„Mindennek megszabott ideje van” (Prédikátor Könyve 3:1)

Sáros Vármegye örökös Főispánja Nagyságos Rákóczi Ferenc Fejedelem

Magyar Testvéreim!

Még lelkünkben cseng Szent Karácsonyünnepének Angyali Üdvözlete,melyre válaszul megszületett Szűz Mária szívének boldog Himnusza, mely egyetlen „Igenje” által Ő lett a Szentháromság kedvence.
Karácsonyi lelkünk mélyen becsüli Szent József gondoskodó szeretetét a nagy nyomorúságban, elutasításban és a kirekesztés keserű óráiban.
A Szent Család szállást keres sorsa nem csupán népi hitéletünk ima kilencede, de már előre vetítette Keresztelő Szent János mártír halálát, Szent István diakónus megkövezését a zsinagóga népe által, az apostolok üldözését és kínhalálukat.
A magyar karácsonyi népénekek spirituális látása egyedülálló módon érez fel a Mennybéli Felséges Isten égi ajándékára Jézus Krisztusra, és édesanyjára Boldogasszony Anyánkra. Nem vagyunk árvák, van édesanyánk.

Sandro Boticelli: Misztikus Krisztus születése 1501 – Nemzeti Galéria London

Ghymes – Ó, ha Magyarországba

„Mit végeztél ma Uram?” – kérdezi az angyal a mennyben.
„Megteremtettem az édesanyát” – válaszolta az Úr.
„Megnézhetem?” – folytatta az angyal.
„Rendben van, neked szabad”.
Az angyal később elismerően szól: „Szép az arca, termete, tekintete, gondoskodó szeretet van szívében, erkölcsös, teherbíró, de a könny az arcán felesleges”
Isten válasza: „Azt nem én teremtettem. A bánatot, csalódást, fájdalmat más fogja okozni neki.”

A karácsony öt ajándékának áldó kijelentése teljesedett be ezen az ünnepen is, pedig a világban búsul Isten haragja a népek gyűlölködése fölött.

‡ A testté lett Ige
‡ A világosság győzelme
‡ A szeretet himnusza
‡ A találkozás boldogsága
‡ A megváltás kegyelme

ÍGY EGYÜTT PRÓFÉTÁLÁS ÉS EVANGÉLIUM

Áldó Krisztus szobor – Tarcal

Ady Endre: Köszönöm, köszönöm, köszönöm – Vajdaság, Óbecse ortodox temploma

‡ A bölcsesség irodalom gyöngyszeme a Prédikátor könyve, mely minden igaz szép csodát, megélt és remélt regét, a nap alatt és föld felett történt életbölcsességgel gondolkodásra készteti az olvasót.
Ott vizsgálja az embert, ahol valóban áll: Ütköző-pontokban

Születés és halál
Jó és rossz
Isten és Sátán

A rendelt idő titka.
A Szentíró az egész életet veszi vizsgálat alá a dialektika fényében.
A kétszer hét ellentétpár felsorolása után levonhatjuk a végső következtetést:
MINDEN CSELEKVÉSNEK UGYANÚGY, MINT AZ ELLENKEZŐJÉNEK IS, MEGVAN A MEGSZABOTT IDEJE, HASZTALAN IGYEKEZET EMBERI FÁRADOZÁSSAL
PRÓBÁLKOZNI ANNAK MEGVÁLTOZTATÁSÁVAL. AZ ÉLETNEK MEGADOTT TÉNYEI VANNAK, S ÚGY KELL ELFOGADNI ŐKET, AHOGYAN ADATNAK

Krisztus Urunknak áldott születésén tudták a Római Birodalom mindenható urai, tudta Mária és József, tudták a hű pásztorok, tudták a Babylonból érkezett napkeleti bölcsek, tudta a gonosz Heródes,tudta Bethlehem,tudta Názáret,tudta Egyiptom.

Kik érted haltak – Fiumei-úti Nemzeti Sírkert

József Attila: Jelen, múlt, jövő

Az elmultba szemem tétován tekint
Egy percre csak! Üldözi a jelen,
Nem pihenhet régi emlékeken,
Unos untalan visszatér megint.

A jelen, oh! a jelen mindig bántott,
Amerre én, mindig arra haladt,
Tövisekkel hinté bé az utamat
S elvett tőlem reményt, boldogságot.

Nem veheté el, bár kínzott nagyon
Történik minden, ahogy írva vagyon –
Nem veheté el, nem, a jövőt tőlem.

Tövises úton segít a jövendő;
Jövőben dicsőül meg a szenvedő;
Jövő mutatja az utat előttem!

‡ Örömteli szívvel írom, hogy esztendőnk utolsó napjára is megajándékozta Olvasóinkat, – mintegy megkoronázva egész évi fáradozásunkat – Ft. Prof. Dr. Dr. Csohány János Professzor Úr!
Egykori Kedves Tanárom tudása, következetessége,szeretete iskolapélda lett lelkipásztorok nemzedékeinek a Református Kollégiumban, kik sokan és sokszor félve tekintettek
a szigorú és megközelíthetetlen Tanárra, dermesztő vizsgákra. Ma már látjuk és értjük, hogy közülünk való volt, magunkfajta volt, kivéve zseniális tudását.

Csohány János írása

Óév utolsó napja, vagy Szilveszter?

Hol itt a kérdés? A kettő nem ugyanaz? Igen is, nem is. Vallásfelekezeti különbség van a két szóhasználat között. A római katolikus egyház december 31-ét I. Szilveszter (314–335) pápa emlékének szentelte. Ezért van a neve a kalendáriumban. Gyermekeket keresztelnek, vagy inkább kereszteltek a szentté avatott pápa nevére. Az óévbúcsúztatás az ő napjára esik. Szilveszterezésnek is hívják a nevezetes eseményt, ahogy dukál. A református egyház óév utolsó napi istentiszteletre várja tagjait délután vagy este és nem szilveszterire. A katolikus év végi hálaadó szentmisére. Számvetés és előretekintés alkalmai ezek az Isten házában. A református ember is lehet, hogy vidám társaságban tölte ezt az estét, éjszakát, de akkor már ő is mondja, hogy szilveszterezik.
Az óesztendő utolsó napjához számos népszokás fűződik. Szilveszterinek is nevezik őket. Régen ugyanis ráértek foglalkozni egymással az emberek. Közösséget alkottak. A tréfa ideje volt az esztendő utolsó napja minden olyan hitfelekezetnél, amelyik a Gergely-naptárt használta. A tréfák között voltak csúfondárosak. A szokások egy része pedig egyenesen babonás volt. Aztán körbe járt a kulacs, a kupa, vagy éppen a pohár. Járták a pincét az orrossal, ahogy felénk a Hajdúságban a kancsót titulálják. Az emberek minden esetre törődtek Istennel és törődtek egymással. Megadták az Istennek, ami az Istené, istentiszteletre, vagy év végi hálaadásra mentek, aztán meg szilvesztereztek.
Mára a szilveszter lett a fontosabb. Sokaknál a kizárólagos. Pedig másként lehetne búcsúzni az óévtől, ha lenne érte Isten iránti hála. Több reménnyel lépne az új esztendőbe az, aki a Mennyei Atya kezét fogná.

Csohány János

Köszönjük szépen Professzor Úr áldott tanítását, Isten gazdag áldása kísérje életét Szerettei közösségében az új esztendőben is, jó egészségben és alkotói gazdagságban!

Kormorán zenekar: Betlehemikirályok – Suttog a fenyves

Hegedüs Lóránt Püspök úr négy kötete 2 000 oldalon: A költő-Vátesz Ady 2013
Latinovits Zoltán színművész verses lemeze 1975
Híres magyar színművészek verses lemeze 1977

‡ Mondják, hogy szerencsés nemzedék vagyunk, hiszen 77 évig nem volt háború Európában, leszámítva a balkáni csörtéket. 33 évet élhettünk 33 év után egy új világban.
Ismerhettük, láthattuk Latinovits Zoltán színész királyt személyesen, bakelit lemezen hallhattuk zseniális, egyedülálló szavalatát Ady Endre verseiből.
Ismerhettük, hallhattuk, olvashatjuk Ft. Prof. Dr. Hegedüs Lóránt Püspök Úr irodalmi életművének koronáját a négykötetes, 2 000 oldalas Költő-Vátesz Ady c. géniuszi teljesítményét.
Ismerhetjük, hallhatjuk, láthatjuk korunk új színészkirályát Eperjes Károlyt, ki tudásával, hitvallásával, világokat ámulatba ejtő színészi tálentumával Ady Endre életművét az örökkévalóság fényében ragyogtassa, új ároni áldásként.

Eperjes Károly: Ady Endre karácsonyi verseit szavalja és elemzi

Tompa Mihály: Esztendő végén

Mint habja a sebes folyónak
Sietve zúg alá,
És nincs erő, mely a lezajlót
Visszafordítaná:
Nap nap után elment, betöltve
A megszabott határt,
S mi érezzük, hogy életünkből
Egy év megint lejárt.

És oh mily év volt ez! hozott ránk
Bút, gondot és sanyart…
Fejünkre gyászt tőn és szemünkből
Kínos könyűt facsart;
Mély csügedésbe ejtve gyakran
S hálót vetett elénk…
Ah, csuda volt, hogy el nem estünk
S meg nem emészteténk!

És mely nekünk vajmi kevés jót,
De sok gonoszt adott:
Rideg szóban említsük-é a
Lefolyt órát, napot?
Az évre hangos, terhes átkot
Kiáltva szertelen:
Emléke is legyen szivünkből
El-kitörőlve…? Nem!

Kényeztet a jó sors; – kevéllyé
Tesz, bűn- s bukásba ránt;
A bajt, nyomort ösmérje keblünk
Gondos kertész gyanánt!
Ennek keze gyomlál ki onnan
Nagy-sok mérges gyomot,
Mely annyi szép erény-virágot
Növésben elnyomott.

Az Úr bölcs, jó, ő adja nékünk
Az édest, keserűt;
Amazt fogadd hálaadással,
Ezt gyáván ne kerűld!
Ő hordjae roppant világnak
Örök nagy gondjait…
Öröm- s búban, élet- s halálban
Kössön hozzá a hit!

Hangozzanak fennen szivedben
Az erkölcs szavai,
Légy, a magas célt nézve, ember,
Keresztyén s hazafi!
Áldozz, hogy a szent láng ezer szív
Fagyát olvassza fel,
Tudj hatni, tűrni és szeretni,
Meghalni is, ha kell!

Igy semmi nem szülhet sziveden
Aggályt, réműletet,
Lábad oroszlányokra, s áspis-
Kigyókra vetheted!
Jöhet jó s rosz év; – bú, baj árja,
Amely feléd rohan:
Megállhatsz minden rázkodásban
Nyugton és boldogan!

Érmindszent református templom

Ady Endre: Pap vagyok én

Szabó Zsófia

Ady Lőrinc Kurátor úr hitvallásos örökében,
Érmindszent református gyülekezete büszkeségében,
Hűséges családja örömében.

Petrás János Barátom, a Kárpátia zenekar énekese, szövegírója mondotta: „Amíg ilyen tehetségű fiataljaink vannak semmi nincs veszve, és minden reményünk megvan egy szebb jövőre nézve”

Jó Isten áldó szeretete és kegyelme őrizze a strázsán végvári vitézeinket

Vörösmarty Mihály – Erkel Ferenc, Kárpátia zenekar: Szózat – Fenséges mű a választottakhoz

‡ Szerkesztőségünk nevében bezárva, és lélekben mintegy lezárva leltárt készítve az eltelt esztendő elmúlt idejéről, merítsünk erőt a jövő esztendőre nézve az Ige tanításából, Isten szeretetéből, népünk hagyományaiból, családunk erejéből.
Hálaadással köszönjük meg mindenkinek az imáját, munkáját, segítségét, írását, bátorító szeretetét, akik igei honlapunk fejlődéséhez hozzájárultak.
Az adatokat látva az egyház legolvasottabb felülete lettünk, mely tartalmában és megjelenési formájában egyedül való.
Építjük földi országunkat a láthatókra nézve, és Isten Országát a láthatatlanokra nézve.
Vigasztaló Ézsaiás próféta szavaival kívánunk egészségben, áldásokban gazdag boldog új esztendőt Kedves Testvéreinknek!

„DE AKIK AZ ÚRBAN BÍZNAK, EREJÜK MEGÚJUL,
SZÁRNYRA KELNEK, MINT A SASOK, FUTNAK,
ÉS NEM LANKADNAK MEG, JÁRNAK, ÉS NEM
FÁRADNAK MEG”

E Turul-madárszárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Diósadi Ady Lőrinc sírjánál az érmindszenti temetőben – „Nagy sírkertet mérünk”

Szent Benedek követői a Bakonyban: szerzetesi életforma az evangéliumról
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Megszavazták a Nagybányai Művésztelep alapítóinak szentelt szoborcsoport kihelyezését
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Ünnepi várakozás hajnali misével
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Az erdélyi embernek mély hite van
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Egy kis Heraldika
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2022. december 31.

A kép forrásai:
hu.wikipedia.org
irodalomradio.hu
444.hu
mek.oszk.hu
transnachumbolt.com
bagyinszki.eu
erdely.ma
pixabay.com
erdelyinaplo.ro
kronikaonline.ro
publicdomainpictures.net