„Menjetek, álljatok fel a templomban, és hirdessétek a népnek ennek az életnek minden beszédét” /Apostolok Cselekedetei 5:20/

Christ’s College Cambridge Colleges

Magyar Testvéreim!

A világ három legnagyobb zeneszerzőinek egyike Ludwig von Beethoven, akiről köztudott, hogy sok testi fogyatkozása miatt teljesen visszahúzódó életet élt, sokak szerint egyenesen rideg, és megközelíthetetlenül zárkózott volt. Hallási problémái a süketségig fokozódtak, az általa komponált műveket már csak kottán látta, de hallani már nem hallhatta a csodát, a mennyei szféra zenéje a szívét-lelkét érintette meg. Micsoda erejű szívet, és milyen jóságos finomságú lelket hordozott földi porsátora, ha hallgatjuk.
Ezt mondta egyszer: „Az élet keresztjei olyanok, mint a kotta keresztjei, – felemelnek.”

Hallgassuk meg a zene titánjának egy közismert, „egyszerű művét”, címzettjének személyét örök titok fedi – Für Elise: Hallgassuk meg a világ legismertebb dallamát!

Az Apostolok Cselekedeti könyvben a német Újszövetséget olvasó zeneszerző előtt mindig ott ragyogtak a hős embertípusok, akik emberfeletti teljesítményükkel világot alkottak, világokat formáltak.
A mű Krisztus személyes hatásait írja le, amelyekkel Ő a dicsőségből e földi világban az Ő Egyházát szervezi, segíti, vagy ahogy Káténk mondja: egybegyűjti, oltalmazza és megtartja. Erre választja ki eszközeit, erre küldi el a Szentlelket, ezért tesz jeleket és csodákat, s viszi végbe, hogy az evangélium Jeruzsálemből Rómába megérkezzék.
Mindezzel egy tervszerű, mély értelmű, szükségképpen történelmet valósít meg: a hitetlen világ elfoglalását az Ő tudománya számára.

Vas vármegye Zsennye településén élt az arisztokrata Békási Békássy István főispán és felesége Bezerédy Anna. A haladó gondolkodású és nagy műveltségű szülők elhatározzák, hogy az 1893. április 7. napján született fiúkat 12 éves korában beíratják a legjobb angol középiskolába, majd 18 évesen a világ legjobb egyetemére, a Cambrige Egyetem Kings College-ba.
A fiatal Békássy Ferenc zseniális tehetsége révén azonnal tagja lesz az Apostolok Társaságának, hol a legkiválóbb 12 fiatal hallgató járt össze és vitatták meg az élet nagy dolgait. A legjobb közgazdások, filozófusok, költők között az egyetlen magyarról ezt írta Éder Zoltán: „A magyar költő nem csak egyenrangú, hanem kedvelt és ünnepelt tagja lett az összejöveteleknek”.

Egy ígéretes pályakezdés közepette érte az ifjút a világháború kitörésének híre. HAZÁJA IRÁNTI ELKÖTELEZETTSÉGBŐL, – AZZAL AZ ELTÖKÉLT SZÁNDÉKKAL, – HOGY MAGYARORSZÁGOT FEGYVERREL IS VÉDELMEZNI FOGJA, – BÉKÁSSY MINDENÁRON HAZA AKART TÉRNI.
Az utazásra a legutolsó napon került sor, mert Nagy Britannia hadat üzent az Osztrák-Magyar Monarchiának, és a kinn maradt többi magyar internálás terhe alatt, de túlélte a vihart.
Békássy Ferenc önkéntes huszárnak állt a 7. pápai honvéd huszárezredbe, onnan Galíciába vezényelték. 1915. június 25. napján Bukovinában 22 éves korában hősi halált halt.
Egy ígéretes pálya már kezdetén sírba szakadt, szülei, testvérei és bajtársai a zsennyei kastély parkjában temették el, de büszkék voltak, hogy egy ilyen lelkületű gyermekkel gazdagították Angliát, és szegény magyar hazát. Sokan találgatták, hogy mi lehetett volna belőle, ha Londonban marad?

Nagy tisztelettel tekintsük meg a hős Békási Békássy Ferenc fotóját, kinek rövid életét művészi szépséggel méltatta Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és Tóth Árpád.

Békássy Ferenc

Békássy Ferenc: Ének

Elmegyek, talán
Vissza se térek,
Hamarosan elmúlik,
Fiatalon elmúlik,
Belőlem az élet.

Régi időkben
Harcba ha szálltak,
Vig urak, hős urak,
Sírtak az asszonyok
Akkor utánok.

Új idők járnak…
Bárki akarja,
Hiába, mégis csak,
Mennek a férfiak
Most is a harcba!

S ez a nagy új idő
Olyan mint a régi,
Akik akkor elhulltak
Nevüket azoknak
Most már ki kérdi?

Férfinak hősiség,
Asszonynak bánat –
S hogyha eltakart a föld,
Sírhatnak utánad!

Pápa, 1915. május 30.

Ekkor megjelent a főpap és egész kísérete, a szadduceusok pártja, és irigység fogta el őket. Elfogták az apostolokat, és hatósági őrizetbe vették őket. De az Úr Angyala éjszaka megnyitotta a börtön ajtaját, és kivezette őket ezt mondta nekik:
„MENJETEK, ÁLLJATOK FEL A TEMPLOMBAN, ÉS HIRDESSÉTEK A NÉPNEK ENNEK AZ ÉLETNEK MINDEN BESZÉDÉT!”

Az Igének engedelmeskedve elmentünk az Egyesült Királyságba tisztelegni hű magyarjaink nagy emlékei előtt, és elmentünk Hajdúdorogra tisztelegni, hű magyarjaink nagy érdemei előtt. Tekintsük meg a két fotót!

Ady Endre: Föl-földobott kő – Hallgassuk meg a költő-vátesz világhírű versét Sinkovits Imre színművész előadásában!

Az apostolokat a zsidó főpapság gyűlölete és irigysége minden jogalap nélkül börtönbe vetette. Hány ilyen elvakult embert sodor felénk és elénk a keleti szél életünk során?
Valaki azt mondta, hogy nincs rosszabb annál, mint akiben a butaság rosszindulattal párosul. Hát még ha az a főnöke is valakinek???
Az Úr Angyala meg és kiszabadítja őket, aztán az üres cellákat látva reggel őrjöngés volt. Mi történt itt éjjel? De valaki odament, és jelentette nekik:
„ÍME, AZOK A FÉRFIAK, AKIKET BÖRTÖNBE VETETTETEK, OTT ÁLLNAK A TEMPLOMBAN, ÉS TANÍTJÁK A NÉPET!”

A zsidó Nagytanács elé vezettetik a pünkösdi Lélek kitöltetése után a bátor apostolokat, hogy rövidre zárják az egész történetet. Péter apostol egy nagy lendülettel veti arcukba „a havas téli rózsát” (Ady):
„A NÁZÁRETI JÉZUS, AKIT TI MEGÖLTETEK, AKIT ISTEN FELTÁMASZTOTT A HALÁLBÓL, S ENNEK MI VAGYUNK A BIZONYSÁGAI”. Péter nem fejtegetésekbe kezd, nem történeteket mesél, nem dogmatikát sulykol, hanem rámutat Isten nagy tetteire.
„ISTENNEK KELL INKÁBB ENGEDELMESKEDNÜNK, MINT AZ EMBEREKNEK” – fejezte be Péter apostol éles és vádló beszédét.
Egy kiadós korbácsverés után szabadon bocsájtja őket a Nagytanács.

P. Mobil – Menj tovább – Hallgassuk meg az ikont!

A lélekben nagyok mindig mentek, és menni is fognak. A cél, feladat és kötelesség ott lebeg előttük, és tóvá akkor lesz a délibáb, ha oda is érünk.
Erre tanít a mai Igéből az apostolok bátor példája és helytállása, Beethoven gigászi alkotásai, Békássy Ferenc angliai tanulmányai és bukovinai hősi halála, Ady életműve, a P. Mobil megalkuvást nem tűrő hazafisága.

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2019. június 29.

A képek forrásai:
cambridge-colleges.co.uk
kulturpart.hu

1 thought on “„Menjetek, álljatok fel a templomban, és hirdessétek a népnek ennek az életnek minden beszédét” /Apostolok Cselekedetei 5:20/”

Vélemény, hozzászólás?