Napi ige (2021. július 1.)

Nt. Hegedűs Lóránt református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve 10. részének 1-11. versei:

Az angyal kezében könyv, melyet János elnyel. A hét mennydörgés.
1, És láték egy másik, erős angyalt az égből leszállani, a ki felhőbe vala öltözve;és fején szivárvány vala, és az orczája olyan vala, mint a nap, és a lábai mint a tűzoszlopok;
2, És a kezében egy nyitott könyvecske vala; és tevé a jobb lábát a tengerre, a bal lábát pedig a földre;
3, És kiálta nagy szóval, mint mikor az oroszlán ordít; és mikor kiálta, megszólaltatá a hét mennydörgés az ő szavát.
4, És mikor a hét mennydörgés megszólaltatta az ő szavát, le akarám írni; és az égből szózatot hallék, a mely ezt mondá nékem: Pecsételd be, a miket a hét mennydörgés szóla, és azokat meg ne írd.
5, És az angyal, a kit láték állani a tengeren és a földön, felemelé kezét az égre,
6, És megesküvék arra, a ki örökkön örökké él, a ki teremtette az eget és a benne valókat, és a földet és a benne valókat, és a tengert és a benne valókat, hogy idő többé nem lészen:
7, Hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, a mint megmondotta az ő szolgáinak a prófétáknak.
8, És a szózat, a melyet hallottam az égből, ismét szóla nékem, és monda: Menj el, és vedd el azt a nyitott könyvecskét, mely a tengeren és a földön álló angyal kezében van.
9, Elmenék azért az angyalhoz, mondván néki: Add nékem a könyvecskét. És monda nékem: Vedd el és edd meg; és megkeseríti a te gyomrodat, de a szádban édes lesz, mint a méz.
10, Elvevém azért a könyvecskét az angyal kezéből, és megevém azt; és az én számban olyan édes vala mint a méz; és megettem azt, megkeseredék az én gyomrom.
11, És monda nékem: Ismét prófétálnod kell néked sok népek és nemzetek, és nyelvek és királyok felől.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Mit tudhatunk?
A Jelenések Könyve Istennek olyan titkait tárja fel a világ jövőjére nézve, amiket máshonnan nem ismerhetünk, de hiú önáltatás lenne azt hinni, hogy ezzel Istent és az ő dolgait teljesen kiismerhettük.
János is ebben a szent önáltatásban élt és lázasan jegyezgette a látottakat-hallottakat, amíg a hét mennydörgés szózata után Isten be nem pecsételtette vele, amit hallott.
Sok titka van még előttünk Istennek. Hiszen nagyobb Ő, hogysem beláthatnánk. Tervei között bizonyára vannak olyanok, miknek tudását nem viselhetnénk még el. Sok dolgába pedig – ha ismernénk titkai – beleszólhatnánk, akadályozhatnánk tervei véghezvitelében.
De gazdag kijelentést nyerünk Tőle. János előtt is megnyílt egy “könyvecske”, mely Isten kijelentéseivel van teleírva. Evangélium van rajta, mind olyan amiről a próféták már jövendöltek, mégis ahogy János belső részeit átjárja, megkeseredik. Még amit adott nekünk Isten, mint kijelentést, sem mindig tudjuk elhordozni. Nagy kitüntetés, de nagy felelősség is, és komoly fájdalmakkal járhat az Ő sáfárjának lenni.
Több alázatosságot a titkok előtt, melyeket Ő még elzárva tart előttem – több bátorságot mindannak elhordozására és vállalására, amit titkaiból kijelentett!

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?