„Ne mozdítsd el az ősi határt, melyet őseid jelöltek ki!” (Példabeszédek Könyve 22:28)

Hollóssy Simon: Zrinyi kirohanása 1896

Magyar Testvéreim!

A 120 esztendeje született margittai Neumann János találmányai révén ma jelen van a világ valamennyi Intézetében, hivatalában, háztartásában a digitális adat – rögzítés és adatátvitel folytán.
Teller Ede,Szilárd Leó,Wigner Jenő,Kármán Tódor,Gábor Dénes Princetonban, Washingtonban majd Los Alamosban a Manhattan-terv kapcsán felvilágosították Franklin D. Roosevelt elnököt, Enrico Fermit, Albert Einsteint, Oskar Morgensteint, Niels Bohrt, Robert Oppenheimert, hogy a magyar csodagyerek a világ minden technikai és műszaki problémájára tudja a megoldást.

Neumann János, marsi nevén Jancsi

„A JÖVŐBŐL JÖTT NEUMANN JANCSI,A JÖVŐBE LÁT NEUMANN JANCSI, VALAMENNYI KOMPLEX RENDSZER MŰKÖDÉSÉT ÉRTI NEUMANN JANCSI”

foglalta össze valamennyi magyar géniusz véleményét a MARSLAKÓK nyelvén Teller Ede!

Ravel: Bolero – Angyalok üzenete : Isao Tomita, a Japán Űrzene atyja

Majd így folytatta:

A titok nyitja nem az, hogy kolosszális memóriája fotografikus, amit lát azonnal és örökre rögzíti

A titok nyitja nem az,hogy a korai számítógéppel egy időben fejben ellenőrzi a végeredmény helyességét

A titok nyitja nem az, hogy egy személyben matematikus, informatikus, fizikus, kémikus, magfizikus, mérnök, közgazdász, feltaláló, egyetemi professzor, intézetvezető.

A titok nyitja nem az, hogy kifejlesztette a “folytonos geometria” elméletét.

A titok nyitja nem az,hogy fejből idézi anyanyelvi szinten az ókor klasszikusait,és a modern kor legnagyobb filozófusait.

Így fejezte be:

„A titok nyitja a magyar nyelv, a két agyféltekét a magyar nyelv egyszerre használja, gondolkodása ennélfogva kombinatív, a FASORI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM legendás tanárainak munkája, a magyar nyelv és irodalom képekben történő kifejező ereje, Ady és Arany költészetének megértése a titok nyitja.

Magyarország mindig z(űrben) van, amit főleg földrajzi helyzetének köszönhet”

Bartalis János: Kereslek – előadja Ferenci Attila színművész

‡ Dávid fia Salamon király 3000 esztendeje ószövetségi napi igénk szerint Izrael Állam ősi határait félti, melynek kiterjesztéséért háborúkat is vállalt.

A történelem kezdetétől konfliktusok kirobbanását okozzák a népek között a határ-kérdések.

Érkeztek a hódítók, majd kétségbeesetten védekeztek földjeik védelmében az őslakosok,akik hazájukat szállás területnek tekintették.

Árpád-fejedelem a világon elsőként a határok védelmét gyepűs területtel vette körül, mely egy un. ütközőzóna.
E sávban volt vizes árok, koronatövis kerítés, alagút, – mely rendszerek teljes biztonsággal védték az országot a székely katonák felügyelete alatt.

Árpád büszke népe, soha ne feledd:
Csonka, rab hazában élned nem lehet,
Szégyen lenne sorsod, becstelen halál,
Hogyha szolganépként láncot hordanál.
Ellenség tiporja most a szent rögöt,
Melyet hős apáid vére öntözött,
Hős apáid vére nem hiába hullt:
Nagy, szabad hazáról szól a drága múlt.


Dr. Szathmáry István költő, Nyitra Vármegye főjegyzője – 1877. február 4. Trencsén – 1944. március 5. Budapest

E GONDOLAT-LOGIKÁBÓL ERED, HOGY MINDENNEK VAN HATÁRA

‡ Isten határt szab égnek,földnek,tengereknek.

‡ Krisztus Urunk határt szab jónak-rossznak ,bocsánatnak-ítéletnek, búzának és konkolynak.

‡ Szentlélek Isten határt szab a Prófétáknak, Boldogasszonynak, Apostoloknak

Krisztusom ne jöjj! …

Látod, még nem értenek.
A Golgotán meglásd, újra felfeszítenek.
Pilátus kegyetlen,már nem mossa kezét,
Téged megérteni kétezer év kevés.

Míg feltámadásra megkondul a harang,
Kattog a gépfegyver és elindul a tank,
Ágyú halált okád,gránát sírokat ás…
Nem így akartad Te, ez nem feltámadás


Diószeghy Dezső költő, író, Paptamási 1904. május 22. – Bátor, magyar érzelmű verseiért börtönbüntetést szenvedett

Ottomány: Komáromi udvarház

Báró lengyelfalvi Orbán Balázs

‡ Vannak, akiket Isten a végtelen kutatására hívott el és jelölt ki, és vannak, akiket véges határaik védelmére rendelt.

Orbán Balázs a Székelyföld leírásának legnagyobb székely néprajzosa írja művében:
„Szorosan véve már bevégeztük Maros-Vásárhely ismertetését, s mégsem veszünk végbúcsút e kedves várostól, nem, mert még egy kegyeletes kötelességet kell teljesítenünk, midőn a Szent György utcza végénél lévő Postaréten felkeressük egy emlékkő nélkül domborodón sírhantot.

Disztelen e hant, s mégis meghatott, bánatos lélekkel fellázadt kebellel közelg oda minden hazafi, igen, mert a szabadságnak három legdicsőbb vértanúja, az eszményített haza, és szabadságszeretetnek legnemesebb áldozatai nyugosznak ott a minden honfi által megáldott hantok alatt.

Elvándorolunk mi is oda, hol a dicsőültek sírjánál megedzzük honszerelmünk, s megerősítsük a zsarnokság elleni gyűlöletünk.

Elvándorolunk mi is oda, a haza nemes halottainak ékesítetlen, de nem feledett hamvaihoz, oly szent áhítattal, oly ihletett lélekkel, mint a minővel a zarándok messze útra elvándorol a Megváltó sírjához.

Hisz akik itt az anyafölddel egybeelegyednek, éppen azon nagy eszméért – a szent szabadságért – Éltek-haltak, melyért a Megváltó a kereszten, s utána annyi nemes a vérpadon és az akasztófán kiszenvedett, de hisz minden kornak megvoltak Pilátusai, Kaifásai, Albai, Castaldoi, Muravieffjei, Bastai, Karaffái, Haynaui, Schwarzenbergjei, s míg a zsarnokság ily véres bérenczeitől az emberiség undorral fordul el, addig tiszteli, áldja azon nemes áldozatokat, kik eszméért, az emberiség elő haladásáért, a haza javáért haltak el.

Teljes csodálatunkat, teljes áldásunkat kiérdemlő sírhoz járulunk mi a hazának áhítatos búcsújáróiként, hisz e sír alatt a magasztosan elhalt martonosi

Gálffy Mihály nagyváradi ügyvéd
Horváth Károly földbirtokos
bágyi Török János theologiai tanárvannak eltemetve”


Továbbá 52 hazafi a bitófa alól sok év várfogságra és vagyonvesztésre ítéltetett, kik részt vettek Kossuth Lajos nevében a Makk-féle összeesküvés szent szinódusában.

A Makk-féle összeesküvés l.
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Édesanyám, drága szentem

Az én jó apámnál nincs jobb a világon

Kárpátia zenekar: Örökségem

Zrinyi Miklós Szigetváron a 40-szeres túlerőben lévő muszlim török ármádia ellen három hétig tartotta a várat.

Komáromi Csipkés György családja nemzedékeken át lelkipásztorként, professzorként imádkozva harcolta hitét Ottományban református magyar népéért.

Marosvásárhely magyarsága Kossuth Lajos Kormányzó szíve alatt harcolta harcát Világos után is a remélt örök világosságig,

Neumann Jancsi géniusz társaival századokat, világokat, életeket akart formálni, mindig a béke és a jobbításnemes szándékával.

E Turul-madárszárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

„Nem adunk vissza semmit!” A Nagy-Magyarország térkép miatt forrong a román sport és politikai élet
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Drámai videó Beregszászról: a háború itt van a szomszédunkban
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Megjárta a börtönt is a magyar régészet atyja, Rómer Flóris
Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Feltárásra vár Szent László sírja, lassan halad a váradi vár igazi birtokbavétele
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Láng lelke nem szerette a parancsokat
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Magyar dilemma
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2023. március 25.

A képek forrásai:
origo.hu
sasplant.hu
boon.hu
antikvarium.hu
freewb.hu
hu.wikipedia.org
tortenelemportal.hu
facebook.hu
magyarhirlap.hu
boon.hu
magyarhirlap.hu
publicdomainpictures.net