A SZENTLÉLEK VEZETTE KERESZTYÉN ÉLETREND

Lekció: Péter apostol pünkösdi prédikációjában mondta: „’Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten; azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.’ Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: ’Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?’ Péter így válaszolt: ’Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.

Continue Reading →

Hitünk hősei és halhatatlanjai (7.): Bethlen Gábor

Bethlen Gábor 1580-ban Marosillyén született. Édesapját 1592-ben elvesztette, édesanyjával költözött annak testvéréhez Lázár Andráshoz, a csík-gyergyó-háromszéki királybíróhoz. Ő elsősorban katonai nevelésre fogta, szellemi fejlődését egy lelkes prédikátorra bízta. Édesanyja halálát követően, 13 éves korában Báthori Zsigmond fejedelem udvarába került apródként.

Continue Reading →

Hitünk hősei és halhatatlanjai (6.): Bocskai István

Bocskai István 1557-ben született Kolozsváron. Szülőháza Mátyás király szülőházától nem messze található, szülei itt Szapolyai János özvegyének, Izabella királynénak a fogságában voltak. Szabadulásuk után Bécsbe mentek, ahol édesapját Habsburg Ferdinánd a Magyar Kancellária titkárának nevezte ki, így Bocskai István a bécsi udvarban nevelkedett, Nádasdy Ferenccel együtt. Katonai, államigazgatási, politikai tudására itt tett szert. 

Continue Reading →

Hitünk hősei és halhatatlanjai (5.): Károli Gáspár

Károli Gáspár Nagykárolyban született 1529-ben. Iskoláit itt, majd Brassóban végezte, 27 éves korában kijutott a Wittenbergi Egyetemre. (az egyetem évkönyvében Caspar Carolus Pannonius néven szerepelt). Hazatérte után, 1562-ben Gönc városába került, a híres egri várkapitány – Dobó István – öccse támogatásával. Egy évre rá Gönc református prédikátora , később esperese lett.Nem sokkal később megválasztották a Kassa-völgyi egyházmegye szeniorává. Göncön, az ő vezetésével, 1566-ban tartott zsinaton fogadták el Kálvin Kátéját, ekkor tették le az alapjait a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek.
Méliusz Péterhez barátság fűzte

Continue Reading →