mi tehát azért szeretünk, mert Ő előbb szeretett minket” (Szent János apostol I. Lev. 4: 19)

Benczúr Gyula: Napkeleti bölcsek (1911)

Magyar Testvéreim!

Ebben az esztendőben is elhozta a minden kegyelemnek Istene életünkbe Szent Karácsony Ünnepét!
Magam mindig ugyanazzal a gyermeki hittel, reménnyel, szeretettel, örömmel, békességgel forgatom könyveim, imádkozva írom igehirdetéseim.
‡ Mi az oka annak, hogy karácsony ünnepe az idők folyamán semmit nem veszít szépségéből, sőt minél ridegebb és boldogtalanabb a világ, annál esengőbben várnak reá a lelkek, s ha egyszer megérkezett, annál boldogabban élik át csodálatos érzelmi mélységeit?
‡ Mi az oka annak, hogy nem kell hívő keresztyénnek, sőt még keresztyénnek sem lenni ahhoz, hogy valaki karácsonyt ünnepelhessen, annyira egyetemes és annyira emberi.
‡ Mi az oka annak, hogy mindezek ellenére a karácsony nem csak hangulat, hanem világnézet is, valami nagy és boldog fellebbezés:
a látható világtól a láthatatlanhoz
a mulandótól az örökkévalóhoz
a törékenytől a tökéletesig.

Johann Sebastian Bach: Jöjj, népek Megváltója – Ambrosius milánói püspök (340-397) himnuszából Luther Márton reformátor atya feldolgozásában (Erfurt 1524)
J. S. Bach kantátája tette teljessé két évezred karácsonyi örömét a két zseniális hittudós és az „ötödik evangélista” kolosszális látásával. Hallgassuk meg szeretettel!

A karácsony gondolat körében valami örökkévaló igazság mutatja meg magát. Valami olyan igazság, amelyik bele van építve az egész világba, nélküle a szív nem lehet boldog, s titokzatos módon összefügg a világ értelmével és az élet céljával: Istennel.
Egy ősrégi, egyszerű, szerény, tiszta és becsületes volt az a part, ahova hosszú évezredek adventi várakozása után megérkezett Szent Urunk:
Hozta magával Ádám bujdosásának hangos szívverését, az ősevangélium reménységét, a 10 parancsolat Sion ködébe vesző messzeségét, Mózes végtelen magányát, a próféták prófétai igehirdetéseit, a zsoltárok imádságos költészetét, a szenvedő Jób feltámadásba vetett hitét, Ézsaiás próféta Szűz Máriáról szóló jövendölését, Jeremiás próféta könnyeit az elpusztult Templom és Város fölött, Ezékiel próféta látomását az eljövendő Isten Országáról!

Csendes éj, szentséges éj – 200 éves a Stille Nacht, mely a nélkülözés és nyomorúság bölcsőjénél született Salzburg mellett, egy kis kápolna imádságos tisztaságában – Hallgassuk meg szeretettel !

„Abból tudjuk, hogy benne élünk, és Ő mibennünk, hogy a maga Lelkéből adott nekünk.
És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül.
Ha valaki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, abban az Isten lakik, ő pedig az Istenben, és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel az Isten szeret minket.
Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az az Istenben marad, és az Isten őbenne”

(Szent János apostol I. lev. 4:13-16)

Wass Albert: Karácsonyi mese – Hallgassuk meg a száműzött erdélyi írófejedelem hitvallását Ferenczy Csongor színművész előadásában!

Ő előbb szeretett minket.
Ez a világszemlélet személyes Istent tételez fel. Szeretni nem tud egy csillag, egy növény, egy dolog. Ők léteznek teremtettségük okán.
S mikor Istenről azt mondjuk, hogy Ő szeretet, akkor személyes Istenről tettünk hitvallást.
Olyan személyről, akinek egész lényét és minden munkáját, dicsőségét és tökéletességét az foglalja össze és fejezi ki, hogy Ő a teljes, tiszta, örökkévaló szeretet.

Ady Endre: Karácsonyi Rege – Hallgassuk meg a költő-vátesz bizonyságtételét Érmindszent mágikus világáról, mely másodszor is belefutott a nagy szent óceánba Szabó Gyula színművész szavalata által!

Milyen lehet az a világ, amelyet egy örök szeretet alkotott és örök szeretet tart fenn?
Milyen más értelme van a csillagnak, a mezőnek, a rendnek, a szabadságnak, a mindenségnek, ha azt mondom: hogy egy világot betöltő szeretetből származott, azért, hogy egy világot betöltő szeretet tárgya legyen.
Ha Isten szeretet, akkor ez a világ mindenekfelett egy roppant fészekhez hasonlít, anyaölhöz, családi otthonhoz, iskolához, istállóhoz, ahol a legfőbb bölcsesség a szeretet, mert valaki gondot visel reánk, kezében hordoz, szeret.

Zámbó Jimmy: Harang szól a kisfaludban – Hallgassuk meg a gyönyörű éneket, melynek bölcsője Hajdúdorogon ringott és a Király világhírre vitte!

Szent Karácsony szereplői az evangéliumok tudósítása szerint Nagy Heródes kivételével szeretettel válaszoltak Isten őket megszólító szeretetére.
Zakariás, Erzsébet, Szűz Mária, Szent József, Simeon, Anna, pásztorok, bölcsek angyali himnusza maga volt az engedelmesség, az egyetlen IGEN a földön.
Életük példája legyen számunkra is ékes példa.
Mi korunkban nekünk kell szeretettel szólni, engedelmes hittel szolgálni, Isten Országát is építeni földi hazánk mellett.

‡ Immáron másodszor is nagy megtiszteltetés érte honlapunk népes Olvasóközösségét idehaza és a nagyvilágban. Pajna Zoltán a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés Elnöke, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének Elnöke ünnepi számunkban szól hozzánk lélekből szóló,életünket erősítő nemes gondolataival.

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.

Márai Sándor szavai ezek és mennyire igaza van. Mondhatnánk, hogy általános, már-már elnyűtt gondolat ez, azonban járvánnyal sújtott törékeny kis világunkban rendkívüli hangsúlyt kap, mélyreható tartalommal bír. Nehéz időszakot hagytunk magunk mögött és úgy tűnik, koránt sincs még vége. Ezért minden együtt töltött nap ünnep számunkra, a karácsony közeledte pedig még inkább felszínre hozza lelkünk elfojtott fájdalmait. A gyertya nyugalmat árasztó lángja egy picit segít nekünk, szívünket fénnyel és melegséggel tölti meg. Előtérbe kerülnek a valódi értékek és életünk legfőbb mozgatórugója, a szeretet. A szeretet és az élet szétválaszthatatlanul egy. Szeretet hiányában a lélek fázni kezd. Ahogy a Biblia is mondja: Aki nem szeret, nem ismeri Istent, mert Isten maga a Szeretet.

Isten a Megváltó elküldésével értelmet adott az ember életének. Nekünk, mindnyájunknak az a küldetésünk, hogy a reményt tápláljuk a körülöttünk élő társainkban. Erre napjainkban különösen nagy szükség van. Egy lélekmelengető ünnep alkalmával valahogy könnyebb elfogadnunk mások közeledését, könnyebb megbocsátunk, könnyebb túllépni sérelmeinkben. A karácsony ezért is rendkívüli. A karácsonynak titka van. Nem tudjuk, mi az, csak érezzük. Valami megfoghatatlan. És ez a lényeg. Nem kell mindenről tudnunk, miért jó. Csak éljük át! Hagyjuk magunk mögött a hétköznapok mókuskerekét és álljunk meg, hogy valóban átélhessük azt, ami a legfontosabb: az öröm, a békesség és a család szellemét.

A karácsonyt mindenki várja! A kicsik csillogó szemmel csodálkoznak rá az ünnep szülte varázslatra, és a nagyok is hisznek még, mert akarnak hinni a csodában – hiszen Jézus is csodákat tett. Ez az, amit senki nem vehet el tőlünk! Ezáltal megnyugszunk, békére lelünk, félelmeink elhalványodnak.

Legszentebb, legbensőségesebb ünnepünket várva öltöztessük ünneplőbe lelkünket. Adjuk időnket, figyelmünket szeretteinknek, idézzük fel az együtt töltött legszebb pillanatokat és éljük át a karácsonyi csodát.

Áldott, békés ünnepet kívánok!

Pajna Zoltán
elnök

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

Szívből köszönjük Igen Tisztelt Elnök Úrnak e köszöntő levelét, megyénkért végzett áldozatos és lelkiismeretes munkáját a Közgyűlésben, a Hivatalban és a Településeken.
Isten áldása kísérje Életét, Szeretteit, Szolgálatait a jövőben is!

Sinka István: Karácsonyi ének – Olvassuk Nagyszalonta mezejének ridegpásztorát, Arany és Petőfi méltó örökösét!


Énekelni kéne karácsonyestére,
ráférne az ének sok híres legényre.
Verset énekelni, ellágyuló szájjal,
Jézus kis csöppségnek, s lóbálni lámpással.

Megajándékozni Boldogasszony-anyát
áhítattal, s kérni: mutassa kis fiát.
Mondókát mondani, ott állani elől,
s kérdezősködni mi új megváltónk felől.

S számára, hogy szives üdvözletet hagyunk…
Egyszerű nagy csizmás falusiak vagyunk.
Üdvözletet annak, aki megöletett
azonnal a drága mihelyt megszületett.

Jézus kisurunknak lábainál megholt
szabadítónk, ki a szabadság lelke volt.
– Énekelni kéne karácsonyestére,
ráférne az ének sok híres legényre

Ha nem érzi már az ember szívében Isten szeretetét, életében elhatalmasodik a bűn. A bűn pusztító ereje megrontja Isten teremtett világát.
Ezért kellett az Igének megtestesülnie, hogy az idők teljességében elhozza megváltásunk gyümölcsét a Megváltó Krisztus.
A próféták arról beszélnek, hogy Isten féltőn szerető Isten.
Pál apostol pedig arról ír, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van.
Ha pedig Istent szeretem, nemzetemet is szeretem. Akár dicsőségében, akár megalázott voltában.
Ha pedig Istent szeretem, szeretem családomat, gyermekeimet, akikben Isten ajándékot és feladatot adott számunkra.
Ez a karácsony is drága alkalom számunkra, hogy még jobban szeressük Istent és felebarátainkat, betöltve a Törvényt és a Prófétákat!

Ft. Prof. Dr. Dr. Csohány János theologiai professzor, egykori Kedves Tanárom megajándékozta honlapunk népes Olvasóközösségét idehaza és a nagyvilágban egy nagyszerű, mélyen evező karácsonyi igehirdetéssel.

KARÁCSONY

Augustus római császár parancsára adóösszeírást tartottak Palesztinában, a birodalom egyik tartományában. Akkor azt úgy végezték el, hogy mindenkinek ősi családi városába kellett jelentkeznie. Az összeírást követő adókivetés miatt helyenként ellenállás bontakozott ki. A zsidók egy része megtagadta az engedelmességet a római parancsnak, s itt-ott fegyveres megmozdulásokra is sor került. József és Mária azonban lojális volt. Elment Betlehembe, Dávid király nemzetségének városába, hogy adónyilvántartásba vegyék. A vendéglőben azonban már nem kaptak szállást, ezért egy istállóban húzták meg magukat, ahol Mária megszülte elsőszülött gyermekét, Jézust.

Nem véletlenül nevezte fiát Jézusnak Mária. Korábban álmában Isten megjelentette neki, hogy a Szentlélektől fogja megszülni azt a fiút, Aki a világ Megváltója lesz. Ezért nevezze gyermekét Jézusnak. Héberül Jöhosua, rövidítve Jésua volt ez a név, ami azt jelenti, hogy Jáhve a szabadító Isten neve az Ószövetségben Jáhve (= a létező, aki örökké van) formában szerepel főleg.

Hódolás a Megváltó előtt

Jézus születésének éjszakáján a betlehemi mezőn angyalok jelentek meg a nyájukat őrző pásztoroknak és örömhírt jelentettek ki: „Üdvözítő születet ma nektek, az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.” (Lk 2,11-12.) A pásztorok nyomban bementek Betlehembe, és a zsidó nép hódolatával járultak a kis Jézus elé. Fontos mondanivalója van annak, hogy az angyalok nem zsidó vallási-, politikai vezetőknek, nem a tanult és gazdag embereknek jelentették a Megváltó születését, hanem az alacsony társadalmi szinten álló pásztoroknak, akik vallásilag is eléggé lenézettek voltak, hiszen nem tudták kellően megtartani a vallási törvényeket. Jézus később maga hangsúlyozta, hogy elsősorban azokhoz jött, akiknek a legnagyobb szükségük volt a megváltásra.

Ezekben a napokban díszes karavánnal előkelő csillagászok és csillagjósok (mágusok) érkeztek Jeruzsálembe Babilonból (Mezopotámiából), és a végső idők világuralkodóját keresték, akinek születését a csillagok járásából olvasták ki. Ránk maradt ókori csillagászati naptárakból tudjuk, hogy Kr. e. 7-re a Jupiter és a Saturnus bolygónak a Hal csillagképben történő együttállását – mert erről volt szó – már tíz évvel előre megállapították. Dionysius Exiguus római apát-csillagász 525-ben ezt a csillagászati jelenséget, konstellációt vette alapul és annak évét egynek véve, megalkotta a keresztyén időszámítást. Hét évet tévedett. A valóságban Jézus már 7 éves volt a Dionysius Exiguus által kezdetnek, vagyis egynek meghatározott évben.

A babiloni csillagászok I. Heródes zsidó királyhoz mentek Jeruzsálembe, hiszen a rómaiak megbízásából Palesztinán és még más szomszédos területen uralkodónál remélték megtalálni az utolsó idők világuralkodóját, akinek a csillagok együttállásakor kellett megszületnie. I. Heródes (Kr. e. 37-4.) megdöbbenve hallotta a mágusok jövetelének okát, és amikor saját írástudóitól megtudta, hogy a Biblia szerint Betlehemben kell a Megváltónak megszületnie, aljas szándékkal kérte őket, hogy hozzanak hírt neki, ha megtalálták „a királyi gyermeket”. A babiloni csillagászok a pogány ( nem zsidó) világ bölcseinek hódolatát mutatták be a világ Megváltója előtt a betlehemi istállóban. Valóban jogos volt ez a hódolat, mert Jézus később erőteljesen kifejezésre juttatta, hogy Ő nem csupán a zsidó, hanem minden más néphez is jött, hogy megváltsa és szeretetben egyesítse őket.

A kis Jézus a templomban

Mikor nyolcnapos lett Jézus, szülei Jeruzsálembe vitték, és hálaáldozatot mutattak be érte a templomban, majd körülmetéltették. Ekkor történet, hogy egy Simeon nevű férfi, akinek Isten azt ígérte, hogy nem hal meg, míg meg nem látja a Megváltót, a templomba ment és a gyermek Jézust karjára véve boldogan dicsőítette Istent, amiért teljesítette ígéretét, és megmutatta neki a Szabadítót. Egy Anna nevű prófétanő hasonlóan megáldotta a kisdedet a templomban.

Heródes gyermekgyilkossága

A napkeleti bölcsek Isten parancsára Jeruzsálemet elkerülve tértek haza. Heródes király, látva kudarcát, hogy nem sikerült megtudnia a királyi gyermek személyét és hollétét, Betlehem környékén minden kétévesnél kisebb fiúgyermeket megöletett, mert féltette trónját. Célját azonban nem érte el, mivel Isten figyelmeztette Józsefet és Máriát, hogy meneküljenek Egyiptomba Heródes elől. Ezt tették, és csak Heródes halála után (Kr. e. 4.) tértek vissza Názáretbe, állandó lakóhelyükre.

Mi, keresztyének, hisszük, hogy a Szentháromság egy örök Isten Fia valóságos emberré született azért, hogy helyettünk elhordozza bűneink büntetését, betegségeinket, fájdalmainkat, a halál és a kárhozat gyötrelmét, hogy ha hiszünk benne, akkor boldog életünk legyen e földön és elalvásunk után Istennél.

Csohány János

Szívből köszönjük Ft. Professzor Úrnak tanítását, mely épített és gyönyörködtetett.
Isten áldása kísérje jó egészségben a jövőben is Szerettei Közösségében, hogy tudományos munkásságával gazdagíthassa egyházunkat, népünket!

Kárpátia zenekar: Karácsony – Valaki azt írta Kárpátaljáról: „Csak sírni tudok és Nagymagyarországot várom 101 év űzött hajszája után öt országtól alázva”

Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a testvérét is.

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Keresztség révén háromszáz gyereke van – Nemeshegyi Péter jezsuita atya 37 évig szolgált Japánban
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Ojtoznál maradt a lába
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Nagyapám hazája
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

250 éve halt meg Grassalkovich Antal,a gödöllői kastély építtetője
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Már 200 éves a „Csendes éj! Szentséges éj!”
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

KEGYELEM TELJES ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK JÓ EGÉSZSÉGBEN

KEDVES TESTVÉREINKNEK SZERKESZTŐ ÚR ÉS A MAGAM NEVÉBEN

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2021. december 25.

A képek forrása:

Vélemény, hozzászólás?