„Mert ha emberektől való ez a dolog vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül, ha pedig Istentől való, akkor úgysem tudjátok megsemmisíteni” /Ap. Csel. 5:38-39/

Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr

Magyar Testvéreim!

Az utolsó német császárról II. Vilmosról terjedt el az az anekdota, hogy az 1914 – 1918-as első nagy háború után ráeszmélt, milyen katasztrófát idézett elő, hová sodorta népét, Európát és a világot, ezt a gyermeki kijelentést tette: „Én ezt nem akartam, a felelősség egyébként meg Ferenc József osztrák császárt és magyar királyt terheli, ő tehet mindenről.”
Számunkra egyszerre szánalmas és fájdalmas, hogy egy ősi nemzet léte, sorsa és jövője fölött ilyen szellemi-erkölcsi szinten lévő marionett figurák döntöttek.
Az Apostolok Cselekedeti könyv szerzője a nagy tudású orvos és történész Szent Lukács evangélista. Rendkívül tárgyilagosan, szakszerűen és végig érző szívvel írja le Szent Urunk elhívott tanítványainak, majd apostollá szentelt hű követeinek küzdelmét az Evangélium hirdetésének lehetőségéért, kálváriájukat az őket üldöző zsidó Nagytanács minden ármánya ellen, Jeruzsálemtől Rómáig tartó útjuk a népek fiai tengerében mégis a misszió fenséges krisztusi igenje és ámenje lett.
A tanítási, gyógyítási munkáért és bizonyságtételért az irigy szívűektől rágalom és börtön járt. Onnan az Úr angyala kiszabadítja őket, aztán ott folytatják, ahol abbahagyták.
Mikor az Úr angyala megszólal, ott nagy dolgok történnek: Karácsony, Nagypéntek, Húsvét, Pünkösd fog történni. – Szól az angyal parancsa ez úttal is:
„Menjetek, álljatok fel a templomban, és hirdessétek a népnek az életnek minden beszédét” – elgondoltam, milyen lehetett az az Istentisztelet??? – ahol az élet minden beszédét hirdették Jézus Krisztus apostolai! Hol vagyunk mi ettől? Pedig ma is erre lenne szükség!
A szolgák a Nagytanács elé rángatták újra Pétert és apostoltársait, ahol megkezdték kihallgatásukat: „Szigorúan megtiltottuk nektek, hogy tanítsatok annak nevében (Jézus), és íme betöltitek egész Jeruzsálemet tanításotokkal.” – Péter és az apostolok így válaszoltak: „Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek”

Vitéz Nagybányai Horthy Miklós szülei Istennek engedelmeskedtek, és a magyar hazát szerették olthatatlan szeretettel, mikor szép kenderesi birtokukat 9 gyermek öröme ragyogta be még a szigorú édesapa rendszerető tekintete alatt is. Valamennyien több talentummal megáldott fiatalok voltak, de ahogy mondják, Miklós mindent vitt.
Két esztendőt a Debreceni Református Kollégiumban tanul, majd Sopronban folytatja tanulmányait német nyelven.
14 esztendős, mikor felvételt nyer a világhírű Fiumei Tengerészeti Akadémiára. Jellemző a követelményre, hogy a 612 jelentkező közül 42 vesznek fel, és harmada még közülük is kimaradt. A fiatal Horthy Miklós szellemi képességeit mutatja, hogy német, francia, angol, olasz, horvát nyelven beszélt.
Sportteljesítménye is egészen egyedülálló fizikai képességre vall: vitorlázik, vív, teniszezik, kerékpározik. A társaságok középpontja e komoly és intelligens tengerésztiszt.
Sorhajókapitányi rendfokozattal bejárja a világot, a Monarchia legfényesebb csillaga, aki tisztelettel és alázattal tanulmányozza a világhírű Brit Flottát.
Megházasodva, négy gyermek édesapja, majd a Trianoni gyalázatos tragédia előtt 1920. március 1. napján megválasztották Kormányzónak.
A világtörténelem leggyalázatosabb diktátuma után mérsékelt és bölcs politikájával képes volt szegény magyar nemzetét felemelni abból a dermesztő állapotból, melybe taszították a nagyhatalmak. Lelki-szellemi-erkölcsi-gazdasági tényezővé tudott válni az ország, miközben embargó sújtotta 1938-ig.
Bethlen – Teleki – Klébersberg – Hóman neve fogalom lett. Több ezer iskola épült, 120 református templom. Csak Debrecenben, csak 1935-ben egyszerre 5 református templom emelkedett, egy éven belül fel is szentelték, – amit elmondtam a Megyei Közgyűlésben 2015-ben a 80. évfordulón.
A revízió gondolata teljesen áthatotta az akkori kormányok külpolitikáját.
Az I. majd a II. bécsi döntés meghozta az imádság és munka gyümölcsét. Felvidék – Kárpátalja – Észak-Erdély – Székelyföld elgyötört magyarsága mindent elsöprő kitörő örömmel fogadta a 20 év után újra magyar világot elhozó Kormányzót és katonáit. (Wass Albert: Jönnek)
A Református Kollégium csillaga, egyházunk hithőse, Magyarország XX. századának legnagyobb államférfia Horthy Miklós Kormányzó Úr!

A képre kattintva ellátogathatnak az erdelyvisszatert.uw.hu oldalra!

Kárpátia zenekar: Horthy Miklós katonája vagyok – Hallgassuk meg az együttes szép tiszteletét!

“Bevonulásunkkor a magyar lakosság leírhatatlan lelkesedéssel fogadta katonáinkat. …”
(A képre kattintva ellátogathatnak a horthykorszak.blog.hu oldalára!)

Isten Hozott! Hát így fogadták őket… Erdély 1940-ben. Forrás: Fortepan

Tekintsük meg Miskolc-Lillafüreden 1925 – 1929 között épült Palotaszállót, mely akkor önmagában is világraszóló szellemi-műszaki alkotás volt.

Palota szálló Lillafüreden építtette vit. nagybányai Horthy Miklós 1930-ban

Aztán elérkezett 2013. november 3. napja, a Hazatérés Templom életének ékességes ékköve, hiszen a Gyülekezet Lelkipásztora és Presbitériuma egy igen impozáns bronz mellszobor felszentelésével tisztelgett az évforduló alkalmával a Gyülekezet-alapító Horthy Miklós hithős emléke és munkássága előtt.
A kultúrmarxizmus a maga fertőző mocskával tört reánk, amit nem kívánok részleteiben elemezni e helyen. Anarchiába torkolló sok száz fős csürhe rohamozta a templom bejáratát, meghátrálásra késztetve a rendőrséget. A világ még nem beszélt ekkor BLM életekről, Seattle, Chicago, New York, Washington, London, Párizs, szobrai békésen ragyogtak. A düh és gyűlölet a szobor, a keresztyénség, a magyarság puszta léte, ottléte, megléte, mibenléte ellen irányult.
Ennél csak az volt fájóbb, hogy a Gyülekezet nem kapott védelmet sem a politikától, sem az egyháztól. Mi több, ájtatos farizeusi szöveggel „mélységesen elítéljük az ott történteket, kivizsgáljuk mit művelt a gyülekezet” – szót nem ejtve a randalírozó hordákról.
Csúcsra jár a jól bejáratott ideológia, rombol mindent ami a normalitás. Rasszista és fasiszta mindenki, aki az ő avantgárd kiteljesedésének beteljesülését akadályozza.
A vörös festék azt üzeni számunkra, hogy elérkezett a magyar-gyűlölet egy olyan pontra, melyre ha nem képes a politika hathatós választ adni, más válaszok fognak érkezni.

Ennio Morricone egy ikon volt – Tekintsük meg a zseniális zeneszerzőről készült tanulmányt, annak magyar vonatkozásait, köszönve Istennek, hogy művészetével sok millió embernek szerzett örömet e példamutató művész.

(A képre kattintva, a tanulmány megtekinthető!)

Ennio Morricone: Játszd el neki a halál dalát – Finálé – Tekintsük meg a két világhírű színművész játékát, hol a régi gazság után beteljesedik az I(gazság), a szakrális zene pedig azt üzeni: hamarabb, mint sokan gondolnák!

József Attila: Meghalt Juhász Gyula – Olvassuk el a költőtárs bánatát szavakba sírva!

Szól a telefón, fáj a hír,
hogy megölted magad, barátom,
hogy konokul fekszel az ágyon.
A bolondok között se bírt

szíved a sorssal. Sehol írt
nem leltél arra, hogy ne fájjon
a képzelt kín e földi tájon,
mely békén nyitja, lám, a sírt.

Mit mondjak most? Hogy ég veled?
Hogy rég megölt a képzelet?
Még nő szép szakállad s hajad.

Fölmondjuk sok szép versedet.
Mosdatnak most. Anyád sirat,
s társadtól jön egy sírirat.

1937. április 5.

Szent Péter apostol és társai nehéz helyzetbe kerülve állnak a Nagytanács újabb fenyegetése előtt. De a Kőszikla apostol bátran és világosan fogalmaz: „Istennek fognak engedni, nem pedig embereknek.”
Hogy mégis mentse a „cég” becsületét, előáll Gamáliel rabbi, a Főtanács legnagyobb embere. Róla mondja a misna-traktátus: „Halálával meghalt a Törvény iránti tisztelet, a tisztaság és önfegyelem”. Bölcs és megfontolt beszéde elfordítja az apostolok fejéről a fenyegető veszedelmet, valamint a Nagytanácsról az elhamarkodott cselekvés felelősségét.
Nem kétséges, hogy mindezt nem a keresztyének iránti rokonszenvből teszi, hanem Izrael vezéreit óvja egy elhamarkodott lépéstől. Sőt mint igazi farizeus, komolyan veszi a bűnt is. „A levegő sűrű a döntés kényszerétől” – írja W. Lüthi e helyen.
Gamáliel igazságán és bölcsességén figyeljünk meg még valamit. Csak annak van a világon állandósága, ami Istentől van. Ami pedig nincs Istentől, elenyészik.
DANTE is foglalkozik a színtelen lelkekkel, akik szidalom és dicséret nélkül élték életüket. Igaz ugyan, hogy nem lázadtak Isten ellen, de hűek sem voltak Istenhez, hanem maguknak valónak maradtak.
Gamáliel rabbi tanácsával megmentette a tanítványokat, de távol tartotta Izrael népét Krisztustól.
„Ők pedig örömmel távoztak a Nagytanács színe elől, mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az ő nevéért, és nem szűntek meg mindennap tanítani és hirdetni a Krisztus Jézust a templomban és házanként.”
(Apostolok Cselekedeti 5:41-42)

Eltelt 2020 esztendő az első karácsony óta, és a „dolog-mozgalom” nem semmisült meg. Istentől van.
Stumpf Mátyás érseki tanácsos, Tokaj plébánosa hívei között élt-halt, Gamálielről Pál apostolra nézett, jó döntést hozott, melyről tanúskodik egy tábla, és a menny emlékezete.

Prof. Dr. Bogár László: A magyarság rövid története – második felvonás: Mohácstól Majtényig – kísérlet a visszatérésre. Nézzük meg az igényes kisfilmet!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2020. július 11.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
eOldal.hu
pormenad.hu
horthykorszak.blog.hu
fenntarthatosagi.temahet.hu

Vélemény, hozzászólás?