„Tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól” /Jakab levele 1:27/

Koltó látképe

Magyar Testvéreim!

Az Újszövetség e csodás gyöngyszeme legnagyobb püspökünk tanítása szerint nem hittani, hanem etikai mű.
A szerző szép görögséggel írt, ismerte az ószövetségi szent iratokat, az Úr Jézus Krisztus közvetlen környezetéhez tartozott, és végtelen egyszerűen és szerényen így mutatkozott be a levélfőben: „Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, üdvözletét küldi a szórványban élő tizenkét törzsnek”
Mintha Bach orgonamuzsikáját hallgatnánk, mintha Munkácsy Boglyás szekér képét néznénk, mintha Petőfi verseit olvasnánk!
E bibliai mű alapgondolata, hogy az igazi hit jó cselekedetekben gyümölcsözik. Az erkölcstől elválasztott hit képmutatás. A szó keresztyénségével szemben a tett keresztyénségét hirdeti. A Hegyi Beszédnek visszhangja egy nemzedék után.
„Úgy tanultam, hogy az Igét komolyan kell venni. Az Ige Isten szava az emberekhez, s így legfőbb erkölcsi imperativusza életünknek. Nem tehetjük, hogy Isten igazságáról prédikáljunk, s közben hazudjunk, kereszthalálról papoljunk, s ezzel szemben még a legcsekélyebb áldozatra is restek legyünk” – vallotta Ft. Tőkés László püspök úr!

Máramaros történelmi kegyhelye Koltó, hol a hit jó cselekedetekben ragyogott fel, és lett a tegnap, ma és mindörökké valóságává. gróf Teleki Sándor 48-as ezredes a reneszánsz és barokk világát hozta el arra szent helyre, hol Rákóczi somfáját Jókai csodálta, mely alatt a kőasztalnál a világirodalom legnagyobb költője megírta a világirodalom legszebb versét!

Petőfi Sándor: Szeptember végén. – Hallgassuk meg a tüneményt Latinovits Zoltán színművész előadásában!

A Hegyi Beszédnek visszhangja cseng és muzsikál századokon át nemzedékről nemzedékre, és nem az a kérdés, hogy ki a nagyobb?, – hanem az, hogy kinek szolgálsz?
Mert két úrnak szolgálni nem lehet. Nincs nagyobb kincsünk, mint a Vele való találkozás. Az általános és a különös kijelentés világában. A mindenségben, a történelemben, a Bibliában, az úrvacsorában.
„Belenéz” Ez a szó a görögben azt jelenti: előrehajolva mélyen beletekint. Lukács evangéliuma ezzel a szóval írja le, hogy az álmélkodó Péter belenézett a húsvéti sírba, s megtapasztalta a feltámadás csodáját. Azt, hogy az Úr él és ők az Övéi.
Ez az átadás mindig tett is. Az Ige parancs és alkalom, az újjászületés pedig alkalomnyerés.

Koltó hívő népe büszke Teleki Sándor és Petőfi Sándor örökségére. Hűségesen ápolja és boldogan örvendezik a „Szeptember végén” kincsein. A „vad gróf” meghívására ott töltötte élete legszebb három hetét 1847 őszén Petőfi Sándor és Szendrey Júlia. 28 vers született a mézeshetek alatt e mesevilágban. Valaki egyszer próbálta elmagyarázni egy angol csoportnak, hogy mi a „mézeshét”? Mi Koltó varázsa? Mi a lángsugarú nyár? Hogy beszél a fákkal egy évszak? Aztán feladta…

Petőfi Sándor – Liszt Ferenc: Beszél a fákkal a bús őszi szél. Hallgassuk meg az angyalok kedvencét Bács Ferenc színművész előadásában!

Ady Endre kedves Bibliájában több sort is aláhúzott, melyek verseiben aztán a szimbólum eszközeivel újjászülettek, „másokat megölt fogyó élte növő lázában”
E bibliai igének „megkegyelmezett” és így nyert új életet:
„Bűn és szenny az élet,
Ketten voltunk csak tiszták, hófehérek”

Mi képes egy nép lelkének karaktert adni, összefogni, érvényre juttatni ősi szabadságvágyát? Mikor az élet megkezdődik, már el van dőlve sorsa. Hogy lesz valaki Isten magyar kedvence? Petrovics István és Hrúz Mária tudhatta-e, hogy fiúk fogja a magyar nép nyelvét beemelni a világirodalom parnasszusára?
Minden emberi lény annyi milliárd lehetőségnek a keveréke, amennyit kitesz minden ősében feltalálható változatosság. És ebben a milliárd lehetőségben soha nem változó mintát, alkatot jelent az illető ember egyénisége, amelyet nem ő szerzett meg, amelyet nem neveltek bele, hanem magával hozott.

Petőfi Sándor – Szerényi Zoltán: Befordultam a konyhára. Hallgassuk meg e szép népdalt!

Élete kezdetén, amikor mikroszkóppal még alig lehetett volna meglátni, már benne volt ez a minta, mint jellem, tehát sors. És százéves korában, mikor a koporsó szélén széthull, még mindig teljes erővel benne van a minta, mint jellem és sors.
A „Szeptember végén” és még közel ezer vers zseniális tehetségű héroszának keresztútja 26 évig tartott, és a legnagyobbak kiváltsága talán, hogy még egy kereszt sem jelzi nyughelyüket, mint pl. Bolyai Jánosnak.

Omega zenekar: A keresztút vége. – Hallgassuk meg a dalt!

A magyarság előáll abból a tényből, hogy egy közösség élete legjelentősebb kérdéseiben közös minőségükkel és közös érdeklődésükkel számol és e szerint cselekszik.
A nemzet nem véletlenen, nem belátáson, nem szerződésen, vagy külső kényszeren felépülő valóság, hanem szellemi életegység, amely a teremtés szerkezetéből következik.
A nemzet nem csak történelmi, nem csak politikai, nem csak etnikai fogalom, hanem mindenekfelett lelki.
Gyökere az öntudat, lendítőereje a hivatásszeretet, ihletője a vallásos érzés.
„De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete” (Jakab 1:25) PETŐFI SÁNDOR a neve!!

Kárpátia zenekar: Hej tulipán. E gyönyörű dal szóljon a szabadság népének. – Hallgassuk meg!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2018. szeptember 29.

A képek forrásai:
erikapanzio.hu

Vélemény, hozzászólás?