„Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkem által” (Zakariás próféta 4:6)

Magyar Testvéreim!

A Szentírás Igéit az jellemzi, hogy mindenikben meg lehet látni a Kijelentés teljességét. Ebben a leírt, felolvasott és hirdetett Igében is benne van az egész keresztyénség, benne van Krisztus Királyságának alapgondolata, benne van az örökkévalóság!
Tehát benne van a mai harmadik adventi vasárnapra készülő ünnepi pillanat is.

‡ „Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkem által” – ez azt jelenti, hogy a világban nem az anyag az úr, hanem a lélek.
A lét nem az erő, hanem a lélek kérdése.
A történelem értelmét nem a vezérek és a hadsereg tömege dönti el, hanem az erkölcsi erő.
Alig van nemzet, amelynek több alkalma volna megtapasztalni ezt az igazságot, mint a magyar.
Bátran mondhatjuk: MI VAGYUNK A SZEMLÉLTETŐ KÉP E NAGY IGAZSÁGHOZ
Mi nem bizakodhattunk történelmünk folyamán szédítő katonai erőben, világrészeket gyarmatosító katonai hatalomban, ezeket nem is akartuk: Egyedül lelkünk erejére, jóságára, szeretetére, végső soron Istenre támaszkodhattunk.

Vári Fábián László – Dinnyés József: Útban Törökország felé (1717 szeptember 17-21) Nagyságos Rákóczi Ferenc Fejedelem és kísérete útja a gályán a száműzetésbe, Marseilleből Rodostóba!

‡ Most itt áll feldarabolva, kifosztva és megalázva. Nem adhatja a fiak kezébe fegyverét, nem hivatkozhatik erőre és hatalomra, éppen azért, mert az egész világ erőszakra és hatalomra hivatkozik vele szemben. Körülötte mindenki ellensége, barátai nagyon távol vannak, akik plátói rokonszenvükről tudják csak biztosítani.

Sík Sándor – Sinkovits Imre: Ments meg Uram – Hallgassuk meg a piarista pap magasztos versét a színészóriás előadásában!

‡ Ennek a nemzetnek nincs más ereje, csak az igazsága
‡ Ennek a nemzetnek nincs más más hatalma, csak az erkölcsi értéke
‡ Ennek a nemzetnek nincs más más útja, csak tehetsége, kultúrája, szeretete

De elég-e az igazság, az erkölcs, a tehetség, a kultúra, a szeretet?
A választ az Ige dübörgi bele a világba: NEM CSAK ELÉG, HANEM EGYEDÜL CSAK EZ AZ ELEGENDŐ

Mózes László: Napot hoztak, csillagot – Olvassuk el a székelyföldi újságíró nemes tiszteletadását az Omega Zenekar életművéről!
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható)

„… kitartó, meleg, éltető fényével úgy világította be a Kárpát-medencét, mint egy korabeli petróleumlámpa. Emellett európai és világviszonylatban is a legsikeresebb magyar együttesnek számítanak, életművük megismételhetetlen.”

‡ A csoda, az álom a titok egyszerre volt jelen 2017. május-június hónapokban.
‡ 2017. május 15. Érkezik Szent László király hermája Győrből Debrecen át Nagyváradra: Böcskei László megyéspüspök nyilatkozta az ártándi határon:
„Körben borult, fekete az ég, de fölöttünk felragyogott a Nap éppen abban az órában. MEGJELENT A SZENT KIRÁLY, HOGY SEGÍTSE NÉPÉT
‡ 2017. június 3. Csíksomlyó, Trianon tragédiája évfordulóján pünkösdi búcsú:
„Soha emberemlékezet óta úgy még nem ragyogott az égbolt a Szent Hegy fölött, állították a legidősebbek is: MEGJELENT A SZENT KIRÁLY, HOGY SEGÍTSE NÉPÉT
‡ 2017. június 25. Nagyvárad, Szent László Vár, Omega koncert:
Akkor Balog Zoltán miniszter azt nyilatkozta a helyszínen: „Mindennek az alfája Szent László király”! A várost övező környékbeli dombokon és településeken sötét fellegek hozták meg az esőt. A Vár fölött ragyogott az ég. MEGJELENT A SZENT KIRÁLY, HOGY SEGÍTSE NÉPÉT

A varázs, a csoda, az álom leírhatatlan. A 25 évig lényegében saját 1100 éves hazájából kitiltott zenekar, kórus, vokál, vonósok harmóniája olyan mágikus erejű közösséget teremtett, amire nincs példa a világon. Tudott róla a japán császár, a moszkvai ortodox patriarcha, a német kancellár!
Kóbor mozdulata és kezének simogató ereje elhozta a gyógyulást Benkő Laci testében.
Egy kemény székely csak nem állta meg: „Mikor lesz nektek ilyen zenekarotok?”, – a román csendben elhúzódott…
Mi pedig ott huszonötezren örültünk, hogy magyarnak születtünk!

Napot hoztam, csillagot – Tekintsük meg a Hősök terén a látomást 2014. június 16. napján!

A magyar nemzet előtt annyi az élettér, amennyi hitbeli, szellemi, erkölcsi értéket tud felmutatni.
Akkor él, ha önérzete megtisztul, és érzései úrrá lesznek viszály és pártütés felett.
Újra szervezi életét a nemzet, először a szenvedésben lesz naggyá, hogy naggyá legyen területben és államiságban.
Nincs amivel tiszteletet ébresszen, csak egyéniségének örök joga és egyre fokozódó nemessége.
Trianon egyetlen igazi cáfolata e csonka földön kibontakozó magasabb rendű élet.
Ma egy életterv van reánk nézve a világon:
„Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkem által”

Karcag Református Nagytemplom – Isten nyugtassa az örökkévalóságban Kóbor János Testvérünket!

„Ezerszer gondolt csodaszépet,
Gondolt halálra, borra, nőre,
Minden más táján a világnak
Szent dalnok lett volna belőle.”
Ady Endre: A Hortobágy poétája (részlet)

Moszkva, Megváltó Krisztus Székesegyház

Az Omega zenekar dalai szerte a világon szólnak angolul, németül, a Gyöngyhajú lány varázsa rabul ejtette Japántól Angliáig a hallgatóságot, de elmondhatjuk:
A csodaszép gondolat legmélyebb szakrális üzenete csak magyar nyelven képes visszaadni borzongató misztériumát.
A keresztet nem csak külsőleg viselték, hanem szívükben hordozták szép méltósággal, minden sztár allűrtől mentesen.
Úgy lettek világsztárok, hogy nem disszidáltak.
A cenzúra, a pénztelenség a kicsinyes rosszindulat fölött győzött az innováció, a tehetség, a szeretet.
Közülünk valók voltak és itthon maradtak, mert a haza szeretetük minden más érzést felülírt Angliában, Németországban, Japánban.
Ők nekünk lettek szent dalnokok végtelen tehetségükkel és olthatatlan szeretetükkel, betelve rajtuk Ady próféciái.
Omega Oratórium a moszkvai Megváltó Krisztus Székesegyházban történt varázs alkalmával vehette át Kóbor János a Nagykereszt Érdemrendet, az Omega együttes többi tagja pedig a Mihail Alekszandrovics Romanov Nagyherceg Emlékéremben részesült.

Ők maguk jelentették a Szabadságot a teljes keleti blokk számára a vasfüggöny mögött, fogalmazott Moszkva és minden oroszok patriarchája.

Advent és karácsony – Olvassuk el szeretettel egykori Kedves Tanárom Ft. Prof. Dr. Dr. PhD Csohány János Professzor Úr igei tanítását a karácsonyi ünnepkör titkáról, Isten szeretetéről, az ember megváltásáról!

Csohány János

ADVENT ÉS KARÁCSONY

A karácsony előtti négy vasárnapot adventi vasárnapnak nevezik a keresztyének. Az advent első vasárnapjától karácsonyig tartó időszakot pedig adventnek. Az advent szó eredetéül szolgáló latin szó eljövetelt jelent, ami ebben az esetben Krisztus eljövetelére utal. Az egyházi év advent első vasárnapjával kezdődik. Az egyházi ünneprendben az advent a Krisztus-várás időszaka. Várják a keresztyének a naptár szerint következő karácsonyt, ami állandó ünnep, azaz mindig december 25-ére esik függetlenül attól, hogy akkor milyen nap van és emlékeznek Krisztus születésére. Számot vetnek e várakozási időben azzal, hogy megtartotta szavát, mert ahogy régi választott népének megígérte a szabadítót, úgy el is küldte. Judeában, Betlehem városában megszületett a Megváltó. Dávid király leszármazottja volt, ahogy a próféták által hirdette Isten.

A karácsony üzenete az, hogy bár tökéletes emberré született Jézus, mégis Isten Fia. Ugyanakkor kiszolgáltatott szegény csecsemő volt az első karácsonykor, Akinek csupán egy istállóban jutott hely. Mégis angyalok jelentették születését a betlehemi mezőn a pásztoroknak, akik aztán sietve felkeresték és hódoltak előtte mint a megérkezett Messiás előtt. Pásztoroknak jelentették az angyalok a Megváltó születését Izráel népe körében, ezeknek a társadalmilag és vallásilag megvetett embereknek és nem az illetékes izraelita vallási és politikai vezetőknek, akik azon az éjszakán nem a mezőn őrködtek nyájaik mellett, hanem előkelő körülmények között pihentek, vagy éppen a Szentírást tanulmányozták, vagy politikai terveket kovácsoltak. Nem véletlen, hogy amikor isteni küldetését gyakorolta a Názáreti Jézus, olyan emberközeli tudott lenni, olyan együttérzéssel közelített az emberek problémáihoz és segített azok megoldásában, hiszen Mennyei Atyja Őt a szegényekhez is küldte, sőt először azoknak jelentették angyalai megszületését. A keresztyének éppen ezt az emberközeli, segítőkész Krisztust keresték és keresik ma is, Akihez bizalommal fordulhatnak minden dologban.

Karácsony a szeretet ünnepe is, hiszen Isten a világ iránti szeretetből küldte el Fiát, hogy testvérünkké születve testvérekké tegyen bennünket. E szeretet miatt vállalta Krisztus a megváltó halált is, „mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Ján 3,16.)

Az advent ugyanakkor a Krisztus második eljövetelére, más kifejezéssel szólva visszajövetelére figyelés időszaka is. Az első húsvétkor feltámasztotta Isten Fiát, Aki gondviselésével van jelen köztünk Szentlelke által. Úgy szól azonban Isten ígérete, hogy Krisztus visszajön látható alakban és újjá teremti a világot, amiben nem lesz többé bűn, betegség, nyomorúság, halál, hanem Isten szeretete tölti be azt. Ennek a várását hordozza az advent távlati üzenete.

Jantyik Zsolt: Aranyos vasárnap – Olvassuk el Művész Úr szívének szép hitvallását!

Szivemben a templom,
Templom az én Testem,
Testemben a Lelkem
Aranyosra festem.

Festem aranyosra,
Várom születését,
Kisded sóhajtását,
Édesanyja Fényét.

Gyermeke sírását,
Világ születését,
Sötét félhomályból
Népem ébredését,

Templom az én népem
Nemzetem a Lelke,
Mosolygott az Isten,
Mikor kilehelte.

Ébredj, drága Templom,
Nyisd ki ablakidat,
Csak a Fényes Napban
Látod meg Magadat!

Csak a fénylő Isten
Teremtő vizében,
Édesanyánk síró
Könnyei tükrében!

Ne sírj Édesanyánk,
Örüljön a Lelked!
Tékozló Fiaid
Megint hazamennek!

Hazamennek megint,
Hazajönnek végre,
S ölelő karodból
Néznek fel az Égre!

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

December 17-én gyászmisét tartanak Kóbor János emlékére, a szertartást élőben közvetíti a Duna World 19 órai kezdettel

Akin átsütött az Isten Lelke

A Kárpát-medencében mindenhol fellelhető kopjafákkal bővült a hungarikumok sora

Csodálatos csere – ennek ajándékát kapta Kovács Gergely érsek Rómában

Meszes Vargyas meséje

A Nemere meséi – emlékfoszlányok Háromszékről

Sárospatak – Vörösmarty idézet Árpád Fejedelemről

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2021. december 11.

A képek forrása:
utazom.com
hu.wikipedia.org
kronikaonline.ro
romakat.ro
3szek.ro

Vélemény, hozzászólás?