„Íme az én anyám és az én testvéreim” (Szent Márk ev. 3:34)

Szent Anna szobra (1890) Makón a Városközpontban található a Vörösmarty és Árpád utca sarkán
Szász Endre: Női portré
Szász Endre világhírű székely származású festőművész egyszerre hordozta magában Rembrandt, Van Gogh és Picasso tehetségét, írta róla egy angol művészettörténész

Magyar Testvéreim!

A hit legmagasabb fokán a próféták állnak. A prófétai bölcsesség a szent szövegek beható ismeretén alapszik. tartalmazza a szó szerinti értelmezés, logikai összefüggések, példázatok megértésének, és a misztikus tartalom fölfogásának képességét is.
A szellemi tisztánlátás és a hit tisztaságának olyan magas szintje ez,hogy a kinyilatkoztatás által kapott szöveghez hűen kell ragaszkodnia, ellenében nem szólhat és nem cselekedhet.

A tökéletesség valósága egy személyben KIRÁLY, FŐPAP, PRÓFÉTA! A Mi Urunk Jézus Krisztus, a Testté lett Ige, a Szentháromság második Személye!
Jeruzsálemből, a szellemi központból farizeus írástudók jönnek, és hozzák a nagy zsinagóga döntését:
„Belzebub van benne, és hogy az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket” – Itt azért meg kell állnunk. Ide eljutni egy olyan érzéketlen és megátalkodott sátáni oppozíció, amire csak a feneketlen mély gonoszság képes.
De mondják, hogy a Sátán szövetségese Jézus.
Theologiai jelentőségében nem mérhető a Jézust gyalázó farizeusok bűntette ahhoz az alávaló cselekedethez ami az ónodi országgyűlésen történt, de adott a párhuzam.

1707. május 31. – június 22. között Nagyságos Rákóczi Fejedelem országgyűlést hívott össze, ahol többek között Turóc Vármegye két képviselője ördögi aljassággal megvádolta a Fejedelmet, hogy azért nem köt békét a Habsburggal, mert ehhez anyagi érdeke fűződik.
gróf Bercsényi Miklós azonnal négybe vágta Rakovszky Menyhértet, a másik hazaárulót azért tartotta életben még egy napig, hogy legyen ideje gondolkodni és szenvedni. Okolicsányi Kristófnak gyorsan eljött a másnap, arra pedig érkezett a kárhozat.
A kuruc rendi Országgyűlés még a Vármegye zászlaját és pecsétjét is törölte, majd kimondta újra a Szenátus korábbi határozatát: a HABSBURG HÁZ TRÓNFOSZTÁSÁT.

Arany János: A régi panasz – Olvassuk el a költőfejedelem nagy versét!

Arany János

„Eh! mi gondod a jövőre?
Eh! a múlttal mi közöd?
Könnyel a múlt sirja dombját
S a reménynek száraz lombját
Hasztalan mit öntözöd?

Századoknak bűne, átka
Mind csak téged terhel-e?
Nem talán még sokkal érzőbb,
Nem talán még sokkal vérzőbb
Honfitársid kebele?…”

Oh, tudom; de bánatomban
Meg nem enyhit társaság;
Mint szülétlen több gyerekre
Osztatlan száll s mindegyikre
Az egész nagy árvaság.

Sőt azáltal súlyosb részem,
Hogy míg a tett melege
Más sebét enyhőbbé tészi:
Ő, szegény, csak kínját érzi –
A lant méla gyermeke.

Hogy reméltünk! s mint csalódánk!
És magunkban mekkorát!…
Hisz csak egy pontot kerestünk:
Megtalálva, onnan estünk;
Így bukásunk lelki vád.

Mennyi seprő a pezsgésben,
S mily kevés bor!… Volt elég,
Kit nagy honszerelme vonzott
Megragadni minden koncot,
Nehogy más elkapja még.

Mennyi szájhős! mennyi lárma!
S egyre sűlyedt a naszád;
Nem elég csak emlegetni:
Tudni is kell jól szeretni,
Tudni bölcsen, a hazát.

Vagy nekünk már így is, úgy is
Minden módon veszni kell?
Egy világ hogy ránk omoljon?
Kül-erőszak elsodorjon?…
Vagy itt-benn rohadni el?

(1877. július 26.)

✠ Mit érezhetett Szent Urunk?, mikor az ördög szövetségesének nevezték!
✠ Mit érezhetett Rákóczi Fejedelem?, mikor két képviselője hazaáruló Habsburg-bérencnek nevezte!

Sok bántó gonoszság ér bennünket az életben, de ehhez fogható lelki brutalitás és terror keveseket.
Jézus mondja is, hogy a pokolból nincs megváltás, a Sátán nem tér meg és nem születik újjá.
Kiegyenlíthetetlen ellentét Jézus és a farizeusok között, Rákóczi és a Turóc-vármegyei követek között.
A Szentlélek elleni bűnre nincs bocsánat, az a kárhozat mélye a Sátán birodalma.

E szívfájdító és komor órára áldott Jó Istenünk elhozza a derű napsugarát jó emberek képében.
✠ Üzennek Jézusnak: „Íme anyád és testvéreid odakint keresnek téged”
✠ Üzennek Rákóczinak: „Egységes a kuruc tábor Fejedelem: Felvidék, Kárpátalja, Erdély egy emberként követ. Egri püspök imádkozik, Csáky Krisztina megterít”

Csodákat kik látni vágytok – Hallgassuk meg Csíksomlyó gyülekezetének hitvalló énekét!

✠ Krisztus Urunk embersége abból áll, hogy nem szégyelli őket atyjafiainak hívni.
Itt Isten akarata nemcsak etikai, nemcsak hitre épülő engedelmesség, hanem Istennek jótetszése.
✠ Nagyságos Rákóczi Fejedelem embersége abból áll, hogy kapára-kaszára kapó rongyos kurucaival, jó palócaival, kedves ruszinjaival mindent feláldoz a haza oltárán a Habsburg-elleni élet‑halál küzdelemben. Európa mind az öt hatalmi központja becsapja és hitegeti. Egyedül Istene és népe maradt szívében és zászlaján.

„Aki az Isten akarata szerint cselekszik, az az én testvérem, és az én anyám” – így terjeszti ki egyetemessé családján keresztül a krisztusi etikát a Mi Urunk Jézus Krisztus.

Ó Mária Isten anyja – Hallgassuk meg Mátraverebély-Szentkút gyülekezetének hitvalló énekét Tóth Béla Kántor úr művészi szolgálatával!

SZENT JOACHIM és SZENT ANNA életéről keveset tudunk. Az apokrif irodalom leírja, hogy 20 év házasság után sem volt gyermekük, megvetett bűnös embernek tartotta őket környezetük. Az Ószövetségi példák nyomán imádságban vitték Isten elé nyomorúságukat, mely meghallgattatott.
Gyermekük Mária lett, kegyelemmel és Szentlélekkel teljes.
✠ A római katholikus egyházban és népünk körében mélysége mély tisztelet övezi Boldogságos Szűz Mária Édesanyját Szent Annát.
Bálint Sándor legnagyobb néprajz tudósunk ezt írta: „A hazai Szent-Anna tisztelet gazdagságát és színes változatosságát a kultusz sokrétegűsége mutatja.
Kiváltságos patrónájaként tisztelte sok ügyében-bajában az asszonynép, de tisztelték azok is, akiknek foglalkozása valamiképpen a gazdasszonysággal függ össze.
Tisztelték asztalosok, kádárok, bányászok, szőlőművesek.
Anna és Mária méhéből sarjadt a Szőlőtő, belőle termett a megváltás bora”

Még megérhette, hogy láthatta a gyermek Jézust, ki szüleivel visszatérhetett Egyiptomból Názáretbe.
Lelkét angyalok vitték Ábrahám kebelére.

Vajda János: Tünemények – Olvassuk el a romantika nagy költőjének szép versét!

Puszták örök lakója néha lát
Feje fölött, tündöklő légen át,
Vonulni egy különös madarat
Minőt nem látott még ez ég alatt.

Jó ismerőse mind amennyi van
Erdőkön, lápok ingoványiban,
Egyszerre kitalálja név szerint,
Melyik mi fajta, hogyha rátekint.

De ezt az egyet – ezt nem látta még.
Sovány kiváncsin lesi, várja rég,
Hogyha fölötte újra elhalad,
Megnézi jobban, megcsodálja majd.

És várja, várja sok, sok ideig,
Mig maga is beléöregedik.
Hó a szakálla már, gyér fürtje len,
Az a madár többé meg nem jelen.

Eszébe jut, álmában látja még;
Nincs lelke tükrén már csak ez a kép.
S végpercein, midőn már szinte holt,
Csak akkor tudja meg, mi ritka volt.

*

A költőnek, ti többi emberek,
Emelni szobrot ne siessetek.
Mert úgy lehet, még áll a büszke emlék,
Midőn dalát már régen elfeledték…

Halhatlanok birája az idő.
Csak akkor tudjátok meg, hogy mi ő,
Ha elmerültek hosszu századok,
S hozzá hasonlót még nem láttatok…

Július utolsó vasárnapján sok-sok római katholikus templomban tartják a Szent Anna búcsút.

Kárpátia zenekar: Legenda – Hallgassuk meg a dalt a legendás Szent Anna tóról!

Isten üdvterve a történelemben rendelése szerint teljesedett ki a beteljesedés felé, használva áldott eszközeit, a hit hőseit:

Szent Joachim és Szent Anna
Zakariás pap és Erzsébet asszony
József és Mária

Jézus rokonai és családjaik ők napi igénk szerint.
De a vér kötelékénél erősebb a Lélek köteléke. Jézus végighordozta tekintetét rajtuk és így szólt:
„Aki az Isten akarata szerint cselekszik, az az én testvérem, és az én anyám”

Így lehetünk mi is az Ő testvérei, ha cselekedtük Isten akaratát!

John Lennon: Imagine – Hallgassuk meg a legendás énekes himnusszá nemesült dalát a tokiói olimpia tiszteletére,a 206 ország sportolóinak fair-play játékán.

Az összesített éremtáblázat élén Isten legtehetségesebb népének kívánunk további sok-sok sikert, himnusz – éneklést, piros-fehér-zöld zászlók dicsőséges lobogását.

HAJRÁ MAGYAROK

E Turul-madár szárnyai őrizzék a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Olvasóink figyelmébe az alábbi írásokat

565 éve történt a nándorfehérvári diadal

Erőt adott a szolidarítás

Nem feledett hűség: magyarországi támogatással épült sportcsarnokot avattak Gyimesközéplokon

Megújult Apanagyfalú középkori református temploma

Magyar állami támogatással épült óvodát és bölcsődét avattak Aradon

Akik a hitükért haltak meg

Angyalkút – Békéscsaba

Egri Bazilika Főoltára

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2021. július 24.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
artnet.com
archanum.hu
szon.hu
kuruc.info
kronikaonline.ro
haon.hu

Vélemény, hozzászólás?