„Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek” (Szent Pál apostol lev. Rómába 8:9)

Fiumei úti sírkert

Bükki Nemzeti Park

Magyar Testvéreim!

Tanítja a Biblia, hogy személyiségünkre pusztító erők törnek már születésünktől kezdve.
Az ember nem váltható meg, csak akkor, ha mássá lesz.
Ez a mássá tétel teremtő munka, az ember éppen úgy nem tudja elvégezni, mint önmaga megteremtését, éppen ezért kegyelmi munka, mert végső alakja Istennek felénk forduló szabad és szuverén szeretete, végül személyes munka.
A Szentlélek munkája ez, mely minden kérdésre válasz.
Teremtett, megváltott, megszentelt voltunk legbensőbb kapcsolódása a Jó Isten személyéhez.

‡ A római levél mint az Újszövetség legnehezebb és legsúlyosabb theologiai üzeneteket hordozó mű egy versében így kiált fel Pál apostol által:
„Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből?” (Róma 7: 24)
Már kérdezi a kisgyermek egy temetésen a halál okát. Miért sírnak olyan sokan fekete ruhában?
Felnőttként pedig érezzük, hogy fogy az időnk, fáradunk, sok mindent szeretnénk még elérni és megérni az életben, de lesz-e még erre időnk?
Megannyi veszteség, de visszakapom e valaha?
Ki tudjuk-e mondani?, hogy harmatod az élet harmata, és visszaadja a föld az árnyakat.

Kós Károly: És monda: „Én kiáltó szó vagyok a pusztában” (Jn. ev. 1:21-23)
„Valahol aláírtak valamit, valahol megalkudtak valamit, valahol elosztottak valamit, valahol egy nyitott ajtót becsaptak, hogy legyen az zárva örökre.
Ahová a magunk erejével, ezer esztendő munkájával kapaszkodtunk és minden lépcsőfokot a magunk izmaival és eszével vágtunk a magunk vérével öntözött irdatlan sziklába.
Onnan dobtak le minket. Tudjuk miért.”

Wass Albert – Kormorán: Záróvers

‡ Láttatja velünk a történelem könyve és megélt igazsága, hogy pusztító erők törnek egy közösség életére, ki szálláshelyén megtelepedve jövőt tervez imádságos munkával.
Hazánkra nézve ki tudjuk-e mondani?: A legendák visszatérnek!
A római levél mint az Újszövetség legnehezebb és legsúlyosabb theologiai üzeneteket hordozó mű egy versében így kiált fel Pál apostol által:
„A test törekvése a halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség.” (Róma 8:6)
Érkezik egy dinasztia, kik a Szentlélek törekvése által életet és békességet igyekeznek teremteni a HON-ban, a HAZÁ-ban, a HÁZ-ban!
A Kárpát-medencén kívülről, a szélrózsa minden tájáról, a nagyvilág minden jelentős szellemi központjából egyszer csak érkeznek SZÉKES-FEHÉR-VÁRRA a történelmi ereklyék. Nevüket kimondani sem tudják, megértetni üzenetét pedig reménytelen vállalkozás.
Párizs, Róma, London, Zürich, Bécs gyűjteményeinek féltve őrzött kincsei ezek.
A tatárok cselekedeteit bemutató eredeti Julianus-levél Batu kán közeledtéről tudósít, a Vatikán kölcsönadta a kiállítás idejére.
Később a nagy református író Kodolányi János kétszer két kötetben írja le ugyanezt. Sajnos már a professzoraink sem tanítják.
Kazahsztán büszkén mutatta fel Debrecenben: „Emberek aranyban” c. lélegzet-elállító csodáját a szkíták mesés viseletéről.
Székesfehérváron a 250 éves kolostor ad helyet SZENT ISTVÁN MÚZEUM névvel a Fő utcán, hol a 800 éves Aranybulla tiszteletére több mint hétszáz felbecsülhetetlen értékű Árpád-kori ereklyét vonultattak fel tíz országból.
A Magyar Királyság Árpád-házi dinasztiája adta a világnak az első háromszáz év alatt a legtöbb szentet egy családból!!!
Az uralkodók személyes tárgyai, a szentekhez kötődő vallásos kincsei bizonyítják az Árpád-kor Isten által választott népének egyedülálló szakralitását.

„A LÉLEK TÖREKVÉSE PEDIG ÉLET ÉS BÉKESSÉG”

gróf Frangepán Ferenc horvát főúr, költő,
gróf Zrinyi Péter hadvezér, költő, Horvátország bánja,
gróf Nádasdy Ferenc a Magyar Királyság Országbírója

A Wesselényi összeesküvés mártírjai és kivégzésük 351 esztendeje Bécsújhelyben (1671. április 30)

Mai fogalmink szerint már alig értelmezhető, hogy Horvátország leggazdagabb főura gróf Frangepán Ferenc és sógora gróf Zrinyi Péter Horvátország bánja 30 percet kapnak azon a reggelen I. Lipót császártól: „Búcsúzzanak el, rendezzék közös dolgaikat, mert lefejezik őket, mellék büntetésül pedig minden vagyonuk a bécsi udvart illeti, ezt jószágvesztésnek nevezték akkoriban.
Zrinyi Ilona édesapja volt Zrinyi Péter, Frangepán Ferenc pedig nagybátyja, édesanyjának Frangepán Katalinnak testvére.
Frangepán Katalin meghagyta leányának: „Egész életedben gyűlöld a Habsburgot, ez vezesse minden tettedet”
gróf. Nádasdy Ferenc érdekében eljárt felesége Esterházy Júlia, 14 gyermekük, valamint a pápa is.
A magyar krőzus feje hullott bajtársai mellé,vagyona pedig Bécsre szállt.
A cionista Bécs nem felejtett, kevés volt a magyar vér és vagyon: I. Lipót császár és Kollonich bíboros 1694-ben abból a cellából hozatta volna fel lefejezni Nagyságos Rákóczi Ferenc Fejedelmet, ahonnan 23 évvel korábban felvezették a vesztőhelyre nagyapját Zrinyi Pétert, Frangepán Ferencet és Nádasdy Ferencet.
A Fejedelmet megszöktető osztrák őr fejével kellett beérniük, de kicsinyes bosszúvágytól fűtve élete végéig élt a vérdíj:
„Élve, vagy halva: 10.000 vagy 5.000 arany Rákóczi fejére”

Kárpátia: Kisarjadt vér

A római levél mint az Újszövetség legnehezebb és legsúlyosabb theologiai üzeneteket hordozó mű egy versében így kiált fel Pál apostol által:
„Amire ugyanis képtelen volt a Törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben.” (Róma 8:3)

‡ Egyéni, nemzeti veszteségeinken és kifosztásunkon túl vannak még speciális, lelki értelemben vett vérveszteségeink is, amelyekre általában véve keveset gondolunk.
Ez pedig az anyaszentegyház vesztesége.
Kivándorlás tengereken túlra legalább 2,5 millió lélekre tehető.
Trianon tragédiája kisebbségi, illetve szórványsorsba juttatott legalább 3,5 millió honfitársunkat, akik felekezeteink szerint testvéreink az Úrban.
Veszteség az egykézés, a meg nem született gyermekek hiánya.
Nem csak családban, hanem társadalmi-oktatási-munkahelyi szinten is hiányoznak ezek a fiatalok.
Veszteséget okoz a lelkekben különböző pusztító szellemi és világnézeti áramlatok terjedése is.
Liberalizmus és ateizmus mellett sokan állnak idegen eszmék idegen zsoldjába idegen zászló alá.
A világ, a média, a korszellem viszi el tőlünk messze vizekre a jobb sorsra érdemes ifjaink sokaságát, akikkel sokszor nem az a baj, hogy nem hisznek, hanem inkább az, hogy bármiben hisznek.
„Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt” (Róma 8:8)

Gárdonyi Géza: „A magyarság nem kalapdísz, hanem a szíve mélyében viseli a magyar, mint tenger csigája a gyöngyét.
A magyarságunk érzése mélyen bent ég bennünk, hogy szinte magunk sem tudunk róla, mint a tűzhányó hegyek.”

1335 Visegrádi Nemzetközi Palota Játékok

P. Mobil: Menj, az úton menj tovább

‡ Veszteségünk Isten számára is veszteség, hisz életre teremtett mindannyiunkat.
Terve hosszú távú volt, örök.
Célja, hogy növekedjünk a hitben, hűen tudjunk megállni Isten és ember előtt.

Nagyvárad – A magyar város

‡ A ma élő magyarok ősei több ezer éve folyamatosan jelen vannak a Kárpát-medencében.
Erre világított rá egy nemrégiben közölt kutatás, ami új módszerrel vizsgálta a térség ma és egykor élt népeinek genetikáját.
A számítógépes intelligenciát alapul vevő populációgenetikai módszer újszerűen tudja kimutatni az egykor élt illetve mai népességek származását és rokonsági kapcsolatait.
Ehhez az apai, illetve anyai öröklődésű haplocsoportok eloszlásának ismerete szükséges.
Az algoritmus önállóan tudja csoportosítani a hasonló eloszlást mutató populációkat, majd képes kiszámítani az eloszlás középpontját.
A kapott eredménnyel viszonylag pontosan azonosíthatók azok az ősi populációk, amelyek keveredéséből a mai népesség kialakult.

Szent Igénk kijelentett igazsága több és más mint a genetika véletlenszerű igazsága, és sorsokat megszabó, meghatározó, elrendelő törvénye.

„Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek”

Ezt nem érti meg soha a világ, a Mammon nyomorult rabszolgája.
Pénzzel, fegyverrel, erővel szereti megoldani a konfliktusokat.
Mondhatjuk nyugati entitásnak is.
Még eddig mindig rajtavesztett, azt gondolta a korai hódítások kezdetétől: pénz, kereskedelem és média szentháromsága a világ tetejére emeli.
Éppen ellenkezőleg: a kárhozatba taszította.
A mondás szerint ostoba az, aki mindig azon az úton járva mindig más eredményt vár.

Gyóni Géza: Egy Fáraó-Szobor Talpára

Dús Fáraó, kőarcú élet,
A siralomnak vess már véget.

Elég nagy a bánat-pirámis,
Legyen a sok rab már vidám is.

Folyton csak siró arcot látni:
Csúf látvány lehet, nem királyi.

Dús Fáraó, lásd úribb volna
Lenézni vidám boldogokra.

Szétszórni egyszer kapzsi kincsed,
Legyúrni egyszer a nagy Nincsent.

Minden koldúst bíborba látni,
Fáraó, az lehet királyi!

De minden könnyet elfogadni
S királyilag sohasem adni:

Dús Fáraó, kőarcú Élet,
De nyomorult a mesterséged.

Mezőkövesd

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Putyin a háborúról: komolyan még el sem kezdtük
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Sarlós Boldogasszony-napi fogadalmi nagybúcsú Futásfalván
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Református elemi iskola épül Marosvásárhelyen
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Logannal a szibériai fogságba hurcolt dédapa nyomdokain
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Ezer Székely Leány Napja
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen – Józsa,2022.július.9.

A képek forrásai:
termeszetjaro.hu
hu.wikipedia.org
kuruc.info
3szek.ro
itthon.ma
kronikiaonline.ro
publicdomainpictures.net

Vélemény, hozzászólás?