„És felszállt a füstölőszerek füstje a szentek imádságaival az angyal kezéből az Isten elé” (Mennyei Jelenések Könyve 8:4)

Caravaggio: Péter apostol keresztre feszítése

Magyar Testvéreim!

Az elméleti fizika legnagyobb lángelméi régen tudják, hogy létezik egy ötödik elemi részecske is, a sötét foton, melynek kölcsönhatása bizonyíték lesz arra nézve, hogy ez az a bizonyos összekötő kapocs a látható világunk, és a sötét anyag között.
Látható világunk összes törvényszerűségét le tudjuk írni a gravitáció, elektromágneses hullámok és az atommag kettős kölcsönhatásában.
De ott a nagy kérdés továbbra is: a görbülő tér végtelenje milyen titkokat rejt abban a dimenzióban, ahol már nem hat a négy elemi részecske belső törvénye?
Nincs gravitáció, az elektromágneses hullámokat elnyeli a Fekete Lyuk, az atommag kettős kölcsönhatása megszűnik létezni. A párhuzamosak a végtelenben sem metszik egymás pályáját.
Ebből a világból érkezett közénk, hozzánk és szívünkbe Megváltó Krisztusunk.
Itt még a fiatal Szent János apostol írja le Isten kijelentését:
„KEZDETBEN VOLT AZ IGE, ÉS AZ IGE ISTENNÉL VOLT, ÉS ISTEN VOLT AZ IGE. Ő KEZDETBEN AZ ISTENNÉL VOLT. MINDEN ÁLTALA LETT, ÉS NÉLKÜLE SEMMI SEM
LETT, AMI LÉTREJÖTT. BENNE ÉLET VOLT, ÉS AZ ÉLET VOLT AZ EMBEREK VILÁGOSSÁGA. A VILÁGOSSÁG A SÖTÉTSÉGBEN VILÁGIT, DE A SÖTÉTSÉG NEM FOGADTA BE.”

(Jn. ev. 1:1-5)

„Felragyogott már Betlehemnek fénye, József s Mária közt az Isten Igéje” – Hallgassuk meg a csíksomlyói Kegytemplom Gyülekezetének szent szolgálatát!

Krisztus Urunk tanításai során többször beszélt tanítványainak a sötétségről, annak fejedelméről, atyjáról, fiairól. Egy olyan Gonosz Birodalomról, melynek akkor is és ma is megvoltak és megvannak a fizikai és metafizikai valóságai.
Fájdalom, hogy akkor is kevesen értették meg, és ma is kevesen értik az üzenet döbbenetes erejű igazságait.

Jézus belenézett a századokba, és tudta, hogy az Egyház szentjeinek vére magvetés lesz. Keresztelő Szent János, Szent István diakónus, Szent Apostolai mártírhalála sötét erők gonosztettei. És ez csak a kezdet.
Jeruzsálem, Róma, Bizánc, Mexico, Lima, Új-Delhi, Kinshasa, Pest, Szentpétervár, Berlin, Drezda, Hirosima, Nagaszaki, Temesvár a pokol tüzében fog égni.
Jézus nem beszélt a Fekete Lyuk elméleti és teremtettségi állapotáról, bár jól ismerte azt. Tudta, hogy 5 milliárd Nap-tömegű, és tudta azt is, hogy 2000 év múlva fotó készül róla, és egy magyar fizikus fogja megoldani a rejtélyt, tisztelegve ezzel Bolyai János lobogó zsenije előtt.
Jézus mindig a következményeket siratta. Megindult Lelkében, a szenvedő emberrel és várossal szenvedte és hordozta a fájdalmakat, mert Ézsaiás próféta szerint is a Fájdalmak Férfia volt.

A Római Birodalom ideológiai, dogmatikai alapozást keresett saját léte igazolására. Domitianus császár (Kr. u. 81-96) kidolgoztatta és hatékony propagandával terjesztette az államvallássá tett császárkultuszt. Imádat illeti meg, amelyet az ő képe előtt, a neki szentelt oltáron kell bemutatni naponként. Monogramját mindenkinek viselnie kell, mert ez az államhűség pecsétje. Aki megtagadja az imádatot, és nem hordja a császár pecsétjét, az áruló, pártütő, a halál fia!
A keresztyének Isten parancsát tartják: bálványt ne imádj. Egy uruk van, a Megfeszített és Feltámadott Krisztus, egy monogram, lelki stigma. melyet a kereszteléskor nyertek el.
Mit tegyenek a hívők? Aki hű marad, az vértanú lesz. Aki megalkuszik, elárulja Urát, s azt a vért,amely megváltotta, és annak bére a második halál.
A többség hű marad, és vértanú lesz!

A Mennyei Jelenések Könyvének írója a hű és igaz tanítvány, akit különösen szeretett az Úr. Itt már idős presbiter testvérként látja Urával a történelem eljövendő viharait, benne az üdvtörténet küldetését hordozó  szenvedő egyházának helytállását.

Tekintsük meg Temesvár városának 1989. decemberi napjait. Mária tér – Opera – Református templom: Az igazság és világosság hordozói

Temesvár, Mária-tér

Tekintsük meg Temesvár városának lelkipásztorát 1989 decemberében, kinek a román katona viszi az „Ítélet” papírját

Tőkés László

Betelnek Isten Igéi, egy szó vagy ióta, vesszőcske sem vész el belőle.
Isten kegyelme Nagypéntekre Húsvétot hoz, 89 sötétsége egy remélt világosságot ígért 1990-től.

Wass Albert: Újévi üzenet – Olvassuk el az írófejedelem gondolatait!

Leírhatatlan kép tárul elénk, mely napi igénk is: Aranyoltárt látunk a királyi szék előtt, ott áll hét angyal, kezükben füstölőszer.
„ÉS FELSZÁLLT A FÜSTÖLŐSZEREK FÜSTJE A SZENTEK IMÁDSÁGAIVAL AZ ANGYAL KEZÉBŐL AZ ISTEN ELÉ”

Mennyi imádság mondatott már el a kezdetektől? Mennyi fohász? Mennyi hála? Mennyi jaj? Mennyi kérés? Isten a tudója. Egy közös bennük: nem volt hiába!!!
Angyalok vitték aranyfüstön aranykehelyben Isten szentséges színe elé. Meghallgatott, mert célba ért. De sok térd omlott már földre, de sok kéz kulcsolódott már össze: ISTENEM SEGÍTS!
Billy Graham világhírű baptista igehírdető mondotta a Népstadionban 1989. július 26-án 104-000 ember előtt: „Nem tudsz imádkozni? – nem baj! Kommunizmus volt és nem tanította senki? – nem baj! Távolra sodort az élet és elfelejtetted? – nem baj!”
„De ha most annyit mondsz: ISTENEM SEGÍTS! – az már ima!”

A világirodalom legnagyobb költője Petőfi Sándor mondotta egyszer, hogy versei, művei imádságok. Hódolat Isten, Haza, Szerelem, Család, Természet előtt.
Oly szent tisztaság lobogott zsenijében, melyhez mérhetőt még Arany Jánosban láthatunk.

Petőfi Sándor és Szendrey Júlia koltói szobra

„Végiggondolta a régi szép időket,
Mikor még Iluska tiszta szíve égett,
Szíve és orcája s most a hideg földben
Hervadtan, hidegen vannak mind a ketten.

Leáldozott a nap piros verőfénye,
Halovány hold lépett a napnak helyébe,
Szomorúan nézett ki az őszi homályból,
János eltántorgott kedvese hantjától.

Még egyszer visszatért. A sírhalom felett
Egyszerű kis rózsabokor nevelkedett.
Leszakította a virágszálat róla,
Elindult s mentében magában így szóla:

Ki porából nőttél, árva kis virágszál,
Légy hűséges társam vándorlásaimnál,
Vándorlok, vándorlok a világ végéig,
Míg kívánt halálom napja megérkezik”

(Petőfi Sándor: János vitéz, részlet)

A gyülekezet, az egyén imádsága, és Isten király cselekvése párhuzamosan halad, Isten válaszol a szentek imádságaira „JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD”

Miatyánk! – Hallgassuk meg a csíksomlyói Kegytemplom Gyülekezetének szent szolgálatát!

Himnuszaink! – Hallgassuk meg a csíksomlyói Kegytemplom Gyülekezetének szent szolgálatát!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2020. január 4.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
felegyhazikozlony.eu

Vélemény, hozzászólás?