Napi ige és dicséret (2021. december 6.)

Nt. Hegedűs Lóránt református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 10. részének 15-18. versei:

Az úrvacsora Krisztussal való közösség
15, Mint okosokhoz szólok, ítéljétek meg ti, a mit mondok.
16, A hálaadásnak pohara, a melyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, a melyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é?
17, Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan; mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk.
18, Tekintsétek meg a test szerint való Izráelt! A kik az áldozatokat eszik, avagy nincsenek-é közösségben az oltárral?

Dr. Victor János igemagyarázata:

Szent külsőségek
Vannak külső cselekmények, mondja az apostol, és ilyenek az istentiszteleti szertartások, amelyek sohasem lehetnek csak külsőségesek. Ilyenek voltak az ótestamentumi áldozatok is. Testileg hajtották azokat végre, de – hacsak valaki nem játszott szándékosan hazug színjátékot – lelki jelentőségük volt. “Közösséget” teremtettek és fejeztek ki, “közösséget” mindabban, amit az oltár jelentett.Ilyen lelki háttere van mindenekfelett az úrvacsora szertartásának. Aki testileg eszi kenyerét és issza poharát, a Krisztussal van általa közösségben. Ezt az üdvözítő belső közösséget vallja meg külsőképpen, ebben erősödik és ennek újabb bizonyságát nyeri el. Ezért olyan kimondhatatlan drága ajándék. És ezért jár vele olyan szent elkötelezettség is.Még egy másik nagy lelki jelentősége is van ennek a szent külső cselekménynek. Akik általa a Krisztussal lépnek mindig újra és mindig mélyebb közösségre, ezúttal egymással való közösségüket is kifejezésre juttatják s abban is megerősödnek. Ami őket elválasztja, elveszti mérgét és hatalmát. “Egy testté” válnak. Megtalálják egymással azt a viszonyt, amelyet másutt hiába keresnének.

442. dicséret: Idvességünk, váltságunk, Jézus!… 

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?