„Szívem zsong a szép szavaktól, művemet a királynak mondom el” (Zsoltárok Könyve 45:2)

Szent László király bronzszobra a Székesegyház előtt – Nagyvárad

Magyar Testvéreim!

Minden nép ösztönszerűen érzi, hogy az ő léte nem véletlen műve, nem is emberi akarat eredménye, hanem isteni rendelés.
Ezért hősmondáiban mindenik nép magát valamely szakrális hely magasságából származtatja, ezzel vallja meg hitét saját maga méltóságának és rendeltetésének nagyságáról.
Ez az ösztönszerű sejtelem a Kijelentésben világos és tiszta tanítássá vált.
Magyar voltunk Isten kikutathatatlan teremtő ténye.
Ő parancsolt és lett a magyar, Ő rendelkezett és lettünk magyarokká.
Magyarságunk eredete és magyarázata a teremtés értelem feletti őstényében gyökerezik.
Ennek roppant nagy következményei vannak.

Várj ember szíve készen – Református Énekek Erdélyben II.

Árpád-házi Szent László koronázása 1077

‡ Először is a magyarság egy olyan tény, amelyet engedelmesen el kell fogadnom, mert sorshatározás foglaltatik benne.
Túl van azon, hogy felülvizsgáljam, javítsam, pöröljem, vitassam, támadjam.
Hordoznom kell, mert létem egyetlen formája, mint a folyamnak a meder.
Nem kérdezték meg tőlem: „Akarok-e magyar lenni vagy nem? Egyszerűen ennek születtem, sorsot nyertem benne.”
‡ Másodszor következik ebből, hogy amit Isten egybeszerkesztett, ember azt ne válassza el.
Jaj annak, aki magyarságát elfelejti vagy megtagadja, eladja vagy elárulja.
‡ Harmadszor következik belőle: Isten ellen lázad, aki magyar voltát szégyenli.
Isten gondolatát hamisítja meg, aki magyar jelleméből kivetkőzik.
Isten ellen lázad, aki nem szenved nemzeti bűneink torzító romlása miatt, nem hordozza a nyilalló felelősséget mindazért, amit elhibáztunk, amit elmulasztottunk.
A magyarság mindnyájunk között olyan közösséget teremtett, amelyet soha meg nem tagadhatunk.

„MINDEN MAGYAR FELELŐS MINDEN MAGYARÉRT”
(Szabó Dezső)

„Szívem zsong a szép szavaktól, művemet a királynak mondom el, nyelvem gyors, mint az írnok tolla.
Legszebb vagy az emberek közt, kedves szavak áradnak ajkadról, meg is áld Isten örökre!
Kösd derekadra kardodat, te hős, ölts pompás díszruhát!
E díszedben járj sikerrel az igaz ügyért, az igazság védelmében!
Jobbod félelmetes dolgokra tanítson!
Nyilaid hegyesek, átjárják a király ellenségeinek szívét, népek kerülnek hatalmadba.
Trónod Istentől való, mindörökké megmarad, királyi pálcád igazság pálcája.

SZERETED AZ IGAZSÁGOT, GYŰLÖLÖD A GONOSZSÁGOT, EZÉRT KENT FÖL TÉGED TÁRSAID KÖZÜL ISTEN, A TE ISTENED, ÖRÖM OLAJÁVAL”
(Zsoltárok Könyve 45:2-8)

Weöres Sándor: Örök pillanat

Mit málló kőre nem bizol:
mintázd meg levegőből.
Van néha olyan pillanat
mely kilóg az időből,

mit kő nem óv, megőrzi ő,
bezárva kincses öklét,
jövője nincs és multja sincs,
ő maga az öröklét.

Mint fürdőző combját ha hal
súrolta s tovalibbent –
így néha megérezheted
önnön-magadban Istent:

fél-emlék a jelenben is,
és később, mint az álom.
S az öröklétet ízleled
még innen a halálon.

Krisztus katonája – Szent László

‡ Árpád-házi Szent László király a magyar néplélek egyik legmagasztosabb személyisége.
Származása, elhívása, küldetése, hite, nemeslelkűsége mindenek fölé emeltetett.
Székelyderzs ősi templomának freskója őrzi a tudást, mely így szól:

„Erős volt a keze, tetszetős a külseje, s miként az oroszlánnak, óriási a termete, a többi ember közül vállal kimagaslott: így árasztotta el az adományok teljessége, s ez már testileg is méltóvá nyilvánította a királyi koronára.
Ám mikor látta, hogy kitüntető javakkal dicsekedhet, nem lett gőgös, nem foglalta el mások jogait ármányosan vagy erőszakkal, hanem a kapott jótéteményekért köteles hálát adva annak, aki megelőző érdemek nélkül szokta osztogatni a javakat, valahányat észrevett magában, Isten tiszteletének szentelte”

Ahol az egyház, ott van Isten Lelke is, vallotta a váradi monostort alapító király.

A 45. Zsoltár azért maradt fenn és került a Kánonba, mert az eljövendő Messiást látták a királyban.
Az éneket nagy tekintélyű udvari költő mondja el, akit olyan tisztelet övez, mint egy prófétát.
A királyi írnok volt keleten a legnagyobb udvari méltóság.
A legfontosabb dolgot írta meg: a történelmet: páratlan művészettel és gyorsasággal.
A királynak szépnek kell lennie, s aki nem látja annak, az hazaáruló.
A király elsősorban hős, hadvezér.
Tettei fel lesznek írva a mennybe, a nép szívébe, obeliszkre, népek emlékeibe és végül sírkövére.
Hány ilyen jelenet van kőbe vésve egy-ezer esztendős emlékeken?, – szerte a Kárpát-hazában Szent László királyról?
A király harca az igazság harca, az Isten ügye, ezért ő az Isten földi helytartója, és akaratának végrehajtója.

APOSTOLI KIRÁLY, AKI NÉPE VALLÁSI VEZETŐJE IS EGYBEN, ÉS TELJES JOGKÖRREL ZSINATOT HÍV ÖSSZE SZABOLCS TEMPLOMA ÉS FÖLDVÁRA OLTALMÁBA
1092 JÚNIUS 27. NAPJÁRA, AHOL A ZSINAT EGYBEN ORSZÁGGYŰLÉS IS, AHOL OLYAN MODERN TÖRVÉNYEK SZÜLETNEK MINTEGY 40 PARAGRAFUS ÁLTAL
RATIFIKÁLVA, MELY MA IS MEGÁLLJA HELYÉT A HATÁRVÉDELEM, CSALÁDVÉDELEM, MAGÁNTULAJDON, KÖZTULAJDON, ÖZVEGYEK, ÁRVÁK HADIROKKANTAK VÉDELMÉBEN.

Arany János: Szent László – Csernák János színművész

Magyar szentek – László – Üdvözlégy, kegyes Szent László király

‡ Csak azért érdemes élni, amiért esetleg meg kell halni.
Igen, mi nem sírunk a miatt, hogy kis nemzet vagyunk, mert tudjuk, hogy a magyarság erkölcsi nagyság.
A magyarság lelki alkatához hozzátartozik a halálos fenyegetettség tudata,a szétszórattatás, a diaszpóra lét, a kisebbségi lét keserű kenyere.

ISTEN AZÉRT TETT MAGYARRÁ MINKET, MERT SZERETETT

Omega 2017 június 25. NAGYVÁRAD

2017 Szent László király emlék éve volt. Trónra lépésének 940. Szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából idéztük a legendás lovagkirály tetteit.
Háromszor látogatott el népéhez:
Május 16. Ártánd – Megérkezik Hermája Győrből
Június 3. Csíksomlyó – Pünkösdi búcsú, Trianon tragédiája
Június 25. Nagyvárad – Omega koncert a Várban, sírja mellett
(E három alkalom és három helyszín megerősített bennünket abban, mely Arany János versében egyszer már valóság volt.)

Szent Péter és Szent Pál apostolfejedelmek

Az apostolok mostanra felszaggatták a búza tövét

A két szent főapostol névünnepe azért esik egy napra, mert a keresztény egyház szerint egyszerre végezték ki őket Kr. u. 64-ben, miután semmiféle üldöztetés, sanyargatás, börtön, nem tántorította el őket hitüktől.
A székelyek nagyon közel érezték magukhoz az apostolfejedelmet és a népek apostolát, amit a nekik felajánlott megannyi templom jelez.

„Péter és Pál tudjuk nyárban, összeférnek a naptárban”
(Arany János)

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Az egyháznak olyan szívekre van szüksége, amelyek közel visznek Istenhez
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Weöres Sándor: A teljesség felé
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Marokkó misztikus világa rabul ejti az utazókat
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

A csűr mint a székely gazda büszkesége
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Sorra alakítják át a keresztény templomokat Európa – szerte, több szórakozóhely lett
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

„Tudom, az én Megváltóm él” – Fekete Gabi áldott porai fölött várjuk Szent Urunkat – Biharszentjános

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2023. július 1.

A képek forrásai:
kozterkep.hu
hu.wikipedia.org
lutheran.hu
kozterkep.hu
romkat.ro
szekelyhon.ro
veol.hu

publicdomainpictures.net