„Mi történt?” (Szent Lukács evangéliuma 24:19)

Besztercebánya főtere, IV. Béla király tér

Magyar Testvéreim!

A konviktus kopott asztalánál gyér lámpa fényénél szenved a diák a könyvek felett. – Istenem, hány száz oldalt kellene még gyorsan végigfutni?, mindjárt éjfél, fogadkozik magában, hogy még egyszer ez többet nem fog előfordulni vele. Már ma van, ki tudja milyen tételt húzok?, – töpreng tovább, és ha belekérdez a professzor?, végem van az biztos.
Lázas szemmel felpillant, majd látja maga előtt az Úr Jézust, Akinek szolgálatára szeretne szerződni, áldott jósággal szívében fáradt szemébe néz, és ezt mondja:
„Ne tanulj annyit fiam, inkább nézz reám, és hallgass szavaimra, többet fogsz elérni általa”

A hit próbája a bizalom, tudom, hogy a végtelen sötéten túl nem a semmi van, hanem Isten a mennyei fényben a mennyei seregek sokasága által dicsőítve.

„Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod mi történt ott ezekben a napokban?” – „Mi történt?” – kérdezte tőlük. Azok így válaszoltak neki:
„Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten az egész nép előtt, hogyan adták át a főpapok és főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek”
(Szent Lk. 24:18-22)
„Mi történt?” – kérdezi Jézus, kérdezi Kleopás, kérdezzük mi a hit gyermekei.
† Ott voltunk Nagycsütörtök este az emeleti teremben Dsida Jenő versével szívünkben
† Ott voltunk Nagypéntek reggel Munkácsy Mihály Krisztus-festményeinek látásával a Golgotán
† Ott voltunk Nagyszombat reggel a kietlen jeruzsálemi dombokon Bach: Máté passiójával lelkünkben, és kérdeztük: „Meghalt az igazság, a szeretet, a jóság. Mind ott fekszenek a sírban. Kár küszködni, az e világ törvénye érvényesíti hatalmát. Haza kell menni, mindennek vége.”

A fehér ruhás vándor – Tekintsük meg e kisfilmet hálaadással, hogy kortársai lehettünk a világ pápájának, és találkozhattunk vele kétszer is Magyarországon!

Mi történt Krakkóban? Lublinban? Chestochowában? Swieta Lipkában? Swiety Krzyzben? Orawkában? Gdanskban?

Kérdeztem 1987-ben második szolgálati helyünkön Tiszadob-Tiszadada – Tiszalök kedves településein a nagy szeretettel váró ferences plébános Testvéremtől, aki akkoriban tért haza Lengyelországból, ahova minden jelentős ünnepre elutazott.
♥ „Neked könnyű lesz itt, – mondotta – mindössze 5 párttitkár jut reád, énreám pedig 27, – mondotta vidáman” – hiszen ő 8 települést látott el.
♥ „E megkésett Lenin-fiúk sem a régiek már. Gyilkolás helyett inkább a lopáson jár az eszük, az kifizetődőbb nekik ebben az új világban”

♥ „Tudod milyen dolgos, hívő, jóravaló emberek élnek itt a tiszadobi kastélytól a tiszalöki arborétumig? Mindent megtesznek a faluért és az egyházért. Úgy fogjuk végezni a szolgálatot, mint a lengyel lelkipásztorok. Telve hittel, lelkesedéssel, örömmel, szeretettel, áldozattal.”
♥ Így folytatta: „Meghívjuk a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház teljes társulatát felváltva szerepelni, szavalni, költői estet tartani a templomainkba. Harcsa halászlé, tokaji bor, gyönyörű strand itt nem gond.
Bárány Frigyes, Bács Ferenc,
Mensáros László, Pregitzer Fruzsina, Safranek Karcsi, Stettner Ottó, Tóth-Máthé Miklós, Verebes István párjával mindennaposak lesznek nálunk.
♥ Huszár István festőművész új oltárképet fest valamennyi helyen, reformátusoknál címert.
♥ Tiszalökön 1989. október 7. napján Seregély István egri érsek szenteli az új hatalmas római katholikus templomot. Utána rögtön kezdjük építeni Kisfástanyán is az elsőt!
♥ Az Erőműnél mi szenteljük ketten az AVH által 1953-ban kivégzett 6 ártatlan rab emlékművét, 3 német és 3 magyar ember volt, akik a szovjet Gulágról estek be az Erőmű építkezésére újabb 6 évre.”

Hallgattam és csodáltam ferences szolgatársam hitbuzgó lelkesedését, aki elmondta még: „Tudod mit jelent, mikor 2 millió ember egyszerre énekel és imádkozik?
Orawka templomában egyedülállóan a világon, a 43 Árpád-házi szentünk meg van festve és feliratozva. Életre kelnek és ott állnak a magyar zarándokok között!
Érkezik hozzánk Till Aran szobrásznő, aki egy művét átadta a Vatikánban János Pál pápának, a teljes életmű 300 darabját pedig Tiszadada településnek adományozta!
Mindenhez kapok erőt az Úrtól, Boldogságos Szűz Máriától, a lengyel pápa világhódító missziójától, Popielusko mártír plébános áldozatából, akit 1984-ben végzett ki a szovjet titkosszolgálat, Lech Walesától, aki 10 millió embert vitt be Popielusko plébánossal a Szolidaritásba Gdanskban.”

Tekintsük meg Jerzy Popieluskó mártír plébános fotóját, a Szolidaritás lelki atyját, akit 37 évesen végzett ki a szovjet titkosszolgálat!

Tekintsük meg Lech Walesa Szolidaritás szakszervezet vezetőjének, 8 gyermek édesapjának, a hajógyári munkásság ikonjának fotóját!

Angyaloknak Királynéja Tiszta Szűz – Hallgassuk meg a hitvalló éneket!

Énekeskönyvéből kivette testvérem Jerzy Popielusko gyűrött fekete-fehér fotóját, mely magába itta a szent lengyel nép minden könnyét, vérét, megpróbáltatását.
„Chestochowában kaptam e szent ereklyét, mindig nálam van”

A tiszadadai parókia, temploma, egy holdas kertje hazaváró szeretetével otthont tudott biztosítani Holló László, Huszár István, Szász Endre, Székes Béla, Soltész Albert, Karancsi Sándor, Gyikó Gyula világhírű festőművészeknek, a sárospataki nyári zenei tábor művészeinek, a miskolci művészeti Szakközépiskola tehetséges diákjai vizsgamunkáinak.
Makkai Lilla – Illés Lajos házaspár zseniális világlátásának, unatkozó színészek ihletének, a Túramotorosok bográcsainak,a kajakosok Tisza-imádatának, az újságírók örök témájának paradicsomában.

Így töltöttük mi be ferences szolgatársammal a krisztusi szeretet kettős nagy parancsát, SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA, POPIELUSKÓ ATYA és LECH WALESA álmát.

Kárpátia zenekar: Bizalmam az ősi erényben – Hallgassuk meg e bizonyságtévő dalt!

„Mi történt?” – Majd Ő maga így mondja el magáról, mikor az Ige hirdeti az Igét: – „Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie?”
És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt.
Azok kérték: „Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már!”
Megrendítő történeti szépséggel írja le az Evangélium a Feltámadott Krisztussal való találkozást az emmausi úton menő tanítványaival.

Tragikus sorsú költőnk Juhász Gyula születésének és halálának kettős évfordulóján emlékezzünk e fotóval és verssel: Fejfámra!

Szegény magyar volt,
Költő volt, senki,
Nem tudott élni,
Csak énekelni.
Nem volt rossz, sem jó,
Csak ember, fáradt,
Várt, várt és nem lelt
Soha csodákat.
Mély szürkeségben
Színeket látott,
Magyar volt, költő:
Átkozott, áldott!

Milyen nagy a különbség a mennyei Krisztus és a földi tanítványok között. A mennyei Krisztus átöleli szeretetével az egész világot, a földi tanítványok csak Jeruzsálemet látják.
A mennyei Krisztus múlt, jelen, jövendő megtestesülése. A földi tanítványok csak azért a kis időért aggódnak. Szeretnének a jövőbe látni, mi lesz velük, életükkel, családjukkal?
MI is sokszor csak magunkra gondolunk, nem igen fér bele más. Egészségünk, örömünk, biztonságunk mindenekfelett. Nem tud felnőni szívünk, hogy mások is beleférjenek.
A megfeszített és feltámadott Krisztus az igehirdetés alanya és tárgya. Az a titokzatos belső közösség Krisztussal, melyben Ő tanítványaival éppen feltámadása után és által élt, volt a forrása minden megvilágosodásnak, új ismeretnek és boldog tapasztalatnak, amit egyének és gyülekezetek megszereztek.

Az alábbi írások bizonyságtétele igénk tanításának igazságát mutatja be az élet egy-egy területéről, melyeket olvassunk el épülésünkre!

Van-e jó és rossz húsvét? (A képre kattintva az írás új lapon olvasható!)

MostHúsvét: Nem az élet üres, hanem a sír (A képre kattintva az írás új lapon olvasható!)

Munkácsy Mihály Krisztusa megérintette az ateistákat is (A képre kattintva az írás új lapon olvasható!)

A hétgyermekes anya kigyógyult a Covidból, 12 nap mélyaltatás után mehetett haza (A képre kattintva az írás új lapon olvasható!)

Pieta … hozzá magyar ARANY MIATYÁNK

Adjon az Isten Laci bácsi!

Néphagyományunk megőrzött egy különleges, nagyhétre szóló, középkori eredetű imádságot. Jézus és Mária párbeszéde ez, az ő búcsúzásuk, melynek során Jézus elmondja édesanyjának, mi vár rá a következő hét napjain. Segítse a nagyhét misztériumába való belépést az Aranymiatyánk, melynek a moldvai Lujzikalagorban Jáki Sándor Teodóz OSB által gyűjtött változatát olvassuk.

ARANYMIATYÁNK

Virágszombaton este
Mária Fiát kérdezte:
„Jövő héten mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”

„Virágvasárnapján mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Akkor, Anyám, király leszek,
A Jeruzsálembe bémenek.”

„Hát nagyhetfőn mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Akkor, Anyám, beteg leszek,
A templomba nem mehetek.”

„Hát nagykedden mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Akkor, Anyám, vándorolok,
Az uccákon le- s feljárok.”

„Hát nagyszeredán mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Akkor, Anyám, hamis Júdás
Engem harminc pénzért elád.”

„Hát nagycsütörtökön mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Anyám, Geccemányi kertben
Felmenek az Olajok hegyikben.”

Jézus Geccemányi kertben,
Fenn az Olajok hegyikben,
Térgyen állval imádkodzik,
Piros vérvel izzadodzik.

„Hát nagypénteken mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Akkor, Anyám, egy keresztre
Fel leszek én majd feszítvel.

Te a kereszt alatt leszel,
Szent kezedvel el nem érhetsz,
Szent kezedvel el nem érhetsz,
Szűz öledbe le nem tehetsz.”

„Hát nagyszombaton mit fogsz
„Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Akkor, Anyám, koporsómban
Bészállok a gyászos síromba.”

„Húsvét napján mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz művelni?”
„Akkor, Anyám, feltámadok,
A mennyországban uralkodok.

Húsvét után ötven napra,
Piros Pünközsd hajnalára,
Elkűdöm a Vigasztalót,
A fejérszínű Galambot.

Pünközsd után nyócvan napra,
Nagyboldogasszony napjára,
Felviszlek a mennyországba,
A mennyei boldogságba.”
Amment.

Magyarország kifosztásának története

Omega Testamentum 2020 – A Lángoló XX. század

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2021. április 10.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
deutschlandfunkkultur.de
magyarulbabelben.net
erdelyinaplo.ro
magyarnemzet.hu
magyarkurir.hu
solitera-plant.cz

Vélemény, hozzászólás?