„Aki pedig igazságtalanul cselekszik, vissza fogja kapni azt, amit tett, mert nincsen személyválogatás” (Szent Pál apostol lev. Kolosséba 3:25)

Batthyány örökmécses, Budapest V. kerület

Magyar Testvéreim!

„Az ér el igazi sikereket, aki különb világot hagyott maga után, mint amelyet ő talált születésekor, aki mindenben a legjobbat adta önmagából” szól Arisztotelész mához is szóló ókori bölcselete.
1703. augusztus 14. napjának estéjén Nagybánya osztrák urai jegyzőkönyvet vettek fel, mely hivatalos pontossággal rögzíti a városvezetők gyűlöletétől fűtve a következőket:
„Pintea, a románból magyarrá lett legendás havasi betyár Rákóczi nevében ostromolta a kuruc szabadcsapat élén Nagybánya pénzverdéjének kapuját, ott halálos lövést kapott.
Mivel ő az ország útján sok ártatlan vért ontott,ő neki is vére az ország útjában az kapu előtt kiontatott, teste pedig, mint gonosztevőnek tisztesség nélkül temettessék el a Várdombon kívül.”

A magyar nép azonban ruszin testvéreivel a maga legendás hősévé fogadta és így adott elégtételt neki a Gutin oldalán.
Aki a Nagyságos Fejedelem kapitánya lett, az csak derék és jó vitéz lehet. Négy hely is jelzi, itt nyugszik Pintea Gligor, Pintye vitéz, a Fejedelem kedves embere.
Fák, kövek, talált rozsdás fegyverek örökre összekötötték a jóakaratú magyar, ruszin, román embereket.
Nem ismert határt a Habsburg dühe, aki még a kristály-források vizeit is sajnálta Máramaros népétől. Elterelni nem tudta, mérgezéssel próbálkozott.
Balladák születtek a nép ajkán, majd nyomdákban, hogy Rákóczit és Pintye vitézt a halál sem fogja, igaz jótevői Isten segítségével a nyomorult szegényeknek.
– Bécsig jutott a történet: Mária Terka (1740-1780 között uralkodott) már a debreceni nyomda betiltását is elrendelte.
Az ősi Református Kollégium professzorai és szegény sorból felkerült tehetséges diákjai szerény támogatást kaptak akkor a Városi Tanácstól.
Betiltotta a támogatást az uralkodó, sőt elrendelte, hogy gazdag nyugati protestáns államokból sem fogadhatnak adományt, segítséget.
Tilos volt a Rákóczi-induló eljátszása a bandáknak, terjedt az ország egész területén, hogy Rákóczi úgy harcolt a magyarságért, mint az oroszlán a kölykeiért.
Már nem csak a jobbágyság, hanem a nemesség, sőt az arisztokrácia is egy új kuruckor, egy új kuruc vezér után vágyakozott és kiáltott.
Eszményivé magasztosult Rodostó Szent Hőse.
Ismeretes, hogy Kazinczy, Csokonai, Kölcsey, Petőfi, Vörösmarty allegóriákban emlékeztek Rákócziról.
Előkerült a zsinóros kuruc viselet és tárogatón, hegedűn szólalt meg:
„Hej Rákóczi, Bercsényi.
Vitéz magyarok vezéri.
Hová lettél Bezerédi?
Nemzetünknek fényes csillag, Ocskai?”

Gyóni Géza: Magyar katonák dala – Olvassuk el Békéscsaba 33 évet élt theologus-zsenijének e szép versét!

Lángoló vörösben
Lengyel hegyek orma.
Látlak-e még egyszer
Szülőfalum tornya?
Kinyilik-e még rám
Egy kis ablak szárnya?
Meglátom-e magam
Egy szelid szempárba?

Vigye a levelem
Bugó galamb szárnya,
Az én édesemnek
Szép Magyarországba.
Mondja el fenszóval:
Semmi bajom nincsen.
Mondja el halkabban:
Megszakad a szivem.

Mondja el fenszóval:
Erdei haraszton
Édes-csöndes álmát
Fegyverben virrasztom.
Mondja el halkabban:
Járok piros vérben;
Esti harangszókor
Imádkozzon értem.

Viszi már levelem
Búgó galamb szárnya
Hozza is a választ
Kilencednapjára:
Esti harangszókor
Talpig hófehérben
Gyönyörű virágszál
Imádkozik értem.

Járhatok már, pajtás,
Térdig piros vérben:
Az én édes párom
Imádkozik értem.
Vissza is imádkoz
Az ég meghallgatja:
Ha nem karácsonyra,
Virágvasárnapra.

(Szeptember)

Mária Terka fia tíz évet kapott a sorstól fölöttünk. II. József Türelmi Rendeletében (1781) igyekezett engedményeket tenni különösen a reformátusok felé.
Érezte a nyomorult, hogy I. Lipót, Kollonich bíboros, majd Ferenc József, Jacob Haynau összes ármánya kevés lesz Széchenyi, Wesselényi, Kossuth, Petőfi, Damjanich hazafiúi szíve ellen.
Pozsonyi országgyűlés 1832-1836 között már forralta méhében, forgatta szívében, melengette lelkében a Habsburg-Lotharingiai ház trónfosztását!
Rákóczi nevével összeforrt a nemzeti hagyomány, szabadság, függetlenség. Kazinczy terjeszti Emlékiratai magyar fordítását, Mikes Kelemen leveleit, Csáky Krisztina imáit.
Tiszántúlon elevenen él a függetlenségi szemlélet, a fiatal jurátusok radikálisak.
A szelíd Kölcsey a Himnusz im1ája után a jövőt is kiimádkozza az Úrtól:

„S ledőlt országok hamvain
Egy szép hon támad fel,
Mely lelket tölt, mely szívet ráz,
Neve zengésivel.”

1832. december 29. napján
1833. február 24. napján
1841 november 28. napján
Pozsonyban-Pesten éneklik a Rákóczi-nótát, viszik a fáklyák tüzét, követelik Széchenyit, Wesselényit,Kossuthot, Petőfit, Jókait, Deákot.
Vasvári Pál 23 évesen a Rákóczi-szabadcsapat élén kész Erdély Unióját beteljesíteni a Magyar Királyságban.

1848. március 15. – 1849. augusztus 23. közötti időszak megmutatta, hogy 11 győztes csatában az orosz intervencióig mire képes a magyar nemzet.

A magyar szabadság szentjei
Az aradi tizenháromnak – A Magyarok Világszövetsége ajándéka
– Tekintsük meg a imádságos lélekkel az alkotást!

– Nincs a történelemben ha:

„DE HA KOSSUTH ÉS GÖRGEI VITÁJÁBAN A KORMÁNYZÓ KEREKEDIK FELÜL, ÉS OLMÜTZIG, MAJD BÉCSIG HAJTJA A LABANCOT, OTT FÖLDBE VERI, NINCS ARAD, NINCS 140 AKASZTÓFA, NINCS TOTÁLIS MEGTORLÁS, FŐ ÉS JÓSZÁGVESZTÉS.
ELMARAD AZ OROSZ INTERVENCIÓ, A FEJLŐDÉS PEDIG KIEGYEZÉS NÉLKÜL MAGYAR KIRÁLY URALMA ALATT TELJESEDETT VOLNA KI A SZENT KORONA ESZMÉJE ALAPJÁN!”

Ady Endre : Október 6. – Olvassuk el a költő-vátesz bánatos imáját a Magyar Golgotáról!

Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott – hősi áron –
Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.

Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsucsókja;
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.

Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szivünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.

báró Mednyánszky László: Öreg csavargó 1880 – Ezt tették velünk. A műben kiábrázolódik a csodás hazafi sok évszázados családi felmenőinek áldozata, Vörösmarty Mihály hirtelen halála, Jókai Mór bujdosása, Madách Imre befogadó szeretete, Arany János elnémulása, Tompa Mihály gyülekezetének imamissziója, Paál László képeinek magyar októberei, Munkácsy Mihály géniuszának Marosba omlása Arad alatt, gróf Andrássy Gyula loholása Isztambulba a bujdosókért közbenjárva.
E festmény Ferenc József és Jacob Haynau életének ördögi „gyümölcse”, amilyen a fája volt!

Juhász Gyula: Arad – Olvassuk el a művet!

Arad, örök magyar gyász szép arája,
Feléd suhan ma sóhajunk, feléd,
ki élsz sötéten és némán az árva
Maros mentén, mely zúg ma gyász-zenét.

Kincses Erdély öléről ered le
És erre tart e bánatos folyó,
Mély morajában sír Erdély keserve,
Mint tárogatón zengő bujdosó.

Arad! Köszönt a csonka Magyarország
S tört lobogóját lengeti neked,
mely fátyolos, mint ez október-est.

De még lobog és égi kezek óvják,
Selymére örök, győztes glóriát von
A Krisztus jobbján – ama tizenhárom!

Edda Művek: Lelkünkből szól – Hallgassuk meg a zenekar reqviemjét!

Tegnap volt napi igénk az újszövetségi Bibliaolvasó kalauz szerint:
„Amit tesztek, lélekből végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul az Úrtól fogjátok megkapni az örökséget: az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Aki pedig igazságtalanul cselekszik, vissza fogja kapni azt, amit tett, mert nincsen személyválogatás”
(Kolossé 3:23-25)

Sinka István: Fekete domb

Hej, magános fekete domb,
vállalhatom, semmit se mond,
Nem tudom, hogy mi a neve,
befödi a fák levele.

Fekete domb, Ó-temetőt
ringat, mi a csendjibe nőtt,
S a csendben, hol indák kúsznak,
régi parasztok alusznak.

Szép halottak. Inuk szakadt,
szolgáltak Werbőczi alatt,
Kínjuk belé folyt a földbe,
s szívük a temető-ölbe.

Ha egyszer feltámadnának,
mind a vizek áradnának,
át a roppant Duna-tájon,
hogy az egész földnek fájjon?

Áradnának, mint új élet,
vasszekerek dörögnének,
S temetőből forradalom
törne ki a domboldalon.

De csak hallgat, hallgat a domb,
hisz csak az én lelkem bolyong.
Nagy volt Werbőczi ostora
s egy holt se ébred fel soha.

Csendes nagy domb, nincsen neve,
út se vezet arra fele.
Isten dombja, fekete domb,
belepi az őszi falomb.

1947

Milyen uralkodó és katonai vezető az? aki:
‡ Pozsonyban és Aradon is tizenhárom ártatlan embert akasztat fel?, kikből már aznap este mártír lett!
‡ Az első felelős Magyar Kormány Miniszterelnökét nem tudja akasztatni hajnali öngyilkossága miatt!
‡ Poltenberg Ernő osztrák emberként állt a szabadságharc oldalára, szívroham végzett vele a vádló bitófa előtt, és már halottan akasztatta fel honfitársát!
‡ Lenkey János ezredest zsákban tolják taligán a cellájából elborult elmével!
‡ Dessewffy Arisztid előkelő származású hazafit derékban ketté vágták halála után. 2004-ben Felvidéken a családi kriptából kiszórták csontjait!
‡ Szacsvay László az Országgyűlés jegyzőjeként mentelmi joggal is rendelkező tisztviselő aláírta a Függetlenségi Nyilatkozatot: „Egy tollvonás volt a bűne” 31 évesen
‡ Szikszay János csákberényi lp. és Mansbarth Antal plébánost Csákberényben egyszerre lőtte agyon hat császári puska, mert felolvasták a Függetlenségi Nyilatkozatot!
‡ Könyves Tóth Mihály lánglelkű nagytemplomi lelkipásztort, Kossuth papját, szintén halálra szánt a gonosz Habsburg, „kegyelemből” változtatták 20 év fegyházra!

„Gyökerestől fogom kiirtani a gazt, üldözni fogom a Kossuth kutyákat, mint mákgubóból a mák, úgy fognak hullani a magyar fejek, száz évre elveszem kedvüket a lázadástól, beolvasztom a birodalomba őket, végleg megszüntetem különválásukat”
Ferenc József császár megbízásából mindezeket örömmel teszem, mondta a bresciai hiéna, Bökő, ahogy nevezték Jacob Haynau táborszernagyot már Itáliában!

Szatmárnémeti-Németi Református Egyházközség a város második legnagyobb gyülekezete, melynek hazafias lelkületű esperes-lelkipásztora és presbitériuma minden esztendőben megtartja valamennyi nemzeti ünnepünket az évfordulóján.
Október 6-a attól is különleges, hogy e napon emlékeznek Hegedüs-nap keretében Ft. Prof. Dr. Hegedüs Lóránt Püspök Úrra, ki feledhetetlen prédikációkat és előadásokat tartott a hatalmas templom zsúfolt gyülekezete előtt.
Tekintsük meg az ünnepi alkalomról készült három fotót!

Tragikus büntetése a sorsnak, hogy a pozsonyi és aradi mártírok mindegyike ma is határainkon kívül nyugszik, de kegyelemmel teljes, hogy gróf Batthyány Lajos miniszterelnök özvegye gróf Zichy Antónia és Damjanich János özvegye Csernovics Emília Liszt Ferenc és Munkácsy Mihály legnagyobb örömére elindította a hazafias ellenállás rendíthetetlen misszióját.
Ellenséggel nem tárgyalunk, ellenségtől még a sajátunkat sem vesszük vissza, ellenséget méltósággal, úri és fennkölt magatartással megvetjük, hisz alávaló labanc-proli, akinek a máséra fájt mindig a foga.
Koszorúk és virágcsokrok fedik ma is Drága Hőseink haló porait a hálás utókor kegyeletétől megszentelve.

Kárpátia zenekar: Az utolsó szó jogán – Hallgassuk meg a fennkölt dalt néhai Helyey László legszebb hangú színművészünk közremüködésével!

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Nt. Csoma Zoltán lelkipásztor nekrológja

1938. július 19. Újfehértó – 2021.október 5. Debrecen

Megdöbbent kebellel kaptuk a megrendítő hírt, hogy Lelkipásztor Testvérünk hazahívatott a minden élők útján a mennyei dicsőségbe. Istennek adunk hálát és Neki köszönjük meg hitben, hűségben, engedelmességben, szeretetben, békességben  telt szolgáló életét.
Újfehértó ősi gyülekezete és a Csoma Család, György Bátyjával együtt olyan tartású, és elkötelezett pásztorokkal ajándékozták meg Egyházunkat,melynek példája ma is köztünk él Családjaikban és a megajándékozott Gyülekezetekben!
Nehéz gyászában Áldott Urunk Szentlelkének vigasztaló jóságát kérjük Nagytiszteletű Klára Asszony további életére. Lelkipásztor fiúk és menyük, valamit egyetemi hallgató unokájuk életére Tanár leányuk és vejük, valamint két tanuló unokájuk életére A Csoma Család valamennyi tagjának életére,
A szatmári gyülekezetek, Nyírbogát gyülekezetének életére, hol közel 40 esztendőt szolgáltak feleségével példás hűségben. A Debrecen  Széchenyi-kerti gyülekezet életére, hol élete végéig beszolgált.

Köszönjük az Igei útravaló hazafiaknak honlapunk népes olvasótábora nevében, hogy bennünket is megajándékozott igehirdetéssel, gondviselő szeretetével, atyai jóságával. Atyai Barátomként mély fájdalommal de hálaadással  emlékezem az 50 esztendőre, Családunkat őszintén szerető, megbecsülő

DRÁGA SZOLGATÁRSAMRA!

A tizennegyedik vértanú lett volna

Török Ignác, a rejtélyes aradi vértanú
(Az írás, a képre kattintva, külön lapfülön olvasható)

Barabás Miklós az aradi vértanúkról készített arcképei
(Az írás, a képre kattintva, külön lapfülön olvasható)

A vesztőhelyen is hűek maradtak a forradalomhoz

10 db melléklet nagyapám hősi haláláról

ÉDESANYÁM ÉDESAPJA – 38 évesen hősi halált halt DRÁGA NAGYAPÁM EMLÉKE. ENNYI MARADT NEKÜNK!

Méltatlanul mellőzött a Görgény völgye: látványosságokból nincs hiány, mégis elkerülik a turisták
(Az írás, a képre kattintva, külön lapfülön olvasható)

Schuster Lóránt: Már túl vagyok három generációs liberálbolsevik söpredéken
(Az írás, a képre kattintva, külön lapfülön olvasható)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2021. október 9.

A képek forrásai:
indafoto.hu
hu.wikipedia.org
mire.hu
mek.oszk.hu
mng.hu
magyarulbabelben.net
kronikaonline.ro
3szek.ro
hirtv.hu
kanizsatv.huf

Vélemény, hozzászólás?