„Újonnan kell születnetek” /Szent János apostol ev. 3:7/

Magyar Testvéreim!

A húsvétot követő első vasárnapot a régi egyház fehérvasárnapnak nevezte. Van, ahol a gyülekezet tagjai ekkor emlékeznek saját megkeresztelkedésükre, máshol meg ezen a vasárnapon konfirmálnak a fiatalok.
Quasimodogeniti vasárnapjának a témája a Krisztus feltámadásának következménye: az újjászületés. Szoktuk mondani Luther nyomán, és immár 1000 nyelvre le is fordították, hogy Szent János apostol evangéliumának 3. fejezete EVANGÉLIUM AZ EVANGÉLIUMBAN, vagy akár a Biblia szíve. „Ha elveszett volna valami tragédia nyomán a kezdetekkor az Irás, és csak ennyit őrzött volna meg az emlékezet, akkor is teljes lenne az üzenet” (Tőkés László)

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” /3:16/
Senki sem érdemel semmit, sem akkor, sem ma, és Isten mégis szeret. Testi születésünket egy másik, egy mennyei eredetű, Istentől jövő születés követi. Élő reménységre szült újonnan minket Isten a Krisztus feltámadása által. Az élő reménység Isten erejére tekint, az Ő segítségben bízik.
A 24 esztendős lángész Michelangelo a Fájdalmas Anya /Pieta/ mély gyászában azt a földöntúli, sugárzó mennyei reményt is fel tudja mutatni a carrarai márvány lelkében, hogy titokzatos, szeretett Fia nem a sírban végzi pályafutását, hanem magához von mindeneket, hiszen Benne áll fenn a teremtett mindenség a kolosséi levél szerint.
Reményik Sándor az erdélyi líra egyik legnagyobb zsenije egy szép versében egy titokzatos találkozásról ír. Az ismeretlen Istennek – Olvassuk el a művet!

Nem hódításra indultunk mi el
A végtelenből, – csak találkozásra.
Testvér, a mi testvérségünk
Ezért oly ritka, szép és drága.
Nem hajtottuk a lelkünket igába.
Egymás lelkét prédának sose néztük,
Szemmel nem vertük, szóval nem igéztük.

Maradtunk szabadok a szeretetben.
Maradtunk egyenlők a szeretetben.
Maradtunk testvérek a szeretetben.

Egymás lelkében tiszteltük a törvényt.
S a végzetet, mint napsugár és örvényt.
A törvény betűje ha összevágott:
Ujjongva hirdettük a rokonságot.


S ha egymás lelke tájait bejárva,
Rábukkantunk egy nekünk idegen,
Ismeretlen istenség templomára:
Oltárát virággal szórtuk tele,
És szóltunk csendesen: bár nem enyém,
Szenteltessék meg mégis a neve.

Sok érdekes és tanúságos találkozásról olvasunk az Írásokban, de amelyiknek Krisztus Urunk az egyik szereplője, az örökre beleégett a másik fél életébe, és az utókor emlékébe. Boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, tanítványaival, betegekkel, megfáradtakkal, gyászolókkal való találkozásai alkalmával.
Az agg Simeonnal, aki a világ üdvösségét látta benne. A samáriai asszonnyal, akinek élő víz forrását adományozta. Zákeussal, aki a pénzt szerette a legjobban a világon, és Jézus bement hozzá. Vádlói előtt viszont néma maradt. A zsidó Nagytanács vezetője Annás, és veje Kajafás főpapok heves vádjaira nem válaszolt, ezért még jobban meggyűlölték.
Heródest sem méltatta. Róma mindenható ura ebben a világban a császár volt, Poncius Pilátus helytartó annak barátjaként, még emberségesnek bizonyult Jézus perében, bár unta a zsidók örökös viszályait.
A világ legnagyobb zongora művésze Liszt Ferenc volt, a ferences szerzetesek nagy barátja és tisztelője. A jeruzsálemi Via Dolorosa mintájára a római Colosseumban is felálították a 14 stációt ábrázoló emlékműveket, hova elzarándokolt az ekkor már abbévá szentelt zeneszerző is.
Ezt írja Liszt Ferenc: „Magam is részt vettem e szertartáson, mégpedig a római Colosseumban, elmerülve a szent vértanúk vérében. A zene itt következő lapjain megpróbálom alázatosan kifejezni jámbor érzelmeimet”
Liszt Ferenc: Via crusis – Részvéttől megvilágosodva – Hallgassuk meg a mennyei művet prof. Dr. Karasszon Dezső művész úr szolgálatával!

Nikodémus görög nevű farizeus zsidó ember volt. Ekkor már a hellénizmus annyira elterjedt a zsidóság között, hogy sok zsidó görög nevet viselt. Égető kérdéseivel éjjel keresi fel Jézust, aki Izrael tanítójának nevezi tiszteletből, de Nikodémus semmit nem értett Jézus küldetésének lényegéről, ahogy sokan ma sem.
A megértés kulcsa Szent Urunk mondata: „Bizony, bizony mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten Országát” Nikodémus még messzebb kerül, mert így folytatja: „Hogyan születhet az ember öreg létére?” Jézus így felelt: „Bizony, bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten Országába. Ami testtől született test az, ami Lélektől született lélek az.”

Ady Endre: Az Isten balján – Hallgassuk meg a művet Szacsvay László színművész szavalatával!

A legmagasabb kivirágzása az ótestamentumi gondolatnak a szívcsere. Az új ember megjelenése. Ezékiel próféta írja: „Hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, és adok néktek új szívet és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet, és az én lelkemet adom belétek és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.” /Ezékiel 36:25-26/

Nemeskürty István tanár úr, Koltay testvérek és Demjén Ferenc a Honfoglalás emlékére, és Árpád-házi Szent László Király tiszteletére alkották meg világhírű alkotásukat Franco Néro egyik szerepével:
KI szívét osztja szét – Hallgassuk meg a dalt!

A felülről való születés a Törvény-vallás képviselőjének érthetetlen. A Szent Lélek a történelemben és ebben a történetben is munkálkodik. Mert Isten azért küldte Jézust a világba, hogy üdvözüljön általa. „Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei”
Jézus segít Nikodémusnak a megértésben. Szembeállítja a testi világszemléletet a mennyei világszemlélettel.
Van kiválasztott ember, és van elveszett ember. Téves felfogás Izraelre rásütni, hogy kiválasztott. Minden a Krisztushoz fűződő viszonyon áll vagy bukik. Ha nem tér meg, akkor elveszett.

Imádkoznunk kell azért, hogy látogasson meg a „nap támadat a magasságból” Zámbó Jimmy: Nézz le rám, ó Istenem – Hallgassuk meg a dalt!

A net-szószék ezres lélekszámú közösségétől szoktunk kapni időnként pár soros levelet, köszöntőt, köszönetet. Egy esztendeje idéztünk 10 levélből, amelyet kiváló, nagy tudású jó magyarok írtak. Most a húsvét ünnepére is érkezett egy olvasói levél, melynek feladója Győrffy Sándor Barátom, Testvérünk, a Hazatérés Temploma presbitere.
Foglalkozására nézve a Muravidék főszerkesztője, festőművész, grafikus, szobrász, író, kísérleti színház és film performance.
Köszönjük kedves levelét Művész Úrnak, e helyről is Isten gazdag áldását kérjük Életére, munkájára, Ft. Hegedüs Lóránt püspök úr hagyatékának gondozására.

Olvassuk el a levelet!

Kedves László!

Micsoda erkölcsi erő vezeti gondolataidat, hogy hetente elküldöd Igei útravalónak nevezett írásaidat. Én mindig elolvasom és dokumentálom. A baj csak az vele, hogy mindig megsiratom, amit, tudom, nem tartanak férfias cselekedetnek.Nagyon kevés hasonló lelkületű és egyben kulturális tartalmú üzenettel találkozom.Adjon a Teremtő Számodra további tiszta elmét, erős akaratot és szeretetteli szolgálatot, kívánom a Feltámadás hajnala előtti éjszakán,

szeretettel, Győrffy Sándor.

A Feltámadott Úr a hét első napján szent angyalai közösségében találkozik az Őt siratni érkező asszonyokkal, leghűségesebb két tanítványával, majd a többi szent apostollal is, kiknek majd missziói feladatot ad az idők végezetére szólóan. A kárhozat világából a menny világába kell hívni testvéreinket életpéldánkon keresztül.
Nem szavakban áll az Isten Országa, hanem cselekedetekben!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2019. április 27.

A képek forrásai:
hu.depositphotos.com
hu.wikipedia.org

Vélemény, hozzászólás?