„Ti vagytok erre a tanúk” /Szent Lukács evangéliuma 24:48/

Beréd fatemploma – Szilágy vármegye

Magyar Testvéreim!

Técső, az öt máramarosi koronavárosok egyike, melyet a Teremtő megáldott a világ legjobb földjével, legszebb vizével, legfinomabb sójával. Károly Róbert királytól már 1329-ben városi rangot nyert dolgos, hívő, becsületes magyar, ruszin, és kevés német lakossága. Aztán elérkezett a nagy próbatételek ideje, Adyval szólva a pokolba szakadtunk. Trianon átkos gyásza a folyó Tiszát jelölte ki határnak Románia és Ukrajna között. Szegény Técső az ördög és a sátán között „választhatott”, így lett olcsó préda hulló jaj és forró vér felett.
Egyik része orosz, másik része román impérium alá került. Mondják, hogy a nagybányai festőiskola legnagyobb zsenije „előre belehalt a látomásába”. Hollóssy Simon jobbnak látta 1918-ban már meg nem élni e gyalázatot, hogy 600 éves városa rablók barlangjává lesz.
Ramon Cué Romano (1914-2001) spanyol jezsuita pap 1957-ben Sangre de Hungaria (Magyarország vére) címen kiadott egy kötetet, melyben Trianon és 1956 csapásait verseli meg, melynek gonoszságát teljes közönnyel szemlélte a hálátlan világ. S míg temette, Aletta búja jajgatott felette.

Ramon Cué Romano – Bánffy György: Magadra hagytunk Tégedet – Hallgassuk meg e balladát a kiváló színművész előadásában!

Ramon Cué Romano (1914-2001) spanyol jezsuita pap 1957-ben
Sangre de Hungaria (Magyarország vére) címen kiadott verses kötetében található ez a vers

1995. augusztus 31. napján délután megjelent az egykori szovjet párttitkár a técsői parókián, és közölte a lelkésszel, hogy „Ez a föld Ukrajna, az oktatási és nyelvtörvények mindenkire egyformán érvényesek, egyébként még saját törvényeink sem köteleznek semmire” – fejtette ki országa humánus jogalkotását a komisszár.
„De ha nem tetszik, át lehet kelni a Tiszán Románia. vagy Magyarország felé” – vigyorodott el saját nagyságán.
A lelkész higgadtan annyit kérdezett: „Mennyi időbe kerül itt elintézni, hogy holnap reggel beinduljon megfelelő létszámmal a magyar iskola?”„Hat hét legalább” – válaszolta a tanács mindenhatója. „Akkor holnap reggel 8-ra becsengetünk, meg lesz a magyar osztály magyar gyerekekkel” – mondta a pap.
Hajnalra behozta a távoli nagymama is kisunokáját, ragyogott a fehér blúz, tündökölt a fekete szoknya, csillogott a könny: meglett a létszám! Azóta eltelt 25 esztendő tanúságtétele igazolta Isten pásztori jóságát, és Károly Róbert bölcsességét.

Kiss Kata zenekar: Magyar vagyok – Hallgassuk meg nemes hitvallást!

Búcsúzó Szent Urunk megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat, majd így szólt apostolaihoz: „Így van megírva: Krisztusnak szenvednie kell, de harmadik napon fel kell támadnia a halálból, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és bűnbocsánatot minden nép között, kezdve Jeruzsálemtől.
TI VAGYTOK ERRE A TANÚK. ÉS ÍME, ÉN ELKÜLDÖM NÉKTEK, AKIT ATYÁM ÍGÉRT, TI PEDIG MARADJATOK A VÁROSBAN, AMÍG FEL NEM RUHÁZTATTOK MENNYEI ERŐVEL.”

A megfeszített és feltámadott Krisztus az igehirdetés alanya és tárgya. Az a titokzatos belső közösség Krisztussal, melyben Ő tanítványaival éppen feltámadása után és által élt, volt a forrása minden megvilágosodásnak, új ismeretnek és boldog tapasztalatnak. Erről majd az Apostolok Cselekedeti kolosszális egyénisége, Szent Pál apostol fog bizonyságot tenni könyveivel és életével.
A három első evangélium tanítását ez a hitvallás foglalja össze: Jézus a Krisztus.

Dsida Jenő – Ferenczi Attila: Húsvéti ének az üres sziklasír mellett – Az erdélyi líra e szelíd lelkű géniuszának versét hallgassuk meg e hiteles előadásban!

Diósady Levente ígéretes diák volt 1956-ban, mikor az ÁVH rájuk törte az ajtót Budapesten. Feldúlták az egész lakást, de csak könyveket és hangszereket találtak.
„Hol rejtegeted a fegyvert horthysta-fasiszta? Ha levente voltál, fegyvered is van!”„De nekem a nevem Levente” – felelte a szelíd fiú, Ady Endre rokona, a későbbi emeritus professor, a Toronto Egyetem legkiválóbb tudósa, aki vegyészmérnökként az élelmiszer-ipar legnagyobb felfedezettje lett. Sok millió gyermek és asszony életét mentette meg, szerénysége és derűje a Lélektől áthatva tudott Krisztusra mutatni.
Nem volt harsány a magyarsága, de annál hitelesebb! Nem volt hivalkodó a keresztyénsége, de csak Krisztusról tudott, akit minden szenvedő emberben meglátott!
Nem volt büszke és gőgös számlálhatatlan kitüntetésére, mellyel a világ elitje elhalmozta. Egyszerű emberek, és munkatársai maradtak barátai mind a mai napig.

Így írtok ti – Szabolcska Mihály – Koncz Zsuzsa: Egyszerűség – Hallgassuk meg a dalt!

Adva van egy másfél évezredes kijelentéstörténet a Messiásról, Aki Felkent-Krisztus.
Akin Isten Lelke nyugszik
Aki megítéli a világot
Aki előbb volt mint Ábrahám
Aki a szíveket Istenhez hajlítja
Aki szenvedéssel váltja meg népét

Adva van a Názáreti Jézus, Akiben betelt az Ószövetség váradalma
Aki magát Fiúnak nevezte
Aki parancsolt a gonosz lelkeknek
Aki úr volt a természet erői fölött
Aki Új Törvényt adott a Hegyen
Aki bűnt bocsátott
Aki új páskát szerzett
Aki új szövetséget kötött
Akiben az Isten szombatjának békessége áradt
Aki egy volt az Atyával
Aki alázatos és szelíd

Szent Urunk szent ügyének tanúi lenni nagy kiváltság, de egyben nagy felelősség is. Érezték e abban a pillanatban, hogy mekkora súllyal nehezedik reájuk a megbízatás?
Jézus látta előre, és már mondta is: „És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel.”
Csak a mennyei erő adhat segítséget, mikor Técső és szerte a szórvány-vidék magyar iskolát tart fent.
Csak a mennyei erő adhat segítséget, mikor egy fiatal diák elindul a siker és a hírnév felé.
Csak a mennyei erő adhat segítséget, mikor egy nemzet élet-halál harcát vívja belső és külső ellenségeivel.

Ima a hazáért – Én Uram, Istenem, vigyázz ránk – Hallgassuk meg a vallásos népi éneket!

Csak a mennyei erő adhat segítséget, mikor az orvostudomány és egészségügy ilyen gigászi küzdelmet folytat egy pusztító kór ellen.
Nyelvünk szakrális mélységét mutatja e példa, ige, szógyök: kór-ház. Ház, amelyben a kór lakozik. De imádkozunk, hogy egész-séges emberek jöjjenek ki gyógy-ulva.

Kárpátia zenekar dala is segítsen ebben: Kis fehér virágok – Hallgassuk meg!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2020. április 25.

A képek forrásai:
diaszporaalapitvany.ro

Vélemény, hozzászólás?