„Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!” /Zsoltárok Könyve 51:12/

A sárospataki Rákóczi-vár

Magyar Testvéreim!

Indira Gandhi miniszterelnöknő két ciklusban 16 évig volt a titokzatos India, a hatalmas szubkontinens ország vezetője. Gyerekkorától küzdött családi indíttatása révén is a brit gyarmatosítók ellen, akik 1858-tól gátlástalanul rabolták, vagy ahogy Indiában mondták, – szipolyozták Indiát, Pakisztánt, Burmát, Bangladesht, Ceylont, Hong-Kongot, Szuezt, Gibraltárt, Brit-Kolumbiát, Palesztinát.
A brit korona és az uralkodó alól „papíron” felszabadultak mintegy 90 év után, de valójában mai napig tart a sarc, csak a módszerek finomultak.
Brit protestáns misszionáriusok megkérdezték egyszer Gandhit, hogy: „Mit cselekedjenek, hogy a hinduk elfogadják az evangéliumot?” Válasz: „Gondoljanak a rózsák illatára.
Mindenki szereti a rózsát, mert illatozik. Uraim! Menjenek India földjére és illatozzanak!” – Hát ez az, ami nem akar sikerülni keresztyén atyánkfiainak.
Ahogy egy kisfiú mondta templomból hazamenve: „Miről beszélt a pap bácsi kisfiam?”, – kérdezte édesanyja. Válasz: „Azt nem tudom, de utána a bácsik itták a bort, és számolták a pénzt”.
Afrika egyik országában érdeklődtek a misszionáriusok, hogy milyen eszközökkel tudnánk keresztyénné tenni a nagy országot? Dicsekedtek, hogy fehér, művelt európaiként minden technikai eszköz rendelkezésre áll. „Hozunk televíziót, laptopot, okostelefonokat, könyveket.” Felállt egy szakadt bennszülött, és csak ennyit mondott: „Én nem jártam még soha nagy fehér főnökök földjén, csak annyit kérnék, hogy hozzanak egy hiteles keresztyén családot közénk, követni fogjuk, és keresztyénné leszünk!”

NAGYENYED CSILLAGA, ISTEN KEGYELMÉBŐL TÚLÉLTE 1849. JANUÁR 8. NAPJÁNAK RETTENETES HAJNALÁT, MIKOR A BETÖRŐ ROMÁNOK MINDENT FELÉGETTEK A DERMESZTŐ HIDEGBEN!!! SASS FLÓRA, E MAGAS, SZŐKE HAJFONATOS CSODA ÖRMÉNYEK KÖZÉ KEVEREDETT, HONNAN MEGVÁSÁROLTA EGY ANGOL UTAZÓ RABSZOLGÁNAK!!! MAJD S.W. BAKER FELESÉGEKÉNT EGYÜTT FEDEZTÉK FEL A NÍLUS FORRÁSÁT, AZ ALBERT TAVAT KÖZÉP AFRIKÁBAN, DE AZ EXPEDÍCIÓ LELKE A SZÉPSÉGES ERDÉLYI HÖLGY VOLT. HAJNALCSILLAG, – ÍGY NEVEZTÉK EL A BENNSZÜLÖTTEK!

Tekintsük meg áldott Sir Samuel White Baker-né – SASS FLÓRA fotóját! Aki Worcester Grimleyben jár, vigyen virágot áldott sírjára!

Hírlik, hogy Afrikában csak a magyar tudósok és felfedezők nevét tartották meg nevezetes helyeken. Magyar, Teleki, Széchenyi, Sass, Hunfalvy, Almásy fényesen ragyog, mert becsületes, jó magyarként áldásává lettek annak a világnak, míg az összes többi európai pusztulást vitt és aranyat-gyémántot hozott a vissza úton.

Nagy Gáspár költőnk nem volt a rendszer kegyeltje, hiszen ilyeneket merészelt írni: Szabad rabok. Gyilkosokat néven nevezni. Az egykori bencés diák szerette a keresztyénségben az igazságot, a tiszta forrást. Balassi Bálint, Jékely Zoltán, Nagy László voltak példaképei.

Nagy Gáspár – estergomi apokrif. Olvassuk el e nagyszerű művet, tisztelegve a Balassi Bálint hűséges zsenije, és Nagy Gáspár hűséges tisztasága előtt!

Dobokai Sándor Györgytől, Balassi gyóntatópapjától származik az első hiteles leírás a költő haláltusájáról. Utolsó szavai így hangzottak: “Tuus miles fui Domine. Tua castra secutus sum.”
(“A Te katonád voltam, Uram. A Te seregedben szolgáltam.”) Az értékes dokumentum a Pannonhalmi Apátság Főkönyvtárában található. De Dobokai Sándor György évek múltán, emlékezetből, hogy a költőt megidézhesse hallgatóságának, így rakosgatta össze szavait.

Tusakodván bévül
én igaz Istenem
soha nem is másokkal
hajolj Te most fölém
egekből leszálló
minden angyalaiddal.

Szívem humuszába
legszebb hónapodat
virágostul borítsad
sebemnek üszökét
lázam futosását
erősen csillapítsad.


Hűsítő kedvével
csobogó nagy vized
testemet ha megfolyná
Danubius forrás
szikkadt nyelvem tövét
élesztené olyanná

mivel Téged
Uramvégcsatám porondján
híven dicsérhetnélek:
katonád voltam itt
angyalid kürtszaván
táborodba megtérek.
(Lejegyezvén az Úr 1994. esztendejében)

A 150. ZSOLTÁR az ószövetségi Szentírás imádságos gyöngyszeme, melyből hét bűnbánati Zsoltár: 6. 31. 37. 51. 101. 129. 142.
A bűnbánati zsoltárok a bűnbánat iskolája. Szent Ágoston atya a bűnbánatnak is nagy theologusa. A bűnbánati zsoltárokról saját élete tapasztalatára is emlékezve beszél és buzdit mindenkit őszinte bűnbánatra.
A zsoltáros ugyanezzel a prófétai lélekkel és erővel teofánia formájában szólaltatja meg Istent a külsőséges áldozatokkal szemben. Mikeás és Ézsaiás hangsúlyozza, hogy Istent nem lehet lekötelezni semmivel, legkevésbé külsőségekkel, ahogyan a mózesi hagyomány próbálkozott. A zsinagóga népe nem az Istennel való belső viszonyt helyezte élete központjába, hanem a liturgiát, a külsőt, a látszatot. Ettől volt farizeus.

Bartók Béla világhírű zeneszerzőnk szerette a tiszta forrást, melyet a népzene gyökereiben talált meg kutató munkája során. Egyik műve sokáig a székelyek himnusza is volt.
Bartók Béla : Egy este a székelyeknél – Hallgassuk meg a művet!

Annyira jellegzetesen magyar, beszélhetetlen mély intellektuális és érzelmi üzenete van Bartók muzsikájának, melytől klasszikusan egyedi. Igaz ez a tárogatóra is, mely nem klarinét, – több, más! Mondják, hogy a bujdosó kurucok hangszere. gróf Fáy István buzdította a cigányprímásokat, hogy mutassák be a magyarnak régi kedves hangszerét, drága, de elfelejtett örökségét. Nem ment nekik a hegedű után. A tárogatónak fájdalmas, bűnbánati hangja van. Sír és reménykedik egyszerre.

Rákóczi búcsúja és imája – Lugosi Tibor tárogatóművész előadásában hallgassuk meg!
Nagyságos Fejedelmünk emléke örökké él a kurucok hangszerén, a tárogatón keresztül.

Olvassuk el a magyar néplélek legnagyobb költőjének versét, a legnagyobb magyarról! Petőfi Sándor: Rákóczi:

 Hazánk szentje, szabadság vezére,
Sötét éjben fényes csillagunk,
Oh Rákóczi, kinek emlékére
Lángolunk és sírva fakadunk!

Az ügy, melynek katonája voltál,
Nemsokára diadalmat űl,
De te nem lész itt a diadalnál,
Nem jöhetsz el a sír mélyibűl.

Hamvaidnak elhozása végett
Elzarándokolnánk szívesen,
De hol tettek le a földbe téged,
Hol sirod? nem tudja senki sem!

Számkiűztek nemzeted körébül,
Számkiűzve volt még neved is,
S bedőlt sírod a század terhétül,
Mely fölötte fekszik, mint paizs.

Oh de lelked, lelked nem veszett el,
Ilyen lélek el nem veszhetett;
Szállj le hozzánk hősi szellemeddel,
Ha kezdődik majd az ütközet.

Vedd a zászlót, vedd szellemkezedbe,
S vidd előttünk, mint hajdan vivéd,
S másvilági hangon lelkesitve
Erősítsd meg seregünk szivét.

S rohanunk az ellenség elébe,
S ha utánunk nyúl száz drága kéz,
S lesz előttünk száz halálnak képe:
Nem lesz köztünk, aki visszanéz.

S majd ha eljön győzedelmünk napja,
A szabadság dicső ünnepe,
Igy kiált föl millióknak ajka:
Aki kezdte, az végezte be!
Pest, 1848. április 21.

A 4. bűnbánati Zsoltár az 51. – A régi egyház által kiemelt bűnbánati Zsoltárok között ez a legmélyebb, legmegragadóbb, legszebb, legfontosabb, legigeibb. Olyan eleven, közvetlen, őszinte bűnbánat tárul elénk e Zsoltárban, amit a legbensőbb megindultságban, az élő Isten közvetlen jelenlétét megtapasztalva fogalmazhatott a legtisztább prófétai lélek.

gróf Mikes Kelemen, Zágon nagy fia, Áldott Fejedelmünk hű kamarása imádkozta a zsoltárokat Rodostó magányában. Zokogott édes Erdély után, és velőig égett bele a Habsburg által okozott szenvedés és honvágy. Ezt írta 112. levelében:

„Amitől tartottunk, abban már benne vagyunk. Az Isten árvaságra téve bennünket, és kivéve ma közülünk a mi édes urunkat és atyánkat, három óra után reggel. Ma nagypéntek lévén, mind a mennyei, mind a földi atyáinknak halálokot kell siratni. Az Isten mára halasztotta halálát urunknak azért, hogy megszentelje halálának áldozatját annak érdemével, aki ma megholt érettünk”
(Rodostó, 1735. április 8.)

Tekintsük meg jó Mikes Kelemen áldott képét!

A megnyert tiszta szívvel és erős lélekkel, de a Szentlélek támogatásával újjászületett élet ismét az Isten szövetségében él, és más vétkezőket is Istenhez való visszatérésre int. A bűnbánat, bűnbocsánat és megtérésnek ez az egyetlen Isten szerinti útja.

Az erdélyi Üzenet c. gyülekezeti újság leírta egy interjúban, hogy mekkora kárt, pusztítást és rombolást végez a Hit Gyülekezete. A csarnokban lobog a magyar, amerikai és izraeli zászló. Jól öltözött politikusok, üzletemberek, egyetemisták dőlnek a vezér szavaira.
A szervezet struktúrája működik, korlátlan anyagiak állnak rendelkezésére, de pénzről és dogmatikáról abban a világban nem illik érdeklődni. High tech és pont.
Debrecen városában egyházi emberként egyedül kifogásoltam, hogy HUSZÁR GÁL tudós reformátor atya neve mit keres a komplexumon??? Azonnal levetetni!!!
Megkaptuk a nyakunkba fiatal és keresztyén demokratáink jóvoltából, rögtön történelmi is lett a cég, (Egy KDNP képviselő mert kérdezni erről a csodáról az Országgyűlésben, a miniszterelnök elküldte eligazítás végett Lázár Janihoz) Sőt még bónuszként érkezett egy Vajna producer, hogy teljes legyen a lelki-erkölcsi rombolás.
Bűnbánati időben élve bűnbánattal valljuk meg, hogy gyöngék vagyunk. Keresztyén Európa nyugaton legalább kétszáz éve már nincs, nem kell erőlködni „megvédésén”.
Emil Zola már 150 éve üres templomokról írt szép Franciaországban, tavaly nyáron pedig 540 római katholikus templomot kezdett árulni Németországban az egyház!!!
Gata, – mondja a román!
A bűnvalló zsoltáros bűnvallásában minden bűnét Isten elleni bűnnek ítéli. Aki felebarátja, népe ellen vétkezik, Isten törvénye ellen vétkezik. Minden vitában Isten kijelentése bizonyul igaznak. Dabar Jahwe – Az Úr szava!

A 100 esztendeje meghalt Csontváry Kosztka Tivadar 38 évesen jó gyógyszerészként azt mondta egy nap: „nagyobb leszek mint Raffaello!” Egy időben született Van Gogh kápráztató zsenivel, és valóban csak hozzájuk lehet mérni művészetét. Egy grafológus vizsgálta írását, és azt nyilatkozta, hogy rendezett volt zsenije, tökéletesen ura volt érzelmeinek, valójában megfejthetetlen titok, hogy ilyen kései életkorban hogyan juthatott a világ képzőművészetének tetejére. Istennel és hittel minden lehetséges.
Tekintsük meg The Small Taormin című páratlan szép ókori alkotását!

Kárpátia zenekar tisztelete Nagyságos Fejedelem emléke előtt: Krasznahorka – Hallgassuk meg a dalt!

„Ne vess el orcád elől, Szent Lelkedet ne vedd el tőlem” – imádkozzuk a zsoltárossal a legnagyobb ünnepre készülve.

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2019. március 30.

A képek forrása:
hu.wikipedia.org
budapestiaukcio.hu

Vélemény, hozzászólás?