„A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot” (Szent János apostol ev. 16-33)

Munkács, Szent Márton Székesegyház
Abaújszántó, Római Katholikus templomkert
(A képre kattintva, nagy méretben megtekinthető)

Magyar Testvéreim!

Ady óta tudjuk, hogy a legnagyobbak számára a haza nem csupán földrajzi táj, hanem költői jelkép:

„Százféle bajnok mássá sohse váltan,
Ütő legény, aki az ütést álltam:
Így állva, várva vagyok egészen magyar.

Vagyok egy ágban szabadulás, béklyó,
Protestáló hit s küldetéses vétó:
Eb ura fakó, Ugocsa non coronat.”

(Hun, új legenda – részlet)

– A kereszthalálára, feltámadására és mennybemenetelére készülő Jézus ott áll tanítványaival Galilea szelíd dombjain, szempillantásban széjjel tekint a végtelennek és öröknek gondolt Római Birodalom roppant határain, látja közben választottai kérdő tekintetét, majd belenéz a századokba és így szól:
„Most hiszitek.
Íme eljön az óra, sőt már el is jött, amikor elszéledtek, mindenki a maga otthonába, és engem egyedül hagytok: de én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van.
Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem.
A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.”

Ady Endre: Álmom, az Isten – Hallgassuk meg a költő-vátesz hitvallásos imáját Mihályfi Győző színművész előadásában!

Budapest, Fiumei úti Nemzeti Sírkert

“Most már tudjuk,hogy tudsz mindent”

– A tanítványokat elragadja ez a fejtegetés, bár nem igen értik. Reájuk nehezedik a Krisztus minden tudása, s elsietve erre fektetik hitüket.
Ezzel egy mély igazságot mondtak öntudatlanul is ki: A hit bizonyítéka nem a hitben van, hanem a Kijelentőben.
Itt van előttünk ez a háborgó és nyomorúsággal telt világ, melynek ütköző zónájában él a magyarság, mely sakktáblán a nagyhatalmak számára lecserélhető gyalog.
Vulkán és pásztortűz üzengeti egymásnak mindazt, ami a magyar sorsban bánat, a magyar erkölcsben vigasz és a magyar életben szépség.
Az élet parancs azt hangsúlyozza, hogy a magyarság lelki valóság, corpus spirituale.
Földünket elvehetik, nyelvünkön áruló gondolatok zenghetnek, de a magyarság mint lelki test, mint corpus spirituale él tovább.
Ha a magyarság lelki tényező, lényege a műveltség. Ennek a műveltségnek meg van a maga etnikai eredete.
♥ Nem folyó az, amelyik nem áldja önnön forrását.
♥ Nem műveltség az, amely elfeledkezik meséknek és daloknak áldott méhéről, a nép lelkéről és alkotásairól.
♥ De ez a műveltség történelem, eseményeknek, vereségeknek és győzelmeknek állandó emlékkészlete.
♥ De ez a műveltség gondolkodásmód, magatartás, erkölcs, lovagiasság és hűség.

Van egy ország, van egy ház – Hallgassuk meg a Kormorán zenekar kíséretében Varga Miklós énekét, igénkről való bizonyságtételének kedves himnuszát!

– Itt állott meg a magyar több ezer esztendőn keresztül. Virágos kerteket és templomokat épített, problémákat oldott meg, univerzális lett, mert mindent meg kellett csinálnia. Nem volt háromszor olyan negyven esztendeje, hogy egzisztenciáját kockára ne kellett volna tennie.
Más nép küzdött azért, hogy művelt legyen, gazdag legyen, új birodalmat hódítson, elveszett régiekért bosszút álljon, mi pedig azért harcoltunk, hogy éljük meg a holnapot.

Kapisztráni Szent János: A Turul madár nyomán – Olvassuk el a világtól elfordult, de a magyar világért küzdő ferences hithős írását, ki lehetett Krisztus katonája és Hunyadi János Kormányzó kereszthordozója!
(Írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

– Egy romantikus költő amikor arról beszélt, hogy az ég egy kincset ád minden hazának s a nemzet híven őrzi birtokát, azt kérdezte: „Hogy mit adott az Ég a magyarnak ilyen örökrészül?”
Erre mondotta azt a nagy igét: „Tiéd hazám egy szentelt fájdalom”
A magyar sorsközösség érzése ebben a szentelt fájdalomban való osztozás.
Aki részt vesz belőle, mindenki magyar.
Aki kitagadja magát belőle, soha sem lehet magyar.
Ennek a szent fájdalomnak sok hősi halottja van, kiknek sírjait szét hordta gonosz idők gonosz szele.

Gyóni Géza: Az én papságom – Olvassuk el a hazájától hétezer kilométerre 33. születésnapján éhenhalt theologus-lángész versét Békéscsaba hűségében!

Hajdan bókos alázkodással
Templomok ajtaján zörgettem.
Hajdan igét és igazságot
Hirdetni támadt furcsa kedvem.

Mellem nagy, áradó zúgással
Egy más világ hitétől duzzadt.
Ki sem önthettem, már elűzött
Szemforgató farizeushad.

Ijedt, megdöbbent sikoltása
Belevágott a zsoltáromba.
Pedig, ki pusztán barangoltam,
Oázt dicsérni tudtam volna.

Mellem nagy, áradó zúgással
Egy más világ hitétől duzzadt.
Egy szebb világ… de itt a földön
Adassék búsnak és koldusnak!

Dermedt tíz ujj ne kulcsolódjék
Napi kenyérért mindhiába.
Derűs ajkon hadd hangozzék már
Békesség-áldás, boldog hála…

Ah! Gipszangyalok sose láttak
Hálás, szent arcot, oly pufókot,
Mint amikor mögöttem zajjal
A templomajtó becsapódott.

– Itt van előttünk ez a háborgó és nyomorúsággal telt világ.
– És itt van előttünk a Győzelmes Krisztus.

A nemzet nem azért él, hogy legyen, hanem hogy méltó legyen élnie.
A magyarság mint Isten választotta tudjon közvetítő, kiegyenlítő és összetartó erő lenni a Kárpát‑hazában.
Nemzeti műveltségével és történelmi alkotásaival tudjon hozzá járulni az emberiség egyetemes fejlődéséhez.
Mindez azonban akkor történhet meg, ha egyedül és nemzetül is Isten kezéből vesszük a megbízatást.
Ő előtte végezzük szolgálatunkat és Neki számolunk be mindarról, amit elvégeztünk, vagy amit elmulasztottunk.

Áprily Lajos: Tavasz a házsongárdi temetőben – A legszebb magyar nyelven írott vers a világon, írta egy Áprily kötészetéért rajongó. Hallgassuk meg Németh Viktor színművész előadásában a csodát!

Budapest, Fiumei Nemzeti Sírkert

E Turul – madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

prof. Dr. Bogár László: Good Bye Global, avagy a globális látványpékség összeomlása

Nem tudni, meddig bírja még az ukrán menekülteket kezelő magyar háziorvos
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Munkácsy Mihály: A Krisztus trilógia – Ecce Homo
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Egy kutató és az igazmondó krónikás
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Kertészkedik, mentorál, és a jövőt építi a debreceni kutató-aneszteziológus
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Maksa – Eresztevény a Pince-tető alatt
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

„Lassan érett meg benne az Isten felé fordulás”
Makkai Lilla lelkipásztor nyilatkozata férjéről, a legendás Illés Lajos zeneszerzőről
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Ezt mondtam Lillának mikor meghívtam Tiszadadára szolgálni 1991 október utolsó vasárnapjára: „Szeretünk Lilla, mert Makkai vagy, hozzad Lajost is, mert őt imádjuk”

Illés Szemétdomb „Szemétládák védett élete, piszkosítás elvi tétele” – Hallgassuk meg köszönettel az ikonikus dalt, Csíkszeredából, hol először és utoljára léphetett fel a legenda, – 2005. augusztus 5. napján –, 150.000 ezer székely testvérünk előtt! Üzenete időszerűbb mint valaha! Mi is itt búcsúztunk tőlük!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2022 március 26.

A képek forrásai:

Vélemény, hozzászólás?