“Ti vagytok a föld sója. Ti vagytok a világ világossága” /Szent Máté apostol evangéliuma 5: 13.14./

Kézdiszentlélek látképe a Perkő csúcsáról
(Fotó: Ignácz Szabolcs)

Magyar Testvéreim!

Szent II. János Pál pápa szolgálatának kezdetén interjút adott a világ nagy hírügynökségeinek a céljairól, terveiről, álmairól. Lengyel származása, nyitottsága, közvetlen emberi természete miatt rendkívül népszerű volt már érseki szolgálata alatt is Krakkóban.
Legfontosabb feladata az egyháznak, hogy Európát újra evangelizálni kell. – mondotta 1978-ban. Az elvilágiasodás 1789 óta tart, de drámai méreteket mostanra öltött (1978).
Nem vonzó a közösség, unalmas, múltba révedő, az értékek visszájára fordultak, a tekintély kiveszett. Kultuszhelyek üresek, hivatástudat gyengül, mustármagnyi sincs a hit. Ez a válság nem csak az egyháznak, hanem a nyugati társadalmaknak, végső soron a világ egészének válsága. Minden megkérdőjeleződött, zuhanórepülésben vagyunk.
A világnak ma újból égetően szüksége van lelki ébredésre. Ez egyedüli reménység az emberi faj életben maradására, továbbélésére.

A HEGYI BESZÉD nyitánya a nyolc boldog-mondás egy olyan mélységű prófécia és igehírdetés, mely az emberi lét értelmének valódi tartalmát mutatja fel.
E szakasz után következik közvetlen a tanítványokhoz, de rajtuk keresztül az Egyetemes Egyházhoz intézett tanítás.

1917. június 25. napján Gyóni Géza a szibériai Krasznojarksz lágerében 33. születésnapján elborult elmével hagyta itt a földi poklot, amit életnek is lehet nevezni.
Még azért is fizetni kellett az őrnek, hogy a csákány helyett lapáttal dolgozhasson a pokol tornácán. A Békés megyében szolgáló evangélikus lelkipásztor édesapjától, azoktól a régi értékeken tájékozódott falusi emberektől csak igazat, jót, szépet kapott rövidre szabott gyermekkorában. Testi‑lelki szenvedésbe halt bele, mint oly sok kortársa abban a világban.
Verseiben a válaszokat kereste a miértekre.

Gyóni Géza: I N R I – Olvassuk el e mélységes üzenetű verset!

Az út mentén, a faluvégen
Ott állt a Megváltó keresztje.
Két durva fából hevenyében
Valami ájtatos szegezte.
Esőbe, hóba korhadt fája,
Nap égeti, vihar veri,
Irombán van kivésve rája
A négy betű: I. N. R. I.

Kíváncsi gyermek – hányszor álltam
Az egyszerű kereszt előtt,
Gyermekszívvel hogy megcsodáltam
A megfeszített szenvedőt.
Tövisein is úgy szerettem
Borzongva elmerengeni
S ott állt a fán a megfejthetlen,
A rejtélyes I. N. R. I.

…Egy asszony jött. Halovány képe
Maga az élő gyötrelem.
Csak odahullt a fa elébe
Búsan, szelíden, könnytelen.
S láttam, hogy arcán megcsillannak
Az enyhülő szív könnyei –
Nem holt betű, élő beszéd volt
Már nekem az I. N. R. I.

Hogy gyönge szívbe tőrt ha vernek
Az álnok szívű emberek,
Megenyhít bánatot, keservet,
Ki mindnél többet szenvedett.
Csak menj elé hittel szívedben –
A szenvedőket szereti
A megfeszített Istenember,
A megváltó I. N. R. I.

(Pozsony, 1903. április)

„Ti vagytok a föld sója”
„Az óriási problémák közepette, melyekkel szembenéz a világ, a keresztyének furcsán hallgatnak, erőtlenek, majdhogynem elborítja őket az elvilágiasodás áradata. És mégis a keresztyének elhívatása arról szól, hogy a föld sója legyenek, gátolják a világ további romlását.”
Billy Graham A só eloszlik, átjár, ízesít, a só megóv a romlástól. A keresztyén ember legmagasabb tiszte: óvni a világot a romlástól, átjárni az életet, mint a kovász a tésztát, a só az ételt.
A keresztyén ember ezt szavával és cselekedetével végzi. Ige és cselekedet eggyé válik, mikor az Ige cselekedet, s a cselekedet Ige a bizonyságtételben.
A bizonyságtétel egy adott helyzetben megvallja Istennek arra az esetre vonatkozó igéjét, s erre felteszi életét. vagyis levonja minden konzekvenciáját.
Milyen roppant nagy terhet ró ez reánk, és milyen keveset teljesítünk belőle.

A legnagyobb theologusok, iskolák, felekezetek között hosszú időn át tartott a vita az Úrvacsora mibenlétéról. Az Úr a Szent Jegyekben hogyan van jelen?
Ingmar Bergmann svéd rendező filmet is készített belőle.
A költő-Vátesz Ady így foglalta össze Karácsony című versében a megértés kulcsát:
„Golgota nem volna Ez a Földi élet
Egy erő hatná át A nagy mindenséget
Nem volna más vallás Nem volna csak ennyi
Imádni az Istent És egymást szeretni”

Ady Endre: Misztérium – Olvassuk el a mélységes üzenetű verset!

Csak az a mély és szent igazság,
Amit magába rejt a lélek,
Idétlen semmi, játszi hívság,
Amit leírok, elbeszélek.
Rendelteték, hogy néhány ember
Tépődjék, sírjon mindhiába
S hogy meg ne értsék… Néhány ember
Ezernyi éve így csinálja…

Rendelteték, hogy dalba sírja
Néhány szegény bolond a lelkét
És hogy úgy sírja mindig dalba,
Hogy soha-soha meg ne fejtsék,
Hogy amíg jár-kél a világon,
Álmodozó bolondnak hívják,
Hogy a lelkét borítsa ködlő,
Dalokban zsongó, játszi hívság.

Óh, én tudom, hogy gyönge szómban
Csak gyáva vágy az, ami vadság,
Hisz lelkem minden pillanatja
Romlást hozó, csodás igazság.
Ködön keresztül, vaksötéten,
Meg nem fejtett titkokba látok
S átkozottként kell rejtegetnem
Ezer csodás, igaz világot.
Nagy éjeken szeretnék szólni:
Nem, nem birok tovább bilincset,
Nem, nem birok tovább titkolni
Ennyi világot, ennyi kincset…
Világrontó nyilatkozásnak
Égből lopott lángjától égek!…
…S miket leírok, elpanaszlok –
Csak szóba ömlő semmiségek!…

„Ti vagytok a világ világossága”

Isten népe történelmének ismét sötét korszakával állunk szemben. Néhány bátorító jel ellenére a gonosz erői úgy tűnik óriási támadásra gyülekeznek Isten munkája ellen a világban. A Sátán hatalma olyan módon szabadult el, ami egyedülálló a világ és az egyház történelmében. Ha valamikor szükség volt megújulásra, reformációra, megtérésre, akkor most van.
Egyszer meghívtak egy református evangelizációs istentiszteletre, aztán megkérdeztem: „Mikor kezdődik?” – Válasz: „Már vége van, nem figyelted?, egy függönyről beszélt”
Egyedül Isten képes meghiúsítani a Sátán tervét, mert egyedül Isten mindenható. Egyedül a Szentlélek tud elhozni olyan lelki ébredést, amely ellenszegül a gonosz áradásának, és megfordítja az irányt. Isten még a legsötétebb órában is képes megújítani az ő népét a Szentlélek által Krisztus testébe, az Anyaszentegyházba.
Tanítvány az, aki továbbviszi Istennek a Krisztus arcán tündöklő fényt.
Először sugározza mint Igét. Másodsorban a jótett, a szolgálat, mint az életének gyümölcse. EZ A LEGHÓDÍTÓBB IGEHIRDETÉS
ÍGY LESZ A TANÍTVÁNYOK GYÜLEKEZETE HEGYEN ÉPÍTETT VÁROS

MI a keresztyén ember? A tag méltósága: Só és világosság!!!

Mind ezeket az örök keresztyén értékeket látom az alábbi kis filmekben, melyet jó szívvel ajánlunk megtekinteni Szerkesztő Úrral!

Meghallani a mese hívó szavát – Tisztelgünk Benedek Elek születésnapján az Isten szentsége és az ember tisztasága előtt!

A képre kattintva a Magyar Hírlap oldalán olvassák el az írást!

Benedek Elek

Megható videóval emlékeztek Benedek Tiborra a vízilabda Magyar Kupán!

A videót a képre kattintva tekinthetik meg!

A magyarsághoz mindvégig hű német bányászok földjén járt a Hazajáró!

Gibraltári ősz – Petőfi Sándor – Koncz Zsuzsa

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2020. október 3.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
mek.oszk.hu
magyarhirlap.hu
prorecco.it

Vélemény, hozzászólás?