„Vegyetek Szentlelket” (Szent János apostol ev. 20:22)

Gyertyanliget, Nagyboldogasszony Római Katolikus templom, 1824 Kárpátalja

Magyar Testvéreim!

A Szentlélekről a Biblia első verse azt mondja, hogy kezdetben, mikor teremté Isten az eget és a földet, a föld kietlen és puszta volt, sötétség töltötte be a mélységeket, de az Isten Lelke ott lebegett a vizek felett.
Előbb volt a Szentlélek s azután lett a világ, mert a világmindenség nem egyéb, mint a Lélek teremtő munkája.
‡ A legfelségesebb teremtő munkája a Szentléleknek az, hogy létrehozza a sötétség kavargó káoszából e rendezett világ kozmikus fényű tündöklését.
Az őserdő szélén helye lesz a virágok sokszínű beszélhetetlen csodájának, melynek illata „régmúlt” a költővel szólva.
‡ A legfelségesebb teremtő munkája a Szentléleknek az, hogy az emberi történelem sokszor bűntől terhes fekete lapjain képes formálni az Üdvösség fényét.
„Fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától”, – imádkozzuk az Apostoli Hitvallás sorait.
‡ A legfelségesebb teremtő munkája a Szentléleknek az, hogy „Kihívott minden népből Egy lelki népet itt”, – énekeljük elhívásunk a 392. Dicséretünk soraiban.
A kiválasztás csodája, hogy a kiválasztott lelkeket formálja, alakítja és vigasztalja.

Pannónia csodája, Tata

Mikor a városból meghozatták a vaskályhát, az egész faluban kemencékben tüzeltek még. Ady Lőrinc a família életét újrakezdeni kívánó kisnemes fejébe vette, hogy Szilágylompért kazettás templom-mennyezetének ősi üzenete Érmindszenten is életnek beszéde lesz.
Kalotaszeg 40 csodás településének legszebb leányát Nyárszón találta meg, akiről így ír a krónikás: „Hét vármegyére szóló szépséget és jóságot Mária kisasszonyban találta meg”. Viski Dániel Nyárszó legendás tudású lelkipásztora nagyapaként üzen haló poraiban is 1872. július 24. óta a falú temetőjéből Pásztor Máriának, hogy „bizarr, legszomorúbb fiút” fogja szülni a magyarságnak.

Ady Endre: Az anyám és én – Hallgassuk meg a próféciát a színészkirály előadásában, szívemben hordozva az eredeti helyszínek mély igazságát!

Sík Sándor : Kék hegyek

Mese-tüzében alkonyi sugárnak
Kéklő hegyormok halkan muzsikálnak.

Lelkedbe lopják arcuk hűvösét,
És zsongva hív a kéklő messzeség.

Szívedre hullnak, mint az enyhe harmat,
Hívó, mosolygó messze halk hatalmak.

És lelkedet kitárod csendesen
És elindulsz a kék ösvényeken.

Nézel, komolyan, hittel mosolyogva
A fátylasarcú esti hegyfokokra.

És mégy és mégy. Ki tudja, merre mégy?
Ki tudja, meddig zeng a messzeség?

Minő titkoktól terhesül a távol?
A hegyek arcán hétszeres a fátyol.

De megállanod soha nem lehet,
Mert rádleheltek egyszer a hegyek

‡ A Szentlélek Krisztus arcára alakít át egy boldog ismeretet.
Mi az az ismeret és hogyan alakít át?
A Feltámadott Krisztus a zsidóktól való félelem miatt bezárkózó tanítványai között egyszer csak megáll középen és így szól: BÉKESSÉG NÉKTEK!
Az első HÚSVÉT estéjén vagyunk, gondoljunk arra, miféle akadályokat győzött le, hogy idáig elérkezett.
Az Atya jobbjáról a világegyetem végtelenjén át, az Éden fái között látva a kísértést és a Kísértő győzelmét.
Eljön, és éppen azt adja, amire leginkább szükségünk van.
Ki az, aki hozzá fogható?
Ki lehet más központ?
Ki az aki ezt mondta?: „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön”

‡ Kik állják körül Feltámadott Urunkat? Próféták, apostolok, atyák, szentek, tudósok, bölcsek, aggastyánok, gyermekek, előkelők, elesettek.
Nincs példa arra, hogy Urunk valakit aki Hozzá ment, elutasított volna. Mindenkihez van jó szava, áldott üzenete, gyógyító segítsége.
„Az elkárhozott lelkek közül egy sincs, aki azt mondhatná: Krisztushoz mentem, de Ő elutasított” (C. H. Spurgeon angol lelkész)

ANGYALOK MONDJÁK: EGYETLEN IMA VAN A FÖLDÖN, AMIT MÉG ISTENNEK IS KÖTELESSÉGE MEGHALLGATNI: EZ PEDIG JÉZUS IMÁJA

AZ EGYETLEN IGEN VOLT A FÖLDÖN BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA, AKI AZT MONDTA A KÁNAI MENYEGZŐN: „TEGYÉTEK AZT, AMIT MOND”

Juhász Gyula: A fekete Mária – Olvassuk el a piarista tanár hitvallását a menny katedrájáról!

Ősi templom árnyas szögletében
Századoknak füstje és pora
Lassan lepte be s ő mély sötéten
Néz jövőbe hét tőrrel szivében:
Magyarok Asszonya.

Háború és béke váltakoztak
És jött és ment nemzetek sora,
Nyarak búzát, telek havat hoztak,
Ő csak nézett, a Fiát karolva:
Magyarok Asszonya.

Hű zarándok messze, messze tájról,
A lábain országút pora,
Vigaszt várva hozzájött s a távol
Múltakból gyászt s jó reményt világol
Magyarok Asszonya.

S jöttem én is, e szomorú öltő
Bús magyarja, hű zarándoka,
Mit adhatnék, csüggedt, árva költő:
E dalt hozom, mint könnyét a felhő,
Te feketén is vigaszt derengő
Magyarok Asszonya!

‡ Középen állva látva sebeit gyógyulást hoztak a világra, mely Ézsaiás próféta próféciájának beteljesedése lett.
A világtörténelem és a világegyetem központja Jézus. A Kolosséi levélben fejti ki ennek teljességét Pál apostol: „Benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve”
(Kolossé 2:3)
Ő a Krisztus, a Fiú, a Megváltó, a Főpap, az Áldozat, a Próféta, az Ige, a Király, az Úr, az Egyház Feje.

Berzeviczi Zsófia adománya Mádnak 1778
A hallgató angyalok a hit és hallgatás jelképei Nepomuki Szent János mellett!

‡ Az Egyház Ura három nagy ajándékot oszt tanítványainak:
A misszió – „Amint engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket”
A kulcsok hatalma – Evangélium mellé Törvényt is adott: Mennyország hívők előtt megnyílik, hitetlenek előtt bezárul. (Heidelbergi Káté 83-84)
A Szent Lélek – A teremtés csúcspontja az volt, mikor Isten a földnek porából formált emberbe az életnek lehelletét lehelte, és lett az ember élő lélekké (I. Mózes 2:7, Arany János)

Mennynek Királyné Asszonya, Húsvéti katolikus népének – Gyergyóújfalu

‡ Ez pedig az új teremtésnek a képe, ami a váltság. Az új ember, a Homo Renatus útrabocsátása. Szimbolikus előképe a Szentlélek kitöltetésének, a Pünkösdnek!

Gyóni Géza: Csend – Hallgassuk meg Békéscsaba theologus zsenijének versét, aki 33. születésnapján halt éhen Szibériában.

E Turul – madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Így él a brüsszeli elit Európa legszigorúbban őrzött településén
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mutatunk tíz gyöngyszemet Erdély legszebb nevezetességeiből
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Annyira sokkoló volt a Mi Hazánk bejutása és a kétharmad, hogy az ágyból sem tudtak kikelni az „ellenzéki fiatalok”
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Ezek a világ legszebb könyvtárai
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Felavatták Ravasz László szobrát Leányfalun
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Prédikáló szépség az Ormánságban
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen – Józsa,2022.május.7.

A képek forrásai:
google.com
hu.wikipedia.org
magyarulbabelben.net
lurkovilag.hu
erikaonlineviragszalon.hu
boon.hu
origo.hu
kuruc.info
reformatus.hu

Vélemény, hozzászólás?