„Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet” (Példabeszédek könyve 4:23)

Szent István és Boldog Gizella szobra, Szeged

Magyar Testvéreim!

Az ősz király Székesfehérvár várának kápolnájában  fia ravatala fölött  néz bele a századokba.
Imre halott, nincs kire hagyni a trónt.
Hivassátok Ottót, a német-római herceget.

„Támogatod e a nép körében a kereszténységet?”
„Hogyne uram, fogom támogatni a szerzeteseket, a hitéletet, az ispotályokat.”
„Fogod-e szeretni népemet, a magyart?”
„Ezeket az ázsiai hordákat? Nem fogom szeretni”
„Nem te leszel a magyar király Ottó”


Hívassátok Vazult.

„Vazul, halálom után királyra van szüksége az országnak, ki kell jelölnöm utódom.”
„Fogod-e támogatni népemet a felemelkedés útján?”
„Hogyne uram, mi vagyunk csak ketten Árpád véréből, mindent meg fogok tenni”
„Fogod-e szeretni a kereszténységet”
„Ezeket nem fogom szeretni. Erőtlenek, gyávák, oda vész az ősi erő, virtus. Nem kell a szomorú Krisztus”
„Nem te leszel a magyar király Vazul”

Reményik Sándor – Ferenci Attila színművész: Haza, szabadság
(1919. febr. 10.)

Nagy Veronika: Szűz Mária, a Világ Királynője

‡ A gyásztól megtört szívű édesapa erejét összeszedve magyar királyként emelte fel szavát
Boldogasszony, az Ég Királynője felé, aki születése óta a legbensőségesebb viszonyban van a Szentháromság Egy Örök Istennel.

„A mélységből kiáltok, hallgass meg Szűzanyám!

„Egyik jelöltem nem szereti népünket, másik jelöltem nem szereti a kereszténységet!”

Válaszként valahonnan a Bakony mélyéből, a Pálosok valami idő előtti és időtlen kóborló remete ősének ferences szívéből, jezsuita lelkéből hozta a szél a zsolozsmát a közeli Székes‑Fehérvárra, – Gyula-Fehérvár erejét is ötvözve jámbor dallamába.

Az Atyának kegyelme, az Úr Krisztusnak szeretete, a Szentléleknek mindeneket megvilágosító békessége és bölcsessége várta a mennyei honba az Árpád-ház első királyát. A régi Vajk, az új István lelkében egyszerre volt jelen a teljes Írás, a teljes Szövetség, a teljes Szentháromság.
Ő is tudta, hogy az ének felerősített imádság.
Tudták ezt a próféták, zsoltárírók, apostolok, hívő királyok, Hívő fejedelmek, egyházatyák, theologusok és muzsikusok ősidők óta.
A zene a lélek olyan mélységeibe hatol,olyan régiókban képez rezgéseket,mint semmilyen más művészet.
A zene lélektől lélekig képes áramlani,hatni,boldogítani,vigasztalni,inspirálni.
Az Istentiszteletek zenei része nem esztétikai aláfestés,hanem Isten tiszteletének egy határozott megjelenítése,amikor az emberi lélek magasabb szinten próbál kapcsolatot keresni a menny régiójával.

Szent István király imája a Magyarok Nagyasszonyához
(A képre kattintva, teljes méretben, új lapfülön olvasható!)

Gyóni Géza: Tompa

Középső gyöngy a nagy Triászban;
Te magyar ékszer sorsát nyerted:
Világ-napfényben, glóriásan
Messze ragyognak nálad nem nagyobbak,
Csak sokkalta szerencsésebbek.

Kirakatba te sose vágytál,
Se cifra dáma szép nyakába.
Mert nemesebb minden gyémántnál
A fény, amelyet jótevőn áraszt
Szelid lángú családi lámpa.

Téged a lámpa sorsa vonzott,
Mely vándorok elé világit.
Gyöngyért rajongnak a bolondok.
Áldott a lámpás, amely beragyogta
A bús apáknak éjszakáit.
(1917. április 17.)

Liszt Ferenc a kolosszális zeneszerző géniusz, a pap, a diakónus, a prédikátor, a szentség hordozója, a Jó Isten barátja, Jézus apostola, a Lélek nagykövete, a magyarok Szószólója, akiben Bach, Mozart és Beethoven zsenije találkozott.
Villa D Este szökőkútjai c. csodálatos zongora mű fölé írta latin betűkkel: „Aki abból a vízből iszik,amit én adok,nem szomjazik meg többé,örök életre való vízforrás lesz benne”(Jn. ev. 4:14)

Liszt Ferenc — Lovas László : Villa d Este szökőkútjai

Mária kegyhely – Bodajk

‡ Az életet lehet jól és rosszul élni.
Bölcs az, aki ezt jól csinálja.
Nem elsőrenden iskolai végzettség kérdése ez, sőt többnyire nem az.
A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme.
Az él jól, aki nem hagyja ki Istent számításaiból.
Isten minden dolgát jól csinálja, ezért a bölcsesség isteni tulajdonság.
Ezért teremtett,és ezzel írányítja azóta is a teremtett valóságot.
Akit a Bölcsesség tanított, tagja volt a kultuszi közösségnek.
Az Újszövetség többször idézi.
Jézus bölcsesség tanító is. Igehirdetésében ott a mondás, a rejtvény,a példázat.
Ő az Isten megjelent bölcsessége.

Szent István király intelmei, tanításai, buzdításai egyetlen nagy költeménynek is tekinthetők, mely teljesen egybecseng a Szentírás tartalmával és lelkiségével.
Napi igénket olvasva időnként Szent István köszön vissza.
A héber szógyök útba igazit, mely egyben tanítás és törvény is. A magyarban ez kettéválik.
A bölcsesség mindig megérdemli az érte hozott áldozatot és szeretetet.
A bölcsesség útja világos,a gonoszoké sötét.

A SZÍV AZ,AKI URÁT HALLÓVÁ ÉS NEM HALLÓVÁ TESZI ÉLET, ÜDV ÉS EGÉSZSÉG AZ EMBER SZÁMÁRA A SZÍVE

Áprily Lajos — Zámbori Soma: Az én csodám

Kárpátia Zenekar: Piros szív, fehér hó, zöld levél

‡ Szent Urunk a Hegyi Beszédben elmondott prédikációjában nemcsak egy-egy ember személyes, lelki életével foglalkozik csupán, hogy nekem mi tetszik, mi nem tetszik, vagy mi fáj, avagy mi tölt el félelemmel.
Látja az egyetemes kínt, éhséget, félelmet, kiszolgáltatottságot, Mammont, betegséget, szenvedést, gyászt, családok sebeit, könnyeit.
Ő látja a soka ságot is nemzetként, nyelvként, szokásként, határok között, határokon kirekesztve.
Irgalmas szívről beszél Jézus,mely által minden érték keresztény értékké válik.
Így válhatott Szent István király,Boldog Gizella és Szent Imre herceg kedves olvasmányává Szent Gellért püspök imádságos szolgálata nyomán a Példabeszédek Könyve!

KIncsesládánk, Erdély, Szék

Edelény – Kincses Abauj kastélya, melyet magyar erő, magyar ész, magyar szív épített, mely Kis-Magyarország 7. legnagyobb kastélya.

Nem Franciaország, Nem Nagy Britannia, Nem Belgium gyarmatairól könnyel-vérrel lerabolt kincseiből épült!

E Turul – madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Novák Katalin Kárpátalján: tizenötmillió magyar ember erejét hoztam el önöknek
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Uniós alapokból újítaná fel a pribékfalvi Teleki-kastélyt a Máramaros Megyei Önkormányzat
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Összefogásból épült kápolnát szenteltek Csíkajnádon Szent Ilona tiszteletére
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

A kétszer felkelő nap vonzereje sem orvosolja a festői szépségű Torockó gondjait
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Szisztematikus rombolás a román állam tulajdonában lévő, Erdély aranykorát jelképező radnóti Rákóczi-kastélyban
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Szent Bertalan apostol
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Dúró Dóra az ATV cigányimádó csapatának próbálta elmagyarázni, hogy a törvénytisztelő magyar családok jogai az elsők
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2023. augusztus 26.

A képek forrásai:
kozterkep.hu
vac-alsovaros.vaciegyhazmegye.hu
mariarend.hu
hu.wikipedia.org
magyarkurir.hu
bodajkikegyhely.hu
kronikaonline.ro
szekelyhon.ro
romkat.ro
publicdomainpictures.net