„Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm” (Szent Lukács ev. 3:22)

Máramarossziget református templom
Máramarossziget – az egykori Vármegyeháza (1680-1693)

Magyar Testvéreim!

Anyaszentegyházunk január 6. napján ünnepli vízkeresztet, amely Jézus istensége megnyilatkozásának napja, egyben a karácsonyi ünnepkör zárónapja is. A népi elgondolás sokszor kapcsolja hozzá Jézus megkeresztelkedésének ünnepét, a napkeleti bölcsek látogatására vonatkozó megemlékezést, valamint az Úr Jézus első csodatételét.
A vízkereszt, görögül epiphania, – az egyik legősibb keresztyén ünnep, amely Jézus megjelenésének, kinyilvánulásának momentumait kapcsolja egybe a napkeleti bölcsek imádatával, kik az egész emberi nemzetséget szimbolizálják. Látjuk megkeresztelkedését a Jordán folyóban, majd első csodatételét a galileai Kánában, hol a menyegzőn a vizet borrá változtatta.

„Történt, hogy az egész nép megkeresztelkedése után, amikor Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, leszállt reá a Szentlélek galambként, és hang hallatszott a mennyből: TE VAGY AZ ÉN SZERETETT FIAM, BENNED GYÖNYÖRKÖDÖM”
Szavakkal le nem írható az a megrendítő kép, mely szemünk elé tárul. A menny harmóniája a végső kijelentést és kiteljesedést adja a világnak.
Csillagoktól vigyázva, anyai szívtől őrizve, szeretetétől áthatva ott áll Jézus a Mindenség Ura a Mindenség előtt, hogy szavaival egy új világot teremtsen.
‡ Arany, tömjén és mirha lengi be a KIRÁLYT, a FŐPAPOT, a PRÓFÉTÁT!
‡ Aki meg fog halni népe helyett, hogy Benne és Általa népe új életre, új egzisztenciára, új szövetségre keljen!
‡ Aki nem magáért keresztelkedett meg, – mintha neki lett volna szüksége bűnbánatra, megtérésre és bűnbocsánatra, – hanem népéért, hogy halála által nekünk szerezzen bűnbocsánatot. feltámadása által nekünk szerezzen örök életet.

A TELJES SZENTHÁROMSÁG KINYILATKOZTATÁSÁNAK VAGYUNK TANÚI E FENSÉGES IGE TANÍTÁSA SZERINT

Juhász Gyula: Máramarossziget – Olvassuk el a premontrei lángész versét és képzeljük el, hogyan taníthatta a latint és magyart Máramarossziget gimnáziumában!

Magyar Kelet bazárja volt e város,
Fajok tanyája, ódon és kies,
Közel az éghez s a magyar határhoz
S a vándorló költőhöz is szives.

Kegyes atyáknál öreg iskolában
Magyart, latint oktattam itten én,
Párizs felé szállt akkor ifjú vágyam,
Fiatalságom ódon Szigetén.

Párizst kerestem és könyvekbe bújtam,
Míg az idő szállt – ó én drága múltam –
Örökre meddőn és múlasztva múlt.

Egy fiatal lány szeme átvilágol
Felém e fényből, mint a másvilágból
És vissza, vissza nem visz oda út.

‡ Máramaros megyének Vármegyeháza Máramarossziget mesés magyar világának központjában áll, hol ódon falai között a főlevéltáros súlyos írat csomagokat bont ki nagy gonddal és figyelemmel. A merített papír íveken 300 esztendő köszön vissza 2001-ben.
Lipót császár parancsa 1701-ben Máramaros Vármegye címére:
„ELFOGATÁSI PARANCS RÁKÓCZI FERENC ELLEN! HATEZER FORINT VÉRDÍJAT ÍGÉR FEJÉÉRT A CSÁSZÁRI PARANCS!
HA PEDIG VALAKI ÉLVE FOGNÁ EL, ANNAK TÍZEZER FORINT A JUTALMA!”


Tudták Bécsben, hogy Máramaros a lázadók földje. 1703 őszén magyar, rutén, ruszin, román emberek tömegei sereglenek a Pro Libertate zászló alá.
Minden szegény ember a felszabadítóját látta Nagyságos Rákóczi Ferenc Fejedelemben.
Jézusi emberek voltak, imádkoztak, nem akartak éhen halni e gazdag földön családjaikkal, csak ősi jussukat követelték.
Földet műveltek, iparosok voltak, kereskedtek, de a Habsburg mindenüket elvitte, gyújtogattak, kristály forrás vizeiket mérgezték, hogy pusztuljon jószág és ember.

‡ A főlevéltáros 63 merített papír ívet vesz elő és megmutatja, mi volt a válasza Európa uralkodó házainak a naponta háromszor imádkozó Rákóczi Fejedelemtől:
„SALUTEM ET OMNEM PROSPERITATEM” – így kezdődött latinul mind a 63 fejedelmi levél, vagyis: „Üdvözletemet és minden jókívánságomat…”

Ezután következett a magyar nyelvű üzenet Európa uralkodó házainak a magyar, rutén, ruszin, román nép szenvedéséről, majd újra latinul a búcsú:
„AMICI AD OFFICIA PARATI ET BENEVOLI”, vagyis: „Szolgálatotokra kész és jóakaratú barátotok, mi Rákóczi Ferenc”

Ady Endre: Most már megállhatok – Olvassuk el a költő-vátesz prófétai sorait!

Csak másért a másét
Sohasem akartam,
Csupán a viharért
Nem jártam viharban.
Becsületes szivem
Becsületes jussát
Kerestem a harcban.

Most már megállhatok:
Már-már minden emlék,
De mégis, ha újra,
Ha százszor születnék:
A jussáért küzdő
Lantos és parittyás,
Csak ugyanaz lennék.

Régi, küzdött harcok
Silány, kis bért hoztak,
Igaztalan szájjal
Sokan megátkoztak.
Hejh, bús évek voltak,
Véresek, lihegők
S mégsem voltak rosszak.

Lipót császár vérdíj levele és a 63 Rákóczi levél ablakot nyitott a kétezer éves Újszövetség kezdeti világára, hol a Sátán háromszor kísérti Krisztus Urunkat,hogy eltérítse az Isten által kijelölt útjáról, mindhiába.
Nagyságos Rákóczi Ferenc Fejedelem levelei ablakot nyitottak a kuruc világ minden gondjára, mellyel szembe kellett néznie és megoldást kellett találnia.
Nagyságos Rákóczi Ferenc Fejedelem levelei ablakot nyitottak Európa uralkodó házainak ördögi közönyére, hazugságaira, ígérgetéseire, becsapásaira, miközben valamennyivel rokoni kapcsolatban is állt.

Szilágyi Domokos: Titok 1956 – Olvassuk el e 38 évet élt üldözött lángész briliáns versét!

A szíved: nagy, örök titok,
és ajtaját ki nem nyitod.

A lelked mélye: rejtelem,
és nem engeded sejtenem,
mi zajlik benne szüntelen.

De ha szemed reám nyitod:
nincs rejtelem, és nincs titok.

‡ Szilágyi István (1819. január 6. Nagykálló – 1897. április 12. Máramarossziget) igazgató tanár. Író, akadémikus:

„Boldog voltam, hogy Nagyszalontán ringattam Arany János leányát Juliskát, Laci fiát térdemen lovagoltattam, míg két évig náluk kosztoltam”

‡ Leövey Klára (1821. március 25. Máramarossziget – 1897. április 8. Budapest)

Leövey Klára

„A múlt nagyszerű emlékei feledtetik a jelent a várbörtönben Kufsteinben. Megköszöni a Habsburg, hogy létrehoztuk Európa első kisdedovóját”

‡ Hollósy Simon (1857. február 2. Máramarossziget – 1918. május 8. Técső)

„Szinyei Merse Pál egy király volt”

Ft. prof. Dr. Dr. Csohány János theologiai professzor egykori Kedves Tanárom Újesztendei Örömhír címmel egy kiváló igehirdetéssel ajándékozott meg bennünket, fogadjuk és olvassuk szeretettel hitünk épülésére.
További jó egészséget és sikerekben gazdag alkotó éveket kívánunk Professzor Úrnak, mint korunk egyik meghatározó theologusának és írójának!

ÚJÉVI ÖRÖMHÍR

„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti jóságotok legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással vigyétek kéréseiteket az Isten elé; és az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Filippi 4, 4-7.)

Kedves Testvéreim!

Szép szokás az, hogy egyre inkább áldott, vagy boldog karácsonyt kívánnak egymásnak az emberek és vele egy lélegzetre boldog, vagy áldott új évet. Karácsony utánra marad a boldog új esztendő kívánása. Régen külön újévi üdvözlőlapok léteztek nagy választékban és a posta alig győzte a karácsonyi jókívánságokat tartalmazó lapok után az újéviek kézbesítését. A kéményseprő is megjelent újévre és szerencsehozónak tartott jókívánságát kifejezte, némi honorárium fejében. A nagyobb városok lakótelepein nincs kémény és nincs kéményseprő sem.

Isten igéje az újévben minden emberi jókívánságnál többet nyújt nekünk, olyan útravalóval ajándékoz meg, amelyet ha elfogadunk, akkor valóban boldog új esztendőnk lesz.

„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek.” Ez alapigénk első nagy újévi örömhíre. Pál apostol kívánta ezt a Filippiben lakó keresztyéneknek először. Könnyű kívánni, hogy mindenkor örüljenek, de lehetséges-e ez? – mondaná a mai ember. Igen, lehetséges. Hiszen emberileg szólva Pálnak akkor éppen semmi oka sem lett volna az örömre, mert fogságban volt keresztyén hitéért. Ez a fogságból írott levele nem csupán a levél címzettjeinek ajánlja, hogy örüljenek, hanem tele van magának az apostolnak az örömével. Pál azért tudott a fogságban örülni, mert az Úrban örült. Nagyon is felmérte helyzetét, de az Úrban bízott és az Úr megerősítette, bizonyossággal töltötte el. Tudta, hogy védelem alatt áll, a Megváltó Isten, a világ Teremtője őrködik felette és a gondviselő Isten akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejéről. Pál öröme a megváltott ember öröme volt. Ő a szabadító és megtartó Úrban örvendezett mindenkor.

Ebben az Úrban rejlik a mi örömünk is. Örülni vágyunk, mint minden ember, de olyan örömet csak az Úrban találunk, amely mindenkor a miénk marad. Az emberi örömök általában nem tartósak, hamar elröppennek, ha nem az Úrtól nyerjük el. Erőt, egészséget kívánunk egymásnak, de azt már Ézsaiás próféta tudta, hogy az Úr az, aki „erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak el, járnak, és nem fáradnak el.” (Ézs 40, 29-31.) Találkoznunk kell a feltámadott Krisztussal, hogy az új élet ajándékát, erejét és örömét tőle kapjuk meg. Ez a találkozás formálhatja bűntől szomorított életünket szüntelenül örvendezővé. Az élő Krisztus veszi el a bűn zsoldjának, a halálnak rettentését, ami a legjobb örömeinket is képes megrontani. A halál félelmét feltámadásával törte meg Megváltónk és a feltámadás ígéretét, bizonyosságát ajándékozza nekünk, ha benne bízunk. Örüljünk, mert nem diadalmaskodhat rajtunk végérvényesen a halál. Krisztus legyőzte a halált, ezért mondja Pál: „Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? (…) De hála az Istennek, aki diadalt ad nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!” (1Kor 15, 55-57.) Az Úrban való öröm e földi életre és halál utánra is szól, mert üdvösségre támasztja fel Urunk az övéit második, dicsőséges eljövetele napján. Akár élünk, akár halunk, az Úré vagyunk, akkor pedig minden okunk megvan rá, hogy alapigénk újévi jókívánságát megfogadjuk: „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek.”

„Semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással vigyétek kéréseiteket az Isten elé, és az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” Ez alapigénk második nagy újévi örömhíre. Valóban ezért lehet mindenkor örülni az Úrban, mert semmiért sem kell aggódnunk, pedig mennyi aggódás van a mai emberben. József Attila korában három millió koldus országának nevezték Csonka-Magyarországot. Ez most is érvényes újra, sőt legújabban hat millióra teszik a létminimum környékén, vagy az alatt élők számát hazánkban. A munkanélküliség mutató száma magasra emelkedett. Akinek ma még van munkája, az sem lehet biztos benne, hogy az új évben is lesz. A mezőgazdaság romokban hever, pedig jól működő mezőgazdaságáról és mezőgazdasági iparáról volt híres az elmúlt másfél évszázadban Magyarország. A bányászat, a nehézipar, a könnyűipar a könnyelmű privatizáció áldozatává lett, multinacionális cégek, sokszor látszat cégek vállalkozása mögé bújva viszik ki a megtermelt nyereséget hazánkból, nem forgatják azt vissza a mi gazdaságunkba. Az egészségügy alig képes ellátni feladatát. Előbb-utóbb, nincs, aki gyógyítson, és alig van kórházunk, szakrendelőnk. Hosszú határidős előjegyzés alapján kerülhet orvoshoz a beteg, és bizony előfordul, hogy már későn. Iskolarendszerünk nem neveli és tanítja megfelelő módon gyermekeinket, keresztyén erkölcs, kötelességtudás, hazaszeretet, munkaszeretet nem kap kellő helyet. Nem képeznek elegendő számú és jól felkészült szakmunkásokat, iparosokat. A meglévők a felsőfokú végzettségű fiataljainkkal együtt külföldre kényszerülnek menni, ahol munkát és a hazainál sokszorta nagyobb fizetést találnak. Ebben a helyzetben kevés oka van örömre a magyarországi embereknek. Nem így a keresztyéneknek. Nekik szól az üzenet, hogy „semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással vigyétek kéréseiteket az Isten elé, és az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”

Mi, magyarországi keresztyének is látjuk, hogy mennyi aggodalomra okot adó jelenség van hazánkban. Hisszük azonban, hogy ezt a hazát a teremtő, megváltó és gondviselő Isten adta nemzetünknek, Ő tartott meg jóval több, mint ezer éve e hazában a magyarságot és az első karácsonykor értünk is eljött egyszülött Fia, Aki megváltotta a benne hívőket. Nekünk megadatott isteni kegyelemből ingyen, hit által, hogy örülhetünk az Úrban mindenkor, hogy semmiért sem kell aggódnunk. Ad tehetséget, erőt, alkalmat, lehetőséget, hogy tegyünk saját sorsunk jobbra fordítása érdekében. A keresztyénség nem a mindenbe belenyugvás birka szellemét vallja. Imádságban közvetlenül és bizalommal fordulhatunk Istenhez, hálát adhatunk örömünkért, feltárhatjuk kívánságainkat és kapunk erőt, alkalmat a változtatásért történő cselekvésre, amivel élnünk is kell, hiszen nekünk szól az ígéret, hogy „az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” Már pedig, ha Isten békessége őriz bennünket a Krisztus Jézusban, akkor a poklok kapui sem vehetnek rajtunk diadalt. Ámen.

Dr. Csohány János

Tücsök citerazenekar: Bihari népdalok – Hallgassuk meg a kedves kis közösség alkotó munkájának szép gyümölcsét, a világ előtt ismeretlen hangszeren!

‡ A. I. Szolzsenyicin Nobel-díjas orosz író-óriás tanító levele a Bibliából, mely rövidebb mint a Gulag-szigetcsoport!
„Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek”
(Szt. Pál lev. Filippi 4:4)

“Ha akarjátok, itt helyben megmagyarázom, mi az élet lényege, mi az élet titka és értelme. Ne fussatok ábrándok után, ne törekedjetek címre, vagyonra! Évtizedek idegőrlő munkája kell ezek eléréséhez, s egyetlen éjszaka elrabolhatja tőletek. Őrizzétek meg fölényes egykedvűségeteket az élettel szemben, ne rettegjetek a bajoktól s ne sóvárogjatok a boldogság után, hisz úgyis mindegy: a keserűség nem tart örökké, s ami édes, az sem fenékig az.

Örüljetek, ha nem fáztok, s ha éh és szomj nem gyötör benneteket, ha nincs megroppanva a gerincetek, ha lábatok járni, kezetek fogni, szemetek látni, fületek hallani képes – van-e még, akire irigykednetek kellene? Ne irigyeljetek másokat. Aki irigy, elsősorban önmagát emészti.

Dörzsöljétek meg a szemetek, mossátok tisztára szíveteket, s becsüljétek, nagyon becsüljétek meg azokat, akik szeretnek benneteket, akik jó szívvel vannak irántatok.”

‡ A győzelem a célja a Fehér Farkasnak – Olvassuk el Kedves Barátom, Testvérünk, Példaképünk szívet-lelket melengető hitvallását népünk küldetéséról, melynek ma egyik legnagyobb ZÁSZLÓ‑VÍVŐJE és HÍRNÖKE széles e világon a verhetetlen BAJNOK: a LEGNAGYOBB!
Isten áldjon CSALÁDODDAL, és mutassátok meg, hogy ISTEN LEGKEDVESEBB HARCOSAKÉNT TI FOGJÁTOK AZ IDŐK VÉGEZETÉIG MAGASBA EMELNI A MAGYAR ZÁSZLÓT ÉS A VILÁG LEGSZEBB HIMNUSZÁT!!!

(Az írás, a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Omega zenekar: Varázslatos fehér kő – Hallgassuk meg a varázslatos muzsikát nemzetünk büszkeségétől, a halhatatlan OMEGÁTÓL!

E Turul – madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

“Adjátok vissza a vallásunkat”
(Az írás, a képre kattintva, külön lapfülön olvashatják!)

Megmentenék a vermesi templomot: adományokból önkéntesekkel mentenék meg a szász műemléket
(Az írás, a képre kattintva, külön lapfülön olvashatják!)

Százhúszezer magyar tiltakozása Erdély elszakítása ellen
(Az írás, a képre kattintva, külön lapfülön olvashatják!)

Megmenekülhet a pribékfalvi Teleki-kastély: kolozsvári tömbházlakás áráért vette meg a máramarosi önkormányzat
(Az írás, a képre kattintva, külön lapfülön olvashatják!)

TRIANON, A MÁSODIK MOHÁCS
(Az írás, a képre kattintva, külön lapfülön olvashatják!)

Szelimország: 12 év múlva az újszülöttek többsége nem magyar, hanem cigány lesz    (2022 első babája Szelim Miskolcon született, a 19 éves édesanyának negyedik gyermeke)
(Az írás, a képre kattintva, külön lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2022. január 8.

A képek forrásai:
karpataljalap.net
mek.oszk.hu
hu.wikipedia.org
lecourrierderussie.com
vadhajtasok.hu
reformatus.hu
3szek.ro
kronikaonline.ro
privatefamilyresearch.blogspot.com
hegylakomagazin.hu
kurultaj.hu
lenartviragdekor.hu
kiralyhagomellek.ro

Vélemény, hozzászólás?