„Várja lelkem az Urat” /Zsoltárok könyve 130:6/

Magyar Testvéreim!

Áldott Advent drága idejét és alkalmát Isten kegyelme ebben az esztendőben is elhozta életünkbe. Advent alkalmával mindig előre tekintünk a karácsony felé.
Ott él bennünk az ünnepi hangulat, és várjuk annak beteljesedését. Szépek az utcáink, tereink, templomaink, házaink, fényeink. Fontos ez, nem becsüljük le, és nem szabad szektás módon támadni. Áldott emlékű Ft. Dr. Fekete Károly Nyírségi Egyházmegye esperese sokszor elmondta nekünk az ünnepet megelőző lelkésztestületi értekezleten:
„Ne bántsátok soha a szép üzleteket, a sorba rakott fenyőfákat, emberek munkája van mögötte. Te is ott állsz majd a sorban, és megveszed családodnak ami szükséges.”
Persze tudjuk, hogy nem ragadhatunk bele az ünnep sokszor már hisztérikus vásárlási lázába, mert a karácsony nem erről szól!
Üzenete mélységes mély, mint a történelem kútja. Valakit ígért Isten, hogy a bűnbe esett, és bűnbe vesző ember életét kimentse a kárhozat poklából. A kígyó ősellenség, a hazugság atyja, vágyódása van reánk. Kísértései mindig a hatalomról, az országról és a pénzről szólnak. Támadásait visszaverni csak Igével, a Testté lett Igével vagyunk képesek.

Ady Endre-Bubik István: Az Úr érkezése – Hallgassuk meg a Költő-Vátesz Istenes versciklusának eme páratlan remekművét!

Luther Márton egyik adventi igehirdetésében következő módon szólította meg hallgatóit: „Ő jön. Nem te mégy hozzá. Minden értékeddel és fáradságos munkáddal sem érhetsz fel hozzá, nehogy dicsekedhess, mintha szolgálatoddal és érdemeddel, te hoznád le őt magadhoz. Király és koldus találkozása ez. Adventben élő emberek vagyunk, mert Király jön hozzánk, Ő a jelen Ura, számomra mindig a most.
Maga a négyhetes időszak az egyházi évben az Advent nevet viseli. Adventus Domini latin kifejezés az Úr eljövetelét jelenti. Az egyház ünneprendjében ez a hónap a fokozott Krisztus-várás jegyében telik. Várják a keresztyének a következő karácsonyt, hogy emlékezzenek „Krisztus Urunknak áldott születésére” (315. Dicséret), vagyis első eljövetelére, Advent ugyanakkor Krisztus Urunk második visszajövetelére figyelés időszaka is. Katholikus gyülekezetekben sok helyen még ma is szokás a hajnali rórátéra menő közösség hűséges bizonyságtétele az Úr váradalmáról.

Ady Endre – Kállai Ferenc: A Sion-hegy alatt – Hallgassuk meg a Költő-Vátesz Istenes versciklusának eme csodáját, ahol magam is állhattam egykor!

„Te vagy földi éltünk” – Hallgassuk meg a hűséges gyülekezet bizonyságtételét az Úr Krisztus váradalmáról!

Érdekes válaszokat kapnánk, ha a riporter kis magnójával találomra megszólított embereket kérdezne arról: „Ön mit vár, kit vár 2019 karácsonyán?”
A zsoltáros lelkére hallgat, nem a világ mulandósága csábítja: „Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a hajnalt”.
Várakozása és vágyakozása nem fog megszégyenülni, mert Istenben bízik. Aki pedig Benne bízik, az még soha nem csalatkozott.
A világtól elzárva, mégis a világnak elküldve ajándékoz meg bennünket Jó Atyánk, a Megváltó és a megváltás örök üdvösségével.

Kárpátia zenekar: A világtól elzárva – Hallgassuk meg a dal áldott üzenetét!

Valaki azt mondta, már semmi sem a régi. A világ és a rohanás kiöl lassan minden jó érzést az emberekből, Külsőségekben és látszatcselekvésben merül ki minden.
Mi Urunk Jézus Krisztus neve halványodik, a kereskedelem profit-éhsége maga alá temeti. Elmondtam sok ellenkező példát is, és úgy zártam, ha sok minden így is van, mi mutassunk példát, ne sodorjon magával a világ árja. Kevesen voltak a próféták, apostolok, és általuk mégis tudott változni egy nép, vagy akár a világ.
Vannak még „Boldog emberek” Móricz Zsigmond nagy írónk szerint is, pedig Joó Mihály a Tisza-mentén igen csak küzdött a mindennapok rögvalóságával.

Omega Oratórium: Boldog angyalok – Hallgassuk meg a legendás zenekar liturgikus művét!

Elérkezett az esztendő utolsó hónapja. Egyfajta számadás is ez. Legyen számunkra az elcsöndesedés, önvizsgálat, bűnbánat, böjt, megtisztulás kedves ideje.
A zsoltáros pásztorként vagy királyként egyformán szükségét érezte az Urral való találkozás belső harmóniájának. Sokszor a mi rongyolt lelkünkből is a hit bizonyossága hiányzik, és üres minden, bár legyen elhalmozva minden földi jóval. Vegyük észre és lássuk meg, hogy hány embertársunk nélkülöz és szenved! Önzésünk belső világából és óemberéből kilépve rácsodálkozhatunk, hogy mennyi jót tehetünk másokkal, ami nem első renden csak anyagiak kérdése.
Gyógyuljon egy kicsit beteg világunk általunk is (Ady Endre: Beteg a világ, nagy beteg. Írta a költő 101 esztendeje, és ma még igazabb, mint születésekor.

Kárász Izabella: Megérkezett – Olvassuk el e szép adventi verset hitünk épülésére!

Advent után, mikor a Csendnek vége lesz,
Az égi fény jelzi: megérkezett,
Piros szívek arany húrján majd felkacag
A Hozsánna, Dicséret és Hódolat.
Az én szívem’ is megérinti az öröm,
És hirdetem mindenkinek, hogy íme, jön!
Advent után, mikor a Csendnek vége lesz,
S az égi fény jelzi: megérkezett!

Ó, szent, nagy Éj, te békességnek éjjele,
A Boldogság és Üdvösség szent fényjele,
Mikor viszály, békétlenség kudarcba fúl
És hatalmas máglyafényként a hit kigyúl!
S a szeretet úr lesz a nagy világ felett,
S jóakarat simítja meg a szíveket,
Advent után, mikor a Csendnek vége lesz,
S az égi fény jelzi: megérkezett!

Advent alatt ti földön élő emberek
Kongassátok az elhallgatott szíveket,
Legyen csengés-bongás a föld terén át,
Úgy várjátok az örök Isten szent Fiát!
Mert jön, mert jön, mert nemsokára itt leszen,
Az ég fénylő csillagképében megjelen,
Advent után, mikor a Csendnek vége lesz,
S az égi fény jelzi: megérkezett!

Karácsony jön, hatalmas és titokzatos,
Kigyulladnak szívek, tüzek és csillagok,
Megtalálják Jézus Krisztust az emberek
S a békesség zászlója leng a föld felett,
Béke, öröm, szeretet és jóakarat
Játsszák el a karácsonyi himnuszokat,
S velük zengi a boldog föld az éneket:
Urunk, Szabadítónk, megérkezett!

ÁLDOTT ADVENTI IDŐKET, ÉS LELKI CSÖNDESSÉGET KÍVÁNOK TESTVÉREIMNEK!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2019. november 30.

A képek forrásai:

1 thought on “„Várja lelkem az Urat” /Zsoltárok könyve 130:6/”

  1. My brother saved this web site for me and I have been going through it for the past several hrs. This is really going to assist me and my friends for our class project. By the way, I like the way you write.

    Nyers fordítás a Google segítségével:
    “A bátyám elmentette nekem ezt a weboldalt, és az elmúlt néhány órában végigjártam. Ez valóban segít nekem és barátaimnak az osztály projektünkben. Egyébként tetszik, ahogy írsz.”

Vélemény, hozzászólás?