„Márta, Márta, sok mindenért aggódol és nyugtalankodol, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre” (Szent Lukács ev.10:41)

Liszt Ferenc emlékmű, Weimar

Magyar Testvéreim!

Nyugtalan világunkban megnyugvásra, biztonságra és állandóságra vágyik az ember.
A régi világban az állandóság jelen volt, sokkal inkább lehetett tervezni és szervezni az életet, volt egy biztos keret mindenki számára.
Ma nincs nyugalma a léleknek, minden átmeneti és bizonytalan.
Család, otthon, hivatás, munkahely, kapcsolatok ideiglenesek, nincsenek biztos pontok és kapaszkodók.
Ebben a nyugtalan ideges világban mégis vannak ma is békés emberek, boldog családok, akik letették életüket, jövőjüket Isten kezébe.
Változik a világ,változhatnak a körülmények, Isten kezéből kiesni nem lehet.
Szép énekünk két évszázada vallja:

„Kis életem fut s hervadásba hull,
Bú lesz a vígság fényesség fakul,
Csak változást és romlást lát a szem,
Változhatatlan, ó maradj velem.”

Kassa, mely magyar volt és az is marad

Sík Sándor: Belenéztem a Napba

Egyszer, egy sugaras, pirosló reggelen,
A virradati Napba két szemmel belenéztem.
És ama reggel óta, örökre megigézten,
Járok fényittasan és a Nap jár velem.

Egy csodavillanás, egy percnyi perc alatt
Azon a reggelen a Nap szívembe égett.
S azóta mást se látok, csak egy nagy fényességet,
Csak lángot és tüzet, csak égő sugarat.

Amerre fordulok, a rét rezgő füvén,
És felhős ormain a ködlő messzeségnek:
Ezer picike Nap, ezüst ezernyi fény

Szikrázó szemei győzelmes tűzzel égnek.
És kívül és belül, örökre, szüntelen,
Örvénylik és dalol a tüzes Végtelen.

‡ Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábaihoz, és hallgatta beszédét.
Bethánia ott akkor a világ közepe volt, hiszen a Világ Világossága beszélt Isten nagyságos dolgairól, – egy asszonynak. Tudnunk kell, hogy Jézus hivatalosan szóba sem állhatott volna vele, sőt a Tóra tiltotta, hogy egy nő köszönését fogadni sem lehet.
Az a Jézus, Akiben fennáll a teremtett mindenség, Aki előbb volt mint a világ, Aki tud minden cselekedetünkről, ott ül egy széken, – tanít, beszél, igét hirdet és lábainál egy kis sámlin hallgatja Mária.
Előttem van a kép: mennyi szeretet, empátia, lelki gondozói türelem árad Szent Urunkból.
Mekkora kiváltság, felfoghatatlan kegyelmi állapot ez, Isten beszél hozzám egy méterről.
Nem tartotta rangon alulinak, méltatlannak és feleslegesnek, hogy most „csak egy valaki a nyáj, a gyülekezet, a kicsiny sereg”
Halljuk sokszor fiatal lelkészektől: „Pár ember miatt már délután nem harangozunk, minek készüljek?, kinek fontos ez már?”

Szendrő, Abaúj Vármegye hűséges őre a strázsán

József Attila: Jó volna jegyet szerezni és elutazni Önmagunkhoz

‡ Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok felszolgálás.
Ezért előállt Márta, és így szólt: „Uram, nem törődöl azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen!”
Gondolhatnánk, két nő testvér felszínes összeszólalkozása.
Márta azt kifogásolja Máriában, hogy nem fárad az Úrért, nem adja meg a szolgálatban a neki kijáró tiszteletet.
Nem a maga munkáját sokallta, nem a testvére segítségét várta, az bántotta, hogy Jézus nem kapja meg ami kijár neki.

Nagymaros, Visegrád hű őre a strázsán

Ady Endre: Köszönöm, köszönöm, köszönöm – Amikor zsenik találkoznak a magyar égbolton és csillaggá válnak

‡ Az Úr azonban így felelt neki: „Márta, Márta, sok mindenért aggódol és nyugtalankodol, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre.
Mária a jobbik részt választotta, amelyet nem vesznek el tőle soha”

Döbbenetes ereje és időszerűsége van Jézus szavainak ma is: mennyi aggodalom és nyugtalanság uralja el az emberi szíveket? Mi lesz velünk?
Soha nem gondolt és látott erővel tör reánk a valóság: Klímakatasztrófa, migrációs áradat, háborúk zaja, energiaválság, éhínség, járványok.
Le tudjuk e tenni Szent Kezébe bajainkat?, hogy ne fövenyre építsünk tovább?
Sokat akarunk, nekünk nem kell a kevés.
Pedig csak erre van szükségünk, amit Mária választott: AZ ÉLŐ IGÉRE, – amit nem vesz el senki tőlünk!
Ugyanaz a gondolat, mint a Megkísértés történetében: Jézus igével veri vissza és hajtja el az ördögöt:

„TÁVOZZ TŐLEM, MEG VAN ÍRVA:
NEM CSAK KENYÉRREL ÉL AZ EMBER”

Demjén-Varga-Charlie: Ki szívét osztja szét

‡ Az szolgálja legjobban Jézust, aki hallgatja Igéjét, aki ráhallgat, aki hisz benne és engedelmeskedik neki.
E kis családi találkozás és jelenet hőse nem Mária vagy Márta, hanem maga az Úr Jézus Krisztus: AZ EGY SZÜKSÉGES

Szilágyi Domokos: Gémeskút 1956

Csikorog a kútgém,
öreg már a fája.
Moha-betűk írták föl a
tűnő időt rája.

Száll az idő, de vele nem
feledteti semmi:
öregen is, teherrel is –
egyre emelkedni!

‡ Oriana Fallaci világhírű olasz írónő évekkel ezelőtt döbbenetes regénnyel lepte meg a világot: Levél, egy meg nem született gyermekhez.
Másik híres kötete: Nap nélküli világ
Elmondja, hogy a remény legyen látható a történelemben, mert az olyan mint a Nap. Világit, melegít, életet ad, reményt mutat, táplál.
Az egyház legyen a Nap, mely minden fiziológiai és lelki funkcióját betöltő Napra hasonlítson.
Igei hitvallásban szép igazságot megfogalmazva fejtette ki a római katholikus egyház: „Ma mi legyünk az irgalmas samaritánus, aki megáll, segít, bekötöz, fogadóba szállít, gyógyit, gyógyíttat. Akkor vagyunk egyház ha megtesszük, és már nem vagyunk egyház, ha nem tesszük.

Beregszászi Olga: Dal a Turulmadárról

‡ Kedves igém: „Pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jobbik részt választotta, amelyet nem vesznek el tőle soha”
Döntenünk kell, kit vagy mit választunk az életben.
Így választott és jól döntött egykor Liszt Ádám és Lager Anna, mikor egyetlen kincsüket, szemük fényét, életük reményét elindították az üstökös pályán, melyhez foghatót addig nem látott a világ.
A nagyravágyó, de zeneértő művész édesapa meggyőződése volt, hogy az 5 éves csoda gyermek Ferenc fia a legnagyobb zenei géniusz, aki valaha élt a földön. Haydn, Mozart, Beethoven, Cerny életműve 11 éves korában már fejében volt.
A világhírről azt gondolta édesapja, hogy azt egy csapásra szeretné elérni fia által ő maga is, aki annyit nélkülözött és küszködött intézőként Esterházy herceg birtokain.
Kismarton, Doborján, Sopron, Pozsony, Bécs, Párizs, London operái, királyi és hercegi kastélyai lábunk előtt fognak heverni, és így történt.
Indulás előtt ezt írta Liszt Ádám 1823. május 1. Pest, Hét választófejedelem szálloda nagyterme:
„Magyar vagyok, s nem tudok nagyobb boldogságot, mint hogy neveltetésem és taníttatásom első zsengéit Franciaországba és Angliába való utazásom előtt forró hálám jeléül drága hazámnak tisztelettel felajánljam, ha belőlük érettség dolgában egy és más hiányzik is, kitartó szorgalmam nagyobb tökéletességre viheti, s valaha talán abba a szerencsés helyzetbe juttathat, hogy drága hazám ékességének kicsiny ágacskája lehessek”

„A hit hegyeket mozgat”, – tanítja Krisztus Urunk, mondják a hívő papok, és már a tudósok is. Czerny Károly Beethoven tanítványa volt, aki a kis gyermek Liszt Ferenc gigantikus életútjának első állomásain simogató szeretettel nyitotta meg a mindenség mélységeit, az Isten zsámolyához vezető grádicsokat. „Büszke vagyok, hogy a világ legnagyobb zongoristájának én lehettem a mestere”
Zenetörténeti tény: 1823 április hónapban a már nagy beteg, teljesen visszavonult Beethoven elment a 11 éves gyermeket meghallgatni Bécsben.
Extázisban ünnepelte a gyermeket a közönség: A zene titánja felment a színpadra, és homlokon csókolta szőke fürtjeit, vagyis utódját.
Akkor és ott, 1820-1823 között még alig értették Beethovent az emberek.
A legmodernebb, legérthetetlenebb, legzseniálisabb zeneszerzőnek számított.
A hivatalos zenészek nagy része gyűlölte, mint ötven évvel később Liszt Ferencet, száz évvel később Bartókot.
Egy 9 éves kisfiú értette, és híre bejárta a világot.
‡ A Brit Birodalom akkori királya IV. György, Erzsébet királynő édesapja Londonba hívja meg a Windsor-kastélyba játszani a világ nyolcadik csodáját.
„Mozartot játsszál: Don Juan menüettet, majd Beethoven szonátát játsszál ráadásként.” – Két órán át muzsikált a gyermek Liszt, – angolul, franciául, németül, olaszul, spanyolul törtek ki ovációban a királyi udvarban, valamennyi nyelven értette. Immár a Brit Birodalom is lábai előtt hevert.
Ekkor derült ki, hogy a világ leghíresebb zeneakadémiája a párizsi Conservatoire igazgatója korábban azért nem vette fel növendékei sorába a 9 éves gyermek Liszt Ferencet, mert Cherubini igazgató tisztában volt vele, hogy tanítási módszereik régen elmaradtak a gigantikus lángész tehetsége mögött.
Hogy nem francia állampolgár volt, ez csak ócska ürügynek bizonyult.
Így jártak a festészetben is, költészetben is, majd a zenében is a híres francia művészek! – Valamennyiszer magyar zsenik döntötték romba hamis nimbuszukat!

Franz Liszt – Hungarian Rhapsody No.2.

Mária a jobbik részt választotta, amelyet nem vesznek el  tőle soha

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink  figyelmébe az alábbi írásokat

Egész Erdély ünnepének szánják a felújított Szent Mihály-templom megáldását Kolozsváron
(Az írást, a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Senánszky Petra sporttörténelmet írt Birminghamben
(Az írást, a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Benedek Tibor ma lenne ötvenéves
(Az írást, a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Ausztrália az otthona, Erdély a hazája
(Az írást, a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Értékek föld alatt, föld felett
(Az írást, a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Czene Richárd erősáramú szakértő: Hajdú-Bihari erődítések
(Az írást, a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Pótor László lp. Nyírmeggyes – Imádságos szeretettel szolgálatunkról
(Az írást, a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Összeszorul a szív – Ilyen gyönyörű volt Kóbor János leánya a ballagáson
(Az írást, a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2022. július 16.

A képek forrásai:
wikiland.com
hu.wikipedia.org
ronikaonline.ro
haon.hu
zaol.hu
3szek.ro
hajdu-bihar-eroditesek.blog.hu
feol.hu
publicdomainpictures.net

Vélemény, hozzászólás?