„Azt tette, amit rossznak lát az Úr. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr.” (II. Királyok Könyve 15. rész)

A Himnuszt vagy a Szózatot nem énekelheti egyetlen nép sem a világon rajzunk kívül, mert ajkukon szenvelgéssé, képzelődéssé, történelmietlenné válna az élet-halál kockázata.
Viszont az egész magyar történelemben nincs egyetlen időszak sem, amikor ne lett volna meg ennek a gondolatnak alkalomszerűsége.
Ennek a magyar sorsérzésnek az az oka, hogy ez a nép kezdettől fogva mindig létében volt fenyegetve s mindennap a lét s nemlét kérdése előtt állott.
Európában sem a nagy, sem a kis nemzetek életét nem árnyékolja be az egzisztenciális fenyegetettség gondolata.

Continue Reading →

Napi ige (2021. augusztus 25.)

“Minden száj bedugassék.” Isten törvénye előtt el kell hallgatnia minden emberi dicsekvésnek, sőt, minden mentegetőzésnek is. Megszégyenült hallgatással kell mindenkinek elismernie: nem tett eleget Isten követelményeinek. Aztán majd, ha megszólal Isten kegyelmének felmentő szava, megindulhat az emberi hálaadás és bizonyságtétel szava is. De előbb meg kell lennie a néma megalázkodásnak.

Continue Reading →

„Próbálóvá tettelek téged az én népem között, őrállóvá, hogy megismerd és megpróbáld az ő útjukat” (Jeremiás próféta könyve 6:27)

A hittel, becsülettel és küldetéssel szóló gondolatnak ereje van. A prófétának, apostolnak, prédikátornak az a mennyei elhívása, hogy hittel szóljon Istenről, életről, hazáról,nemzetről, társadalomról. Teremtsen békét a lelkekben, mert lelki békében lehet hordozni terheinket és egymást.

Continue Reading →

„Segítsd meg népedet, áldd meg örökségedet, légy pásztora, és gondozd örökké” (Zsoltárok Könyve 28:9)

E klasszikus szépségű, örök imádságot hordozó zsoltár-költemény az Örökkévalóság Urának dicsőítésére emelkedik földi hajlékunkból a menny trónusához. Szövetségünk megerősítése a Szövetség Istenével, végső magyarázó elvként a Krisztusról való bizonyságtétel koronás himnusza, mely egyszerre kultikus és liturgikus.
Írja az egyház leghíresebb Zsoltár-exegetája, hogy olyan mélységű és erejű a hívek imája, hogy megtörténik a theophania!

Continue Reading →

„Bízzatok, én vagyok, ne féljetek” (Szent Márk ev. 6:50)

Minden sportágnak meg van a maga szépsége, nehézsége, gyötrelme. Hozzáértők szerint azonban a legnagyobb kihívást és felkészültséget az öttusa kíván meg. Külön-külön is elképesztő fizikai, szellemi, pszichikai terhelés a sportoló számára. Egyszerre jól lovagolni, úszni, vívni, lőni, futni néha túl van a valóság határán,akár a vízen járás.
A világversenyekre a lovakat a világ különböző helyeiről szállítják a helyszínre, ahol a bokszban akklimatizálódnak, majd a verseny napján sorsolás útján tudja meg a versenyző, hogy mit dobott (kit) számára a kocka!

Continue Reading →