„Az Úr hangja zeng a vizek fölött” /Zsoltárok könyve 29:3/

Magyar Testvéreim!

A falusiak kíváncsisága gyorsan teljesült a kis ivóban, mikor a Bolyai bírtok egyik mindenesének nyelve megoldódott a sokadik pohár után.
„Tudjátok, ez a János úr nem lenne rossz ember, igaz kicsit szótlan, mogorva, olyan magának való. Fekszik a dombon naphosszat és bámulja az eget… Akkor is hallgat, mikor Róza korholja valamiért, de déltájra már az is elbujdokol valamerre. Néha látják Zsuzsanna asszony sírjánál, ahová még Farkas úr elkaparta egykor asszonyát, miután felboncolta. Különösek ezek a Bolyaiak, teljesen érthetetlenek.”
Domáld közel esett Marosvásárhely Református Kollégiumához, mert mire a vén jobbágy hazaért az ivóból, a nagy tekintélyű professzor már mindenről tudott ami kedves birtokán történik, amit ő nagy gonddal építgetett éveken át. Bolyai Farkas magából kikelve ordította, hogy törvény elé teszi János fiát, még hogy egész nap fekszik és bámulja az eget… ahelyett, hogy intézné a birtok ügyeit. A Törvényszéki bíró tisztelettel kérdezte: „Mikor járt professzor úr a birtokon? – hiszen feleségét is ott temette el boncolása után, mikor a kordén kihúzta! Nagyon régen, – nem igen tartjuk a kapcsolatot.”
Hallgassuk meg a jobbágyot, – mondta a bíró: „Mikor volt jobb állapotban a birtok?” –  Megszeppenve nézett maga elé az öreg: „Hát most János úrnál sokkal jobb állapotban van, mint Farkas úrnál volt az én időmben”
A XXIX. ZSOLTÁR szentséges szép imádsága arról tudósít bennünket, hogy már voltak mások is a legnagyobb magyar lángész előtt,akik hosszan nézték az eget, legfeljebb ők ebből egy imádságot, himnuszt, hálaadást tudtak örökül hagyni.
Az Úr trónol az áradat fölött, ő az örökkévaló király, imádkozza a himnusz sora. Mennyi erő, szépség, energia, fény, élet kavarog a habzó vízen. Honnan jő, hova siet, ki számlálja?
Molekuláiban felbontja a színeket és a mindenség tündököl benne. Hűsíti tested, oltja szomjad és visz a hátán hajódban.
Az Ószövetség egyik legrégibb zsoltára. Anyaga ősibb az ószövetségi kornál. Mezopotámiai és kánaánita mitológiákban egyaránt találhatók hasonló himnikus gondolatok.
Az ószövetségi zsoltár azonban prófétai szemléletű himnusz, melyben Jahve a természet erőivel szabadon rendelkező Teremtő, akié minden hatalom és dicsőség mennyen és földön.
Rendkívül figyelemre méltó, hogy a Biblia első könyvének első fejezete és utolsó könyvének utolsó fejezete milyen hangsúlyt helyez a FÉNY, VÍZ, TÉR gondolatkörére.

Hajtja a szerzőt a felfedezés, a megismerés az ismeretlen felé valami titokzatos erő. Ady Endre így vall erről egy versében: Sirasson meg /részlet/

„Eladtam már magam, nem magamnak élek,
Nyugalmat, pihenést már nem is remélek,
Lelkem lett a küzdés, szívem lett az álmom,
Szívemet keresem, amíg megtalálom,
Egy új Ahasvérként bolyongok örökre,
Míg lerogyom holtan egy útszéli rögre.
Édesanyám, lelkem
Sirasson meg engem.”

Makó városából egy hétgyermekes szegény református parasztcsalád zseniális műszaki tehetségű fiát hajtotta a megismerés vágya nyugaton át az USA autógyártásának fellegvárába Detroitba 1903-ban. A Daimler, a Cadillac és a Ford küzdött kegyeiért. Galamb József : „Igy esett, hogy három óra alatt három helyre mehettem volna dolgozni”
Megrajzolta a világhírű T-modell tervét, melyből 2000-ben még mindig 100000 futott a világon. Eltelt száz év alatt nem hibásodott meg egy sem. A szalagon történt sorozatgyártást ő indította el elsőként a világon, és ezt Henry Ford a Company tulajdonosa úgy jutalmazta, hogy az akkori amerikai elnöki fizetést adta neki, 75000 USD/év.
Megrajzolta a modell logoját, melyet azóta is használ a cég valamennyi járműve homlokán.
Galamb József mérnök úr mégis akkor volt a legboldogabb, mikor Horthy Miklós Kormányzó Úr barátjaként segíthette szegény Makó városát és Csongrád megyét, kedves rokonait. Fiumén át érkezhettek a Ford traktorok, hogy emelkedjen a szép magyar világ. Áldott jó hívő lelke megroppant, mikor 1945-ben rászállt az AVO a gépállomásra és mindent elkoboztak. Nyugati ármánynak tartották sikerét, népes rokonaira, barátaira, munkatársaira súlyos börtönévek vártak. Nem térhetett többé haza, és belehalt a bánatba Detroitban 1955 decemberében. Nem érhette meg 56 dicsőséges szabadságharcát,fajtájának hősies küzdelmét egy zsarnoki rendszerrel szemben,mely akkor hozzá hasonlóan világhírűvé tette néhány hónapra.
Nézzük meg a zseniális magyar mérnök és ezermester fotóját, és a legendás Ford T-modellt a FORD MOTOR COMPANY-től.

Galamb József - FORD T-modell

Nem csak a történelemnek, hanem a Holdnak is van sötét oldala.
Pink Floyd-Dark Side of the Moon (A Hold sötét oldala) Hallgassuk meg a legendás zenekar dalát!

Ki gondolná kedves szolgatársaim közül? – hogy milyen csodásan működik az Úr, mikor két életpályát párhuzamosan futtat térben és időben?
Ha megnézzük Galamb József mérnök és Bay Zoltán fizikus sorsát, megdöbbentő a hasonlat.
Makó – Gyulavári (mindketten reformátusok)
1881. február 3. – 1955. december 4.
1900. július 24. – 1992. október 4.
Detroit – Washington

A debreceni Református Kollégium egykori öt tálentumos diákjának üstökös pályáját egy igével tudnám kifejezni:
„Milyen nagy a te jóságod,
melyet a téged félőknek tartogatsz!
Ebben részesíted a hozzád menekülőket
minden ember szeme láttára.”
(Zsoltárok könyve 31:20)

Detrekőy Ákos tanulmánya szerint a páratlanul gazdag fizikus professzor munkásságát az alábbiak szerint lehet csoportosítani:

Spektroszkópiai kísérletek
Elektronsokszorozás
Holdról kapott radarvisszhang kimutatása (Föld – Hold távolság mérése)
Távcsövek építése
Számítógépek fejlesztése Neumann Jánossal
Fotoszintézis
Fény sebességének mérése
SI mértékrendszer új definíciója
Fotonok elektronok számlálása
LED lámpák megalapozója
GPS rendszer kifejlesztése
Elektrokardiofgráf létrehozása

Nézzük meg a XX. sz. legnagyobb magyar fizikusának fotóját, és a Gyulavári Református Templomot, fölötte a Holddal!

Bay Zoltán Gyulavári református templom
Bay Zoltán – Gyulavári református templom

Bay Zoltán professzor a világegyetem legkisebb alkotóját az atommagot a benne keringő részecskéivel úgy ismerte, mint a végtelen pályáját az űrben, melyet nem szűnt meg szemlélni a domáldi dombokon Bolyai János.

József Attila – Az Isten itt állt a hátam mögött. Hallgassuk meg e szép költeményt!

Asbóth Oszkár: A magyar mérnök, akinek köszönhetően a helikopter a levegőbe emelkedett. 1928. szeptember 9-én 10 méter magasan 10 percig lebegett gépe, melynek technológiáját átvette az angol légügyi Minisztérium. Új és nagy feladatokat kapott, azonban a második háború kitörése miatt el kellett hagynia az országot és a sikereit más aratta le.
Életében végig hordozta Arad szabadságszeretetét, gyermeki álmát a repülés misztériumáról, mely mély hazaszeretetével párosult.
Hazatért, majd szakértőként dolgozva halt meg 1960-ban.

Nézzük meg a helikopter feltalálójának fotóját és az Asbóth-féle helikopter fotóját!

Asbóth Oszkár - Asbóth-féle helikopter

Ami Beethoven a zenében
Ami Raffaello a festészetben
Ami Dante a költészetben
az a magyar Géniusz a zenében, tudományban, művészetben, ötletben, kitartásban egyszerre Beethoven, Raffaello és Dante.
Az Úr hangja zeng a vizek fölött, a zsoltár e fenséges képe megragadóan szemlélteti a Teremtő hatalmát és az ember alkotói képességét, melyben mintegy Isten munkatársa lehet.

Állítólag egy vak fiatalasszony felkereste a süketsége miatt egyre mélyebb depresszióba kerülő zenei titánt, és az megkérdezte tőle, mi lenne élete nagy kívánsága?
Azt válaszolta a zeneszerzőnek, hogy még egyszer lássam a Holdat. Így született meg a léten túli zseniális darab, melyhez hasonló gyönyörűséget angyalok játszhatnak Istennek.

L. V. Beethoven: Holdfény szonáta. Hallgassuk meg a művet!

Mohácsi László tiszteletes úr
Mohácsi László
tiszteletes úr
Debrecen-Józsa, 2018. július 28.

A képek forrásai:
miferfiak.hu
szabadkavaros.blog.hu
mult-kor.hu
hu.wikipedia.org