„Sok hamis próféta támad, és megtévesztenek sokakat” (Szent Máté apostol ev. 24:11)

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni: Ádám teremtése
(Sixtus-kápolna Vatikán)

Magyar Testvéreim!

Fiat justitia aut pereat mundus, – mondja az antik példabeszéd. Ez azt jelenti, hogy egy olyan világban, amelyben nincs igazság, nem érdemes élni, sőt többet: egy ilyen világnak nincs létjogosultsága. Az igazság az egész világnál drágább, életet és világot kell áldozni az igazságért, mert az igazság életet és világot teremt.
Ebből az következik, hogy az igazságnak az ősi forrása, az eredete, Istenre utal. Azért van igazság, mert Isten van!
A költő-vátesz így tesz bizonyságot létünk kezdetéről és végéről:

Ady Endre: Az Isten balján – Olvassuk el a művet!

Az Isten van valamiként:
Minden Gondolatnak alján.
Mindig neki harangozunk
S óh, jaj, én ott ülök a balján.

Az Isten könyörületes,
Sokáig látatlan és néma,
Csak a szivünkbe ver bele
Mázsás harangnyelvekkel néha.

Az Isten nem jön ám felénk,
Hogy bajainkban segítsen:
Az Isten: az Én és a kín,
A terv s a csók, minden az Isten.

Az Isten hatalmas nagy úr,
Sötétség és világosság,
Rettenetes, zsarnok lakó:
Lelkünkbe ezredévek hozták.

Az Isten az egyszerüség,
Unja a túlságos jókat,
Unja a nyugtalanokat
S a sokszerű, nagy álmodókat.

Az Isten engem nem szeret,
Mert én sokáig kerestem,
Még meg se leltem s akkor is
Kötődtem vele s versenyeztem.

Az Isten van valamiként:
Minden Gondolatnak alján.
Mindig neki harangozunk
S óh, jaj, én ott ülök a balján.

Csík Zenekar: Hazám, hazám – Trianon 100 – Hallgassuk meg NAGY-MAGYARORSZÁG kiváló művészeinek hitvalló bizonyságtételét!

Ha megkérdeztük volna 896-ban Árpád fejedelemtől, hogy mi a magyar igazság?, felmutatott volna az égre, majd kettős kereszttel díszített nyolcsávos zászlajára, végül szikrázó kardjára, azt mondta volna: ezek együtt!

Ha megkérdeztük volna 1514-ben Werbőczy Istvántól, hogy mi a magyar igazság?, reá mutatott volna a Tripátitumra, a nádori felség-méltóságra, egyedül-álló jogrendünkre, és ezt mondta volna: „Tripártitum opus juris consuetudinarii inclyti regni Hungariae”, vagyis: „Nemes Magyarország szokásjogának Hármaskönyve”!

Ha megkérdeztük volna 1711-ben Nagyságos Rákóczi Ferenc Fejedelem bujdosó kuruc vitézét, hogy mi a magyar igazság?, vérrel írná a vádat és jeremiádot: Idézné szó szerint a Fejedelem három Kiáltványát!

Ha megkérdeztük volna 1849-ben Kossuth Kormányzó lánglelkű honvéd-tábornokát, hogy mi a magyar igazság?, szó nélkül megemelte volna bokrétás kalapját a Kormányzó fényképe előtt!

Ha megkérdeztük volna 1920-ban a szétszakított hazáját könnyező székely atyafit, hogy mi a magyar igazság?, Horthy Kormányzó fényképére nézve ezt mondta volna:
Így volt, így lesz!

Petőfi Sándor: A vén zászlótartó – Olvassuk el a világirodalom legnagyobb költőjének egyik legszebb versét!

Fut Bécs felé Jellacsics, a gyáva,
Seregének seregünk nyomába’,
Megrémülve fut a magyar hadtól;
Magyar hadban egy vén zászlótartó.

Ki az a vén zászlótartó ottan
Olyan tüzes lelkiállapotban?
Szemem rajta kevélyen mereng el:
Az én apám az az öreg ember!

Az én apám e vén zászlótartó.
„Vészben a hon!” elhatott a nagy szó,
Elhatott kórágyához, fülébe,
S mankó helyett zászlót vett kezébe.

Vállait egy kínos élet gondja,
Betegség és ötvennyolc év nyomja,
S ő feledve minden baját, búját
Ifjak közé hadi bajtársúl állt,

S kit eddig az asztaltól az ágyba
Alig-alig bírt elvinni lába,
Ellenséget űz mostan serényen
Ifjusága régi erejében.

Mi vitte őt háború zajába?
Hiszen neki nincsen gazdagsága,
Mit féltene, mit védnie kéne,
Hogy ne jusson ellenség kezére.

Annyi földet sem mondhat övének,
Melyben egykor koporsója fér meg,
S mégis mégis viszi lobogóját
Azok előtt, kik a hazát óják.

Ép azért ment, mert semmivel sem bír;
Küzd a gazdag, de nem a hazáért,
Védi az a maga gazdaságát….
Csak a szegény szereti hazáját.

Édesapám, én voltam tenéked
Ekkoráig a te büszkeséged;
Fordult a sor, megfordult végképen,
Te vagy mostan az én büszkeségem.

Érdemes vagy a cserkoszorúra!
Alig várom, hogy lássalak újra
S megcsókoljam örömtől reszketve
Kezedet, mely a szent zászlót vitte.

És ha többé nem látnálak téged?
Látni fogom fényes dicsőséged;
Könnyem leszen sírodnak harmatja,
S híred a nap, mely azt fölszárítja!


(Erdőd, 1848. október 17–22.)

Szent Urunk egy este csöndjében beszél tanítványai körében az utolsó időkről, visszajöveteléről és a végítéletről. Látomások ezek a megnyilvánulások, melyeket nevezhetünk szinoptikus apokalipszisnek is. Látva világunkat, olvasva a híradásokat, tapasztalva a mindennapok valóságát, elmondhatjuk, hogy szinte szó szerint telnek be a próféciák.
„Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad, lesznek éhínségek és földrengések mindenfelé.
Akkor kiszolgáltatnak titeket, hogy meggyötörjenek, megölnek benneteket, és gyűlöl majd titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és megtévesztenek sokakat. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül.”

(Mt. 24:6-14)

Wass Albert: Mikor a bujdosó Istennel beszél (Bajor-erdő, 1945)

A hamis messiások után következnek a háborúk, éhínségek, jajok, nyomorúságok, nélkülözések. Az idők jelei ezek. A jelekből pedig tudni kell olvasni.
Ebben az erkölcseiben és lelkében szétbomló világban kell megállni Krisztus Urunk apostolainak, az egyháznak, és még hatalmasabban hirdetni a világon bizonyságul minden népnek, a Messiás közeli eljövetelét.
Ady Endre írja:
„Meghalnánk mondván:
Bűn és szenny az élet,
Ketten voltunk csak tiszták, hófehérek.”

Isten elénk tartaná két kezét és ezt mondaná: „Egyik kezemben az igazság, másik kezemben az igazságra való törekvés. Melyiket választod?” – Az igazság megvan, de keresnünk és törekednünk kell reá. Arany is van, gyémánt is van, zafír is van. Nem mi csináltuk, csak sokan törekednek megtalálni azt.
Ha valaki kivenné a világból az igazságot, a teremtett mindenség káosszá válna, visszaesnék a teremtés előtti állapotába. Isten akarata a világba beépített igazság.
Szakrális magyar nyelvünk elvesz egy I-betűt, és abból lesz a gazság.
Igent kell mondanunk Isten eleve-elrendelésére, akkor leszünk tiszták, hófehérek.
Nemzetünk akkor lehet az igazság népe, ha előbb az önismeret, Istenismeret, önvád és a bűnbánat népe lesz. A hit népe tud kivirulni egyéni és közösségi sorsában.
Krisztus a szívekben akar kivirulni, hogy általa jobb legyen a történelem, társadalom, intézmény, család, morál.

Négy szép életpélda mutatja a krisztusi-út igazságát, mely nem csupán a jelenvalóra, hanem az eljövendőre is néz. Olvassuk el szeretettel őket.

Dr. Boros Gábor Magyarországon munkanélküli volt, most a világ egyik legsikeresebb kutatója

(A képre kattintva megjelenik a pdf dokumentum!)

Orvos volt a hercegek között,herceg volt az orvosok között boldog Batthyány Strattmann László orvos

(Az írást a képre kattintva olvashatják!)

Kuruc-királynő – gróf Zrinyi Ilona Európa hős Asszonya

(Az írást a képre kattintva olvashatják!)

Gazdát cserélt Mónus József legendás nyílvesszője

(Az írást a képre kattintva olvashatják!)

Kárpátia zenekar: Az én apám – Hallgassuk meg 56 egyik dalát!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2021. január 30.

A képek forrásai:
valasz.hu
mek.oszk.hu
hu.wikipedia.org
szabadeuropa.hu
magyarkurir.hu
cabe.blog.hu
haon.hu

1 thought on “„Sok hamis próféta támad, és megtévesztenek sokakat” (Szent Máté apostol ev. 24:11)”

  1. Kedves Tiszteletes úr! Lacibácsi!

    Immár sokadik éve olvasom igei útravalódat. Mindig lenyűgöz írásod, amely igen lexikális tudást képvisel. Történelem rajongóként rengeteg újat tanultam leveleidből. Teszed mindezt úgy, hogy az életedet, hivatásodat tetted fel a Magyarság képviselésére, amiért majdhogynem a bújdosók keserű kenyerét eszed. Egyházból, közösségből kirekesztve küzdesz Magyarságunkért, de ne bánd egy percig sem. Egy olyan egyházból rekesztettek ki ahol neked nincs helyed. Egy olyan egyházból ahol Isten nevében beszélnek, viszont sátáni erőkkel irányítanak 3/3as múltú vezetők. Történelmünk folyamán sok hozzád hasonló hazánkfia volt, akit nem becsült meg a sors. Látva útravalód statisztikáját eltiporja a tíz fős gyülekezeteket. Ezt látva úgy gondolom minden ilyen hazafinak helye volna a hősök terén nagy királyaink közt. Kívánok neked sok erőt munkádhoz, a báthory-sátánok elleni harcban a magyarság hitének megerősítésében!

    Áldás békesség! Czene Richárd

Vélemény, hozzászólás?