„Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága” (Szent János apostol ev. 1:4)

Munkács vára

Magyar Testvéreim!

Szent János apostol volt az a tanítványa Jézusnak, akit az Úr szeret vala!Senki más nem látta olyan mélyen Jézusban Isten dicsőségét, bölcsességét, igazságát, szeretetét, jóságát, mint ő, a legfiatalabb.
S mikor ezt a tapasztalást ki akarta fejezni a Kijelentés fellobbanó világosságában, olyan feladatra vállalkozott, melyet így fejezhetünk ki:

Az Ige az Örökkévalóságban

‡ Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.
Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világit, de a sötétség nem fogadta be.

Revicky Gyula: Karácsonykor – Hallgassuk meg a titkok igéit a költő lelkén át!

‡ Ez előtt az 5 igevers előtt megoldott sarukkal térdre lehet omolni. Tova tűnő évezredek legkiválóbb természettudósai, társadalomtudósai, művészei, theologusai, filozófusai is csak ámulva tudnak zsenialitásuk teljességében csöndes imában hálát adni, hogy részesei lehettek valamilyen szinten a csodának, a teremtés hajnalának.
Minden létezést a nemlétezés keretez be. Annak, ami van, előfeltétele a nincs. Isten a létet a nemlétezés piedesztáljára helyezte.
A rendnek a káosz az előfeltétele, az életnek a halál és a világosságnak a sötétség.
Az Ige azonban nemcsak világ, nemcsak természet, nemcsak teremtmény-alkotó erő, hanem Isten élete, s éppen ezért alkot világot, természetet, embert, mert élet.
A létnek ez a legmagasabb, legnemesebb, legtökéletesebb formája.

Juhász Gyula: Rorate – Olvassuk el a premontrei csillag csillaglátó versét egy „nyirkos, vak őszi hajnalon, roratéra harangoztak”!

A kéklő félhomályban
Az örökmécs ragyog,
Mosolygón álmodoznak
A barokk angyalok.

A gyertyák rendre gyúlnak,
A minisztráns gyerek,
Mint bárány a mezőben
Csenget. Az árny dereng.

Hideg kövön anyókák
Térdelnek. Ifju pap
Magasba fölmutatja
Szelíden az Urat.

Derűs hit tűnt malasztját
Könnyezve keresem.
Ó gyönyörű gyerekség,
Ó boldog Betlehem!

‡ Az Ige testté lett, itt élt közöttünk, és láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya Egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.

Tóth Sándor: Fohász Máriához – Sinkovits Imre – A hazánkért – Pieta Ők itt közel vannak Karácsony hitének nagy titkához!

‡ Goethe a nagy német klasszikus lángész írja Werther keserveiben, hogy az emberiség legmélyebb és legtragikusabb emléke két fához kötődik, Adyval szólva: „Ez kezdeti átkunk”.
Az Édenben az élet és a tudás fája. – Átkossá vált voltukat Isten két másik fára cseréli át: KARÁCSONYFÁRA ÉS KERESZTFÁRA
A világ Jézustól tanult meg szeretni s ezt a nagy szeretetet elsősorban a gyermekeken mutatja meg. A gyermek Jézus szent ünnepe így lett először a gyermekek ünnepévé, azután a családi élet boldog ünnepévé, végül az egyetemes örömszerzésnek kivételes és drága alkalmává.

Kárpátia zenekar: Mézeskalács – Hallgassuk meg a zenekar e szomorú balladáját, melynek fájdalmát a gonosz háború ejtette sok-sok gyermek lelkében!

Karácsonykor visszájára fordul a régi átok.
Csak két fa marad tilalom nélkül: KARÁCSONYFA ÉS KERESZTFA
‡ A KARÁCSONYFA hirdeti, hogy megszületett az, aki a gonosz Kígyót eltapossa!
‡ A KERESZTFA hirdeti a váltság fájdalmas, véren szerzett dicsőségét!

Bikini zenekar: Temesvári Vasárnap 1989 – A dal emléket állít egy hős gyülekezet hős pásztorának, kiknek szíveire helyezte Isten a kisdedet, hogy mentsék Heródes elől!

‡ A világ legszebb fája a KARÁCSONYFA
Kihunyó csillagai mögött ott sugároznak a jóságtól és szeretettől megszépült lelkek láthatatlan, soha ki nem hunyó gyertyalángjai.
Annyi szépség és áldás terem a karácsonyfán, amennyit a másik, az életnek a fája, a KERESZTFA kölcsönzött neki.

Szent Karácsony szép meséje – karácsonyi dallal emlékeznek a táncházmozgalom atyjára, a magyar világzene kiválóságai.

– Ft. Tőkés László Püspök Úr nyilatkozta szabadulása után 1990-ben: „Gyermekkoromban a nyarakat Háromszék megyében, Málnáson töltöttem. Nagyapám ott volt lelkész (akinek már szobra van és iskola elnevezve róla), éltük a falusi emberek mindennapjait. Mezőn, földeken dolgoztunk egész héten. Vasárnap mentünk a templomba.
Ott abban a világban természetes volt, hogy hit és élet, munka és ünnep, család és gyülekezet élete szép renden és szokásban történik”
.

‡ SÁRRÉTUDVARI polgármestere és egyben a helyi REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG gondnoka Kiss Tibor Testvérünk.
Polgármester Úr, Gondnok Úr a közgyűlések szünetében sokszor örömmel mutatja a fotókat az épülő-szépülő településéről, a teljesen megújult Isten-házáról.
Életében szép harmóniája van a világnak és a szakrálisnak, a földnek és a mennynek, a láthatónak és a láthatatlannak.
Teljesen összecseng a Biblia tanításával: „Viselj gondot magadra,a nyájra.”
Kiss Tibor Polgármester Úr, Gondnok Úr életében a Képviselő testület és Presbitérium szolgálatában, döntéseiben a kálvini egyházalkotmány szép demokráciája valósul meg.
Imádkozva és dolgozva haladnak céljaik felé. Az út mindig rögös volt Biharban, Sárréten, de az ott élő emberek példás szorgalma, csöndes hűsége, erkölcsi tartása sikerre viszi nemes terveiket, melynek élén mindig a legnehezebb haladni, de akiket nagyon szeret az Isten, azokat próbálja meg, – szólja a régi mondás.

Nagytiszteletű Lelkész Úr!

Kedves Laci bátyám!Köszönöm szépen a megkeresésed és nagy örömmel szólok hozzád és az általad is pásztorolt keresztény testvéreimhez!

A Jó Isten elhívott arra a feladatra, hogy  Sárrétudvari  református egyházközösségnek gondnoka és egy személyben a település polgármestere is lehessek.Nagyon megtisztelő feladat ez számomra, és nemes kötelességet érzek az egész településünk anyagi, szellemi és lelki javainak megerősítésért.

Munkám minden szegletében áthatja  a Jézusi kegyelem, és  a lehető legtöbbet megteszek azért, hogy testvéri gondolkodás ott legyen cselekedeteinkben. Sok szép példáját bizonyított Sárrétudvari közössége, hogy egységben tudjuk vinni világi és egyházi feladatainkat, ami megnyilvánul minden települési rendezvényen,  és közösségi alkalmon.

Nagy öröm számomra, és elhivatottságom ékes bizonysága a református templomunk teljes és belső-és külső felújítása. Ebben a munkában és minden más feladatomban is ékesen jár mellettem Hézser Tímea lelkipásztorunk, akinek ezennel is köszönöm szolgálatát!Nagytiszteletű Úr!

Kedves Laci bátyám!

Kívánok Neked és testvéri közösségednek  békés karácsonyi ünnepeket, Isten gazdag áldásával kísérve!

Szívből köszönjük Polgármester Úr, Gondnok Úr kedves sorait!
Jó Isten áldása kísérje Életét, Szeretteit, a reá bízott Közösség Életét jó egészségben és töretlen hitben, Szent Karácsony boldog ünnepében és az új esztendőben!

‡ Ft. Prof. Dr. Dr. Csohány János Professzor Úr, egykori Kedves Tanárom interjús beszédét olvassuk el a Királyhágómelléki Református Egyházkerület újságjának a Harangszó lapjain Fábián Tibor Szerkesztö Úr munkája nyomán Nagyváradon!
(Az interjú a képre kattintva nagy méretben olvasható!)

Omega – Testamentum: Jöjj Szabadító – Hallgassuk meg a mű fájdalmas aktualitását!

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Megrendítő tisztelgés az Omega előtt: megszólaltak a családtagok is
(A képre kattintva, az írás külön lapfülön olvasható!)

Sepsiszentgyörgytől Chicagóig – 120 éve született Gyimesy Kásás Ernő festőművész
(A képre kattintva, az írás külön lapfülön olvasható!)

Meghitt gyertyagyújtás Zágonban
(A képre kattintva, az írás külön lapfülön olvasható!)

A vizsgálatok megerősítették, I. András csontjai vannak Tihanyban
(A képre kattintva, az írás külön lapfülön olvasható!)

Levél advent idején

(Kondor Katalin újságíró, a Magyar Rádió volt elnöke)

Beteg a világ, bizony Uram, nagybeteg. Az olyan zseniális váteszek, mint Ady, már évszázada látták ezt. Mi meg azt látjuk, hogy azóta még betegebb. Mit tegyünk, Uram?

Sohasem írtam neked levelet. Mert már gyermekkoromban úgy gondoltam, nekem a kérés nagy szégyen, pedig még nem is ismerhettem Nagy László versét. Most írok, és kérek. Sokak nevében, és alázattal.
Ne büntess bennünket többé, Uram! Nézd el nekünk, hogy mi folyton csak várunk, ráadásul nem Rád, a Te eljöveteledre, hanem bizony a sült galambra, arra, hogy a dolgok maguktól rendeződjenek..
Végtelen a mi adventünk, Uram, és hitetlen. Nem bízunk már a magunk méltóságában; reményvesztettek vagyunk, és ostobák. Olyanok szavának hiszünk, akiknek nincs egy igaz gondolatuk sem. Pedig egy másik vátesz már régen megmondta: ,,Gyalázatos hazugok megrontották a szavak becsületét.” Őt Karinthy Frigyesnek hívták.
Kérlek, tehát Uram, hogy ebben a félelemre és megfélemlítésre alapított világrendben szállást találj a jó emberek szomorú szívében. Tudom, hogy érdemtelenek vagyunk a szeretetedre, mégis könyörületért esengek. Gyújts világosságot bennünk, és adj bátorságot nekünk. Mondd, hogy ne tűrjük tovább napi megaláztatásainkat, mondd, hogy kergessük el a kufárokat. Segíts nekünk kimondani, hogy elég volt! Elég a nemzet kiárusításából, elég a rablásból, az ország elszegényítéséből, beteggé tételéből, a szemkilövésekből, a jogtiprásokból, történelmünk ellopásából.
Most az egyszer nem leszek szerény, Uram! Sokat kívánok. Adj erőt, hogy ne a tagadásodban legyünk szilárdak, hanem igenlésedben. Adj hitet, hogy lehetséges és érdemes embernek lenni, s hogy az életnek van értelme és célja.
S ne haragudj azért sem, kirekesztettünk Téged Európából. Legalábbis a Nagy Átverés Globális Uniójából. Megvagy Te enélkül is, tudom, csak mi nem vagyunk meg Nélküled. Rád vár a világ, Uram, csak nem tudja, mert ostoba. Bocsásd meg ezt neki. S bocsáss meg nekünk, szegény magyaroknak is azért, hogy van itt néhány millió múltját, örökségét, kultúráját vesztett ember, akik kilátástalan, lelketlen világot akarnak utódaikra hagyni. Tudod, nekünk most legnagyobb ellenségünk a gyöngeségünk, ne haragudj ezért se. Van ennek is oka, de nem magyarázkodom.

Adj tehát karácsonyi ajándékot nekünk, de ne satnya vágyainkat nézd, hanem hozz méltó életet!

Mint Wass Albert írja:

,,A látszat csal. Isten ma is a régi.
Te hagytad őt el, te s a többiek,
s míg vissza nem zarándokoltok Hozzá,
s a múlt hibáit le nem törlitek:
magyar földön nem lesz új
Magyarország,
Gaz és szemét nem terem nemzetet!
S a gyűlöletet nem mossa le semmi,
csak az összetartó igaz szeretet!”

ÁLDOTT ADVENTI KÉSZÜLŐDÉST KÍVÁNOK!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2021. december 18.

A képek forrásai:
cartourmagazin.hu
axioart.com
haon.hu
boon.hu
3.szek.ro

Vélemény, hozzászólás?