„Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre!” (Zsoltárok Könyve 100:5 )

Árva Vármegye címere
Árva Vármegye pozícója a Magyar Királyság térképén
(A mai Lengyelország területén)

Magyar Testvéreim!

Nemes Felvidék Hanva parókiájának csöndjében és bánatában született egy óesztendő végén Arany János és Petőfi Sándor barátjának e zakariási himnusza.
Két kisfiát megkeresztelte, majd két és négy évesen el is temette őket.
Szerette volna magasba tartott életüket Zakariás pap gyermekének régi példája nyomán beteljesülve látni: „Te pedig kisgyermek a Magasságos prófétája leszel, az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd útját”

Tompa Mihálynak és Soldos Emiliának nem adatott meg.
Tompa Mihály: Az esztendő végén

Tompa Mihály

Isten házába gyűl
A hívő nép új évnek ünnepén;
Holott forró imát
A buzgó néppel híven mondok én.

És a fohász imígy
Száll ég felé: ajándokozz nekünk
Az új év kezdetén
Új szívet, új lelket, jó Istenünk!

S mig érzeménye így
Felbuzdult lelkemnek mennyben mulat:
Ki nem feledhetem
Imámbul a lányt, imádottamat;

S imé nyilt ajkamon
Véletlenűl ez új fohászt lelem:
Maradjon, oh leány,
Kebledben a régi szív s érzelem!

‡ Szép felesége elhatalmasodó betegsége, a gyász roppant terhe, a habsburgi gonoszsággal vezényelt kassai törvényszék és börtön a halál árnyékának völgyébe taszította a fiatalos lelkipásztor‑költőt 1850 után. Szerette családját, egyházát, hazáját és úgy érezte, sem a theologia, sem a bölcsészet, sem a jogtudomány nem tarthatta meg számára övéit, hiába tanulta stúdiumait örömmel és lelkesen a pataki Kollégiumban annyi éven át.
Nagy elődje és példaképe egeket ostromló hite és lelkiereje lebegett előtte, Károli Gáspár a tudós Biblia-fordító, aki a közeli Göncön szolgálva temette el négy gyermekét és feleségét éppen azokban az esztendőkben, mikor az Örökkévaló Isten Igéit héberből és görögből magyarra ültette, hogy az Örök Isten megszólaljon magyarul.

Ady Endre: Köszönöm, köszönöm, köszönöm – Csodáljuk meg a mű üzenetét a vajdasági Óbecse ortodox templomából

‡ Esztendő végén számvetésre késztet bennünket a múló idő. Mit reméltünk? Mit hozott? Mivel maradt adós? Mit adott ? Mit vett el?
Egy esztendeje az évzáró igehirdetést Nt. CSOMA ZOLTÁN lelkipásztor Testvérünk, Kedves Szolgatársam készítette el számunkra!
Október 29. napján gyászolva álltunk koporsója mellett, a népes gyülekezet közösségében.
Elvesztettünk sok más ismerősünket, barátunkat, aggódtunk egészségünkért és életünk megtartásáért is.
Naponta megélhetjük Szent Pál apostol tanítását: „Hogy a mi testünk és életünk törékeny cserépedény” (II. Kor.4)

Vajda János: Hajón – Olvassuk el a romantika korának nagy művét kiváló és elfeledett nagy költőnktől.

Ülök a hajófödélen.
Száll a füst, zúg a kerék.
Haladunk vígan, serényen.
Fut mögöttem a vidék.

Ringatózom e csalképen
A keringő táj felett.
Hogy sietnek szembe vélem,
S tűnnek el fák, ligetek.

Így foly egybe mult, jövendő;
És a lelkem révedez:
Idő, idő, örök idő –
Nem-e a te képed ez?

Hátha nem is az idő múl,
Ez csak úgy tetszik nekünk.
Örök a lét innen és túl;
Elmuló csak életünk?

Hátha csak látásunk téved?
Az idő áll, mint a nap,
S csak a hátán bolyg az élet,
Fölszinén a sugarak?

Hátha az a mulandóság,
Mit mi annak képzelünk,
A valódi állandóság?
S csak a lét játszik velünk?

Hátha úgy van, hátha úgy van…
Az idő is, mint a part,
Változik, de mozdulatlan…
Mi megyünk csak, ő marad?…

‡ Esztendő végén hálaadással gondolunk vissza a zempléni TARCALRA, hol az ÁLDÓ KRISZTUS szobra előtt imádkozhattunk
‡ Esztendő végén hálaadással gondolunk vissza a felvidéki BORSIRA, hol ÁLDOTT NAGYSÁGOS RÁKÓCZI FERENC FEJEDELEM szülőhelyén imádkozhattunk
‡ Esztendő végén hálaadással gondolunk vissza a budapesti EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRA, hol sok százezer hívő magyarral imádkozhattunk

Ludwig von Beethoven: Melody of Tears – Hallgassuk meg a művet Isten lábainál, hova elvezetett bennünket a ZENE géniuszának mennyei követe

‡ A 100. Zsoltár címének ezt a gondolatot adjuk: Isten hűsége nemzedékről nemzedékre száll

‡ A rövid, bensőséges, szép zsoltár az egész földet hívja Isten magasztalására és szolgálatára. Isten a Teremtő és a Gondviselő, aki szövetségéhez hűséges nemzedékről nemzedékre. A jeruzsálemi templom szerepel a zsoltárban, ezért körmeneti éneknek is tekintik.
Nagy Basilius (330-379) említi, hogy a keleti egyházban reggeli istentiszteleteken énekelték ezt a zsoltárt.
Szellemi, de nagyon gazdag és mély értelmű a magyarázata.
Két kis himnuszból áll, mindkettőt egy felhívás vezet be, mindkettő magasztalásba csap át.
Egyetemes örömünnep ez

Tudjátok meg, azaz gondoljátok el, megint éljétek át, hogy Ő az Isten, Ő a Teremtő, mi a teremtmények.
Ez az állapot, a biztonságnak, a békének, az alázatos és örvendő hálának az állapota.
A teljes függés boldog tudata. Minden hittapasztalatnak végső gyökere.
Mi az Ő népe vagyunk, és az Ő legelőinek juhai.
A három abszolút lépés lépés az, amely a bibliai kegyességet jellemzi: a teremtés, kiválasztás, és a kiválasztáson nyugvó gondviselés.

‡ Ez a kálvinizmus egyik legtisztább forrása (Szent Pál Római levele 7:14)
‡ Ezt foglalja össze a Heidelbergi Káté első kérdésére adott felelet is.

Tinódi Sebestyén: Imádkozzatok és buzgón kérjetek (1546) – Victor János (1860-1937)
Hallgassuk és énekeljük hitvalló dicséretünk három versét!

‡ Ilyen biztatással tárul fel a kapu a második rész elején:
„Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel!
Adjatok hálát neki, áldjátok nevét”

(Zsoltárok Könyve 100:4)
Az idő kapuján úgy lépünk be zarándokutunk nagy processziójába, és járjuk a szent szolgálat útját, míg ki nem tárul az örökkévalóság kapuja előttünk, mert jó az Úr, örökkévaló az Ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre van az Ő hűsége!

Vörösmarty Mihály – Erkel Ferenc – Kárpátia zenekar: Szózat – Hallgassuk meg a mű fenséges üzenetét!

‡ Bezárva, és lélekben mintegy lezárva, leltárt készítve az eltelt esztendő elmúlt idejéről merítsünk erőt a jövő esztendőre nézve az Ige tanításából,Isten szeretetéből, népünk hagyományaiból, családunk erejéből.
Ez esztendő utolsó napján hálaadással a szívünkben köszönjük meg mindenkinek az imáját, munkáját, segítségét, írását, bátorító szeretetét, akik honlapunk fejlődéséhez hozzájárultak.
A Statisztika adatait látva az egyház legolvasottabb felülete lettünk, sokak szerint a legigényesebb is tartalmában és megjelenésében egyaránt.
Építjük földi országunk a láthatókra nézve, és építjük Isten Országát a láthatatlanra nézve.

‡ Vígasztaló Ézsaiás próféta szavaival kívánunk egészségben, eredményekben gazdag boldog új esztendőt Kedves Testvéreinknek!

„DE AKIK AZ ÚRBAN BÍZNAK, EREJÜK MEGÚJUL, SZÁRNYRA KELNEK, MINT A SASOK, FUTNAK, ÉS NEM LANKADNAK MEG, JÁRNAK, ÉS NEM FÁRADNAK EL”

E Turul – madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Márton Áron

Márton Áron

Márton Áron 85 esztendeje,1936. december 25-én, a kolozsvári, főtéri Szent Mihály templomban, a betlehemi szegénységről elmélkedett. Ezeket mondta arról, amivé a karácsony a modern korra lett, és ezzel szemben, ami Isten szándéka a karácsonnyal: 

“Szép ünnep, nemes emberi érzések felfakasztója. S legalább egy napra megállítja az élet szennyes zajlását, az elkeseredett tülekedést, a kenyér utáni kíméletlen rohanást. De a hit dolgaiban kételkedésre nevelődött mai ember hajlamos arra, hogy ezeket csak hangulatkeltőnek, gyerekek és hiszékeny emberek ünnepeinek vegye, … Úgy hiszi, túl sokat tud ahhoz, hogy hogy barlangról, jászolról, pásztorokról, angyali énekről szóló mesével Isten emberré-levését elhitessék vele. Túl okosnak gondolja magát, semhogy ezt a jámbor előadást komolyan vegye. Sőt, éppen ezek a körülmények teszik előtte valószínűtlenné a hit tanítását. Istent barlangban, szalmán, barmok és pásztorok között nem tudja elképzelni. … Isten itt meglepő ellentétekkel dolgozik. … Istenhez egyedül ez, ez a kitervelt, kigondolt szegénység illett. Próbáljuk meg másképpen csinálni! Gondoljunk el más Betlehemet! … Vajon melyik bankárnak a háza, vagy melyik királyi palota volna Hozzá illő? … Isten Fiához ez a környezet, ez a kiszámított, kitervelt szegénység illett, melyen megütközik a nyárspolgári észjárás! … Gyárilag állítják elő a kényelmet és a ‘műveltséget’. És soha annyi loccsanás nem volt a hidak alatt, soha annyi összetört, elégedetlen lelkű, feldúlt, eltorzult arcú ember nem járt a nap alatt, annyi kiégett agyvelő, annyi megkínzott, láthatatlan töviskoronával szorított szív nem vergődött, mint manapság. Mert AZ ANYAG ÉS AZ ANYAGIAK MEGÖLTÉK A LELKET. A külső gazdagodással és haladással nem járt együtt a lélek gyarapodása. Leszegényedtünk, mert a betlehemi barlang tanítását nem értettük meg.”


Két évvel e beszéd után, 1938. december 24-én, a pápa az erdélyi katolikusok püspökévé nevezte ki Márton Áront. Márton Áron a szegények püspöke lett.

Szűz Mária Isten anyja

Megszületett a Megváltó nektek
(Az írás, a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Az Ojtozi-szoros, ahol az igazságos is megfordulta magát
(Az írás, a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Felújított hajlékba jön az angyal Kolozsváron – mutatjuk az ünnepre készülő Szent Mihály templomot
(Az írás, a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

A „rebellis” pap, püspök és politikus – élet-út beszélgetés Tőkés Lászlóval az elnyomó hatalommal szembeni ellenállásról
(Az írás, a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

„A próféták példáját kell követni”
(Az írás, a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2022. január 1.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
maszol.ro
arcanum.hu
romkat.ro
3szek.ro
erdelyinaplo.ro
kronikaonline.ro
reformatus.hu

Vélemény, hozzászólás?