„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek” (Apostolok Cselekedetei 1:8)

Magyar Testvéreim!

Nagy intellektusra vall, nagy életbölcsességre mutat, nagy mennyei-földi távlatokra hirdet, aki belenéz a századokba.
Liszt Ádámot két év után (1795. szeptember 21. – 1797. július 29.) „állhatatlan, változékony, összeférhetetlen természete” miatt elbocsájtják a Pozsony melletti Malacka Ferences kolostorából.
Valami rettenetes erő és lázálom űzi-hajtja tovább ismeretlen szépségek felé,akkor is ha gonosz, akkor is ha hűvös.
Esterházy herceg jó érzékkel látja és érzi meg benne az eljövendőt, de hát Kismarton és Doborján csak számtartósági hivatalt tud ajánlani a végtelen birtokokon.
Egyetlen vigasz számára a nehéz, munkával és küszködéssel telt napjai után a gordonka zengő, telt hangzása, mely az emberi hanghoz hasonló terjedelemben szólt barátai örömére.
Megérezte, hogy üstökös közeledik a menny végtelenéből Kismartonba, melynek első jele volt Haydn látogatása, majd Mozart hírneves tanítványának érkezése. Hummel zseniális komponálása, virtuóz zongorajátéka már útkészítés volt a zene titánja számára.

1808. december 13. adventi napja elhozta Beethovent Kismartonba, hol az Esterházy-kastély nagyterme nem csak szépséget árasztott a C-dúr misében, hanem reményt is táplált a csüggedt lelkekben.

Három esztendő múlva (1811. január 11.) Liszt Ádám hercegi engedéllyel boldogan vezette oltár elé a szépséges bécsi cseléd leányt: Anna Mária Lagert.

1811. október 22. napján megérkezett az üstökös a Földre, egész Doborján látta, majd egy egész világ csodálta.

„FERENCNEK KERESZTELJÜK! MESSZEBB FOGJA HAJÍTANI DÁRDÁJÁT A JÖVŐBE MINT HAYDN, MOZART, BEETHOVEN, WAGNER EMBERÖLTŐK FOGNAK ELMÚLNI, MIELŐTT TELJES VALÓJÁBAN FÖLFOGHATÓ LESZ”

Mária hozzád száll imánk

Petőfi Sándor: Kinn a kertben voltunk – Erdőd, 1846. szeptember 19.

Kinn a kertben voltunk,
Egymás mellett űltünk,
Az úristen tudja,
Mi történt körűlünk?
Azt sem tudtam, mi van,
Ősz-e vagy kikelet?
Csak egyet tudtam, hogy
Veled vagyok, veled!

Mélyen belenéztem
Fekete szemedbe,
S fehér kezecskédet
Tartottam kezembe’.
Hogy úgy egymást néztük,
Ily szókat ejtettem:
Ha mi most itt kővé
Válnánk mind a ketten!

Azt mondtad: nem bánnád;
Vajon miért mondtad?
Azért-e, hogy már az
Életet meguntad?
Oh vagy tán azért, hogy
Boldogság lenne rád,
Ha együtt maradnánk
Örök időkön át?

Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.”
Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől.
Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és azt mondta:
„Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve?
Ez Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe.”

A Szentlélek kitöltetése az a döntő esemény, mely az Újszövetséget realizálja, mintegy életbe lépteti.
Keresztelő Szent Jánosnak csak a bűnbánat és az ígéret vízkeresztsége adatott meg Isten Országa küszöbén.
A Szentlélek tűzkeresztségével az újjászületés (Jn. 3:5) és a beteljesedés lesz az osztályrészük, s ezzel megvalósul az Ószövetség jóslata (Jer. 31:31) az Újszövetségről.

‡ A tanítványok előtt kitárul egy felséges eposz, egy roppant történelem, a Szentlélek hőskölteménye.
Az, hogy vesznek erőt, Szentlelket, s tanúi lesznek a Megfeszített és Feltámadott Krisztusnak, a Föld végső határáig.
A tanú az akkori felfogás szerint az, akinek közvetlen tapasztalás útján isteni igazság és ismeret adatik, s ennek birtokában az illető hitelt érdemló, megragadó bizonyságot tud tenni.

A 8. VERS AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI TÉMÁJA, BENNE VAN ÖSSZESŰRÍTVE MIND A 28 FEJEZET

Role Zenekar: Nem vagyunk árvák

Ómagyar Mária siralom

Munkács Vára

‡ 1847. július 12. napjának gyönyörű reggelén a Munkácsi Vár egyik bástyájáról körbetekintett a néplélek költője, és vendéglátó barátai lelkendezve mutatták neki a messze kékségbe olvadt tájat, gazdag szőlődombokat, ezüstben csordogáló Latorca folyó halban bőséges vizeit.
Kérdezték: „Melyik borból töltsünk?’
Petőfi válasza: „Ne töltsetek. Könny van azokban. Kazinczy Ferenc, Zrínyi Ilona, Rákóczi Ferenc könnyei. Rabok könnyei. Emlékezem és búcsúzom”

A Földtől, a Tanítványaitól, a Népétől búcsúzó megdicsőült Úr Krisztus a 40. napon rövid intelemben végrendelkezik 11 tanítványának, melyben minden kérdésükre választ kapnak.
A Szentlélek erejét ígéri leendő tanúságtévő választottainak,miközben áldott arcát, áldó kezeit, áldott sorsát végérvényesen felhő takarta el szemeik elől.
Szent Lukács evangélista azért jegyezte fel nevüket, hogy reá mutasson:

EZEKNEK AZ EMBEREKNEK A MŰVE AZ AZ EGYHÁZ, AMELYNEK KEZDETEIRŐL TÖRTÉNETÉT ÍRJA.
AZ Ő HŰ ÉS ALÁZATOS SZOLGÁLATAIK EREDMÉNYE AZ ŐSGYÜLEKEZET, AHOL AZ IGE TISZTÁN HANGZOTT, A KERESZT ÉS A FELTÁMADÁS TANÚBIZONYSÁGÁT HITTEL ELFOGADTÁK.
KINEK MENNYI VOLT A RÉSZE ÉS ÉRDEME, SOHA SENKI SEM KÉRDEZTE, MERT SEMMI SEM ESETT TÁVOLABB TŐLÜK, MINT AZ ÉRDEM GONDOLATA.
A KERESZT MINDENT ELTÖRÖLT, AMI TEST ÉS VÉR, S MEGCSELEKEDTE, HOGY KRISZTUSHOZ CSAK MEGTÉRÉS ÉS ÚJJÁSZÜLETÉS, ISTENHEZ CSAK KRISZTUS ÚTJÁN LEHET ELJUTNI.

Az isteni élet legszentebb titkait emberi szem nem láthatja többé.
Éppúgy, mint a húsvéti sírnál, itt is két fehérruhás angyal áll előttük, Isten angyalai, jeléül annak, hogy maga Isten szól most hozzájuk.

Jean Michel Jarre: Oxygene Pt. 1

Juhász Gyula: A föltámadott

Latrok között, a gyászos, csonka péntek,
Hasadt kárpitja a mogorva égnek,

Az ecet és epe, a szörnyű lándzsa
Már messze, régen elmaradt utána.

Kín és halál csak kusza, kurta álom
És élni, élni jó e szép világon.

Mögötte áldott harminchárom éve,
Előtte: az öröm mély messzesége.

És negyven napra, hogy az égbe tartott,
Úgy hívták, vonták még a földi partok.

Oly idegenül tündökölt a menny még
S oly szédítőnek tűnt a végtelenség.

Folyton lenézett, búcsút mondva halkan
És fájó szívvel szállt a szűz magasban.

S a ragyogó azúron át a lelke
A Genezáret kékségét kereste.

Mária és az apostolok mire visszaértek Jeruzsálembe imádkozni, és várni a Szentlelket, a Felsőházba már érkezett a megígért áldás a mennyből

✽ Megvigasztalom őket szenvedéseikben
✽ Megadom nekik mindazokat a kegyelmeket, amelyekre szükségük van
✽ Egyesítem a megosztott családokat, családjukban békességet szerzek
✽ Biztos menedékük lesz életükben, de főképpen haláluk óráján
✽ Minden dolgukat megáldom
✽ A bűnösök szívemben az irgalom tengerére találnak
✽ A lanyha lelkek buzgókká válnak
✽ A buzgó lelkek még nagyobb tökéletességre emelkednek
✽ Azoknak, akik a lelkek megmentésén dolgoznak olyan erőt adok, hogy a kemény bűnösöket is megtérítik
✽ Megáldom a házakat,melyekben keresztem és szívem képét felfüggesztik,és tisztelik

Dsida Jenő: Add vissza Uram

Jöjj, Szentlélek Úr Isten – Keresztény Élet Portál

Megtörtént az ég legszebb földi megnyilatkozása: Beköszöntött a pünkösd ünnepköre, mindenki anyanyelvén hallgatta Isten nagyságos dolgait.
Anyanyelvünk élete és története telve van rejtekező, szépségek dallamát hordozó emlékekkel, logikai bölcsességekkel, szókincseinek meríthetetlen tárházával.

Moldva
Dunántúl
Pannonhalma
Boldva
Somogyvár
Deáki
Pozsony

Falai őrzik a pünkösdi Evangélium igazságát: „Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól”

Tihanyi Alapítólevél
Halotti Beszéd
Könyörgés
Ómagyar Mária siralom

Az evangéliumi radikalizmust fontos megőrizni, hiszen egyrészt lelket épít, épületet szépít és a gyermekeket neveli.

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Régi pompájában tündököl az erdélyi szász épített örökség kiemelkedő alkotása Besztercén
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják)

„Csodálatos örökség” Felavatták a nagybányai művésztelep alkotóinak szoborcsoportját
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják)

Felavatták Munkácsy Mihály megújult síremlékét
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják)

Lelkinapon a gyulafehérvári Teologiai Liceum végzősei
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják)

Nt. Pótor László Nyírmeggyes: Imádságos szeretettel
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön, pdf formátumban olvasható!)

320 éve, hogy II. Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós kiadta a brezáni kiáltványt
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják)

Kácsor Zsolt: Wass Albert, a középszer királya
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják)

A „megtisztitott kultúra” – úgy szidják Wass Albertet, mint 2010 előtt – Zsidó hajsza életre-halálra
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják)

Köszönjük kedves olvasóinknak!
(2023. május 19-i látogatottság!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2023. május 20.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
lurkovilag.hu
magyarkurir.hu
kronikaonline.ro
zaol.hu
romkat.ro
refkertvaros.hu
felvidek.ma
erdelyinaplo.ro
kuruc.info
publicdomainpictures.net