Napi ige és dicséret (2021. június 2.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk a János 2. levelének 1-13. versei:

A hívő asszonynak és gyermekeinek
1, A presbiter a kiválasztott asszonynak és az ő gyermekeinek, a kiket én igazán szeretek, és nem csak én, hanem mindenki, a ki megismerte az igazságot,
2, A igazságért, a mely megmarad bennünk, és velünk lesz mindörökké:
3, Kegyelem és irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól az Atyának Fiától igazsággal és szeretettel.
Intés a befogadott igazságban való megmaradásra
4, Felettébb örültem, hogy olyanokat találtam gyermekeid között, a kik igazságban járnak, a mint parancsolatot vettünk az Atyától.
5, És most kérlek téged, Asszonyom, nem mintha új parancsolatot írnék neked, hanem, a melyet kezdettől fogva vettünk, hogy szeressük egymást!
6, És ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. Ez a parancsolat, a mint kezdettől fogva hallottátok, hogy abban járjatok.
7, Mert sok hitető jött e világra, a kik nem vallják a Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus.
8, Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, a mit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk.
9, A ki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. A ki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé.
10, Ha valaki elmegy hozzátok és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be a házatokba, és azt ne köszöntsétek;
11, Mert a ki köszönti azt, részes annak gonosz cselekedeteiben.
12, Sok írni valóm volna néktek, de nem akartam papirossal és tintával, hanem reménylem, hogy elmegyek hozzátok, és szemtől szembe beszélhetünk, hogy örömünk teljes legyen.
13, Köszöntenek téged a te kiválasztott nőtestvérednek gyermekei. Ámen!

Dr. Victor János igemagyarázata:

Gondja van reátok
Vigyázni egymásra – ez a keresztyén ember nagy tisztessége. Ha nincs rámbízva, hogy a gyülekezet élén forgolódva az egész nyájra gondot viseljek, azért lehetek az Isten gondviselésének eszköze mások érdekében. Önzetlen lélekkel felvehetem az ő gondjukat és szeretetteljes tapintattal – inkább példaadással, mint sok beszéddel – pásztorkodhatom az ő javukra az én Uramnak, a Főpásztornak jótetszésére.
Vigyázni mi magunkra – ez a keresztyén ember mindennapi kötelessége. Tévtanítók, önfejűség, kevélység, bajok közepette türelmetlenség és csüggedés, és az ördögnek ezernyi más kísértése állandóan környékez. Józan éberséggel meg kell óvnom magamban azt az engedelmes, alázatos, bizodalmas lelkületet, amelyen megnyugodhatik Isten áldása.
Tudni azt, hogy Isten vigyáz ránk – ez a keresztyén ember felséges kívánsága. Érhetnek átmenetileg lesújtó szenvedések és már-már úgy tetszik, hogy rommá lesz minden, ami eddig felépült az életemben. De Isten volt az, aki elhívott és elindított a Krisztus Jézusban, s ezért bizonyos, hogy végül el is fog juttatni a célhoz. Ha közben megtépnek is az élet viharai, Ő ezek által is csak erősebbé edz és kitartásra nevel, de soha le nem veszi kezét rólam.

146. dicséret:
Kegyes Jézus itt vagyunk by Magyarországi Református Egyház

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?